DERNEK TÜZÜĞÜ

DERNEK TÜZÜĞÜ

DERNEK TÜZÜĞÜ

1615 sayılı Gümrük Kanununu yürürlükten kaldıran 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve bu Kanuna bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri için geçerli olmak üzere T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca tasdik edilmiş 25/09/2001 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Gümrük Müşavirleri dernek tüzüğü


 

 

BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER


 

DERNEĞİN KURULUŞ AMACI VE NİTELİĞİ


 

MADDE 1 – İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 838 inci maddesi hükümlerine istinaden görev yapmak ve mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Gümrük Müşavirliğinin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, mesleki disiplini , saygınlığı ve ahlakı korumak maksadıyla kurulmuş bir mesleki teşekküldür.


 

DERNEĞİN MERKEZİ


 

MADDE 2 – Derneğin merkezi İstanbul’dadır.


 

TABİRLER VE TANIMLAR


 

MADDE 3 – Bu tüzükte geçen;


 

a) Müsteşarlık deyimi, Gümrük Müsteşarlığını,

b) Başmüdürlük deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi gereğince gümrük müşavirlerinin bağlı bulunduğu Gümrükler Başmüdürlüğünü,

c) İdare deyimi, Başmüdürlüğe bağlı gümrük birimlerini,

d) Kanun deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanununu,

e) Yönetmelik deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre çıkarılan Gümrük Yönetmeliğini, İfade eder.


 

ÜYELİK


 

MADDE 4 – Derneğin üyeleri Gümrük Kanunu’nun 225 ve 226 ncı maddelerinin verdiği yetki doğrultusunda gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini takip etme yetkisini haiz olan ve gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olan Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavirleri yanında çalışıp onun adına iş takip eden ve gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine sahip Gümrük Müşavir Yardımcılarıdır.


 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN TANIMI VE GÖREVİ


 

MADDE 5 – Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Gümrük Müsteşarlığınca gümrük müşavirliği izin belgeleri verilen kişilere “Gümrük Müşaviri” denir. Gümrük Müşaviri, görevini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yürütür.GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN HAKLARI, GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI


 

MADDE 6 – Gümrük Müşavirleri, 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtildiği şekilde gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırır. Gümrük Müşavirleri vekaletnameleri bulunmadıkça mal sahipleri adına beyanda bulunamayacakları gibi diğer gümrük işlemlerini de takip edemezler.


 

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARININ TANIMI VE GÖREVİ


 

MADDE 7 – Gümrük Müşavir Yardımcıları, bir Gümrük Müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrükte iş takip eder. Kendilerine Gümrük Müsteşarlığı tarafından gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi verilir.GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARINI BİLDİRME ZORUNLULUĞU


 

MADDE 8 – Gümrük Müşavirleri, yanlarında çalışan Müşavir Yardımcıları ile staj amacıyla çalışan personelin yanlarından ayrılmaları halinde bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi arar. İlk defa çalışmaya başlayacaklar için bu şart aranmaz. Müşavir Yardımcılarının ve staj amacıyla çalışan personelin yanlarında çalışmaya başlama ve ayrılmaları ilgili Gümrük Müşaviri tarafından ertesi gün Gümrük Müşavirleri Derneğine, Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından da Gümrükler Başmüdürlüğüne bir hafta içinde yazı ile bildirilir.


 

İZİN BELGESİ VERİLMESİ


 

MADDE 9 –


 

a) Gümrük Kanunu gereğince Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarına Gümrük Müsteşarlığı tarafından izin belgesi verilir. Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları ancak izin belgelerini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilir.

b) Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgeleri alan üyelere Dernek tarafından üyelikleri belirleyen bir kimlik kartı verilir.

c) Müsteşarlıkça verilen ve ilgili Derneklre gönderilen Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgeleri, adayların Derneğe üyeliklerini müteakip Derneklerce imza karşılığı teslim edilir.


 

BÖLÜM II İDARİ HÜKÜMLER


 

ÇALIŞMA YERİ VE VERGİ DAİRESİ HESAP NUMARASI BİLDİRME MÜKELLEFİYETİMADDE 10 – Her Gümrük Müşaviri, Derneğe kayıt olduğu tarihte Dernek bölgesinde çalışma merkezi ittihaz ettikleri yeri, bu yerin değiştirilmesi halinde de yeni adresi ve vergi kimlik numarasını en geç 15 gün içinde, yazılı olarak Gümrükler Başmüdürlüğüne ve Derneğe bildirmek zorundadır.


 

Gümrük Müşavirliği mesleğinin tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesi halinde de durumun tüzel kişilik ortaklarınca aynı şekilde Başmüdürlüğe ve Derneğe bildirilmesi zorunludur.


 

SİCİL DOSYASI


 

MADDE 11 – Derneğe kayıtlı bulunan her Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı için Dernekte bir sicil dosyası açılır. Bu dosyaya üye hakkındaki bütün yazışmalar konulur.

Üye gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısının çalışma yerini değiştirerek başka bir Gümrük Müşavirliği Derneğine nakli halinde, suret dosyası da naklonulan derneğe gönderilir.

Derneğe üye olan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları her yılın ilk ayı içerisinde üye sicil kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Güncellenmiş sicil dosyaları Dernekçe liste halinde her yılın ikinci ayı içerisinde Başmüdürlüğe bildirilir.


 

İŞ TAKİBİ YETKİSİ


 

MADDE 12 – Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemleri, dolaylı temsil yoluyla, eşya sahiplerince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz Gümrük Müşavirlerince takip olunur.

Derneğe üye olmayan veya geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonan veya meslekten çıkarılan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları iş takibi yapamazlar.

Gümrük Müşavir Yardımcıları Gümrük Müşavirinin aldığı işlerde, Gümrük Müşavirinin adına iş takibi yapabilir, Gümrük Müşavirleri adına küşad ve muayenelerde hazır bulunabilirler ve gümrük yükümlülüğü sona ermiş eşyaları bulundukları yerden teslim alabilirler. Ancak, eşya sahipleri adına sözlü , yazılı istek veya itirazlarda bulunamaz ve eşya sahipleri adına yapılacak tebligatı kabul edemezler.


 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARI İÇİN ÜYE KAYIT DEFTERİ VE LİSTE DÜZENLENMESİ


 

MADDE 13 – Derneğe üye olan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları sıra numarası altında Müsteşarlıktan verilen izin belgesi numaraları, ad ve soyadları ile iş ve kanuni ikametgah adresleri belirtmek suretiyle ayrı ayrı özel defterlerine kayıt yapılır.

Bu kayıtlar yukarıda belirtildiği şekilde gerektiğinde bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak tutulabilir.


 

ÜYELERİN DERNEKTEN ÇIKARILMASI VE KAYITLARININ SİLİNMESİNİ GEREKTİREN HALLER


 

MADDE 14 – Aşağıda yazılı hallerde Gümrük Müşavirinin veya Gümrük Müşavir Yardımcısının dernekten kaydı silinir ve ilişiği kesilir.

a) Gümrük Müşavirliği veya Gümrük Müşaviri Yardımcılığı izin belgesinin iptali,

b) Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısının meslekten isteği ile ayrılması,

c) Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısının ölümü,


 

YENİDEN DERNEĞE KAYDOLMA


 

MADDE 15 – Dernekten çıkarılan ve kaydı silinen Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı, dernekten çıkarılma ve kaydının silinmesini gerektiren hallerin sona erdiğinin ispatı üzerine yeniden derneğe kaydolma hakkını kazanır. Derneğe yeniden kaydolmasına karar verilen Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısından tekrar giriş aidatı alınmaz.


 

BÖLÜM III DERNEK ORGANLARI


 

DERNEK ORGANLARI


 

MADDE 16 – Derneğin organları:


 

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

d) Disiplin Kurulu,

e) Danışma Kurulu’ndan ibarettir.


 

GENEL KURUL TOPLANTILARI


 

MADDE 17 – Genel Kurul Derneğin en yüksek organı olup, Dernek üyelerinden oluşur.


 

Genel Kurul, iki yılda bir Ocak ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır gündemindeki konuları görüşür. Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulunun isteği veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Hakimi Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


 

GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞRI


 

MADDE 18 – Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden gündemi, yeri, günü ve saati mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.


 

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz. Gümrük Müsteşarlığı, Genel Kurul toplantısında gözlemci görevlendirebilir. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bir yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılabilecek üyeleri gösteren liste de eklenir.


 

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur.


 

Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre duyurulur. Ayrıca, mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


 

ÜYELERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMASI


 

MADDE 19 – Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan tüm Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşaviri Yardımcıları gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahiptir.


 

TOPLANTI YERİ


 

MADDE 20 – Genel Kurul toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu ilde yapılır.


 

TOPLANTI YETER SAYISI


 

MADDE 21 – Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.


 

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMA USULÜ


 

MADDE 22 – Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen, mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler. 21 inci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.


 

Açılışı müteakip, toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.


 

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler Genel Kurul Tutanağını düzenler. Bu tutanaklar Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca bir örneği Gümrük Müsteşarlığına gönderilir.


 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR


 

MADDE 23 – Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların da gündeme alınması zorunludur.


 

Toplantıda kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir.


 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ


 

MADDE 24 – Genel Kurulun görev ve yetkileri;


 

a) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını ve bilançoyu tetkik, tasdik ve Yönetim Kurulunun o devreye ait kararlarını ibra etmek,

b) Dernek tüzük değişiklik tekliflerini karara bağlamak, (Bu değişiklik Gümrük Müsteşarlığına bildirilir ve Müsteşarlığın tasdikinden sonra yürürlüğe girer.)

c) Derneğin ikameti, amacı ve faaliyetleri için bina satın alınması veya satılması için karar vermek,

d) Derneğin senelik bütçesini tetkik ve tasdik etmek,

e) İki yılda bir Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurullarını seçmek ve o dönem için Yönetim Kurulu üye sayısını tespit etmek,

f) Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurulları görevlilerine gereği halinde huzur hakları verilmesi için karar almak ve miktarlarını tespit etmek,

g) Gerektiğinde kendi bünyesinde yardımlaşma ve mesleki dayanışma sandığı kurulması için karar almak,

h) Seçim olmayan yıllarda, o yıla ait mali raporu incelemek ve gerekli kararları almak için toplanmak,

i) Derneğin feshine dair teklifi karara bağlamak,


 

OYLAMA USULÜ


 

MADDE 25 – Genel Kurulda Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurullarının seçimi gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.


 

Kurullara seçilecek Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları ayrı listelerde ve ayrı sandıklarda oy kullanan kendi temsilcileri tarafından seçilirler.


 

Oylar, oy verenin kimliğinin tespit edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde Dernek mührü bulunan ve oy verme sırasında Sandık Kurulu Başkanı tarafından verilecek mühürlü zarfa konulmak suretiyle kullanılır.


 

Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilir. Sandık Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla Sandık Kurulu bulunması halinde tutanaklar Divan Başkanlığınca birleştirilir ve sonuçlar ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.


 

Ayrıca, Genel Kurul toplantısında mevcut üyelerin üçte biri tarafından, gündemde yer alan hususlar hakkında gizli oy verilmesi teklif edilirse, oylama gizli yapılır.


 

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ


 

MADDE 26 – Dernek başkanı ve Yönetim Kurulu, Derneğin idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu, başkan ile birlikte en az yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla üçü Gümrük Müşavir Yardımcılarından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve vekillerinin Gümrük Müşaviri olması zorunludur. Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeleri Gümrük Müşavirlerinin oylarıyla, Gümrük Müşavir Yardımcıları Yönetim Kurulu Üyeleri ise Gümrük Müşavir Yardımcılarının oylarıyla seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Genel Kurulca her seçimden önce Yönetim Kurulu üye sayısı yediden az ve on birden fazla olmamak üzere tespit edilir.


 

DERNEK BAŞKANININ SEÇİMİ:


 

MADDE 27 – Yönetim Kurulu, Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyelerinden birini Dernek Başkanı seçer.


 

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ


 

MADDE 28 – Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi birlikte yapılır. Asil üyelikler için en çok oy alanlar Yönetim Kuruluna girer. Yedek üyelikte en çok oy alanlar sırasıyla yedek üye olurlar.


 

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerinden en fazla üçer adedi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasından seçilir.


 

Yönetim Kurulunda boşalma oldukça Gümrük Müşavirlikleri Yönetim Kurulu Üyeliklerine yedek Gümrük Müşavirlerinden, Gümrük Müşavirleri Yardımcıları Yönetim Kurulu Üyeliklerine yedek Gümrük Müşavir Yardımcılarından birisi göreve başlar. Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeliği, Gümrük Müşavir Yardımcıları tarafından doldurulamaz.


 

Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerle doldurulmasından sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi tarafından Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.


 

Müşavir Yardımcısının, Müşavir olması halinde Yönetim Kurulu Üyeliği düşer.


 

DERNEK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ


 

MADDE 29 – Derneği bütün resmi dairelerde ve üçüncü şahıslara karşı Dernek Başkanı temsil eder.


 

Derneğe karşı veya Dernekçe açılan davalarda Dernek Başkanı davacı veya davalı olarak bizzat veya temsilen bulunur.


 

Başkan, bu yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına verebilir. Başkanın bulunmadığı toplantıya başkan vekillerinden biri Başkanlık eder.


 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ


 

MADDE 30 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:


 

a) Yönetim Kurulu seçimi müteakip üç gün içerisinde toplanarak görev taksimi yapar. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. İlk toplantısında Başkan, iki Başkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Veznedar, Kurul üyeleri tarafından seçilir.

b) Derneğin amaçlarına ve tüzüğüne uygun çalışma programı yapar.

c) Derneğin genel işlemlerinden ve bunların tüzüğe uygunluğundan sorumludur.

d) Dernek personelini tayin eder ve işten çıkarır.

e) Yıllık çalışma raporunu, bilançosunu, yeni yıl bütçesini ve personel kadrosunu düzenler ve Genel Kurula sunar.

f) Derneğin gelişmesi ve gelirlerinin artırılması için gerekli her türlü çalışmaları yapar.

g) Disiplin Kurulunca alınmış kararları uygular.

h) Dernek üyelerinden, bu tüzük hükümlerine uymayanları Disiplin Kuruluna sevk eder.i) Derneğin değişik konularındaki çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasında danışman olarak yeteri kadar üyeyi yardımcı olarak seçer ve değişik konular için gerekli komisyonları kurar.j) Kanunen tutulması gerekli defterleri usulüne uygun olarak tutar.

k) Dernek personelinin kanunen tabi oldukları veya olacakları sigorta veya sosyal kurumlarla olan ilişkilerini düzenler

l) Kanun ve tüzüğün gerektirdiği bütün işleri yapar.

m) Dernek üyelerinin meslek icrası yönünde uğradıkları haksız işlem ve uygulamalarda veya gerektiğinde kanuni kovuşturmalarda idari ve hukuki yardımı sağlar

n) Her mali yıl itibariyle gümrük işlemlerinin takibine ilişkin asgari ücretlerini tespit eder. Genel Kurulca kabul edildikten sonra Gümrük Müsteşarlığının tasdikini müteakip uygulamaya koyar.

o) 14 üncü madde ile ilgili kararları alır.


 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI


 

MADDE 31 – Yönetim Kurulu, üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve gündeminde bulunan maddeleri görüşüp çoğunlukla karara bağlar. Yönetim Kurulu toplantılarına, aksine karar verilmedikçe, kurul üyelerinden başka kimse katılamaz. Geçerli mazereti olmadan üst üste üç toplantıya gelmeyen üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.


 

DİSİPLİN KURULU


 

MADDE 32 – Disiplin Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden kurulur ve Genel Kurul tarafından gizli oyla dernek üyeleri arasından seçilir. Asıl ve yedek üyelerden birer tanesi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasından seçilir. Disiplin Kuruluna seçilmek için üyelerin 40 yaşını doldurmuş ve en az 5 yıldır Gümrük Müsteşarlığı’nca verilmiş izin belgesi sahibi olmaları gerekir.


 

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ


 

MADDE 33 – Disiplin Kurulu, bu tüzükte kayıtlı amaçlara uymayan, üyelik görevlerini yerine getirmeyen, mesleğin onur ve itibarını zedeleyici şekilde icraatta bulunanlar hakkında tüzükte belirtilen cezaları vermekle yükümlüdür.


 

DİSİPLİN KURULU KARARLARI


 

MADDE 34 – Disiplin Kurulu, kendi arasında, gümrük müşavirlerinden bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer ve üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulunca kendilerine bildirilen konular hakkında en geç onbeş gün içinde ve çoğunlukla karar verir. Bu kararlar toplantı sırasında karar defterine yazılır ve Kurul üyeleri tarafından imzalanır.


 

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ


 

MADDE 35 – Denetleme Kurulu Gümrük Müşaviri Dernek üyeleri arasında, üç asıl ve üç yedek üyeden kurulur. Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Denetleme Kurulunun başlıca görevleri şunlardır.


 

a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerlerine getirilip getirilmediğini araştırmak.

b) Dernek işlerinin mevzuat ve Tüzük esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek.

c) Dernek işlem, hesap ve defterlerini her zaman ve her halde, altı ayı geçmeyen sürelerde kontrol etmek.

d) Derneğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek.

e) Lüzumunda Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak.


 

Yönetim Kurulu, her türlü defter, kayıt ve dosyalarını Denetleme Kurulu üyelerine göstermek zorundadır.


 

DANIŞMA KURULU


 

MADDE 36 – Danışma Kurulu, Gümrük Müşavirliği mesleğinde en az onbeş yılını doldurmuş Dernek üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen en az üç asil ve üç yedek, en fazla altı asil ve altı yedek üyeden oluşur. Üyelerin 1 asil ve 1 yedek üyesi Gümrük Müşaviri Yardımcıları arasından seçilir.


 

Geçmiş yıllarda Dernek Başkanlığı yapmış olanlar ve mevcut Dernek Başkanı bu kurulun doğal üyesidir.


 

KURUL VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ


 

MADDE 37 – Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Dernek Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri ve kanuni ikametgahları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına yazı ile bildirilir.


 

BÖLÜM IV MALİ HÜKÜMLER


 

MADDE 38 – Derneğin bütün geliri; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış, Sayman ve Veznedar tarafından imzalanmış makbuzlar karşılığında, günü gününe vezneye teslim ve irad kaydolunur. Bu makbuzlar dip koçanlıdır. Cilt ve varak numaraları ihtiva eder. Mühürlü olarak kullanılması gerekir.


 

GİDERLERİN KAYDI


 

MADDE 39 – Derneğin bütün giderleri, hukuki kıymeti haiz olan fatura, makbuz ve benzeri belgeler karşılığında yapılır. Müsbit evrakı bulunmayan giderler kabul olunmaz.


 

DERNEĞİN GELİRLERİ


 

MADDE 40 – Derneğin gelirleri şunlardır.


 

a) Giriş aidatı,

b) Üye aidatı,

c) Yardım ve bağışlar,

d) Düzenlenecek balo ve eğlence gelirleri,

e) Mesleki basılı evrak ve yayınların satış bedeller

f) Sair gelirler.


 

GİRİŞ ÜYE AİDATI MİKTARLARI


 

MADDE 41 – Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının kayıt ücreti ile yıllık aidatları her mali yıl Genel Kurulca tespit ve ilan edilir.


 

DERNEĞİN GİDERLERİ


 

MADDE 42 – Derneğin giderleri şunlardır.


 

a) Derneğin normal faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli giderler,

b) Personel giderleri,

c) Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının çalışma mekanlarının iyileştirilmesi için yapılacak giderler,

d) Çeşitli giderler,

e) Yardımlar.


 

BÖLÜM V DİSİPLİN İŞLEMLERİ VE CEZALARI


 

DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANACAĞI HALLER


 

MADDE 43 – Gümrük Müşavirliğinin veya Gümrük Müşavir Yardımcılığının onur ve itibarına veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan davranışları bulunanlara mesleki çalışmalarda görevini kötüye kullanan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar ile genel kurul kararlarına ve tüzük hükümlerine uymayanlar, asılsız iddia ve isnatlarda bulunarak Derneğin manevi şahsiyetini sarsan ve küçük düşürenler hakkında bu tüzükte yazılı disiplin cezaları uygulanır.


 

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Yönetmelikte yer alan cezaların uygulanmış olması, bu Bölümde yer alan cezaların uygulanmasını engellemez.


 

DİSİPLİN CEZALARI


 

MADDE 44 – Dernek tarafından uygulanacak disiplin cezaları şunlardır.


 

a) Dikkati çekme.

b) Kınama.

c) Teşhir.


 

DİSİPLİN CEZALARININ MAHİYETİ


 

MADDE 45 – Disiplin cezalarının mahiyetleri aşağıda gösterilmiştir.


 

a) Dikkati Çekme: Gümrük Müşavirinin veya Gümrük Müşavir Yardımcısının, mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin, Dernek Başkanı tarafından Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşaviri Yardımcısına yazılı olarak bildirilmesidir.

b) Kınama: Kanun, kural ve nizamlara aykırı davranılması meslek onur ve itibarını veya düzen ve geleneklerine uymayan davranışlarda bulunulması, dernek üyeleri aleyhine asılsız ve haksız isnatlarda veya müşterilerine karşı hukuk dışı davranışlarda bulunması gibi durumlarda verilen cezadır.

c) Teşhir: a ve b bentlerindeki suçların tekerrürü ve\veya 47. maddedeki suçların vuku bulması halinde Yönetim Kurulunun teklifi ile yazılı olarak üyelere tüm Derneklere, Başmüdürlüklere ve duyuru panolarına asılarak yapılmasıdır.


 

Cezalar üyenin gizli sicil dosyasına işlenir.


 

SAVUNMA HAKKI


 

MADDE 46 – Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısına isnat olunan suç, yazılı olarak bildirilir. Savunma, yazılı veya zapta geçirmek suretiyle yapılır. Savunmanın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde yapılması gereklidir. Ancak, Disiplin Kurulu lüzum görürse bir ay ek süre verebilir.


 

CEZAYI GEREKTİREN DİĞER HALLERİN MÜSTEŞARLIĞA BİLDİRİLMESİ


 

MADDE 47 – Disiplin Kurulu, yukarıdaki cezalardan ayrı olarak “başkalarına ait evrakı almak; evrakta tahrifat; suistimal gibi” kanunlara aykırı bir fiil ve suç işlenmesi halinde bunu yapan Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısını gereği için T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına bildirir.


 

KOVUŞTURMA YETKİSİ


 

MADDE 48 – Disiplin cezalarını gerektiren hallerde kovuşturma yetkisi, Disiplin Kuruluna aittir. Disiplin Kurulu üyeleri, kendi haklarındaki kovuşturmalarla ilgili görüşmelere katılamazlar. Bu halde üye sayısı yedek üyelerle tamamlanır.


 

KOVUŞTURMANIN AÇILMASI


 

MADDE 49 – Disiplin kovuşturması, şikayet veya ihbarlarla ilgili evrakın Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna havale edilmesiyle başlar. Bu evrak, en geç bir ay içinde Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. Disiplin Kurulu en kısa zamanda toplanarak incelemeye başlar ve karara bağlar.


 

İTİRAZLAR


 

MADDE 50 – Disiplin Kurulu kararlarına karşı ilk olağan Genel Kurul toplantısında gündeme alınmak üzere itiraz edilebilir.


 

BÖLÜM VI SON HÜKÜMLER


 

FESİH


 

MADDE 51 – Dernek üyeleri tarafından derneğin feshine karar verilemez. Ancak, dernek üye sayısı, Kanunun belirlediği üye sayısının altına düşmesi halinde, dernek fesholunmuş sayılır. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde Gümrük Müsteşarlığına ve en büyük Mülki İdare Amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin feshine karar verilmesi halinde, malvarlığının intikal edeceği yeri Genel Kurul tayin eder.


 

YÜRÜRLÜK


 

MADDE 52 – İşbu Tüzük 1615 sayılı Gümrük Kanununu yürürlükten kaldıran 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve bu Kanuna bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri için geçerli olmak üzere T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca tasdik edilmiş 25/09/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2019

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavir ve yardımcılarının disiplin cezalarıyla ilgili işlemler

gümrük müşavir ve yardımcılarının karnelerine el konulması

gümrük müşavir ve yardımcısı olunabilme şartları

gümrük müşavir veya gümrük müşavir yardımcısının vefat etmesi halinde sorgulama

Gümrük Müşavir Yardımcıları

gümrük müşavir yardımcılarının BİLGE kod ve şifresi

Gümrük Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi

gümrük müşavirinin meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi

gümrük müşavirinin yükümlülükleri

Gümrük Müşavirleri

gümrük müşavirleri asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirleri dairesince düzenlenen işlemler

Gümrük Müşavirleri Derneği

gümrük müşavirleri firma temsili

Gümrük Müşavirleri ile ilgili tasarruflu yazılar

gümrük müşavirleri ve müşavir yardımcıları hakkında uygulanan usulsüzlük para cezalarının tebliği

gümrük müşavirlerine verilecek kod ve şifreler

gümrük müşavirlerinin başka başmüdürlük alanında görev yapabilmeleri

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodlarının iptali

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodu taleplerinde istenecek belgeler

gümrük müşavirlerinin çalışma yeri dışında yapacakları iş takibi

gümrük müşavirlerinin dolaylı temsil suretiyle hızlı kargo firmalarına hizmeti

gümrük müşavirlerinin şirket hisselerini devirleri

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirliği firmalarının işlemlerini yetkisiz kişilere takip ettirmeleri

gümrük müşavirliği firmalarının yeniden faaliyete geçmesi

gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavı

gümrük müşavirliği ön eleme sınavı

gümrük müşavirliği şirketinin ortaklık yapısının yenilenmesi

gümrük müşavirliği şirketlerinde şirket ortakları

gümrük müşavirliği şirketleri

gümrük müşavirliği şirketlerinin yapılandırılması

gümrük müşavirliği şirketlerine ortak olan meslek mensubunun vefat etmesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı stajerliği

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınav duyurusu

Gümrük Müşavirliğinin tüzel kişilik olarak yürütülmesi

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınavları

gümrük müşavirlik firmalarının kapatılması