DUYURULAR

Dış Ticaret Mevzuatı 13.02.2021 Yeni Eklenenler -Tasarruflu Yazı ve Genelgeler Yeni Eklenenler

Yeni Eklenenler

13.02.2021

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle ilgili fıkraya tedarikçi beyanı eklenerek 13.02.2021 den önce tescil edilmiş beyannameler için hem menşe şahadetnamesi hem de tedarikçi beyanının 30.06.2021 tarihine ibrazı imkanı getirildi: ayrıca Yönetmeliğin Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya başlıklı bölümündeki çıkış bildirimi başlıklı 437 nci maddesine posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildiriminin, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebileceği ile ilgili fıkra eklendi.

12.02.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8415.83.00.90.00 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarına (fancoil) yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

09.02.2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2020 yılı sonu itibarıyla uygulanacak kurlar hk.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)

509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu, IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi, IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar, IV.3.6. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi, IV.10.1. Genel Olarak, V.9. Mali Mühür, V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi ve VIII-Diğer Hususlar başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı, IV.12. e-Adisyon Uygulaması başlıklı bölüm de eklendi.Tasarruflu Yazı ve Genelgeler
Yeni Eklenenler

12.02.2021

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 12/02/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 12/02/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Brexit - Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları konulu yazısı

Ortak Transit Sistemi kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesini teminen, varış ülkesi Birleşik Krallık olan transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin beyan edilmesi hk.

11.02.2021

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11/02/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 11/02/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 11.02.2021 tarihli ve 61255227 sayılı yazısı (İthalat Denetimi)

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin, T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne muhatap İthalat Denetimi konulu yazısı ile CEVABİ YAZI. (2021/9 CE Tebliği kapsamında 8547.20.00.00.00 G.T.İ.P numaralı eşyalardan sadece PVC Kuru Yer Buvatları tanımlı ürünlerin mi yoksa ilgili gtipte yer alan tüm ürünlerin mi denetime tabi olacağı hk )

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 11.02.2021 tarihli ve 61270243 sayılı yazısı (İthalat Denetimi)

2020/9 sayılı CE tebliği kapsamında yer alan 8425.42.00.00.00 ve 8425.49.00.00.00 GTİP lerinin karşısında yazan motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç ibaresinin 2021/9 sayılı CE Tebliğinde kaldırıldığı; bir ürünün motorlu kara taşıtlarında kullanılıp kullanılmayacağı ve sonuç itibari ile kapsam dışı olup olmadığına dair kararın TSE ye bırakıldığı hk.

05.02.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.02.2021 tarihli 61275407 sayılı yazısı (16 Seri Nolu Tebliğ Kapsamında Düzeltme Talepleri)

Rejim beyanının, belgelerinde kayıtlı miktarlara göre yapıldığı 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kapsamı eşyanın, ithalat işlemlerindeki miktar farklılıklarına ilişkin düzeltme taleplerinde, söz konusu değişiklik kapsamında usulsüzlük cezası uygulanmaması hk.

04.02.2021

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 04.02.2021 tarihli ve 61221390 sayılı yazısı (Elektronik Menşe Şahadetnamesi - ABD ve Slovenya)

Elektronik Menşe Şahadetnameleri, ABD ve Slovenya tarafından da elektronik olarak düzenlenebilmekte olup, bu kapsamda elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkeler listesi güncellenmiştir.