Kimler özet beyan verebilir?

Kimler özet beyan verebilir?

Özet Beyan

 

07 Ağustos 2019
Soru: Kimler özet beyan verebilir?

Cevap: Özet beyan, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi (bu sayılan kişiler taşıyıcı tanımına girmektedir) tarafından verilebilir.  Bu kişilerin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla özet beyan bu kişiler adına hareket eden kişi, eşyayı yetkili gümrük idaresine sunabilen veya eşyanın sunulmasını sağlayan kişi ya da bu sayılan kişilerin temsilcisi tarafından verilebilir.
 
Bu çerçevede, taşıma şekline göre farklılık arz etmeksizin, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren taşıma aracının kullanıcısı/işleticisi tarafından özet beyan verilebileceği gibi, taşıyıcı dışında taşıyıcının temsilcisi tarafından da verebilir.
 
Bunun yanında, özet beyan, taşıyıcı (eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi) dışında üçüncü kişilerce de verilebilir. Bu durumda, özet beyan taşıyıcı adına değil,  onun yerine veriliyor demektir.

Soru: Kombine taşımacılıkta giriş özet beyanı kim verir? 

Cevap: Eşyanın yüklendiği aracın, aktif taşıma aracı olarak bağımsız şekilde hareket edecek nitelikte olduğu ve bu aracın başka bir araçla Türkiye Gümrük Bölgesine taşındığı kombine taşımacılıkta, özet beyanı verme yükümlülüğü taşınan taşıma aracının işleticisine aittir.
 
Bu durumda, eşya ile yüklü bir kara taşıtının gemi ile Türkiye Gümrük Bölgesine taşındığı kombine taşımacılıkta (Ro-Ro taşımacılığı) özet beyanı, eşyanın yüklü olduğu kara taşıtının işleticisinin vermesi gerekmektedir.

Soru: Taşıma aracının paylaşılması (Gemi Taşımacılığının Paylaşılması Anlaşmaları ) durumunda özet beyanı kim verir?

Cevap: Deniz veya hava taşımacılığında, taşıma aracının paylaşımı veya taşıma işleminin sözleşme (slot agreement gibi) kapsamında yapılması durumunda, özet beyan verme yükümlülüğü, taşıma işlemini taahhüt ederek eşyanın araçta taşınması için taşıma belgesi düzenleyene aittir.
 
Diğer bir deyişle, söz konusu anlaşmayı yapan deniz taşımacılarının her biri tarafından gemide taşıdıkları eşya için deniz konşimentosu düzenlenebilir ve her biri birer deniz taşıyıcısı haline gelir. Bu durumda,  özet beyan verme yükümlülüğü,  gemi taşımacılığını paylaşan ve taşıdıkları eşya için konşimento düzenleyebilen her bir taşıyıcıda bulunmaktadır.

Soru: Özet beyan hangi gümrük idaresine ve nasıl verilir?

Cevap: Özet beyanın, giriş gümrük idaresine, veri işleme tekniği yoluyla verilmesi gerekmektedir. Giriş gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresidir.
 
Ancak, deniz veya hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesinde birden fazla liman veya havalimanına uğraması halinde, özet beyan, eşyanın boşaltılacağı liman veya hava limanındaki gümrük idaresine verilir.

Soru: Özet beyan verme süreleri nelerdir? 

Cevap: Özet beyan verme süreleri, taşıma şekline göre belirlenmiş olup  aşağıda yer almaktadır:
 
1-   Deniz taşımacılığında,

a) Konteyner ile taşınan eşya için, uzak limanlarda (Karadeniz ya da Akdeniz üzerindeki limanlar haricindeki limanlar) , hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat önce,
b) Dökme ve ambalaj halindeki eşya için, uzak limanlarda, Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az dört saat önce,
(c) Karadeniz ya da Akdeniz üzerindeki yabancı ülke limanları ile Türkiye Gümrük Bölgesindeki limanlar arasında taşınan eşya için ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce,
 
2-    Hava taşımacılığında,
 
a) Kısa mesafeli (4 saatten kısa mesafeler)  uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar,
b) Uzun mesafeli (4 saatten uzun mesafeler)  uçuşlarda, Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk havalimanına inilmesinden en az dört saat önce,

3-    Demiryolu taşımacılığında, giriş gümrük idaresine varılmasından en az iki saat önce,
 
4-    Karayolu taşımacılığında, giriş gümrük idaresine varılmasından en az bir saat önce, bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat içinde.

Deniz veya hava taşıtlarının, Türkiye Gümrük Bölgesinde birden fazla liman veya havalimanına uğraması halinde, örneğin yakın limandan gelen geminin ilk önce Mersin’e sonra İzmir’e ve sonra da Derinceye uğrayacak olması halinde, Mersin’e gelmeden iki saat önce hem Mersin, hem İzmir ve hem de Derinceye boşaltılacak eşya için özet beyanların verilmesi gerekmektedir.
 
Kombine taşımacılıkta, gemide taşındıktan sonra limana inen ve “aktif taşıma aracı” haline gelen kara taşıtındaki eşya için de özet beyan verme süresi, gemi taşımacılığı için belirlenen süredir. Örneğin, yakın limandan gelen bir gemideki eşya yüklü TIR aracı için özet beyanın ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce verilmesi gerekmektedir.
 
Özet beyanın taşıyıcı değil, üçüncü bir kişi tarafından verilmesi halinde, taşıyıcı özet beyan verme sürelerine uyulması konusunda üçüncü kişiden taahhüt almalıdır, çünkü taşıyıcı özet beyanların zamanında verilmesini sağlamak durumundadır.

Soru: Özet beyanın aranmadığı durumlar hangileridir?

Cevap: Aşağıda belirtilen eşya için özet beyan aranmaz:
 
a) Elektrik enerjisi,
b) Boru hattı ile gelen eşya,
c) Elektronik medya içerenler dahil, mektup, posta kartı ve basılı yayınlar,
ç) Uluslararası Posta Sözleşmesi kapsamında taşınan eşya,
d) Paletler, konteynerler ve bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde denizyolu, havayolu, demiryolu ve karayolu vasıtasıyla taşınan eşya hariç, 175, 176 ve 177 nci maddeler uyarınca başka bir yolla gümrük beyanı yapılan eşya,
e) Yolcu eşyası,
f) Paletler, konteynerler ve bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde denizyolu, havayolu, demiryolu ve karayolu vasıtasıyla taşınan eşya hariç, 169, 170 ve 171 inci maddeler uyarınca sözlü beyanı uygun bulunan eşya,
g) ATA Karnesi ve Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD) kapsamı eşya,
ğ) TIR karnesi kapsamı eşya,
h) Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ve Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ile ilgili olarak ve hizmet ifasında kullanılmak üzere kendilerine ait taşıtla veya yalnızca kendi yetkililerinin kullanımına mahsus taşıtlarla Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan silahlar ve askeri malzeme,
ı) 19 Haziran 1951’de Londra’da imzalanan Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme ile öngörülen Form 302 kapsamı eşya,
i) 18 Nisan 1961’de diplomatik ilişkiler hakkında imzalanan Viyana Sözleşmesi, 24 Nisan 1963’de imzalanan konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi veya diğer konsolosluk sözleşmeleri veya 16 Aralık 1969’da imzalanan özel görevler hakkında New York Sözleşmesine göre muafiyet tanınan eşya,
j) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce işletilen üretim veya sondaj platformları için Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan aşağıdaki eşya,
1) Yapım, onarım,  bakım veya değiştirme amacıyla bu tür platformların bünyesine dahil edilen eşya,
2) Bu platformları teçhiz etmek veya donatmak üzere kullanılan eşya,
3) Bu platformlarda kullanılan veya tüketilen malzeme ve,
4) Bu platformların zararsız atık maddeleri

Soru: Özet beyan yerine başka bir beyan verilebilir mi?

Cevap: Özet beyan verilmesine ilişkin olarak belirlenen sürelerde, transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için verilen bilgiler, özet beyan için gerekli bütün unsurları içermesi ve elektronik ortamda giriş gümrük idaresine sunulması veya bu bilgilerin bilgisayar ağları kullanılarak değişiminin gerçekleşmesi halinde, özet beyan olarak kullanılabilir. Bu durumda ayrıca özet beyan aranmaz.
 
Buna göre, kara sınır kapılarında özet beyan verilme süreleri içerisinde transit beyannamesi verilmesi halinde ayrıca özet beyan aranmayacaktır.

Soru: Gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde nasıl işlem yapılır?

Cevap: Gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde özet beyan yazılı olarak verilir. Yazılı olarak verilen özet beyan bilgilerinin bilgisayar sisteminin çalışmasını müteakiben en geç takip eden iş günü içerisinde sisteme girilmesi gerekmektedir.
 
Özet beyanın yazılı olarak verildiği durumlarda, Gümrük Yönetmeliğinin 10/A nolu ekinde yer alan Emniyet ve Güvenlik Belgesi formu kullanılır. Özet beyan kapsamı gönderinin birden fazla kalemden oluşması halinde, Emniyet ve Güvenlik Belgesi formuna 10/B nolu ek yer alan kalem listesi eklenir.
 
Özet beyanın yazılı olarak verilmesi durumunda, gerekli görülmesi halinde, yükleme listeleri ve diğer belgeler de ibraz edilir.

Soru: Varış Bildirimi Nedir?

Cevap: Denizyolu ve havayolu taşımacılığında, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi tarafından eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaşıldığında yapılan ve boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içeren bildirimdir. Taşıma aracının gümrük idaresine varışıyla birlikte zaman kaybedilmeden taşıyıcı tarafından elektronik yolla gümrük idaresine “varış bildirimi”nin gönderilmesi gerekmektedir.
 
Varış bildirimi, eşyayı ve getirildiği taşıma aracını giriş gümrük idaresine tanıtmak amacıyla verilir ve bu nedenle bir önce sunulan giriş özet beyanının tanımlanması için gerekli olan bilgileri içermek zorundadır. Bu bilgiler, eşyaya ve taşımaya ilişin genel bilgilerdir. Varış bildirimi,  özet beyanın aksine sadece taşıyıcı tarafından verilir.
 
Deniz ve hava yolu taşımacılığında varış bildirimi sunulması zorunlu iken karayolunda ve demiryolunda bu yükümlülük eşyanın sunulmasıyla yerine getirilir.

Soru: Çıkış özet beyan hangi durumlarda ve hangi gümrük idaresine verilir?

Cevap: Çıkış özet beyan, Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen özet beyan aranmayacak haller ve gümrük beyannamesi aranan haller dışında, çıkış gümrük idaresine (ihracat  gümrük  idaresi  değil)  verilir. 

Soru: Çıkış bildirimi nedir?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesini terk ederken kullanılan taşıtın işleticisi veya temsilcisinin, taşıtta taşınan tüm eşyayı kapsayacak şekilde çıkış gümrük idaresine (ihracat gümrük idaresi değil) taşıtın çıkışına ilişkin olarak yaptığı bildirimdir.
 
Kara sınır kapılarından transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek taşıma aracı için çıkış bildiriminde bulunulmaz. Bu durum dışında, Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden tüm taşıma araçları için çıkış bildirimi yapılması gerekmektedir.
 
Çıkış bildiriminde, taşınan eşya için daha önce düzenlenmiş olan gümrük beyannamesi, beyanname yerine geçen belge veya özet beyanın tespiti için gerekli bilgiler ile taşımaya ilişkin bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Soru: Gemide bulunan ancak varış yeri başka bir ülke olan eşya varış bildiriminde beyan edilmeli midir?

Cevap: Varış bildiriminin, Türkiye Gümrük Bölgesine boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içermesi gerekmekte olup Türkiye Gümrük Bölgesinde boşaltılmayan ve varış yeri başka bir ülke olan eşyanın varış bildiriminde beyan edilmesi söz konusu değildir.

Soru: Boş Konteynerler Giriş Özet Beyan ve Varış Bildiriminde beyan edilmeli midir?

Cevap: Göndericinin mülkiyetindeki (shipper owned) veya gemi hat işleticisine ait olan boş konteynerler, gemiden indirilecek ise, özet beyan ve varış bildiriminde yer alacaktır.
 
Gemide tutulacak, dolayısıyla gemiden indirilmeyecek boş konteynerler özet beyanda ve varış bildiriminde yer almayacaktır.

Soru: Bir gemi Türkiye’ye hem dökme eşya, hem de konteyner getiriyorsa hangi özet beyan verme süresi dikkate alınacak?

Cevap: Bu durumda, gemide konteyner ile taşınan eşya için, uzak limanlarda, hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat önce, yakın limanlar için ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce özet beyan verilmesi gerekmektedir.
 
Aynı gemide taşınan dökme ve ambalaj halindeki eşya için ise uzak limanlardan gelmesi halinde, Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az dört saat önce, yakın limanlardan gelmesi halinde ilk varış limanına gelmeden en az iki saat önce özet beyan verilmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla, özet beyan verme açısından aynı gemide taşınan konteyner ve diğer yük için ayrı ayrı süreler geçerli olacaktır.

Soru: Diğer limanlara taşınmak üzere gemide kalan kargo (FROB yükler) özet beyana ve varış bildirimine dahil edilmeli midir?

Cevap: Özet beyan, eşyanın boşaltılacağı liman veya hava limanındaki gümrük idaresine verildiğinden ve varış bildirimi, boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içereceğinden FROB yükler özet beyana ve varış bildirimine dahil edilmeyecektir.

Elektronik Ortamda Özet Beyan Verilmesi Uygulamasına İlişkin Rehbere "Bilgi Bankası"ndan ulaşılması mümkündür.

588.gümkart tahsilat sistemi589.gümrüğe sunulan eşyanın boşaltılması590.gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi591.gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi zorunluluğu592.gümrüğe sunulan özet beyan kapsamı eşyada süre uzatımı593.gümrüğe sunulmuş ve hünüz rejim beyanında bulunulmamış eşyanın geri gönderilmesi594.gümrüğe terkedilmiş eşya595.Gümrük Alacağının Takibi596.gümrük alacaklarının yapılandırılması597.gümrük alanında karşılıklı idari yardım598.gümrük antrepo rejim beyanının kayıt yoluyla yapılması599.gümrük antrepo rejimi600.gümrük antrepo rejimi kapsamında eşyanın muhafaza edilmesi601.gümrük antrepo rejiminde basitleştirilmiş usul için aranacak koşullar602.gümrük antrepo rejiminde eksik beyan603.gümrük antrepo rejiminde eksik beyanda bulunması zorunlu hususlar604.gümrük antrepo rejiminde eksik beyanın tamamlanması605.gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyadan teminat alınması606.gümrük antrepo tipleri607.gümrük antrepoları608.gümrük antrepolarına yetkisiz kişilerin girişlerinin önlenmesi609.gümrük antrepolarında veya serbest bölgelerde yapılabilecek elleçleme faaliyetlerine ilişkin liste610.gümrük antreposu açma ve işletme izinlerinin verilmesine ilişkin işlemler611.gümrük ayrıcalıklarına ilişkin yönerge612.Gümrük Başmüdürlükleri Kod Numaraları613.Gümrük Bayrağı614.gümrük belgesi ve plakası615.gümrük beyanı616.gümrük beyanında bulunulmaksızın eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılması617.gümrük beyannameleri iptalinde damga vergisi618.gümrük beyannamelerinde muayene ekranı619.gümrük beyannamelerinin doldurulması620.gümrük beyannamelerinin ibrazı621.gümrük beyannamelerinin kapatılması622.gümrük beyannamelerinin tescilinde ilgili birliğin onayı623.gümrük beyannamesi624.gümrük beyannamesi 10 nolu hane625.gümrük beyannamesi 31 nolu hane626.gümrük beyannamesi iptalinde damga vergisi627.gümrük beyannamesi kullanma talimatı628.gümrük beyannamesi tescili629.gümrük beyannamesi üzerinde düzeltme yapılması630.gümrük beyannamesi yerine geçen belge631.gümrük beyannamesini kullanma talimatı632.Gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde ilgili kurumlarca yapılacak kontrollere ilişkin gümrük idarelerince yapılacak işlemler633.Gümrük Birliği634.Gümrük birliği AB menşeli tedarikçi beyanının INF4 formu ile doğruluğunun kontrolü635.gümrük birliği ek protokolü636.Gümrük Birliği Kararı637.gümrük birliği tarafları arasında eşya ticaretinde uygulanacak gümrük hükümleri638.gümrük bölgesi dışında satılan deniz ve hava taşıtları639.gümrük bölgesi dışında yapılacak işleme faaliyeti640.gümrük bürosu kodları641.gümrük bürosu kodu642.gümrük cezaları643.gümrük çıkış beyannamesi644.gümrük denetimi645.gümrük denetlemeleri646.Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET- APP)647.gümrük firmalarının ünvan değişikliği648.gümrük geçiş karnesi649.gümrük gelirleri tahsilatı650.gümrük genel tebliği (gümrük antrepo rejimi)651.gümrük genel tebliği (nihai kullanım)652.gümrük genel tebliği (serbest dolaşıma giriş)653.gümrük genel tebliği (süre değişimi)654.gümrük genel tebliği (tarife)655.gümrük genel tebliği (yurt dışına çıkış tahdidi)656.gümrük genel tebliği (yükümlü kayıt ve takip sistemi)657.gümrük genel tebliği gümrük işlemleri658.gümrük giriş beyannamelerinin Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmesi659.gümrük giriş beyannamesi660.gümrük giriş idaresi661.gümrük giriş kartları662.gümrük giriş-çıkışı ile ilgili kısıntılar, yasaklamalar ve diğer önlemler663.gümrük gözetimi664.gümrük gözetimine ve denetimine tabi taşıtlar665.gümrük hattı dışı eşya satış mağaza statüleri666.gümrük hattı dışı eşya satış mağaza ve depolarına ilişkin işlemler667.gümrük hattı dışı eşya satış mağaza ve depolarında tadilat668.gümrük hattı dışı eşya satış mağaza ve depolarının faliyete geçmesine ilişkin bildirimleri669.gümrük hattı dışı eşya satış mağazalar ve depolardan alınacak teminatlar670.gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları671.gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları açma ve işletme izin belgesi672.gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları bilgisayar programı teknik özellikleri673.gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depolardan açma harcı674.gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında çıkış satış limitleri675.gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında düzenlenen satış belgelerinde bulunması gerekenler676.gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında eşya satışı677.gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında raf ömrünü tamamlayan sigaralar678.gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında rakı satışı679.gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satılabilecek eşya listesi680.gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satılacak içki-sigara miktarları681.gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satışına izin verilecek alkol ve alkollü içki limitleri682.gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında takrir ibrazı karşılığı satış yetkisi683.gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında ve depolarında çalışan personel684.gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından açma ve işletme harcı685.gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından eşya ithali686.gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından satışa sunulan yaprak sigara, sigarillo ve puro687.Gümrük Hattı Dışı Eşya Satışı ile ilgili tasarruflu yazılar688.Gümrük Hattı Dışı Satış Mağazalarında yapılan sayım sonucu eksik çıkan eşya için uygulanacak ceza ve vergi689.gümrük hattı dışında sayılan yerler690.gümrük hattı ve gümrük bölgesi691.gümrük hizmetlerinde tek pencere sistemi692.gümrük idareleri arasında karşılıklı işbirliği693.gümrük idareleri listesi694.gümrük idarelerince alınan katma değer vergisine ilişkin hükümler695.Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisi696.gümrük idarelerince düzenlenen dahilde işleme izni kapsamında ithali yapılan tekstil eşyasında ihtisas uygulaması697.gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit698.gümrük idarelerince yapılacak işlemler699.gümrük idarelerinde değerlendirme kurulları oluşturulması700.gümrük idarelerinde iş takibi701.gümrük idarelerinde iş takibinde bulunabilecek firmalar702.gümrük idarelerinde mesai uygulamaları703.gümrük idarelerinde ortaya çıkarılan kaçakçılık olaylarının bildirilmesine ilişkin çizelge704.gümrük idarelerinde teminat alınması705.gümrük idarelerinde teminat mektubu kabul edilecek kurumlar706.gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışmaların genel esasları707.gümrük idarelerinde yetkili olmayan kişilerin iş takibinde bulunmaları708.gümrük idarelerine intikal eden ihbarların takibi709.gümrük idarelerine verilen beyannameler710.Gümrük idarelerine verilen beyannamelerde damga vergisi711.gümrük idarelerine verilen özet beyan formlarında damga vergisi712.gümrük idarelerine yapılan müracaatların değerlendirilmesi713.gümrük idarelerinin karşılıklı yardımlaşmasına ilişkin anlaşma714.gümrük idarelerinin modernizasyonu715.gümrük idarelerinin otomasyonu716.gümrük idarelerinin sınıfları717.gümrük idarelerinin taraf olduğu dava ve icra işleri718.gümrük idaresi bazında beyanname bildirim formu719.gümrük idaresi referans numarası720.gümrük idaresi tahakkuk servisi721.Gümrük idaresince, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki işlemler722.gümrük idaresine özet beyan verilmesi723.gümrük işlem takip kartı724.gümrük işlemi takip kartı725.gümrük işlemleri726.Gümrük işlemleri ile ilgili tasarruflu yazılar727.gümrük işlemleri ile ilgili tebliğler728.gümrük işlemlerinde kullanılan vergi numaraları729.gümrük işlemlerine ilişkin tespit raporu730.gümrük işlemlerine ilişkin tespit raporu özet örneği731.gümrük işlemlerinin bitirilmesi732.gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması733.gümrük kanunu734.gümrük kanunu değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı735.Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları736.Gümrük Kanununda yer alan para cezaları için Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılması737.Gümrük Kanununun 245 inci maddesinin 2 ve 3 numaralı fıkralarının iptali738.Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanması739.gümrük kapıları740.gümrük kapıları güvenlik sistemleri (GÜMSİS)741.gümrük kapılarında bulunan mağazalardan eşya ithalatı742.gümrük kapılarındaki hizmet yatırımları743.gümrük kapılarından bir gece konaklamayı kapsayan sürede giriş-çıkış yapan taşıtlarda süre aşımı744.gümrük kıymeti745.gümrük kıymeti yorum notları746.gümrük kıymetine dahil edilmeyecek giderler747.gümrük kıymetinin araştırılması748.gümrük kıymetinin belirlenmesi749.gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişki750.gümrük kıymetinin belirlenmesinde genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin kullanılması751.gümrük kıymetinin tespiti752.gümrük kodları753.Gümrük Komisyoncu/Gümrük Komisyoncu Yardımcı karnesi754.Gümrük Komisyoncu/Yardımcı karneleri755.gümrük komisyoncuları756.gümrük komisyoncularının verdiği kararlara itiraz757.gümrük komisyonları

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2019

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavir ve yardımcılarının disiplin cezalarıyla ilgili işlemler

gümrük müşavir ve yardımcılarının karnelerine el konulması

gümrük müşavir ve yardımcısı olunabilme şartları

gümrük müşavir veya gümrük müşavir yardımcısının vefat etmesi halinde sorgulama

Gümrük Müşavir Yardımcıları

gümrük müşavir yardımcılarının BİLGE kod ve şifresi

Gümrük Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi

gümrük müşavirinin meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi

gümrük müşavirinin yükümlülükleri

Gümrük Müşavirleri

gümrük müşavirleri asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirleri dairesince düzenlenen işlemler

Gümrük Müşavirleri Derneği

gümrük müşavirleri firma temsili

Gümrük Müşavirleri ile ilgili tasarruflu yazılar

gümrük müşavirleri ve müşavir yardımcıları hakkında uygulanan usulsüzlük para cezalarının tebliği

gümrük müşavirlerine verilecek kod ve şifreler

gümrük müşavirlerinin başka başmüdürlük alanında görev yapabilmeleri

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodlarının iptali

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodu taleplerinde istenecek belgeler

gümrük müşavirlerinin çalışma yeri dışında yapacakları iş takibi

gümrük müşavirlerinin dolaylı temsil suretiyle hızlı kargo firmalarına hizmeti

gümrük müşavirlerinin şirket hisselerini devirleri

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirliği firmalarının işlemlerini yetkisiz kişilere takip ettirmeleri

gümrük müşavirliği firmalarının yeniden faaliyete geçmesi

gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavı

gümrük müşavirliği ön eleme sınavı

gümrük müşavirliği şirketinin ortaklık yapısının yenilenmesi

gümrük müşavirliği şirketlerinde şirket ortakları

gümrük müşavirliği şirketleri

gümrük müşavirliği şirketlerinin yapılandırılması

gümrük müşavirliği şirketlerine ortak olan meslek mensubunun vefat etmesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı stajerliği

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınav duyurusu

Gümrük Müşavirliğinin tüzel kişilik olarak yürütülmesi

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınavları

gümrük müşavirlik firmalarının kapatılması