A.TR Dolaşım Belgesi nedir ?

A.TR Dolaşım Belgesi nedir ?

TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA OLUŞTURULAN GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliği’nin uygulanması amacıyla, Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bulunan eşyanın ticareti ile Gümrük Birliği taraflarının üçüncü ülkeler üzerinden yaptıkları ticaret ile ilgili gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Karar, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması’nın 24 üncü maddesine göre Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi’nin 2/69 sayılı Kararı uyarınca kurulan Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesi’nin, iki taraf arasında oluşturulan Gümrük Birliği’nin uygulanmasına ilişkin esaslara dair 1/2006 sayılı Kararı’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Kararda geçen;

a) Avrupa Topluluğu’na Üye Ülkeler: Aşağıda adları belirtilen ülkeleri,

- Almanya,

- Avusturya,

- Belçika,

- Bulgaristan,

- Çek Cumhuriyeti,

- Danimarka,

- Estonya,

- Finlandiya,

- Fransa,

- Hırvatistan,

- Hollanda,

- İngiltere,

- İrlanda,

- İspanya,

- İsveç,

- İtalya,

- Kıbrıs,

- Letonya,

- Litvanya,

- Lüksemburg,

- Macaristan,

- Malta,

- Polonya,

- Portekiz,

-Romanya,

- Slovakya,

- Slovenya,

- Yunanistan,

b) Topluluk: Avrupa Topluluğu’nu,

c) Gümrük Birliği: Türkiye ile Topluluk arasında tesis edilen Gümrük Birliği’ni,

ç) Türkiye Gümrük Bölgesi: Türkiye Cumhuriyeti topraklarını, karasularını, iç sularını ve hava sahasını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini,

d) Topluluk Gümrük Bölgesi: Topluluk Konseyi’nin Topluluk Gümrük Kodu’nu oluşturan 12/10/1992 tarihli ve 2913/92 sayılı Tüzüğü’nün 3 üncü maddesinde yer aldığı şekliyle, bu maddenin (a) bendinde belirtilen ülkelerin gümrük bölgelerinin tamamını,

e) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi: Topluluğun Gümrük Bölgesi ile Türkiye'nin Gümrük Bölgesi’ni,

f) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin Bir Parçası: Bir taraftan Topluluğun Gümrük Bölgesi’ni öte yandan da Türkiye'nin Gümrük Bölgesi’ni,

g) Üçüncü Ülke: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi dışında kalan ülke veya bölgeleri,

ğ) Serbest Dolaşımdaki Eşya: Tümüyle Türkiye veya Topluluk’ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı,

h) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

ı) Hariçte İşleme Rejimi: Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet tanınmak suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimi,

i) Üçgen Trafik: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilmiş olup, üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulünü,

j) Geri Gelen Eşya: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasında serbest dolaşımda olup, ait olduğu gümrük bölgesinden ihraç edildikten sonra Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasına üç yıl içinde geri gelen ve serbest dolaşıma giren eşyayı,

k) INF 2 Bilgi Formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkan veren belgeyi,

l) INF 3 Bilgi Formu: İhracatın yapıldığı Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından diğer parçasına geri gelen eşyanın gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi amacıyla ihracatçının talebi üzerine ihracatçı gümrük idaresi tarafından düzenlenen belgeyi,

m) Menşe İspat Belgesi: EUR.1 Dolaşım Belgesi veya EUR-MED Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanını;

n) Tedarikçi: Ticarete konu olan eşyayı Türkiye veya Topluluk’ta üreten veya Türkiye ya da Topluluk’taki alıcıya tedarik eden satıcıyı;

o) Tedarikçi Beyanı: Tedarikçi tarafından düzenlenip ihracatçının kullanımına sunulan, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesine yönelik başvuruları ya da fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanlarını tevsik etmek üzere kanıt olarak kullanılan, eşyanın Türkiye veya Topluluk’un ilgili tercihli ticaret anlaşmalarında yer alan menşe kurallarına uygun olarak tedarik edildiğini belirten yazılı menşe beyanını;

ö) Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı: Tedarikçi tarafından menşe statüsü uzun bir süre aynı kalması beklenen eşyanın belirli bir müşteriye düzenli olarak tedarik edilmesi halinde söz konusu eşyanın müteakip sevkiyatlarını da kapsayacak şekilde hazırlanan, düzenlendiği tarihten itibaren ancak 1 yıla kadar geçerlilik taşıyabilen tek bir tedarikçi beyanını;

p) INF 4 Bilgi Formu: Tedarikçi beyanının gerçekliğinin ve tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla menşe ispat belgesinin düzenleneceği gümrük idaresinin talebi üzerine tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği ülke gümrük idaresince düzenlenen, tedarikçi tarafından ihracatçı ülke gümrük idaresine verilmek üzere ihracatçıya sunulan belgeyi;

r) EFTA devletleri: Lihtenştayn dahil İsviçre, İzlanda ve Norveç’i,

s) Akdeniz ülkeleri: Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus ve Ürdün’ü,

ş) Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi: Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA devletleri arasında aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemini,

t) Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi: Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA devletlerinden oluşan Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemine taraf ülkeler, Faroe Adaları ile Cezayir, Mısır, İsrail, Lübnan, Ürdün, Fas, Suriye, Tunus, Batı Şeria ve Gazze Şeridinden oluşan Akdeniz ülkeleri arasında aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemini,

u) Sevkıyat: Ya bir ihracatçıdan bir alıcıya birlikte gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,

ü) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

v) Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi: Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Topluluğu ile Avrupa Birliğinin İstikrar ve Ortaklık Sürecinde yer alan Arnavutluk Cumhuriyeti, Bosna ve Hersek, Hırvatistan Cumhuriyeti, Karadağ, Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti arasında aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemini,

(y) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Gümrük Birliği Tarafları Arasında Eşya Ticaretinde

Uygulanacak Gümrük Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

A.TR Dolaşım Belgelerinin Şekli ve Düzenleneceği Haller

A.TR dolaşım belgesinin şekli

MADDE 4 – (1) A.TR Dolaşım Belgeleri, bu Kısmın Yedinci Bölüm hükümleri ile 36 ncı ve 67 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, Gümrük Birliği uyarınca serbest dolaşıma ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli koşulların yerine getirilmiş olması halinde, ihracatçının veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisinin talebi üzerine; gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgelerdir. Bu belgenin bir örneği EK-I’de yer almaktadır.

(2) Belge formatı, 210x297 mm. ebatlarında olmalıdır. Belgenin basımında kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25 g/m2'den az olmamalıdır. Söz konusu belge, mekanik ya da kimyasal yollarla yapılabilecek tahrifatı gözle görülür hale getiren yeşil meneviş desenli zemin üzerine basılmış olmalıdır.

(3) Türkiye ve Topluluk üyesi ülke gümrük idareleri, sertifikaları kendileri bastırabilir ya da onaylanmış matbaacılar vasıtasıyla bastırabilirler. Belgelerin söz konusu matbaalara bastırılması halinde, hazırlanan her belgede söz konusu onay belgesine atıf yapılır. Her formda matbaanın adı ve adresi veya matbaa sahibinin kimliğini belirten bir işaret bulunur. Basım sırasında her belgeye ayrı bir seri numarası verilir.

A.TR dolaşım belgesinin düzenleneceği haller

MADDE 5 – (1) A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen; Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) Kuran Anlaşma Kapsamı Ürünlerin Ticaretine İlişkin Türkiye ile AKÇT Arasındaki Anlaşma kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere; işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünleri için düzenlenir.

(2) Ancak, tek bir sevkıyat kapsamına giren eşya, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde üçüncü ülkeler üzerinden aktarılma veya geçici depolama yoluyla nakledilebilirler. Ancak bu eşya transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmalı ve boşaltma, tekrar yükleme işlemleri dışında bir işlemden ya da ürünleri iyi koşullarda saklamaya yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmalıdır.

(3) Eşya, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin iki parçası arasında üçüncü ülkeler üzerinden boru hattıyla nakledilebilir.

(4) Yukarıda belirtilen koşulların yerine getirildiğinin ithalatçı ülke gümrük idarelerine ispatı;

a) Üçüncü ülke üzerinden geçişi kapsayan tek bir taşıma belgesi ya da,

b) Üçüncü ülkenin Gümrük makamları tarafından düzenlenen ve

1) Ürünlerin tam bir tanımını veren,

2) Ürünlerin boşaltma ve yeniden yüklenme tarihlerini ve gerektiğinde gemilerin ya da kullanılan diğer taşıma araçlarının adlarını belirten ve,

3) Ürünlerin üçüncü ülkede bulunduğu koşulları belirten belgelerin veya

c) bu belgelerin ibraz edilememesi halinde kanıtlayıcı nitelikteki diğer belgelerin ibrazı suretiyle yapılır.

A.TR dolaşım belgelerinin dağıtılması

MADDE 6 – (1) Dolaşım belgeleri bastırıldıktan sonra Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşça ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. İhracatçılar dolaşım belgelerini gümrük idarelerinden veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlardan alırlar.

İlgili olarak bakınız:

Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için A.TR Dolaşım Belgelerinin doldurulması

MADDE 7- (1) A.TR Dolaşım Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki veriler 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan ülkeler, Bakanlık birimleri ve Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişimine konu yapılabilir.

(2) A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuru ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kabul edilmez.

(3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara ve Gümrük Birliği hükümlerine uygun olarak, elektronik sistem üzerinden aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur.

a) A.TR Dolaşım Belgeleri, Türkçe veya Topluluğun resmi dillerinden birinde, gümrük mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanır. Belgeler Türkçe hazırlandığında, aynı zamanda Topluluğun resmi dillerinden birinde de düzenlenir.

b) A.TR Dolaşım Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerinden beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur. Beyan edilen ve A.TR Dolaşım Belgelerinde kayıtlı olacak eşyanın, tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.

c) Elektronik sistem üzerinde A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için beyanda bulunulan eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda bulunduğu hususunda, tevsik edici tüm bilgi ve belgeler ile birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi amacıyla elektronik sisteme yüklenir. İlgili mevzuat uyarınca elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik ortama aktarılmış bu belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu türde belge ve bilgiler Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine tabidir.

ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan edilen belge ve bilgilerin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem üzerinden tamamlanır.

d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde yer alan bilgiler, 4 üncü maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve 6 ncı maddede belirtilen şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu A.TR Dolaşım Belgesi üzerine yazıcı vasıtasıyla dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (13) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu ihracatçı tarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tarafından beş yıl süresince saklanır.

e) A.TR Dolaşım Belgesinin üzerinde, belgenin (13) numaralı “İhracatçının Beyanı” alanına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluşturulmamış hiçbir kayıt yer alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.

Elektronik sistemde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin gümrük idaresince veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak işlemler

MADDE 8- (1) 7 nci madde uyarınca elektronik sistem kullanılarak A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda ve beyanda bulunulması durumunda gümrük idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve 7 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

(2) Beyana ve belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen başvurular elektronik sistem üzerinden onaylanır.

(3) İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi onaylanamaz ve vize edilemez.

İKİNCİ BÖLÜM

A.TR Dolaşım Belgelerinin Gümrük İdarelerince Vizesi

Elektronik sistemde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerince incelenmesi ve vize edilmesi

MADDE 9- (1) Elektronik sistem üzerinden düzenlenerek gümrük idaresine gönderilen A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrolü elektronik sistem üzerinden yapılarak uygun olması durumunda vize edilir. Elektronik olarak vize edilen A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşyaya ilişkin kontroller gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(2) Gümrük idareleri birinci fıkrada belirtilen kontrolleri yaparken;

a) A.TR Dolaşım Belgelerinin bu Karar hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek,

b) İhraç konusu eşyanın cins, tür, nitelik ve miktar itibarıyla A.TR Dolaşım Belgesindeki kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,

c) İhraç konusu eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunup bulunmadığını belirlemek,

ç) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından verilen belgeleri incelemek,

d) İhraç konusu eşyayı, 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek,

suretiyle işlem ifa eder.

(3) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde alınan dökümde, belgenin (12) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında elektronik sistem tarafından basılan ve beyanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya kaşesi yer alır.

Dolaşım belgelerinin vize edilmesi

MADDE 10 – (1) Belge üzerinde gümrük vizesine ayrılmış olan bölümün doğru olarak ve eksiksiz doldurulması şarttır. Yanlış veya eksik olarak yapılan vize işlemi belgeyi geçersiz kılar veya sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder. Gümrük idareleri vizeye ayrılmış olan bölüme gümrük beyannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin adını, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına Özen göstererek yazar ve idarenin okunabilir mührü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak suretiyle vize işlemini tamamlar.

(2) Gümrük idareleri, kendilerine ibraz edilen ihraç evrakından veya dolaşım belgelerinde kayıtlı bilgilerden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgelerini vize edemezler.

(3) Gümrük idareleri, ihracatın gerçekleşmesinden sonra dolaşım belgelerinin ithalatçı gümrük idaresine ibraz edilecek yeşil renkte zemini olan ilk nüshası ile ihracatçıda kalacak beyaz nüshayı ihracatçıya verirler. Gümrük İdareleri, kalan beyaz renkli nüshalardan birini gümrük idaresinde alıkoyar ve diğer nüshayı, ihracatı takip eden ilk iş günü içinde teyit nüshası olarak alıkonulmak üzere ilgili kişi ve kuruluşa gönderirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dolaşım Belgelerinin Değiştirilmesi

Dolaşım belgelerinin değiştirilmesi işlemi

MADDE 11 – (1) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’ndeki bir gümrük idaresinin kontrolü altındaki eşyanın, tamamının ya da bir kısmının Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi içinde bir yere gönderilmesi amacıyla A.TR Dolaşım Belgesinin aslının, bir ya da bir çok A.TR Dolaşım Belgesiyle değiştirilebilmesi mümkündür:

a) Bir veya birçok A.TR Dolaşım Belgesi, bir veya birçok A.TR Dolaşım Belgesiyle, bu Karar hükümleri uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:

Dolaşım belgelerinin değiştirilmesi talebi belgeyi düzenleyen kişi ve kuruluş ve belgeyi vize eden gümrük idaresince incelenir. Bu belgelerde cins, nevi, nitelik ve miktarı kayıtlı eşyanın ilk belgedeki eşyaya tamamen uygun bulunduğu saptandıktan sonra yeni belgenin vize işlemi yapılır.

Gümrük idaresince iptal edilen eski belge yeni belgenin beyaz renkli nüshaları ile birlikte ilgili kişi ve kuruluşa gönderilir.

b) Bir sevkıyat kapsamı eşyanın ve bu eşyaya ait A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idarelerince eşyanın ithali sırasında belge aslı üzerinde düşüm yapılmak suretiyle bölünmesi mümkündür.

Düşüm işlemini gerçekleştirecek gümrük idaresi, sevkıyatın her bir kısmı için orijinal A.TR Dolaşım Belgesi üzerinde düşüm işlemini yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

A.TR Dolaşım Belgelerinin Sonradan Verilmesi

Belgenin sonradan verilebileceği durumlar

MADDE 12 – (1) Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal gibi nedenlerle A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmemesi veya teknik nedenlerle reddi ya da özel şartlar nedeniyle, eşyanın ihracından sonra da A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir.

(2) A.TR Dolaşım Belgeleri;

a) A.TR Dolaşım Belgesinin hata, unutulma, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat yapılırken düzenlenmemiş olması,

b) A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatçı ülke gümrük idaresince kabul edilmemiş olduğunun ilgili yetkili kişi ve kuruluş ve gümrük idarelerine ispat edilmesi,

c) Eşyanın "Varış Ülkesi" üçüncü ülke iken Topluluk üyesi bir ülke olarak değişmesi,

d) Topluluk üyesi bir ülkeye ihraç edilen eşyanın ihracı sırasında Topluluk üyesi başka bir ülkeye gönderilmesi halinde, ihracatçı tarafından A.TR Dolaşım Belgesinde "Varış Ülkesinin" değiştirilmesinin talep edilmesi,

durumlarında belge kapsamı eşyanın ihracından sonra istisnai olarak düzenlenebilir.

A.TR Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesine ilişkin elektronik sistem üzerinden başvuru

MADDE 13- (1) 12 nci maddenin uygulanabilmesi amacıyla, ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi;

a) Eşyanın cinsi, türü, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sistem üzerinden başvuruda bulunur.

b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında A.TR Dolaşım Belgesi verilmediğini veya ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte elektronik sistem üzerinden beyan eder.

Teknik nedenlerle A.TR dolaşım belgesinin reddi

MADDE 14 – (1) A.TR Dolaşım Belgeleri bu Kararda öngörülen şekilde düzenlenmemiş ise "teknik nedenlerle" reddedilebilir. Aşağıda örnekleri verilen teknik nedenlerle kabul edilmeyen A.TR Dolaşım Belgeleri sonradan düzenlenebilir:

a) A.TR Dolaşım Belgesinin, öngörülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi (örneğin, ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı olması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması),

b) A.TR Dolaşım Belgesinde doldurulması zorunlu kutulardan birinin (örneğin A.TR Dolaşım Belgesi (5) numaralı kutu) doldurulmaması,

c) A.TR Dolaşım Belgesinin mühürlenmemesi, kaşelenmemesi veya imzalanmaması (A.TR Dolaşım Belgesi (12) numaralı kutu),

d) A.TR Dolaşım Belgesinin yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanması,

e) A.TR Dolaşım Belgesi vize edilirken kullanılan mührün veya kaşenin, 37 nci madde hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür veya kaşe olması,

f) İbraz edilen A.TR Dolaşım Belgesinin orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması,

g) A.TR Dolaşım Belgesinin (5) numaralı kutusuna Türkiye ve Topluluk ülkesi olmayan ülkelerden birinin yazılması.

(2) Teknik nedenlerle ithalatçı ülke tarafından reddedilen A.TR Dolaşım Belgesi, hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek sonradan düzenlenen yeni bir A.TR Dolaşım Belgesi alması için ihracatçıya iade edilir. Ancak, gümrük idareleri reddedilen A.TR Dolaşım Belgesinin bir fotokopisini saklarlar.

(3) Türkiye’ye yönelik ithalatlarda ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin teknik nedenlerle reddedilmesi durumunda, eşyaya Gümrük Birliği kapsamında tercihli rejim uygulanmaz ve kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilir. Bu durumda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.

Elektronik sistem üzerinden A.TR Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesi işlemleri

MADDE 15- (1)13 üncü maddede belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin başvurusu, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde başvurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir.

Sonradan verilmiştir meşruhatı

MADDE 16 –(1) Sonradan düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin (8) numaralı kutusunda yer alan "Gözlemler" bölümüne;

"ИЗДАДЕНО А ПОСТЕРИОРИ"

"EXPEDIDO A POSTERIORI"

"VYSTAVENO DODATECNE"

"UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

"VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

"DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

"RILASCIATO A POSTERIORI"

"IZSNIEGTS RETROSPEKTIVI"

"RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

"KIADVA VISSZAMENOLEGES HATÁLLYAL"

"MAHRUG RETROSPETTIVAMENT"

"AFGEGEVEN A POSTERIORI"

"WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

"EMITIDO A POSTERIORI"

"EMIS A POSTERIORI"

"IZDANO NAKNADNO"

"VYDANÉ DODATOCNE"

"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

"UTFÄRDAT I EFTERHAND"

"NAKNADNO IZDANO"

"SONRADAN VERİLMİŞTİR"

ifadelerinden biri yazılır.

(2) İhracatçı ülke gümrük idarelerince düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan A.TR Dolaşım Belgeleri ithalatçı ülke gümrük idarelerince kabul edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İkinci Nüsha A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi

Elektronik sistemde ikinci nüsha A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde yapılacak işlemler

MADDE 17- (1) A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme talebinin nedenini elektronik sistemde beyan eder.

(2) İkinci nüsha A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi talebi ile elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilen başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir.

(3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait asıl A.TR Dolaşım Belgesine ilişkin bilgilerle birinci fıkrada belirtilen beyanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu saptadıktan sonra, başvuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir.

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha A.TR Dolaşım Belgelerinin (8) numaralı “Gözlemler” kutusuna aşağıdaki ibarelerden biri ile ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası, elektronik sistem tarafından doğrudan kaydedilir.

“ДУБЛИКАТ”

“DUPLICADO”

“DUPLIKÁT”

“DUPLIKAT”

“DUPLIKAAT”

“ANTIГPAФO”

“DUPLICATE”

“DUPLICATA”

“DUPLICATO”

“DUBLIKĀTS”

“DUBLIKATAS”

“MÁSODLAT”

“DUPLICAAT”

“SEGUNDA VIA”

“DUPLICAT”

“DVOJNIK”

“KAKSOISKAPPALE”

“İKİNCİ NÜSHADIR”.

(5) Elektronik sistem tarafından asıl A.TR Dolaşım Belgesi, bu belgeye dayanılarak düzenlenen ikinci nüsha A.TR Dolaşım Belgesiyle ilişkilendirilir.

ALTINCI BÖLÜM

A.TR Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri

İbraz süresi

MADDE 18 – (1) A.TR Dolaşım Belgesinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.

(2) "Sonradan verilmiştir" kaydını taşıyan A.TR Dolaşım Belgesinin de, ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren dört ay içerisinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(3) 20 nci madde hükümleri uyarınca "Basitleştirilmiş İşlem Usulleri"ne göre düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin ihracatçı tarafından dolaşım belgesinde belirtilen fiili ihraç tarihinden itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

(4) "İkinci Nüshadır" kaydını taşıyan A.TR Dolaşım Belgesinin de, ilk A.TR Dolaşım Belgesinin ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren dört ay içinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(5) A.TR Dolaşım Belgesinin, ithalatçı gümrük idaresine birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden sonra sunulması halinde, gecikmenin olağan dışı koşullardan kaynaklanması durumunda belge gümrük idaresince kabul edilebilir.

(6) Dolaşım Belgesinin ibrazının geciktiği diğer durumlarda, eşyanın süresi içinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olması şartıyla A.TR Dolaşım Belgesi kabul edilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Basitleştirilmiş İşlemler

İlgili olarak bakınız: 

 

MADDE 19 – (1) Bu Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak Bakanlıkça "Onaylanmış İhracatçı" yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilere, gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenlenip, gümrük idaresine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan, A.TR Dolaşım Belgeleri düzenleme yetkisi verilebilir.

(2) Türkiye ile Topluluk arasındaki ticarette, "Onaylanmış İhracatçı" yetkisi;

a) Sık sık A.TR Dolaşım Belgeleri düzenlenmesini gerektiren sevkıyat yapan,

b) Eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım halinde olduğunun saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idaresine veren,

c) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 71 inci maddesine dayanılarak basitleştirilmiş usullerden yararlanmak üzere Bakanlıkça belirlenen genel ve özel koşulları taşıyan,

d) Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan,

gerçek ve tüzel kişilere verilebilir. Bu kişiler Basitleştirilmiş İşlemlerden yararlanır.

Basitleştirilmiş işlem usulleri

MADDE 20 – (1) Basitleştirilmiş İşlem usulleri, gümrük idarelerinin tercihine göre ve izin belgesinde belirtildiği üzere, aşağıdaki şekillerde uygulanır:

a) EK-I’de bir örneği verilen A.TR Dolaşım Belgesinin "Gümrük Vizesi" sütunu gümrük idaresi tarafından idarenin damgası basılmak, imza ve kaşe konulmak suretiyle fiili ihracattan önce onaylanarak ihracatçıya verilir.

b) EK-II’de verilen örneğe uygun olarak ihracatçılar tarafından yaptırılan ve Bakanlıkça verilen onaylanmış ihracatçı yetki numarasını içeren özel mühür, ihracatçı tarafından A.TR Dolaşım Belgelerinin "Gümrük Vizesi" sütununa basılarak vize işlemi yapılır. Onaylanmış ihracatçının özel damgasını taşıyan A.TR Dolaşım Belgeleri, Bakanlıkça usul ve şartları belirlenmek kaydıyla, önceden belirlenmiş matbaalara bastırılarak kullanılabilir.

(2) Her iki şekilde de ihracat tarihi, ihracatçı tarafından dolaşım belgesinin (13) numaralı "İhracatçının Beyanı" sütununda belirtilir.

(3) Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için basitleştirilmiş usul kapsamında elektronik sistem üzerinden düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinde, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen özel mührün, 4 üncü maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve 6 ncı maddede belirtilen şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu A.TR Dolaşım Belgesi üzerine basılması suretiyle yazıcı vasıtasıyla dökümü alınır. Ayrıca, sonradan kontrol taleplerini sonuçlandıracak gümrük idaresinin adı elektronik sistem tarafından düzenlenen belgeyle ilişkilendirilir.

Başvuru

MADDE 21 – (1) Basitleştirilmiş işlemlerden yararlanmak isteyen ihracatçılar, müracaat formunu ve taahhütnameyi doldurarak Bakanlığa (ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne) başvurur.

(2) Onaylanmış ihracatçıya verilen yetki belgesinde, yararlandırılacak basitleştirilmiş işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirtilir.

(3) Bakanlık (ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü) tarafından verilen yetki belgesinde;

a) Varsa belgelerin ön tasdikinden sorumlu gümrük idaresi,

b) Onaylanmış ihracatçının söz konusu belgelerin kullanıldığını kanıtlama şekli,

c) Bu Kararın 20 nci maddesinin (b) bendi hükümlerinde belirtilen durumlarda bu Karar çerçevesinde sonradan kontrol taleplerini sonuçlandıracak gümrük idaresi,

belirtilecektir.

Basitleştirilmiş işlem meşruhatı

MADDE 22 –(1) Bu Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri çerçevesinde basitleştirilmiş işlem usullerinden yararlanan ve onaylanmış ihracatçı tarafından imzalanan dolaşım belgelerinin, (8) numaralı "Gözlemler" bölümünde;

"Опростена процедура"

"Procedimiento simplificado"

"Zjednodušeny postup"

"Forenklet fremgangsmåde"

"Vereinfachtes Verfahren"

"Lihtsustatud tolliprotseduur"

"Απλουστευµένη διαδικασία"

"Simplified procedure"

"Procédure simplifiée"

"Procedura semplificata"

"Vienkaršota procedura"

"Supaprastinta procedura"

"Egyszerusített eljárás"

"Procedura simplifikata"

"Vereenvoudigde regeling"

"Procedura uproszczona"

"Procedimento simplificado"

"Procedura simplicata"

"Poenostavljen postopek"

"Zjednoduseny postup"

"Yksinkertaistettu menettely"

"Förenklat förfarande"

"Pojednostavljeni postupak"

"Basitleştirilmiş işlem"

ifadelerinden birisinin bulunması şarttır.

(2) Yukarıda belirtilen ifadeyi taşıyan dolaşım belgeleri de dahil olmak üzere, 20 nci madde hükümlerine istinaden düzenlenen ve (13) numaralı bölümü onaylanmış ihracatçı tarafından imzalanan belge, bu Karar hükümlerine uygun olarak düzenlenen ve gümrük idaresi tarafından vize edilen A.TR Dolaşım Belgesine eşdeğer sayılır.

Basitleştirilmiş işlem izninin iptali

MADDE 23 – (1) Onaylanmış ihracatçıların bu Karardaki hükümlere aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen şartlara uymamaları ya da bu Karar’da belirtilen koşulların ortadan kalkması veya sonradan kaybedilmesi halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen yetki Bakanlıkça (ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü) geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.

Topluluk tarafından verilen basitleştirilmiş işlemden yararlanma izinlerinin kabul edilmesi

MADDE 24 – (1) Topluluk üyesi ülkelerin yetkili gümrük idarelerince onaylanmış ihracatçı yetkisi verilen ihracatçılar tarafından basitleştirilmiş işlem usulleri çerçevesinde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri gümrük idarelerince kabul edilir.

(2) Bulunduğu Topluluk üyesi ülke haricinde bir başka üye ülkeden sık sık ihracat gerçekleştiren ve bu kapsamdaki ihracatları için, bulundukları ve gerekli kayıtları tuttukları üye ülke tarafından onaylanmış ihracatçı yetkisi verilen ve bu statüleri bulundukları üye ülke yetkili makamlarınca ihracatın gerçekleştirildiği üye ülke yetkili makamlarına iletilmiş olan ihracatçılarca, basitleştirilmiş işlem usulleri çerçevesinde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri de gümrük idarelerince kabul edilir.

(3) İkinci fıkra hükümleri çerçevesinde düzenlenen bir A.TR Dolaşım Belgesinin 14 nolu kutusunda sonradan kontrol adresinin önceden basılı olarak bulunmaması halinde ihracatçı, dolaşım belgesinin (8) numaralı "Gözlemler" bölümünde, Bakanlığın (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) sonradan kontrol talebinde bulunabileceği, kendisine onaylanmış ihracatçı yetkisi veren üye ülkenin yetkili gümrük idaresinin adresini belirtir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İthalatta İbraz Edilen Belgelere İlişkin İşlemler ve Sonradan Kontrolünün İstenmesi

Dolaşım belgelerinin ithalatçı ülke gümrük idaresine sunulması

MADDE 25 – (1) Dolaşım belgeleri, ithalatçı ülkenin mevzuatına uygun olarak bu ülkenin gümrük idarelerine sunulur. Gümrük idareleri, dolaşım belgesinin tercümesini talep edebilirler. Gümrük idareleri ithalatçının eşyanın serbest dolaşım koşullarını karşıladığını belirten beyanının gümrük beyannamesine eklenmesini de talep edebilirler.

İthalatta ibraz edilen belgelere ilişkin işlemler

MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri gümrük beyannamesinin tescilinden sonra beyanname ile birlikte ibraz edilen dolaşım belgesinin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini, ihracatçı gümrük idaresi tarafından vize edilip edilmediğini, süresi içinde gümrüğe verilip verilmediğini kontrol eder. Söz konusu dolaşım belgesindeki bilgilerin, beyannamenin tescili sırasında ibraz edilen fatura ve ithalat ile ilgili diğer belgelerdeki bilgilere uygun olup olmadığı incelenir. Fiziki muayene yapıldığı takdirde, ithal konusu eşyanın ayırt edici özelliklerinin, dolaşım belgesinde kayıtlı eşyaya uygun olup olmadığına bakılır.

(2) Bu kontrollerin uygun sonuç vermesi halinde, dolaşım belgesinin aslı gümrük beyannamesinin birinci nüshasına eklenir. Kontrollerin olumsuz sonuç vermesi halinde ise, dolaşım belgesi bu Karar hükümleri uyarınca kontrol edilmek üzere "Kontrol İstemi" bölümü doldurulup ihracatçı ülke gümrük idaresine gönderilmek üzere Bakanlığa (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir.

İthalat sırasında dolaşım belgelerinin ibraz edilememesi

MADDE 27 – (1) Eşyanın tercihli rejimden yararlanmasını teminen ibrazı gereken A.TR Dolaşım Belgelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir. Ancak, bu kabil eşyanın fiilen ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun dolaşım belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde,

a) İbraz olunan dolaşım belgesi, ihracatçı ülke gümrük idarelerince fiili ihraç sırasında düzenlenip vize edilmiş A.TR Dolaşım Belgesi veya,

b) İbraz olunan A.TR Dolaşım Belgesi ihracatçı üye ülkeden eşyanın fiili ihracatından sonra verilmiş ve "Sonradan Verilmiştir" kaydını taşıyan dolaşım belgelerinden ise,

her iki halde de ibraz olunan dolaşım belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve eki belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve eşyanın süresi içerisinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olduğunun tespiti kaydıyla Gümrük Kanunu hükümleri gereğince gümrük vergisi tutarı yükümlüye iade edilir.

Önemsiz farklılıklar ve şekli hatalar

MADDE 28 – (1) A.TR Dolaşım Belgelerindeki beyanlar ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük farklılıkların bulunması, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesinlikle ortaya konması kaydıyla, söz konusu dolaşım belgelerinin geçerliliğini kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

(2) A.TR Dolaşım Belgeleri üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.

Sonradan kontrol talebi

MADDE 29 – (1) İthalatçı ülke gümrük idareleri, A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrolünü talep edebilirler.

(2) İthalatçı ülke gümrük idaresi, ihracatçı ülke gümrük idaresince verilen A.TR Dolaşım Belgelerinin gerçekliği veya eşyaya ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri sonradan kontrol talebi ile 30 uncu madde hükümleri çerçevesinde vizeyi yapan ihracatçı ülke gümrük idaresine gönderir.

(3) İthalatçı ülke gümrük idareleri, A.TR Dolaşım Belgesini, sunulması halinde faturayı veya örneklerini araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatı gerçekleştiren devletin gümrük makamlarına geri gönderir. Dolaşım belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgiler de kontrol talebini desteklemek üzere ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine gönderilir.

Sonradan kontrol işlemleri

MADDE 30 – (1) A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrol talebi, bu belgelerin Bakanlığa (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi suretiyle yapılır.

(2) Bakanlıkça A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrol talebi, belgenin (14) numaralı bölümüne; kontrol talebinde bulunan gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi  yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazar, tarih ve imza atar ve idarenin okunabilir mührünü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak suretiyle vize işlemini tamamlar.

(3) İthalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesinin ardından sonradan kontrol işlemine tabi tutulan A.TR Dolaşım Belgesi muhteviyatı eşyanın, ithalatçısı tarafından serbest dolaşıma konulmasının talep edilmesi halinde tercihli rejim uygulanmaz ve eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanması amacıyla, ithalatçı ülke gümrük idaresince gerekli görülen bütün önlemler alınır.

(4) Bu çerçevede, söz konusu belge kapsamı eşyanın 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla yürürlüğe konulan İthalat Rejim Kararı ve tadillerine ek listelerde "AB" sütunu vergi oranı ile "diğer ülkeler" sütunundaki vergi oranı arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak, eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır.

(5) Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım belgelerinin, ihracatçı gümrük idaresince doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.

Sonradan kontrol talebinin incelenmesi

MADDE 31 – (1) Sonradan kontrol, ihracatçı ülke gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı ülke gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

(2) İhracatçı ülke gümrük idareleri A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrol sonucunu (15) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde doldurmak suretiyle belirtirler:

a) Birinci veya ikinci haneden uygun olanın önüne (x) işareti konulur,

b) Kontrolü yapan gümrük idaresinin adı ve kontrol tarihi yazılır,

c) İmzalanır ve idarenin okunabilir mührü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe uygulanmak suretiyle onaylanır.

Sonradan kontrol sonuçları

MADDE 32 – (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresi, kontrol sonucundan en kısa sürede haberdar edilir.

(2) Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımda kabul edilip edilemeyeceği ve bu Kararın diğer hükümlerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilmelidir. Topluluk ülkelerinden kontrol talebi ile gönderilen dolaşım belgelerinin sonuçları Bakanlık kanalıyla ithalatçı ülkeye gönderilir.

(3) Makul şüphenin mevcudiyetinde, sonradan kontrol talebine, talep tarihinden itibaren on ay içerisinde cevap alınamaması veya cevapta söz konusu belgelerin doğruluğunun ya da eşyanın serbest dolaşım statüsünün tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke gümrük idareleri, istisnai durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşım hükümlerinin uygulanmasını reddedebilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM

İşleme Konulmayacak A.TR Dolaşım Belgeleri

Geçersiz A.TR dolaşım belgeleri

MADDE 33 – (1) Gümrük Birliği kapsamı dışında kalan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenemez. Bu eşya için A.TR Dolaşım Belgeleri ibraz edilse dahi gümrük idarelerince işleme konulmaz. 

ONUNCU BÖLÜM

A.TR Dolaşım Belgelerinin Aranılmayacağı Durumlar

Yolcu eşyası

MADDE 34 – (1) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından diğer parçasına yolcu beraberinde getirilen eşya; ticari nitelikte olmaması, bu Karar gereklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde A.TR Dolaşım Belgesi aranmaksızın Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımda kabul edilir.

Posta gönderileri

MADDE 35 – (1) Ambalajları veya refakat belgeleri üzerinde; eşyanın serbest dolaşım şartlarına uymadığını gösterir ihraç ülkesi yetkili makamları tarafından yapıştırılan, EK-III’te yer alan örneğe uygun sarı etiketi bulunmayan ve doğrudan doğruya posta yoluyla gönderilen posta kolileri dahil eşya, A.TR Dolaşım Belgesi aranmaksızın Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımda kabul edilir.

Menşe kümülasyon sistemi kapsamı eşya

MADDE 36 – (1) Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi kapsamında yer alıp, bu Karar’ın 67 inci maddesinde yer alan koşulları sağlayan eşya, A.TR Dolaşım Belgesi aranmaksızın Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımda kabul edilir. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İşbirliği

Mühür, kaşe ve adreslerin iletilmesi

MADDE 37- (1) Türkiye ve Topluluk gümrük idareleri, A.TR Dolaşım Belgesini vize ederken kullandıkları mühürlerin veya kaşelerin örnek baskıları ile A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini, Avrupa Komisyonu vasıtasıyla birbirlerine ileteceklerdir.
 

Karşılıklı yardım

MADDE 38 – (1) Türkiye ve Topluluk, yetkili gümrük idareleri vasıtasıyla birbirlerine A.TR Dolaşım Belgelerinin geçerlilikleri ve bu Kararın doğru uygulanmasını teminen bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde yardımcı olurlar.

Anlaşmazlıkların çözümü

MADDE 39 – (1) Bu Karar esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Karara ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kişi ve kuruluşlarca Bakanlığa iletilir ve Bakanlıkça çözümlenir.

(2) Bu tereddüt ve anlaşmazlıklardan 29 ila 32 nci maddelerde belirtilen sonradan kontrol işlemlerine ilişkin olup, taraf ülkeler gümrük idarelerince kendi aralarında çözülemeyenler veya ilgili Gümrük Birliği hükümlerinin yorumlanmasında ortaya çıkan sorunlar Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesi’ne sunulur.

(3) İthalatçı ile ithalatçı ülkenin gümrük idareleri arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, ilgili ülkenin mevzuatı çerçevesinde çözüme bağlanır.

Cezalar

MADDE 40 – (1) Gümrük Birliği kapsamında tercihli rejimden yararlanmak amacıyla yanıltıcı mahiyette bilgiler içeren belge düzenleyen ya da düzenlenmesine neden olan kişiler, ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde cezalandırılır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Gümrük Birliği Taraflarının Üçüncü Ülkeler Üzerinden Eşya Ticaretinde Uygulanacak Gümrük Hükümleri 

BİRİNCİ BÖLÜM

Eşyanın Gümrük Kıymetine Dair Gümrük Uygulamaları

Gümrük kıymetine dahil edilmeyecek unsurlar

MADDE 41 – (1) Üçüncü ülke eşyasının Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’ne varışından sonra eşyanın taşınması ile ilgili nakliye, sigorta masrafları, yükleme ve elleçleme giderleri, eşyanın fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırt edilebilmesi koşuluyla, gümrük kıymetine dahil edilmez. 

İKİNCİ BÖLÜM

Hariçte İşleme Rejimi Çerçevesinde Üçgen Trafik İzni ve Gümrük Uygulamaları

Üçgen trafik izni

MADDE 42 – (1) Hak sahibinin talebi üzerine hariçte işleme rejimi çerçevesinde üçgen trafiğin kullanılmasına ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresi tarafından izin verilir. Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi aynı zamanda hariçte işleme rejiminin başladığı gümrük idaresidir.

(2) Hariçte işleme rejimi üçgen trafik sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren işlem görmüş eşya ya da ikame ürünün tam ya da kısmi ithalat vergisi muafiyetinden yararlanması için INF 2 Bilgi Formu kullanılır. INF 2 Bilgi Formu geçici ihraç eşyasının üçgen trafik kapsamında bulunduğunu ispatlar.

INF 2 bilgi formu düzenlenmesi

MADDE 43 – (1) Hariçte işleme rejimine konu olan ve işlem gördükten sonra Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin başka bir parçasına götürülmek istenen eşya ile ilgili olarak, talep halinde hariçte işleme iznini veren gümrük idaresi tarafından Ek-IV’teki örneğe uygun biri asıl olmak üzere iki nüsha INF 2 Bilgi Formu, Türkçe veya Topluluğun resmi dillerinden birinde düzenlenir.

(2) INF 2 Bilgi Formu, Hariçte İşleme Rejimine giren eşyanın miktarını gösterir. İşlem görmüş ya da ikame ürünlerin birden fazla sevkıyatı halinde farklı gümrük idarelerinde yeniden ithal edilmesi söz konusu olduğunda, izni veren gümrük idaresi, izin sahibinin talebi doğrultusunda, rejime giren eşyanın miktarı için gerekli sayıda INF 2 Bilgi Formu düzenler.

(3) İzni veren gümrük idaresi, bilgi formunda yer alan bilgilere ek bilgi ilave edilmesi gerektiği kanaatindeyse, bu bilgileri bilgi formuna girecektir. Form üzerinde yeterli boşluk bulunmuyorsa, orijinal nüshada belirtilmek ve forma ekli olmak üzere ilave form düzenlenir

(4) İzni veren gümrük idaresi tarafından ilk düzenlenen bilgi formu ilave bilgi formları ile değiştirilebilir ya da tek bir formun kullanıldığı durumlarda, formun üzerine gümrük idaresi tarafından eşyanın miktarı belirtilir. Eğer form üzerinde yeterli boşluk yoksa, orijinal nüshada belirtilmek ve forma eklenmek üzere ilave form düzenlenir.

(5) Gümrük idareleri, belli bir dönem içindeki tüm ihracat ve ithalatı kapsayacak birden fazla sayıda işleme faaliyetini içine alan üçgen trafiğe konu eşya için birleştirici bilgi formları kullanımına izin verebilirler.

(6) Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi, istisnai durumlarda geriye dönük INF 2 Bilgi Formu düzenleyebilir. Ancak, geriye dönük geçerlilik süresi, belge saklamak için gerekli olan süreyi aşamaz.

İkinci nüsha INF 2 bilgi formu düzenlenmesi

MADDE 44 – (1) INF 2 Bilgi Formunun çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde hariçte işleme izni belgesi sahibi bilgi formunu üçgen trafik iznini veren gümrük idaresinden belgenin ikinci bir nüshasını düzenlemesini talep edebilir. Söz konusu gümrük idaresi, ikinci nüshasının talep edildiği belge kapsamı geçici ihraç ürünlerinin yeniden ithal edilmediğinin anlaşılır olması halinde bu talebi yerine getirir.

(2) İkinci nüsha olarak düzenlenen INF 2 Bilgi Formunun aslı ve nüshası üzerine;

"ДУБЛИКАТ"

"DUPLICADO"

"DUPLIKÁT"

"DUPLIKAT"

"DUPLIKAAT"

"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

"DUPLICATE"

"DUPLICATA"

"DUPLICATO"

"DUBLIKATS"

"DUBLIKATAS"

"MÁSODLAT"

"DUPLICAAT"

"SEGUNDA VIA"

"DUPLICAT"

"DVOJNIK"

"KAKSOISKAPPALE"

“İKİNCİ NÜSHADIR”

ibarelerinden biri yazılır.

İhracata ilişkin gümrük işlemleri

MADDE 45 – (1) INF 2 Bilgi Formunun aslı ve bir örneği üçgen trafik kullanma izni veren gümrük idaresi tarafından formun (16) numaralı kutusu mühürlenerek onaylanır. Bu formun bir nüshası anılan idare tarafından saklanır, aslı başvuru sahibine iade edilir.

(2) INF 2 Bilgi Formunun aslı, geçici ihraç eşyasının gümrük bölgesinden ihraç edildiği gümrük idaresine ibraz edilir. Bu gümrük idaresi, eşyanın söz konusu bölgeyi terk ettiğini belgenin aslı üzerinde formun (17) numaralı kutusu mühürlenmek suretiyle onaylar ve belgeyi ibraz eden kişiye iade eder.

Geçici ihraç eşyasının ayırt edici özelliklerinin tespiti

MADDE 46 – (1) Üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresinden INF 2 Bilgi Formunun onaylaması istenildiğinde, idare geçici ihraç eşyasının ayırt edici özelliklerini tespit etmek için kullanılan yöntemi (16) numaralı kutuda belirtir.

(2) Eşyanın numunesinin alınması, tahlile tabi tutulması veya teknik dokümanlarının kullanılması halinde üçgen trafik kullanımına izin veren idare, gümrük mührünü eşyanın cinsine göre üzerine ya da ambalajın üzerine bozulmayacak biçimde yapıştırarak bu örnekleri, resimleri ya da teknik tanımları onaylar.

(3) İdarenin mührünü ve ihracat beyannamesinin referans bilgilerini taşıyan etiket, değiştirilmelerini önleyecek biçimde söz konusu örneklere, resimlere ya da teknik tanımlara iliştirilir.

(4) İdare tarafından onaylanan ve mühürlenen örnekler, resimler ya da teknik tanımlar işlem görmüş ya da ikame ürünün yeniden ithalinden sonra bu örnekleri, resimleri ve tanımları mühürleri bozulmaksızın sunan ihracatçıya iade edilir.

(5) Eşyanın tahlilinin yapılması gerektiğinde ve tahlil sonuçları INF 2 Bilgi Formu gümrük idaresi tarafından onaylanana kadar belli olmadığında, tahlil sonuçlarını içeren belge mühürlü bir zarf içinde ihracatçıya verilir.

İthalata ilişkin gümrük işlemleri

MADDE 47 – (1) INF 2 Bilgi Formunun sağladığı haklardan bu belgeyi serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz eden beyan sahibi yararlanır.

(2) İşlem görmüş ürüne veya ikame ürüne ait INF 2 Bilgi Formunun aslı ile numune ve belgeler serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte eşyanın serbest dolaşıma gireceği gümrük idaresine ibraz edilir.

INF 2 bilgi formlarının kapatılması

MADDE 48 – (1) İşlem görmüş veya ikame ürünlerin tek bir partide veya aynı gümrük idaresine parti parti getirilerek serbest dolaşıma sokulması halinde, gümrük idaresi, INF 2 Bilgi Formunun aslına işlem görmüş ürünlerin bünyesinde kullanılan geçici ihracat eşyasının miktarını yazar.

(2) Bu şekilde işlemi biten INF 2 Bilgi Formu serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenir. INF 2 Bilgi Formunun işlemi tamamen bitmemiş ise, eşyanın düşümü yapılmak suretiyle belge sahibine iade edilir. Yapılan işlem serbest dolaşıma giriş beyannamesinin (44) Numaralı kutusuna yazılır.

(3) İşlem görmüş veya ikame ürünlerin birden fazla parti halinde farklı gümrük idarelerinden serbest dolaşıma sokulması halinde ve bu Kararın 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmamış olması halinde ilk serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ibraz edildiği gümrük idaresi, beyan sahibinin talebi üzerine orijinal INF 2 Bilgi Formunu kalan geçici ihraç eşyası miktarına göre düzenlenen yeni bir INF 2 Bilgi Formuyla değiştirir.

(4) Gümrük idareleri, yeniden düzenlenen bilgi formuna önceki orijinal belgenin sayı ve tarihi ile verildiği gümrük idaresinin adını yazar. Orijinal INF 2 Bilgi Formuna ise, hangi miktarda geçici ihracat eşyası için hangi belgenin düzenlendiği kaydedilir. Düzenlenen her bir bilgi formu ilgili serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenir.

Gümrük Müşavirliği-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşaviri-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrükçü-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrükçü Nedir-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

İstanbul Gümrük MÜŞAVİRLERİ Listesi- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Türkiye'nin en büyük Gümrük Müşavirliği- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrükleme-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞi- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

kocaeli gümrük müşavirliği - Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük işlemleri yapan firmalar- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

gebze gümrük müşavirliği - Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşavirliği-Dilovası Gümrük Müdürlüğü- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Dilovası Gümrük -  Altunbaşak Gümrük Müşavirliği  Gebze Gümrük -  Altunbaşak Gümrük Müşavirliği-Kocaeli - www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Müdürlüğü-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ-gebze- www.altunbasak.com

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği - Gümrük Müşavirliği Uzmanı- www.altunbasak.com

-www.altunbasak.com- www.altunbasak.com-www.altunbasak.com- www.altunbasak.com

 

 

 

Gümrük Müşavirliği-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşaviri-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrükçü-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrükçü Nedir-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

İstanbul Gümrük MÜŞAVİRLERİ Listesi- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Türkiye'nin en büyük Gümrük Müşavirliği- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrükleme-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞi- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

kocaeli gümrük müşavirliği - Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük işlemleri yapan firmalar- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

gebze gümrük müşavirliği - Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşavirliği-Dilovası Gümrük Müdürlüğü- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Dilovası Gümrük -  Altunbaşak Gümrük Müşavirliği  Gebze Gümrük -  Altunbaşak Gümrük Müşavirliği-Kocaeli - www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Müdürlüğü-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ-gebze- www.altunbasak.com

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği - Gümrük Müşavirliği Uzmanı- www.altunbasak.com

-www.altunbasak.com- www.altunbasak.com-www.altunbasak.com- www.altunbasak.com

 

gümrük müşavirliği -gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

gümrük müşavirliği -gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği Is İlanları-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği maaş-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği İstanbul-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği ekşi-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020-gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

gümrük müşavirliği -gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

gümrük müşavirliği -gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği Is İlanları - https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- https://www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği maaş- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği İstanbul- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar- https://www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği ekşi- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- https://www.altunbasak.com

- https://www.altunbasak.com

En İyi 10 Gebze Kocaeli Gümrük Müşaviri- https://www.altunbasak.com

gümrük müşavirliği gebze - https://www.altunbasak.com

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği- https://www.altunbasak.com

ALTUNBAŞAK gümrük müşavirliği İstanbul- https://www.altunbasak.com

Gebze Gümrük Müdürlüğü- https://www.altunbasak.com

Gebze Gümrük Haber- https://www.altunbasak.com

gümrükleme- https://www.altunbasak.com

Gümrükleme Nedir- https://www.altunbasak.com

Gümrükleme işlemleri- https://www.altunbasak.com

ALTUNBAŞAK  gümrükleme- https://www.altunbasak.com

Gümrükleme ne kadar sürer- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği- https://www.altunbasak.com

Gümrük işi Nasıl yapılır- https://www.altunbasak.com

Yurtdışı Gümrükleme- https://www.altunbasak.com

 gümrükleme- https://www.altunbasak.com

gümrükçü - https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşaviri- https://www.altunbasak.com

Gümrükçü Nedir- https://www.altunbasak.com

Gümrük firmaları İstanbul- https://www.altunbasak.com

Türkiye'nin en büyük Gümrük Müşavirliği- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşavirliği Nedir- https://www.altunbasak.com

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur- https://www.altunbasak.com

gümrük müşavirliği -gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- https://www.altunbasak.com

 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği ekşi

gebze gümrük müşavirliği

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Müdürlüğü

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği ile ilgili aramalar

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Müdürlüğü