Gümrük Müşavirlerinin Mesleki Faaliyetleri

Gümrük Müşavirlerinin Mesleki Faaliyetleri


 

Gümrük Müşavirlerinin Mesleki Faaliyetleri

 

Gümrük müşavirleri dış ticaret yapmak isteyen kişileri temsil ederek kendi adlarına ve başkası he ... neden olmaktadır Bu makale dört ana bölümden oluşmaktadır İlk bölümde, gümrük müşavirlerinin ... rumluluğu konusunda ayrıntıya girilecektir.

 

 

 

 

 

 

Giriş Gümrükler ülkeler arası tüm dış ticaret işlemlerinin gerçekleştiği ve kontrol edildiği yerlerdir. Dış ticaret, bir ülkeden diğer bir ülkeye mal satılmasını ifade eden ihracat, bir ülkeden diğer bir ülkeye mal satın alınmasını ifade eden ithalat ve uluslararası hizmet alım satımlarının tamamını kapsayan bir kavramdır1 . Bu çalışma dış ticareti oluşturan mal alım ve satımlarına ilişkin gümrüklerde yapılan işlemlerin takibi ile sınırlandırılmıştır. Günümüzde ülkeler arasındaki ticari münasebetlerin artması ile gümrüklerin fonksiyonları çeşitlenmektedir. Gümrüklere ilişkin düzenlemeler, klasik anlamda devletin mal alım ve satımı üzerinden aldığı vergi ile gelir elde etme amacına hizmet etmekte iken günümüzde bu fonksiyonlar çeşitlenmiştir. Bugün gümrükler, yerli üreticinin korunması2, kalkınmanın sağlanması, devletin dış politikasının uygulanması3, ülke insanının sağlığının ve çevrenin korunması4, kültürel mirasa sahip çıkılması ve fikri ve sınai hakların korunması, ülkeye izinsiz mal sokulması ile mücadele gibi pek çok fonksiyonu gerçekleştirmektedir. Hatta gümrüklerin devlete gelir sağlama fonksiyonu gümrük kotalarına ilişkin verilen taahhütlerle her geçen gün azalmaktadır. Bu taahhütlerin ve küreselleşmenin yarattığı karşılıklı bağımlılıkla, devletlerin dış politikaları ile dış ekonomik ilişkileri girift bir noktaya taşınmış5, devletler başka bir devletin dış politikasına ilişkin değişimlerden de etkilenmeye başlamışlardır. Gümrük işlemlerine ilişkin yapılan düzenlemelerde bu çeşitli fonksiyonların gerçekleşmesi ve aynı zamanda küresel gelişmelere uyum sağlanması beklendiğinden düzenlemelerin karmaşık ve hızla değişken olması söz konusudur. Bu gibi sebeplerle gümrük işlemlerinin ilgili düzenlemeleri doğru şekilde izleyen ehil kimseler tarafından yapılması tercih edilmektedir ve edilmelidir. Esasen dış ticaret işlemlerinin bir vekâlet sözleşmesine bağlı olarak başkası tarafından takip edilmesi, yeni bir olgu olmayıp geçmişten beri duyulan bir ihtiyaçtır. Öyleki, Roma Hukukunda bir işlemin yapılması için başka bir kişiye yetki verilmesi yani bir kimseye temsil yetkisi verilmesi, uluslararası ticareti gerçekleştirmeye yönelik işlemlerin takibi için duyulan ihtiyaçtan doğmuştur6. Bu açıdan bakıldığında gümrük müşavirleri, çok yönlü bu gümrük çarkının içinde, dış ticaret yapmakta olan gerçek ve tüzel kişiler ile gümrükteki işleri takip ve kontrol eden gümrük idaresi arasında bir köprü vazifesi görerek gümrük işlemlerini mesleki bilgi ve uzmanlıkla hızlı, doğru ve güvenilir bir şekilde takip etmekte ve sonuçlandırmaktadırlar. Bir özel hukuk anlaşmasına (vekâlet sözleşmesine) bağlı olarak kurulan bu temsil ilişkisinde gümrük müşavirlerinin görevi, kamu hukukunu ilgilendiren gümrük işlemlerini usulüne ve gerçeğe uygun şekilde ,gerçekleştirmek olduğundan sorumlulukları, bir özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan sorumluluğa göre daha ağırdır. Bu sorumluluk gümrük müşavirinin temsil ettiği kişi ile yaptığı sözleşmeden kaynaklanan hukuki sorumluluktan başka gümrük, vergi, idare ve ceza hukukundan kaynaklanan sorumlulukları da ilgilendirmektedir. Bu çalışmada, bu sorumluluk türlerinden yalnızca gümrük müşavirlerinin sözleşmeden doğan hukuki sorumluluğu konusunda ayrıntıya girilecektir. I. Gümrük Müşavirlerinin Mesleki Faaliyetleri Gümrük müşavirleri, gümrüklerdeki işlemleri takip edip sonuçlandırarak eşya sahiplerine yardımcı olmaktadırlar. Meslek mensupları, uluslararası ticaret yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin işlerini belli bir düzen ve hız içinde sonuçlandırdıkları gibi mesleki bilgi ve tecrübeleri sayesinde gümrük idarelerinin de işlerini kolaylaştırmaktadırlar. 1909 yılından 4458 sayılı Kanun’un kabul edildiği 1999 yılına kadar “gümrük komisyonculuğu” adı altında icra edilen mesleğe ilişkin düzenlemeler, gümrük işlemlerinde yıldan yıla yenilenmeye ihtiyaç duyulduğu ölçüde sıkça değişmiştir. Uluslararası ticaretin serbestleşmesi amacıyla gerçekleştirilen General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)’in kabulüyle başlayan serbestleşme süreci içinde7 1949 yılında8 ve Avrupa Topluluğu ile 1970 yılında imzalanan Katma Protokol ile yaşanan gelişmelerle 1972 yılında9 farklı kanunlar yürürlüğe girmiştir. Kanunlarda gümrüklerde iş takibi ayrıca ele alınmakta ve her geçen yıl bu konuda getirilen şartlar değiştirilmekteydi. Avrupa Toplulukları ile Türkiye arasındaki uyum çalışmaları sebebiyle10 modern uluslararası ticaret uygulamalarına uygun değişiklikler 4458 sayılı Gümrük Kanunu (GK) ile yapılmıştır11. Bu Kanun halen yürürlüktedir. GK’nın 5. maddesinde ilk defa doğrudan ve dolaylı temsil ayrımına yer verilmiştir. Bu Kanun ile gümrük komisyonculuğu mesleği, yetki ve sorumlulukları, yeni gümrük düzenlemelerine uygun olarak düzenlenerek gümrük müşavirliği mesleğine dönüştürülmüştür. Kanun’da, gümrük müşavirliği mesleğinin saygın hale getirilmesi amacı ile pek çok değişikliğe gidilmiştir. Bu değişikliklerle kişinin, stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı olmak üzere iki aşamadan geçtikten sonra gümrük müşaviri izin belgesi alabileceği öngörülmüştür. Bu değişiklik meslekte belli düzeyde bir olgunlaşama ve kaliteyi amaçlamaktadır. GK ile yapılan önemli değişikliklerden bir diğeri gümrük müşavirinin dolaylı temsilci olarak anılması ve dolaylı temsilcilerin beyan sahibi olarak tıpkı temsil edilen gibi sorumluluk altına girdiğinin belirlenmesidir. Gümrük komisyonculuğundan gümrük müşavirliğine kadar mesleğin geçirdiği değişiklikler bir kenara bırakıldığında esasen meslek mensuplarının yaptığı iş gümrük işlemlerinin takibidir. Gümrük işlemleri ise Türkiye Gümrük Bölgesi (TGB)12’ne eşya giriş ve çıkışına ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere taraf olanların gerçekleştirdiği tüm işlemlerdir13. Gümrük mevzuatının kalabalık yapısı nedeniyle meslek mensupları olmaksızın eşya sahiplerinin gümrüklerdeki işlemlerini takip etmeleri mümkün görünmemektedir. Öyle ki kamu alacaklarından vergilerin ödenmesi ve buna ilişkin işlemlerin yapılması ile ilgili özel sözleşmelerin idareyi bağlamayacağı14 genel kuralına gümrük vergileri ve işlemleri açısından bir istisna getirilmiş ve herkesin gümrük idaresine karşı yapılacak tüm işlemleri takip etmek üzere özel hukuk ilişkisi çerçevesinde temsilci atayabileceği öngörülmüştür15. Gümrük müşavirlerinin takip edeceği gümrük işlemleri; eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulmasına ilişkindir. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması; eşyanın bir serbest bölgeye girmesi, TGB dışına yeniden ihracı, imhası, gümrüğe terk edilmesi ve bir gümrük rejimine tabi tutulması ile olur. Gümrük müşavirlerinin yaptığı işlemler eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkindir. Eşya sahipleri, eşyayı kullanma amacına uygun olan gümrük rejimlerinden birini tercih ederek bu rejimin gerektirdiği işlemleri bizzat ya da bir temsilci aracılığı ile gerçekleştirmelidir. GK’da gümrük rejimleri en temel şekliyle muafiyet içermeyen gümrük rejimleri ve şartlı muafiyet içeren ve ekonomik etkili gümrük rejimleri olarak ikiye ayrılarak düzenlenmiştir. Muafiyet içermeyen gümrük rejimleri, eşyanın ithalatını sağlayan serbest dolaşıma giriş rejimi ve ihracat rejimidir. Belli şartlar sağlandığında muafiyet getiren, ekonomik etkili gümrük rejimleri ise transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, geçici ithalat rejimi ve hariçte işleme rejimidir. Muafiyet içeren rejimler, esasında ithalat ve ihracat için gerekli olan işlemlerin yapılması ve bunlara ek olarak muafiyet için gerekli şartların yerine getirilmesi ile gerçekleşeceğinden özellikle dış ticaret işlemlerinden ithalat ve ihracat işlemleri üzerinde durulacaktır. İhracat en basit tanımıyla mal ve hizmetlerin ulusal sınırların dışına geçici veya kesin olarak sevk edilmesidir16. İhracatı yapılmak istenen eşya ile ilgili işlemlerden gümrük müşavirine düşen kısım, ihracatçının eşyayı uluslararası nakliye firmasına teslim ettikten sonra gümrüklemeye ilişkin belgelerin temini ile gerekli izinleri almak ve gümrükleme işlemlerini yapmaktır17. İhracat için gerekli belgeler18 hazırlandıktan sonra ihracat gümrükleme işlemlerine başlanır. İhracat gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle bağlı bulunulan ihracatçı gümrük birliğine başvurulup referans numarası alınmalıdır. Bu aşamadan sonra gümrük müşaviri, gerçeğe ve fatura, çeki listesi vs. belgelere uygun şekilde gümrük beyannamesini doldurur ve imzalar. Beyannamede yer alan bilgiler, beyan sahibini bağlayacağından ve tescilden sonra buradaki bilgiler istisnai izinler dışında değiştirilemeyeceğinden dikkatli olunması önem arz eder. Dış ticaret işlemlerinden bir diğeri olan ithalat, bir malın gereken izin ve yasal düzenlemelere uygun olarak yurt dışından getirilmesidir19. İthalatı gerçekleştirilmek istenen eşya TGB’ ye gelmesinden itibaren, gümrük gözetimi altına girmiştir ve gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanıma tabi tutulması gerekir20. TGB’ ye gelen eşya üzerinde eşya sahibinin dilediği gibi tasarruf etmesi için öncelikle eşyanın serbest dolaşım statüsü kazanması ve gümrük idaresinin gözetiminden çıkması gerekir21. Taşıma işlemini yapan firma tarafından eşyanın TGB’ ye giriş yapacağı bilgisi (özet beyan) verildikten sonra gümrük müşavirlerinin işlem yapması gereken kısım başlar. İthalatçı, ödeme şeklinde göre banka ile ilgili işlemleri yaptıktan sonra evrakları gümrük müşavirine ulaştırır22. Taşıyıcı firmanın bildiriminden sonra gümrük beyannamesinin verilme süresi23 başlayacağı ve süresinde işlem yapılmazsa eşyanın tasfiyesi yoluna gidileceği için beyanname verilmesine ilişkin işlemlerin kanuni süreleri içinde yapılması önem arz etmektedir.Gümrük müşaviri gerekli belgeleri ve malın teknik bilgilerini ithalatçıdan alır. İthalatçı malın tam tanımını yapamıyor veya gümrük müşaviri eşyanın tarifesini24 belirlemekte tereddüte düşüyor ise küşat talebinde25 bulunabilir26. Gümrük müşavirleri, ithalatçı hesabına düzenledikleri gümrük beyannamesi, ihracatçının gönderdiği fatura, çeki listesi, taşıma senedi, dolaşım belgesi, gerekiyorsa menşe şahadetnamesi ile birlikte gümrük idaresine başvurur ve bu bilgilerin gümrük idaresince sistemden kontrolü sağlanır27. Uygun görülen gümrük beyannamesinin tescili yapıldıktan sonra, en geç 30 gün içinde ithalattan doğan vergi ve diğer mali yükümlülükler yerine getirilince eşya sahibine teslim edilir28. Vergiler ve diğer mali yükümlülüklerin ödenmesi, yapılan sözleşmede gümrük müşavirlerinin sorumlulukları arasında öngörülmektedir. Yapılan vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin ödemeler ve gümrüklerde iş takibinden doğan diğer ödemeler, vekâlet veren olarak ithalatçı tarafından geri ödenmek zorundadır. Zira vekâlet sözleşmesinin bir dolaylı temsil ilişkisine dayandığı sözleşmelerde dolaylı temsilci kendi adına ancak başkası hesabına borç altına girdiğinden vekâlet verenin onu bu borçlardan kurtarma yükümlülüğü bulunmaktadır29. II. Gümrük Müşavirlerinin Dolaylı Temsil Yetkisi Hukukun tanıdığı imkânlar kapsamında; kişinin hüküm ve sonuçları başka bir kişinin hukuk alanında doğmak üzere, diğer bir deyişle bir kimsenin başkası ad veya hesabına bir hukuki işlemi gerçekleştirmesine temsil denir30. Temsil ilişkisinde, başkası adına veya hesabına işlem yapan temsilci, temsilcinin işlem yaptığı üçüncü kişi ve yapılan işlemin hukuki sonuçlarının üzerinde doğduğu temsil edilen kişi olmak üzere üç taraf bulunmaktadır31. Temsilcinin başkası ad ve hesabına işlem yapabilmesi temsil yetkisi ile mümkün olur32. Temsil olunanın temsilciye tek taraflı olarak bildireceği ve sonuç doğurması için temsilcinin kabulüne ihtiyaç olmayan temsil yetkisi, niteliği itibariyle bir irade beyanıdır33. Temsil yetkisi tek taraflı verilebileceği gibi gümrük müşavirlerinin mesleki faaliyetlerini gerçekleştirmesinde de olduğu üzere iki taraflı vekâlet ilişkisine de dayanabilir. Ancak bu durumda bile, temsil yetkisi temel ilişkiden bağımsızdır. Temsil yetkisinin temel ilişkiden bağımsız olmasının sonuçlarından biri, yetkinin tek taraflı bir irade açıklamasıyla da verilebilmesi yönüyle bir temel ilişkiye ihtiyaç duyulmaması34, diğeri vekâlet sözleşmesinin herhangi bir sebeple hükümsüz olmasının temsil yetkisinin muteberliğine etki etmemesidir35. Ancak Borçlar Hukukuna ilişkin bu kural gümrük müşavirlerinin temsil yetkisi açısından tartışılabilir. Zira kural olarak doğrudan ya da dolaylı temsil yetkisinin verilmesi bir şarta bağlı değil36 iken gümrük mevzuatında bu yetkinin kullanılması bazı şartlara bağlanmıştır. Bu şartlardan biri temsilci tarafından temsil yetkisine sahip olduğunu gösterir belgenin idareye ibrazıdır. Bu hükme göre gümrük işlemlerinde temsil yetkisi yazılı şekilde verilmelidir. Gümrük müşavirlerinin temsil yetkilerinin bir vekaletnameye dayanması ise ikincil mevzuat gereği öngörülmüştür. Dolayısıyla gümrük mevzuatı açısından vekâlet sözleşmesinin geçersiz olması temsil yetkisini idareye karşı geçersiz kılabilmektedir. Temsil yetkisi ile gümrük vergisi yükümlülüğü doğuracak gümrük beyannamesi verme ve diğer gümrük işlemlerinin idareye karşı yerine getirilmesi, mümkün hâle gelir. Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. GK’da temsil, doğrudan ve dolaylı temsil olarak ikiye ayrılarak düzenlenmiştir. Doğrudan temsilde, yapılan işlemin sonuçları temsilcinin hukuki sahasına uğramaksızın ve sonuçların devrine gerek olmaksızın kendiliğinden temsil olunan üzerinde doğar37. Gümrük işlemlerinin doğrudan temsil yoluyla takibi için dolaylı temsile nazaran daha az şartın varlığı aranmıştır. Bu durum doğrudan temsilde yapılan işlemin hem eşya sahibi adına yapılması hem de işlemden doğan tüm sorumluluğun eşya sahibi üzerinde doğmasından kaynaklanmaktadır. GK’nın 5. maddesinin son fıkrasında gümrüklerde dolaylı temsilci olarak iş takibinin doğrudan temsilden farklı olarak sadece gümrük müşavirleri tarafından yapılabileceği hüküm altına alınmıştır38. Dolaylı temsil kavramı Borçlar Kanunu dahil herhangi bir  kanunda açıkça düzenlenmiş değildi39. GK’da dolaylı temsil kavramı açıkça gümrük müşavirlerinin temsil yetkisini nitelendirmek üzere kullanılmışsa da kavrama ilişkin yapılan tek açıklama kendi adına ve başkası hesabına işlem yapma yetkisini veriyor olmasıdır. Gümrük mevzuatı açısından temsil yetkisini nitelendiren bu kavramın sonuçlarını, temsil edilen ile temsilci arasındaki ilişki bakımından özel hukuk kuralları ile değerlendirmek icap etmektedir. Temsilcinin üçüncü kişi olan idare ile yaptığı muameleler ise kamu hukuku açısından sonuç doğuracak niteliktedir. Kişilerin doğrudan yerine dolaylı temsili tercih etme sebepleri40, uzman bir kişinin faaliyetlerinden yararlanmak, ödeme kabiliyeti daha güçlü bir kişinin kredi imkânlarından yararlanmak, gizli kalmak, hukuki durumları basitleştirmek, sadece belirli kişilerin sahip olduğu imkânlarla sözleşme yapabilmek olarak özetlenebilir. İradi temsilci olarak tayin edilen gümrük müşavirlerine dolaylı temsil yetkisi, gümrük müşaviri ile dış ticaret yapmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi arasındaki anlaşma hükümleri ile verilir. Gümrük müşavirlerinin anlaşma hükümleri kadar gümrük mevzuatına da uyması zorunludur. Zira dolaylı temsilde temsilcinin yaptığı işlerde kamu alacaklarının korunması amacına daha uygun düşecek şekilde temsilciye de birtakım mali sorumluluklar yüklenmiştir. Gümrük beyannamesi başlangıçta dolaylı temsilci adına yapılmıştır. Ancak beyannameden doğan ekonomik sonuçlar temsil olunan hesabına doğmaktadır. Gümrük müşavirinin temsil yetkisi rejim hak sahibinin idareye karşı yerine getirmesi gereken gümrük işlemlerini takip etmeye yöneliktir. Dolaylı temsil ilişkisi ile yapılan bu takip işleminde gümrük müşaviri işlemleri kendi adına yapmakta ancak işlemlerin hukuki sonuçları rejim hak sahibi üzerinde doğmaktadır. Gümrük müşavirinin kullandığı temsil yetkisi, temsilin özel hukuktaki sonuçlarından farklı olarak yalnızca temsil olunanın hukuk alanında sonuç doğurmamakta temsilcinin de bu işlemlerden sorumlu olacağı öngörülmektedir. Gümrük Hukukunda dolaylı temsilcinin sorumluluğu özel hukuktakine nazaran daha ağırdır. Dolaylı temsilci olarak işlem yapan gümrük müşaviri beyan sahibi sıfatı ile gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklere bakan yönüyle de sorumludur41. Sorumluluktan kurtulma beyyinesi olarak getirilen ölçüt dolaylı temsilcinin idarenin gelir kaybına neden olan durumda “beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bilmediğini veya mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerekmediğini” ispat etmektir42. Gümrük müşaviri olmayan bir kişiye GK m.225/1’deki istisna haricinde dolaylı temsil yetkisi verilmiş ise ve bu kişi beyan sahibi sıfatı ile beyanname vermiş ve imzalamış ise bu durumda işlemin geçersiz mi sayılacağı yoksa duruma doğrudan temsil hükümlerinin mi yetkisiz temsil hükümlerinin mi uygulanacağı tartışılabilir. Yavuz dolaylı temsilcinin yetkisini aşarak işlem yaptığı durumlarda, işlemin üçüncü kişiye karşı geçerli ancak dolaylı temsil edilene karşı geçersiz sayılacağını belirtmiştir43. Bu durumda yapılan işlemden dolaylı temsilci sorumlu olacak ve işlem geçerli olacaktır. Gümrük mevzuatı açısından bakıldığında da temsilcinin bir başka kişi adına veya hesabına hareket ettiğini beyan etmemesi ya da bir temsil yetkisine sahip olmadığı halde varmış gibi başka bir kişi adına ya da hesabına hareket ettiğini beyan etmesi hâlinde kendi adına ve kendi hesabına hareket ediyor sayılacağı kabul edilmiştir. Gümrük müşaviri olmayan bir kişinin dolaylı temsilci olamayacağını ancak doğrudan temsilci olmasında bir engel bulunmadığından yola çıkarak bu kişinin doğrudan temsilci sayılması işlemlerin sonuçlarının tamamı ile temsil edilen üzerinde doğacağının kabulünü gerektirir. Oysa eşya sahibi kendisi ile beraber verilen gümrük beyannamesinden sorumlu olacak ve beyan sahibi sıfatı ile hareket edecek bir gümrük müşaviri ile çalışmak istemiştir. Dolayısıyla yetkisi olmadığı hâlde dolaylı temsil yetkisi varmış gibi hareket eden kişinin işlemleri geçerli olduğu ve kendi adına hareket ettiği kabul edilmelidir. III. Gümrük Müşavirleri İle Yapılan Vekâlet Sözleşmesi Gümrük müşavirlerinin temsil yetkisi vekâlet sözleşmesine dayanır. Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu (BK)’da yer alan bu tanımı vekâlet sözleşmesini diğer sözleşmelerden ayırmak için yeterli görmeyenler vekâlet sözleşmesini “vekilin müvekkilin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir işi görmeyi, belirli bir zamanla sınırlı olmaksızın belli ölçüde müvekkilden bağımsız olarak yapmayı üstlendiği sözleşme44” olarak tanımlamışlardır. Vekâlet sözleşmesinin tarafları vekil, başka birine ait bir işlemin yapılması, hizmetin ifası veya bir işin idaresini üzerine alan kimse,, müvekkil ise herhangi bir türde yapılacak bir vekâlet sözleşmesi kapsamında kendisine ait işlem yapılan, hizmet ifa edilen ve işi idare edilen kimsedir. Vekâlet sözleşmesi herhangi bir şekil şartına tabi olmamakla beraber, tarafların karşılıklı hak ve borçlarının ispatlanmasında kolaylık açısından yazılı şekil şartına uyulmasında yarar bulunmaktadır45. GK’ da gümrük müşavirleri ile vekâlet arasındaki sözleşme şekil şartına bağlanmamıştır ancak verilen temsil yetkisinin yetki belgesi ile ispatı zorunlu tutulmuştur46. Her nasılsa temsil yetkisi içeren belge olmaksızın vekâlet veren ile aralarındaki sözlü anlaşmaya dayanarak iş takibi yapan gümrük müşavirinin işin bitiminden sonra vekâlet verene yönelttiği talepler sonuçsuz kalabilmekte, aradaki sözleşme ilişkisinin varlığının ispatı tehlikeye girmektedir. Konuyla ilgili bir olayda, ithalatçı (İ)’nin gümrük işlemlerinin bazılarını, gümrük müşaviri (GM) yazılı bir sözleşme veya vekaletname olmaksızın takip etmiştir. GM’ nin ilişkili olduğu gümrük müşavirliği işlerini yürüten bir şirket (GŞ) ile vekalet veren (İ) arasında ise sözleşme bulunmaktadır. Davayı gören ilk derece mahkemesi, GM ile İ arasında bir sözleşme ilişkisinin varlığının kabul edilemeyeceğini zira gümrüklerde yetki belgesi ibraz edilmeksizin doğrudan ya da dolaylı temsil yoluyla iş takibinin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre mümkün bulunmadığını ifade etmiştir. Yargıtay, ilk derece mahkemesinin düşüncesinin aksine, sair belgeler değerlendirildiğinde GM ile GŞ arasında bir ilişkinin bulunduğuna ve dolayısıyla GM ile İ arasında sözleşme ilişkisinin varlığına kanaat getirmiştir47. Ancak olayda GM ile GŞ arasındaki yetkilendirmeyi ifade eder bir belge olmadığı gibi GM’ nin İ’ yi gümrük işlemleri açısından temsil edeceğine dair bir belgenin de olmaması meslek mensubunun yaptığı işlerin karşılığını sözleşme hükümleri çerçevesinde alması hususunda ve diğer birçok konuda problem çıkmasına neden olabilecektir. Kararda Yargıtay’ın Borçlar Hukuku’na ilişkin vekâlet sözleşmesinde şekil şartının bulunmaması kuralından hareket ettiğini görmekteyiz. Hâlbuki gümrük mevzuatı açısından gümrük müşaviri, yetki belgesi olmadığında kendi adına hareket ediyor sayılacaktır48. Dolayısıyla idareye karşı yerine getirilmesi gereken mali yükümlülüklerden gümrük müşaviri tek başına sorumlu olur. Yapılan masrafları vekâlet verene yansıtması için de aradaki sözleşmeyi başka şekillerde ispatlamak gerekmekte ve bu da olayda görüldüğü gibi problemli olabilmektedir. Roma Hukukunda ortaya çıkmış olan vekâlet sözleşmesinin özelliği ücretsiz olmasıydı49. Halen bazı hukuk sistemlerinde ücret vekalet sözleşmesinin kanuni ve zorunlu bir unsuru değildir50 ancak vekalet sözleşmesi günümüzde genellikle vekilin bir işi görmesi ve temsil olunanın buna karşılık vekile bir ücret ödemesi şeklinde gerçekleştirilir51. Vekalet sözleşmesinde yer alması veya teamül gereği52 vekilin ücret isteyebilmesi mümkündür. Ücret taraflar arasında kararlaştırılmamış ise ve iş gümrük müşavirlerinin durumunda olduğu gibi bir serbest meslek olarak görülecekse hâkim yapılan işin ekonomik önemi, gereken uzmanlık derecesi, benzer işlerde verilmesi gereken ücret gibi hususları göz önünde tutarak bir ücret tayin eder53. Bununla beraber vekâlet sözleşmesinin kanuni  sınırlar54 içerisinde ücret istenmeden de kurulmasına engel bulunmamaktadır55. Gümrük müşavirleri açısından vekalet sözleşmesinin ücret karşılığı olmadan yapılmasına ilişkin bir düzenleme öngörülmemiştir. Bu hâlde meslek mensuplarının haksız rekabet oluşturacak şekilde, iş çevresinde tanınır olmak gibi amaçlarla ücret almadan vekalet sözleşmesi yapmaları mümkün olmaktadır. Oysa gümrüklerde iş takibine ilişkin bu hususun da avukatlık mesleğinin icrasındaki gibi belli bir standarda bağlanması ve kontrol edilmesi gerekir. Vekalet ücretinin tespitinde bazı mesleki kuruluşlarca hazırlanarak ilgili Bakanlık tarafından onaylanan asgari ücret tarifeleri veya işin kamuyu ilgilendiren niteliğinin göz önünde tutulması ile belirlenecek azami sınırlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Gümrük müşavir derneklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, ilgili Bakanlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulur56. Bu düzenlemeye rağmen gümrük müşaviri derneklerinin yaptıkları çalışmalar ile uygulanmasını istedikleri ücret tarifesinden farklı bir tarifenin Gümrük Müsteşarlığı tarafından yayımlanması, kanunla verilen yetkinin ihlali anlamına geleceği meslek mensupları tarafından dile getirilmiştir57. Bu durumun meslek mensuplarının henüz oda yapısı altında örgütlenmemesinin ortaya çıkardığı olumsuzluklardan biri olarak değerlendirilmesi gerekir. IV. Gümrük Müşavirlerinin Vekâlet Sözleşmesinden Doğan Hukuki Sorumlulukları Vekalet sözleşmesi kapsamında gümrük müşavirlerinin, işi sadakat ve özenle, vekalet verenin iradesi ve talimatlarına uygun olarak bizzat yapmak, vekaleti süresince vakıf olduğu vekaleti sırasında ve sonrasında saklamak ve alınanları iade etmek borçları bulunmaktadır. Vekilin sayılan bu yükümlülükleri yerine getirmemesi, tazminat ödemesine, ücret alma hakkı varsa alacağı ücretin azaltılmasına, şartları oluşmuşsa cezai sorumluluğuna ve azledilmesine sebep olabilir58. 1. İşi Sadakat ve Özen ile Yapma Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, diğer birçok yükümlülükte olduğu  gibi vekil ile müvekkil arasındaki güven ilişkisinin bir sonucudur59. Sadakat borcu vekilin kendi menfaatlerini müvekkilinin menfaatlerine tabi kılarak müvekkilinin yararına davranışlarda bulunmayı ve yararına olmayan davranışlardan kaçınmayı ifade eder. 60 Sadakat borcu müvekkilinin yeni bir tutum alacağını düşündüğü olay hakkında onu bilgilendirme61, ona tavsiyede bulunma ve menfaat çatışmalarını derhal vekâlet verene haber verme62 gibi şekillerde icra edilmektedir. Özen, vekâletin ifası için zaruri dikkat, itina, fikri ve bedeni yetenek gibi vekilden istenen borçların tamamı olarak tanımlanabilir63. Vekâlet sözleşmesinde vekilin özen borcunun konusu, edim sonucunun başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için hayat tecrübelerine ve işlerin normal akışına göre gerekli davranışları yerine getirmek ve bunu engelleyecek davranışlardan kaçınmaktır64. İş gerçekleştirilirken gösterilmesi gereken özenin ölçüsünü belirleyen objektif faktörler, vekâlet sözleşmesine uygun olarak yapılacak işin cinsine, zorluk derecesine ve vekilin mesleki bilgisine bağlıdır65. Eğer “taraflar arasında yazılı bir vekâlet sözleşmesi bulunmamaktaysa gümrük müşavirine verilen vekâletnamenin kapsamı incelenerek66” veya “işin niteliği değerlendirilerek67” özen yükümlülüğünün ve varsa kusurun belirlenmesi gerekecektir. Özen yükümlülüğünün belirlenmesinde kullanılabilecek bir diğer objektif ölçüt vekilin vekâlet ilişkisinin içeriğine dair aldığı eğitimdir. Devletin sınava tabi tutmak suretiyle izin belgesi, diploma, ruhsat ya da karne vererek işi yapmaya uygun görmesini özel hukuka yansıyan bir garanti olarak değerlendirmek gerekir68. Gümrük müşavirleri için de kişisel durum, yetenekten ziyade girilen sınavlarla ortaya konan standart mesleki donanım özen yükümlülüğünün sınırlarını belirleyecektir. Nitekim mesleğin icra edilebilmesi için öncelikle bazı fakültelerden69 mezun olma ve bir gümrük müşaviri yanında 3 yıl çalışma şartları özen yükümlülüğünü ağırlaştırır. Bu şartları tamamladıktan sonra, örneğin beyannamede muafiyet kodunu girmemek70, tebliğ edilen vergi ve cezalara süresinde itiraz etmemek71 gibi nedenlerle vergi ve vergi cezasına neden olunması özen yükümlülüğüne aykırılık oluşturur. Vekilin özen borcunu belirlerken dikkat edilecek olan bir diğer husus da vekâlet verenin oluşan zararda kusuru olup olmadığıdır. Gümrük müşavirlerinin verdikleri beyannamede girilen bilgilerin yanlışlığı bir vergi ya da cezaya sebep olur ise bilgi vermede gerekli özeni göstermeyen vekalet verenin sorumluluğu söz konusu olacaktır. Örneğin vekil, vekalet verenin eşyanın türüne ilişkin bilgileri doğru bildirmediğini ve bu davranışında kusurlu olduğunu ispatlarsa eşyanın tarife kodunun yanlış girilmesi sebebiyle vergi ve cezaya sebep olmasındaki sorumluluktan kurtulabilecektir. Ancak vekalet veren eşyanın türünü doğru bildirmiş ve bildirilen ürünün tarife pozisyonu değişmişse burada değişikliği bildirmeyen vekalet verenin mi yoksa mevzuattaki değişikliği takip etmeyen vekilin mi sorumlu olacağı tartışılabilir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin konuya ilişkin kararında “uzun yıllardır ithalatını gerçekleştirdiği ürünün teknik özelliklerini bilmek ve bu konuda vekalet ilişkisi içerisinde bulunduğu davacı gümrük müşavirliğini aydınlatarak ürünün doğru tarifede beyan edilmesini sağlayacak tüm bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olduğu72” gerekçesiyle vergi ve cezalardan gümrük müşavirini değil ithalatçıyı sorumlu bulmuştur. Karar birkaç yönden eleştirilebilir. Kararda ithalatçıdan basiretli bir tacir olarak ithalatını birkaç yıldan beri yaptığı ürünün tarife pozisyonunu bilmesi gerektiği kanaatinin hâkim olduğu görülmektedir. Oysa eşyanın tarife pozisyonu tamamen gümrük vergilerine ilişkin saptamaların yapılmasını ilgilendirmektedir ve gümrük müşavirlerinin uzmanlık alanına girmektedir. Dolayısıyla ithalatçı tam da bu konularda gümrük müşavirinin mesleki bilgi ve tecrübesine güvenmektedir. Bu sebeple gümrük müşavirinin ithalatçının bildirdiği eşya türüne göre tarife pozisyonunu saptaması, saptayamadığı takdirde de bağlayıcı tarife bilgisi73 alınması için idareye başvurma yöntemiyle tarife pozisyonundan emin olmaya çalışması gerekmektedir. Aksi takdirde gümrük müşavirinin vekaleti gereken özen dahilinde gerçekleştirmediği kabul edilebilir. Özen yükümlülüğün bir sonucu vekilin tazminata mahkum edilmesi iken diğer bir sonucu da müvekkilin vekili azletmesidir. Vekilin görevini yerine getirirken gereken dikkat ve özeni göstermemiş, sadakatle vekaleti ifa etmemiş ise vekalet verenin vekili azli haklıdır74. 2. Müvekkilin İradesine ve Talimatlarına Uygun Davranma Vekâletin konusunu vekilin vekâlet verenin yararına iş görmesi veya işlem yapması oluşturduğu için vekilin vekalet verenin irade ve talimatlarına uygun hareket etmesi gerekmektedir75. Vekilin yükümlülüğü vekâlet verenin açık talimatlarına uymaktır. Ancak hiçbir surette müvekkilin hukuka ve ahlaka aykırı talimatları yerine getirilmemeli ve sadakat borcu gereği talimatın hukuka aykırı olduğu hususunda müvekkilin dikkati çekilmelidir76. Söz gelimi gümrük müşavirine bir memura rüşvet vermesi talimatını veren müvekkil hukuka aykırı bir talimat vermiş olur ve bu talimata uyulmaması sorumluluk doğurmaz. 3. Sır Saklama Vekilin sır saklama yükümlülüğü kanunda açıkça düzenlenmemiş, karşılıklı sadakat ve güven ilişkisinin bir sonucu olarak öngörülmüştür77. Bir sırra meslek ya da sanatı gereği vakıf olan kişinin sır saklama yükümlülüğü ise hukuki sorumluluk yanında cezai sorumluluğu78 da gerektirmektedir. Gümrük müşavirleri müvekkillerinin ticari sırlarına meslekleri icabı vakıf olduklarına göre bu sırların yetkili olmayan kişiler veya yetkileri çerçevesinde hareket etmeyen kişiler ile paylaşılması suç oluşturur. Bunun sebebi bazı meslek mensuplarına yapacaklar işler ile öğrenecekleri sırları saklayacakları konusunda güven duyulmasında kamu yararı bulunmasıdır79. Müvekkilin sırrın açıklanması hususunda rızası, vekâletin konusunun gerçekleşebilmesi için sırrın açıklanmasında zorunluluk bulunması ve bilgilerin kanunen yetkili makamlar tarafından istenmesi hallerinde vekilin sırları açıklaması mümkündür80. Vekaletin konusunun gerçekleşebilmesi için sırrın açıklanması durumu, müvekkilin haklarının davada dile getirilmesi için müvekkile ve ihtilaf konusu olaya ilişkin bilgileri gerektiği ölçüde açıklaması örnek verilebilir. GK’nın 11. maddesinde bilgilerin kanunen yetkili makamlarca istenmesi hâline örnektir. Buna göre gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler, Gümrük Müsteşarlığının veya gümrük idarelerinin talebi üzerine gümrük işlemleri ile sınırlı olmak kaydıyla belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlüdür. Gümrük müşavirleri kanunen istenen bu bilgi ve belgeleri idareye vermekle yükümlü tutulmuştur. Gümrük Yönetmeliği81(*)’nin 30/3. maddesinde, gümrük işlerinin denetiminde görevli olan memurlara görevleri gereği vakıf oldukları sırları açıklamama yükümlülüğü yüklenmişse de böyle bir düzenleme gümrük müşavirleri açısından yapılmamıştır. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 43. maddesindeki gibi “Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar” gibi açık bir hükmün gümrük müşavirleri için de mesleklerine ilişkin kurallarının düzenlendiği kısımda yer alması yerinde olacaktır. 4. İşi Bizzat Yapma TBK, m.506/1’e göre vekil, vekâlet borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Bu vekalet sözleşmesindeki güven ilişkisi gereğidir. Ancak vekilin işi bizzat yapma zorunluluğu, onun tek başına yapamayacağı veya işin asıl kısmını oluşturmayan tali nitelikli işlerde yardımcı kullanmasına engel teşkil etmez82. Günümüzde vekil ile vekâlet veren arsındaki güven ilişkisinin varlığı devam etmekte ancak bu güven artık bir büroya veya bir kuruma yönelmekte, vekâlet sözleşmesindeki güvenin kapsamı genişlemektedir83. Ancak unutmamak gerekir ki vekâlet edilen iş, ruhsata ya da izin belgesine bağlıysa, işin bırakılacağı diğer kişinin de bu ruhsat ya da izin belgesine sahip olması gerekmektedir84. Gümrük müşaviri ile dış ticaret yapma isteyen kişi arasındaki vekalet sözleşmesinde, başka bir meslek mensubuna ya da bazı tali işler için gümrük müşavirinin yanında çalışan yardımcı ya da stajyerlere vekalet verilebileceği hüküm altına alınmış olabilir. Bu sözleşme hükmünün öncelikle gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerlerin yetkilerini düzenleyen hükümlere aykırı olmaması gerekmektedir. Örneğin gümrük müşavir yardımcısına beyanname imzalama, fatura düzenleme veya yapılan tebligatları ihracat ya da ithalat yapmak isteyen kişi adına kabul etme yetkilerinin verildiğinin kararlaştırılması mevzuat gereğince mümkün değildir. Zira gümrük müşavir yardımcılarının bu sayılan yetkileri kanunen bulunmamaktadır. Ancak gümrük işlemlerinin takibine ilişkin tali işlemleri gümrük müşavir yardımcıları sınırlı olarak da stajyerlerin takip etmesi sözleşmede belirlenebilir. Burada gümrük müşavirinin sorumluluğu vekâlet sözleşmesi hükümlerine göre değil BK’nın adam çalıştıranın sorumluluğunu düzenleyen “Borçlu, borcun ifasını veya bir borç ilişkisinden doğan hakkın kullanılmasını, birlikte yaşadığı kişiler ya da yanında çalışanlar gibi yardımcılarına kanuna uygun surette bırakmış olsa bile, onların işi yürüttükleri sırada diğer tarafa verdikleri zararı gidermekle yükümlüdür” hükmüne göre belirlenecektir. Gümrük müşavir yardımcıları ya da stajyerlerine verilen yetkide olduğu gibi iş, kanuni yetki çerçevesinde yürütülebilecek olan meslek ya da sanat niteliğinde ise sorumsuzluk anlaşmaları da geçerli olmayacaktır. 5. Hesap Verme ve İade Borcu Gümrük müşavirleri, vekâlet verenin istemi üzerine yürüttüğü işin hesabını vermek ve vekâletle ilişkili olarak aldıklarını vekâlet verene vermekle yükümlüdür. Hesap verme, vekilin vekâlet görevini yerine getirmek için vekâlet verenden aldığı masraf, avans ve ücrete ilişkin paralar ve üçüncü kişilerden aldığı değerlerin ve tahsil ettiği alacak ve tazminatların hesabını vekil edene vermesini ifade etmektedir85. Bu kapsamda bilgi verme ve yapılan işlemlerin belgelerini müvekkile ibraz etmek vekilin borçları arasında görülmüştür86. Dolayısıyla vekilin yaptığı işi belgelendirecek her türlü makbuz, fatura, rapor veya sair belgeyi saklaması ve gerektiğinde vekalet verene sunması gerekmektedir. Zaten gümrük müşavirlerinin bu belgeleri saklamaları kanuni yükümlülükleri arasındadır. Bu belge ve bilgilerin vekâlet verene ibrazı sadece vekâlet verenden alınan para ve sair değerler için değil, vekilin vekâlet sözleşmesi nedeniyle yaptığı masrafları geri alması açısından da zorunludur. İster doğrudan isterse dolaylı temsil olsun vekil, müvekkili hesabına hareket eder. Kendi adına yaptığı dolaylı temsilde dahi, işlemin ekonomik sonuçlarının temsil edilen üzerinde doğması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla temsil yetkisi ile elde edilen tüm hak ve borçlar temsil edilene geri verilmelidir. Bu hakların devri sağlanmaz ise temsil edilenin iade davası açması mümkündür87. Gümrük müşavirlerinin aldıklarını geri verme borcunun kapsamına, vekâleti yerine getirirken elde ettiği tüm para, mal, kıymetli evrak ve sair değerler girmektedir. Vekil, vekaletin icrası için müvekkilden aldığı belgeleri ve işin görülmesi sırasında üçüncü kişilerden aldığı veya kendi hazırladığı belgeleri de müvekkiline teslim etmek zorundadır88. Gümrük müşavirinin ithalatçıya vergi muafiyeti sağlayacak bir belgeyi idareye sunduktan sonra vekâlet verene teslim edememesi hem özen yükümlülüğüne89 hem de iade yükümlülüğüne aykırı sayılmaktadır. Sonuç Görüldüğü gibi gümrük müşavirleri, gerçek ya da tüzel kişilerin dış ticaret yaparken gümrük idareleri ile kurmaları zorunlu olan ilişkiyi yürütmek üzere faaliyet gösterirler. Gümrük müşavirlerinin bu faaliyetleri yapması dış ticaret yapan gerçek ya da tüzel kişilerin kendilerine yazılı şekilde temsil yetkisi verilmesi ve bunun gümrük idaresine ibrazı ile gerçekleşir. Gümrük mevzuatında belirlenen şekliyle gümrük müşavirleri, bu temsil faaliyetini dolaylı temsil yolu ile yürütmektedirler. İşlemlerin dolaylı temsil yolu ile yürütülmesi, gümrük müşavirlerinin kendi adlarına ancak ithalatçı ya da ihracatçı hesabına işlem yapmasını ifade etmektedir. Dolaylı temsil, gümrük beyannamesinde de adının bulunması sebebiyle gümrük müşavirinin mali sorumluluklarını artırmaktadır. Ancak en nihayetinde gümrük müşaviri bu işlemleri kendisini yetkilendiren bir kişi adına yapmaktadır ve idarenin bir zararı doğması hâlinde oluşacak sorumluluğu “beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bilme veya mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerekme” ile sınırlandırılmıştır. Gümrük mevzuatının gümrük vergileri, diğer vergiler ve ek mali yükümlülükler ile idari nitelikteki gümrük cezaları açısından gümrük müşavirlerinin yetkisine getirmiş olduğu bu sınırlama aradaki sözleşme ilişkisini kapsamamaktadır. Dolayısıyla gümrük müşavirinin aradaki sözleşmeden doğan sorumluluğu Borçlar Hukuku kapsamında ayrıca değerlendirmeyi gerekmektedir. Gümrük müşavirlerinin hukuki sorumluluğu kapsamında; işi sadakat ve özenle yapma, müvekkilin talimatlarına uygun davranma, sır saklama, işi bizzat yapma, hesap verme ve iade borçları açıklanmıştır. Özellikle bir serbest meslek faaliyeti yürütmeleri ve meslek mensubu olmalarının da eğitim ve tecrübe gibi bazı şartlara bağlanması bakımından gümrük müşavirlerinin özen yükümlülüğünün geniş yorumlanması gerekmektedir. Talimatlara uyma konusunda serbestlik ancak talimatın hukuka aykırı olması gibi istisnai hâllerde mümkün olmalıdır. Sır saklama konusunda BK’ da açık bir hüküm bulunmadığı hâlde doktrinde genel kabul gören görüş vekilin sır saklama yükümlülüğünün bulunduğudur. Gümrük müşavirleri, faaliyetlerini bir meslek mensubu olarak yaptıklarından TCK m.239’a göre faaliyetleri sırasında vakıf oldukları bilgileri açıklayamazlar. Ancak bu durumun, benzer meslek mensuplarında olduğu gibi disiplin sorumluluğunu da gerektirecek şekilde GK’da gümrük müşavirlerine ilişkin bölümde düzenlenmesi gerekir. Günümüzde vekalet işinin çeşitli ortaklıklar tarafından icra edildiği düşünülünce işin bizzat yapılması prensibinin esnediği görülmektedir. Ancak her durumda vekilin özen sorumluluğunun devam etmekte olduğu ve ancak bazı şartların varlığı hâlinde işi başkasına yaptırmanın mümkün olacağı belirtilmelidir. Gümrük müşavirinin sözleşmeden kaynaklanan hesap verme borcu, vekil ile müvekkil arasındaki güveni pekiştirdiğinden vekâlet sözleşmesinin önemli bir parçasıdır. Gümrük müşavirleri, gerçekleştirilen iş hakkında müvekkillerine hesap vermek ve bununla bağlantılı olarak gümrük müşaviri, vekâleti gerçekleştirmek üzere müvekkilden veya bir başka kişi ya da kurumdan aldığı para, mal, belge vs. geri vermek durumundadırlar. Gümrük müşavirlerinin mesleklerini hem gümrük mevzuatına uygun ve hukuki sorumluluklarına özen gösterir şekilde yürütmeleri, kayıt dışılığın azalması, kamu gelirlerinin artması, yaşanacak aksamalar sebebiyle ticari hayat akışının yavaşlamaması gibi yararlar sağlar. Bu şekilde değerlendirildiğinde gümrük işlemlerinin gümrük müşavirleri tarafından titizlikle gerçekleştirilmesi hem kamu hem de özel menfaatin gerçekleşmesi bakımından olumlu sonuçlar doğuracaktır.

 

KISALTMALAR GK: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu. TGB: Türkiye Gümrük Bölgesi. BK: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu. GATT: General Agreement Tariffs and Trade. TCK: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.

 

 

 

K AYNK A KÇ A 

 

AKBIYIK Cem, “Temsil Yetkisi ve Temel İlişki” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LV, S.4, 1997, s. 217-232. ARAT Tuğrul, “Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki İlişkiler ve Gümrük Birliğinin Yeri” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 44, Sayı 1, 1995, s.587-606. BAŞPINAR Veysel, Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, 2. Baskı, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2004. CİHAN Hulki, Temsil Yetkisinin Verilmesi ve Kapsamının Belirlenmesi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2011. DERDİYOK Türkmen, Dış Ticarette Vergi ve Mali Yükümlülükler, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2013. EMİROĞLU Haluk, “Roma Hukukunda Vekalet Sözleşmesi (Mandatum) ve Hukuki İşlemlerde Temsil” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD), C.52, S.1, 2003, s. 101-111. EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015. ERKAN Vehbi Umut “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Vekalet Sözleşmesinde Vekalet Verenin Ücret Ödeme Borcu Dışındaki Diğer Borçları” AÜHFD, S.62 (2), 2013, s ERZURUMLUOĞLU Erzan, Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri), Yenilenmiş 3. Baskı, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2013. KILIÇOĞLU Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2012. KOLÇAK Menşure, “Dış ticaret Vergilerinin Türkiye Ekonomisine Etkileri” Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 4, 2013, s..188-209. KURŞAT Zekeriya, “Eser ve Vekalet Sözleşmelerinin Nitelendirilmesi Sorunu ve Nitelendirilmesinin Hükmü” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (İÜHFM), C.LXVII, S.1-2, 2009, s.143-166. KUTLU Erol, Gümrükleme, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, No: 1969, 2009. OĞUZMAN M. Kemal/ ÖZ M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010. ÖZKAYA Eraslan, Vekâlet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması, 3. Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2013. SELEN Ufuk, Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi, 7. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2015. ŞAHİN Mehmet, Bütün Yönleriyle İhracat Gümrük İşlemleri, Gümrük Kontrolörleri Derneği, Yayın No:11, Ankara, 1997. TAHİROĞLU Bülent, Roma Borçlar Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 2010. TANDOĞAN Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt II, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010. TANRIVER Süha, “Genel-Özel Vekalet Ayrımı (1998)” Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler (1993- 2011), Adalet Yayınları, Ankara, 2011. UTKULU Utku/AYDEMİR İsmail, Türkiye’de Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulaması, 4. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2013. ÜNÜSAN Çağatay/ CANITEZ Murat, Dış Ticaret İşlemler ve Uygulamalar, 9. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2014. VON TUHR, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı (Çev. C. Edege), C.1-2, 2. Baskı, Yargıtay Yayınları, No:15, Ankara, 1983. YAĞAN Haldun, Gümrük ve Dış Ticaret, Yeni Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği İktisadi İşletmesi, Yayını, No:3 (34), Ankara, 2015. YAVUZ Cevdet / ACAR Faruk / ÖZEN Burak, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 12. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2013. YAVUZ Cevdet, Türk-İsviçre ve Fransız Medeni Hukuklarında Dolaylı Temsil, İstanbul Üniversitesi Yayını, Yayın no:3126, İstanbul, 1983. YILMAZ Mutlu/ ÖZKEN Ahmet, Dış Ticarete Giriş, 3. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2015. YÜCE Mehmet/ ÇELİKKAYA Ali, Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Dora Yayınevi, Bursa, 2016. YÜKSEL Reyhani, “Vekalet Sözleşmesinde Vekalet Verenin (Müvekkilin) Borçları” Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S.134, 2013, s. 1-27.

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2019

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavir ve yardımcılarının disiplin cezalarıyla ilgili işlemler

gümrük müşavir ve yardımcılarının karnelerine el konulması

gümrük müşavir ve yardımcısı olunabilme şartları

gümrük müşavir veya gümrük müşavir yardımcısının vefat etmesi halinde sorgulama

Gümrük Müşavir Yardımcıları

gümrük müşavir yardımcılarının BİLGE kod ve şifresi

Gümrük Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi

gümrük müşavirinin meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi

gümrük müşavirinin yükümlülükleri

Gümrük Müşavirleri

gümrük müşavirleri asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirleri dairesince düzenlenen işlemler

Gümrük Müşavirleri Derneği

gümrük müşavirleri firma temsili

Gümrük Müşavirleri ile ilgili tasarruflu yazılar

gümrük müşavirleri ve müşavir yardımcıları hakkında uygulanan usulsüzlük para cezalarının tebliği

gümrük müşavirlerine verilecek kod ve şifreler

gümrük müşavirlerinin başka başmüdürlük alanında görev yapabilmeleri

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodlarının iptali

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodu taleplerinde istenecek belgeler

gümrük müşavirlerinin çalışma yeri dışında yapacakları iş takibi

gümrük müşavirlerinin dolaylı temsil suretiyle hızlı kargo firmalarına hizmeti

gümrük müşavirlerinin şirket hisselerini devirleri

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirliği firmalarının işlemlerini yetkisiz kişilere takip ettirmeleri

gümrük müşavirliği firmalarının yeniden faaliyete geçmesi

gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavı

gümrük müşavirliği ön eleme sınavı

gümrük müşavirliği şirketinin ortaklık yapısının yenilenmesi

gümrük müşavirliği şirketlerinde şirket ortakları

gümrük müşavirliği şirketleri

gümrük müşavirliği şirketlerinin yapılandırılması

gümrük müşavirliği şirketlerine ortak olan meslek mensubunun vefat etmesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı stajerliği

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınav duyurusu

Gümrük Müşavirliğinin tüzel kişilik olarak yürütülmesi

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınavları

gümrük müşavirlik firmalarının kapatılması

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

 

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

 

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

 

 

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

 

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

 

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

 

 

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi