İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli NEDİR ? 2021 GÜNCEL

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli NEDİR ? 2021 GÜNCEL

 

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 3345) (2021 Yılı Tarife Cetveli) (30.12.2020 t. 31350 s. 1.mük R.G.)

 

Karar Sayısı : 3345

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına; 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Aralık 2020

 

Karar eki için tıklayınız.

 


AÇIKLAMALAR

A -  
1. SÜTUN :  "POZİSYON NUMARASI"
  İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 rakamlı kod kullanılmıştır. İlk altı rakam Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar AB'nin Kombine Nomanklatür kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 nci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmıştır.
   
  1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12
  AS Nomanklatür Kodu Kombine Nomanklatür Kodu Milli alt açılım kodu İstatistik kodu
   
2. SÜTUN : "EŞYANIN TANIMI"      
  Bu sütunda, Armonize Sistem Nomanklatürünün pozisyon ve alt pozisyonları ile Kombine Nomanklatür ayırımları, milli ihtiyaçlar için açılan alt pozisyonlar ve istatistik pozisyonları gösterilmiştir.
   
3. SÜTUN :  "ÖLÇÜ BİRİMİ"      
  Bu sütunda Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup, tekstil fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır.
   
4. SÜTUN :  "KANUNİ VERGİ HADDİ"
  Bu sütunda,14.05.1964 tarih ve 474 sayılı Kanun ile tesbit edilen vergi hadleri gösterilmiştir. Uygulamada, sadece listelerdeki "Poziyon No" , "Eşyanın Tanımı" ve "Ölçü Birimleri" sütunları esas alınacaktır.
B-  
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu BKK ile yapılan değişikliklerle getirilen hükümlere uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

 


ÖLÇÜ BİRİMLERİ

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kullanılan ölçü birimleri ile bu ölçü birimlerinin kısaltılmasına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

GT   :  Gross ton 
c/k   :  Karat (1 metrik karat=2*10-4 kg) 
ce/el   :  Hücre adedi 
ct/l   :  Ton başına taşıma kapasitesi(1)
 :  Gram 
gi F/S   :  Gram olarak fissile izotop 
kg H2O2   :  Kilogram olarak Hidrojen peroksit 
kg K2  :  Kilogram olarak Potasyum oksit 
kg KOH   :  Kilogram olarak Potasyum hidroksit (kostik potas) 
kg met.am.   :  Kilogram olarak Metil aminler 
kg N   :  Kilogram olarak Azot 
Kg NaOH   :  Kilogram olarak Sodyum hidroksit (kostik soda) 
kg/net eda  :  Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık 
kg P2O5   :  Kilogram olarak Difosfor pentaoksit 
kg %90 sdt  :  Kilogram olarak % 90 kuru ürün 
kg U   :  Kilogram olarak Uranyum 
1000 kWh   :  1000 kilovat saat 
 :  Litre 
Kg C5H14CINO  :  Kilogram olarak Kolin klorür 
l alc. %100  :  Litre olarak saf alkol (%100) 
 :  Metre 
m2   :  Metre kare 
m3   :  Metre küp 
1000 m3   :  1000 Metre küp 
p/a   :  Çift 
p/st   :  Adet 
100 p/st   :  100 Adet 
1000 p/st   :  1000 Adet 
TJ   :  Terajul (Brüt kalori değeri) 

(1) "Ton başına taşıma kapasitesi (ct/l)"nden, ton olarak bir geminin taşıma kapasitesi anlaşılır. Bu ağırlığa gemilerin yakıt, techizat ve gıda ihtiyaçlarını karşılayan kısımları ile personel, yolcu ve bunların bagajlarının ağırlığı dahil değildir.
 


KISALTMALAR

Kbit  :  1024 bit
     
Mbit  :  1048576 bit
     
kg/br  :  Kilogram (brüt) 
     
kg/net  :  Kilogram (net) 
     
kg/net mas  :  Kilogram olarak net kuru ürün
     
 :  Avro 
     
INNM  :  Uluslararası tescil edilmemiş modifiye isim
     
RON  :  Araştırma Oktan Numarası
     
INN  :  Uluslararası tescil edilmemiş isim
     
ISO  :  Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı 
     
kg/net eda  :  Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık
     
MAX  :  Maksimum
     
MIN  :  Minimum
     
ml/g  :  Gram başına mililitre

 


TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

İlgili olarak bakınız:

Tarifenin uygulanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır:

1. Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notuna ve bu pozisyonlar veya notlar hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallara göre yapılır.
   
2. (a) Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir eşyaya yapılan bir atıf, bu eşyanın imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış olanlarını da kapsar. Şu kadar ki, bu gibi imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın gümrüğe sunulduğunda, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyanın ayırdedici niteliğini içermesi gerekir. Böyle bir atıf, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşya ile, yukarıdaki hükme göre böyle sayılan eşyanın sökülerek veya monte edilmeden getirilmiş olanlarını da içine alır.
  (b) Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin karışımlarını, bileşimlerini ve diğer maddelerle birleştirilmiş veya karıştırılmış hallerini de içine alır. Aynı şekilde, belirli bir maddeden mamul bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alır. Birden fazla maddeden meydana gelen eşyanın tarifedeki yeri, aşağıda (3) numaralı kuralda belirtilen prensiplere göre saptanır.
     
3. (2-b) Numaralı kuralın uygulanması nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle eşyanın ilk bakışta iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilmesi halinde o eşyanın tarifedeki yerinin saptanması aşağıdaki şekilde yapılır:
  (a) Eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon, daha genel şekilde tanımlayan pozisyona göre öncelik alır. Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyonun her birinin, birbirleriyle karıştırılmış veya birleştirilmiş eşyanın sadece birine ya da perakende satılacak hale getirilmiş takımın sadece bir parçasına atıfta bulunması halinde, bu pozisyonların, pozisyonların birisi eşyanın tam ve kesin tanımını verse bile, sözkonusu eşyayı eşit derecede özel şekilde tanımladığı mütaala edilir.
  (b) (3-a) Kuralının uygulanmasıyla, tarifedeki yeri tayin edilemeyen bileşik ürünlerin ve çeşitli maddelerden oluşan veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen mamuller ile perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın tarifedeki yeri, bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur.
  (c)  (3-a) veya (3-b) kuralları uyarınca tarifedeki yeri saptanamayan eşya, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda mütalaa edilecektir.
     
4.   Yukarıdaki Kurallara uygun olarak sınıflandırılmayan eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır.
 
5.

Yukarıda belirtilen hükümlere ilaveten, aşağıdaki eşya konusunda şu kurallar uygulanır:

  (a) Fotoğraf makinası mahfazası, müzik aleti mahfazası, silah mahfazası, çizim aleti kutuları, kolye kutuları ve benzeri kutular, özellikle belli bir eşyaya veya takım halindeki eşyaya göre şekil verilmiş veya bu eşyaya uygun olarak yapılmış olup uzun süre kullanılmaya uygun ve ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilen kutular, normal olarak bu eşya ile birlikte satılan türde iseler, beraber satıldıkları eşya ile birlikte sınıflandırılırlar. Ancak bu Kural, bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olan eşyaya uygulanmaz.
  (b) Yukarıda 5 (a) kuralındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, içindeki eşya ile birlikte sunulan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddeleri olmaları şartıyla bu eşya ile beraber sınıflandırılırlar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazalarının, sürekli kullanıma elverişli olduklarının açıkça belli olması halinde bu hüküm uygulanmaz.
 
6. Yasal amaçlar için, eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarında sınıflandırılması, sadece aynı seviyedeki alt pozisyonların mukayese edilebilirliği dikkate alınarak, bu alt pozisyonlardaki şartlar ile bu pozisyonla ilgili alt pozisyon notlarına ve gerekli değişiklikler yapılmış olarak, yukarıdaki kurallara göre saptanacaktır. 

Metinde aksi belirtilmedikçe bu kuralın tatbikinde, ilgili Bölüm ve Fasıl Notları da, uygulanır.

 


 

İÇİNDEKİLER
Fasıl No: 

BÖLÜM I
CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER

1 Canlı hayvanlar
2 Etler ve yenilen sakatat
3 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
4 Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
5 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler
 

BÖLÜM II
BİTKİSEL ÜRÜNLER  

6 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
7 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
8 Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları
9 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
10 Hububat
11 Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni
12 Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
13 Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
14 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler
 

BÖLÜM III
HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR
   

15 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
 

BÖLÜM IV 
GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER

16 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
17 Şeker ve şeker mamulleri
18 Kakao ve kakao müstahzarları
19 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
20 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
23 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
 

BÖLÜM V
MİNERAL MADDELER
  

25 Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento
26 Metal cevherleri, cüruf ve kül
27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar
 

BÖLÜM VI
KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
  

28 Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
29 Organik kimyasal ürünler
30 Eczacılık ürünleri
31 Gübreler
32 Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler
33 Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
34 Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar,"dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
35 Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
36 Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
37 Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
38 Muhtelif kimyasal maddeler
 

BÖLÜM VII
PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ
  

39 Plastikler ve mamulleri
40 Kauçuk ve kauçuktan eşya
 

BÖLÜM VIII
HAM POSTLAR VE DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE
KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE
BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL
EŞYA (İPEK BÖCEĞİ BAĞIRSAĞI HARİÇ)

41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
42 Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)
43 Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri
 

BÖLÜM IX
AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

44 Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü
45 Mantar ve mantardan eşya
46 Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası
 

BÖLÜM X
ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

47 Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
48 Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
49 Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar
 

BÖLÜM XI
DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
  

50 İpek
51 Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
52 Pamuk
53 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
54 Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler
55 Sentetik ve suni devamsız lifler
56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
58 Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası;işlemeler
59 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
60 Örme veya kroşe eşya
61 Örme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarı
62 Örülmemiş veya krose olmayan giyim eşyası ve aksesuarı
63 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
 

BÖLÜM XII
AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA  

64 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı
65 Başlıklar ve aksamı
66 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
67 Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya
 

BÖLÜM XIII
TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA

68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
69 Seramik mamulleri
70 Cam ve cam eşya
 

BÖLÜM XIV
TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR

71 Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar
 

BÖLÜM XV
ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

72 Demir ve çelik
73 Demir veya çelikten eşya
74 Bakır ve bakırdan eşya
75 Nikel ve nikelden eşya
76 Aluminyum ve aluminyumdan eşya
77 (Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.)
78 Kurşun ve kurşundan eşya
79 Çinko ve çinkodan eşya
80 Kalay ve kalaydan eşya
81 Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
82 Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları
83 Adi metallerden çeşitli eşya
 

BÖLÜM XVI
MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI
  

84 Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
85 Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
 

BÖLÜM XVII
NAKİL VASITALARI

86 Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı
88 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
89 Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
 

BÖLÜM XVIII
OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

90 Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
91 Saatler ve bunların aksam ve parçaları
92 Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
 

BÖLÜM XIX
SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

93 Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı
 

BÖLÜM XX
MUHTELİF MAMUL EŞYA

94 Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
96 Çeşitli mamul eşya
 

BÖLÜM XXI
SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

97 Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar
98 Akit taraflarca özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur
99 Özel amaçlı gümrük tarife istatistik pozisyonları
   
  EK: Kod numaralarını gösterir bileşim tablosu

 

 

Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-

Gümrük Müşavirliği-

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

 

BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM-RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA ! Hesap Gününün Tek sahibi! Allahım . Bana VE AİLEME’ ALYAYA’ EKİNE   ÇOK AMA ÇOK,ÇOK’ BOL!!! helal rızık ver ALLAHIM! RIZKIN HAYIRLISINI NASİP ET Allahım ! Amin! 

RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİ

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram !!Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.Bana helâl rızık ver.Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.Eğer yerde ise onu çıkar,Uzakta ise onu yaklaştır.  Yakın ise kolaylaştırAz ise çoğalt. Çok ise onu Bereketlendir. ‘ALLAHIM ÂMİN’ Yâ Rabbî!.. Bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun!

 

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

 

BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM-RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA ! Hesap Gününün Tek sahibi! Allahım . Bana VE AİLEME’ ALYAYA’ EKİNE   ÇOK AMA ÇOK,ÇOK’ BOL!!! helal rızık ver ALLAHIM! RIZKIN HAYIRLISINI NASİP ET Allahım ! Amin! 

RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİ

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram !!Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.Bana helâl rızık ver.Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.Eğer yerde ise onu çıkar,Uzakta ise onu yaklaştır.  Yakın ise kolaylaştırAz ise çoğalt. Çok ise onu Bereketlendir. ‘ALLAHIM ÂMİN’ Yâ Rabbî!.. Bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun!

İçeriğinde ağırlıkça %1’den az süt yağı ve %1’den az laktoz bulunan ürünlerde bu girdiler başkaca laktik orijinli içerik olarak değerlendirilmez.(1) Süt Proteini
Ürünler başkaca laktik orijinli içeriğe sahip olmadıkça ürünlerin bir kısmını oluşturan kazein ve/veya kazeinatlar süt proteini olarak değerlendirilmez.

Gümrük işlemleri tamamlandığında ilgili kişi, duruma göre, “tek süt içeriği : kazein/kazeinat” bilgisini girmelidir.

(2) Nişasta/Glikoz

Nişastadaki ürünlerin içeriği, nişastanın parçalanma ürünleri (örneğin glikozun bütün polimerleri ve glikoz), glikoz olarak belirlenir ve nişasta olarak ifade edilir. ( %100 saflıkta kuru madde bazında, glikozun nişastaya dönüşüm faktörü: 0,9)

Fakat hangi formda olursa olsun glikoz-fruktoz karışımı beyan edildiğinde ve/veya ürünlerin içerisinde bulunduğunda glikozun fruktozdan fazla olan kısmı kadar glikoz miktarı yukarıdaki hesaba ilave edilir.

(3)Sakkaroz/invert şeker/izoglikoz

Sakkaroz ve glikoz-fruktoz karışımı sonucu sakkaroz olarak ifade edilen (bu iki şekerin miktarlarının aritmetik toplamının 0,95 ile çarpımı) ürünün içeriğinde (Herhangi bir formda) ve/veya ürünlerde bulunur.

Fakat ürünün fruktoz içeriği glikoz içeriğinden az ise, yukarıdaki hesaba eklenecek glikoz miktarı ağırlıkça fruktozunkine eşit olmalıdır.

Not:
Tüm hallerde laktozun bir hidroliz ürünü beyan edildiğinde ve/veya şekerler arasında galaktoz mevcut ise hesaplamalar öncesinde galaktozun miktarına eşit glikoz miktarı toplam glikoz içeriğinden düşülür.

GEBZE VE KOCAELİ'NİN TEK YASAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK FİRMASI -

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Müdürlüğü-

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük haber

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Malları

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Ercan gümrük müşavirliği kocaeli

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük işlemleri yapan firmalar

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Kocaeli Gümrük müşavirlikleri

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

 

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.gümrük müşavirliği Gebze- ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği -Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Gümrük Müşavirliği

Gümrük firmaları ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği maaş-e-ihale gümrük araba ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.ALTUNBAŞAK Gümrük malları SATIŞ ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

ALTUNBAŞAK Gümrük Nedir ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

Gümrük Satış ALTUNBAŞAK

Gümrük Malları Satış İlanları ALTUNBAŞAK

Gümrükler Genel Müdürlüğü ALTUNBAŞAK

e-ihale indir ALTUNBAŞAK

Gümrük ÇIKIŞLI araba ALTUNBAŞAKAltunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği İstanbul ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği firmaları ALTUNBAŞAK

ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Gümrük firmaları İstanbul ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği is ilanları ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği DerneğiGümrük Müşavirliği Hizmetleri

ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.ALTUNBAŞAK Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.Gümrük Müşavirliği İstanbul ALTUNBAŞAK

Gümrükleme şirketleri gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Sınavı ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği maaş ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği is ilanları ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği ekşi ALTUNBAŞAK

Saygılarımla / Best Regards

 Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellor

gümrük müşavirliği 

 

Tel: 0 262 642 08 32-33-34 Dahili: 128 |  Fax:  0 262 642 08 49 | Gsm: 0532 454 41 89

Osmanyılmaz Mah. İstanbul Cd. AGM Güneş Plaza. No: 32  Kat:4-5-6 | Gebze| KOCAELİ