TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3) (15.02.2017 t. 29980 s. R.G.)

 

TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

NOMANKLATÜRDE YER ALAN EŞYANIN SINIFLANDIRILMASINDA AŞAĞIDAKİ KURALLARA UYULACAKTIR:

KURAL 1

BÖLÜM, FASIL VE TALİ FASIL BAŞLIKLARI SADECE GÖSTERİCİ NİTELİKTEDİR; YASAL AMAÇLAR İÇİN EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİNİN SAPTANMASI, POZİSYON METİNLERİNE, BÖLÜM VEYA FASIL NOTLARINA GÖRE VE BU POZİSYONLARIN VEYA NOTLARIN ANLAMINA AYKIRI DÜŞMEDİKÇE AŞAĞIDAKİ KURALLARA GÖRE YAPILIR.

AÇIKLAMA NOTU

(I) Tarife, uluslararası ticarete konu olan eşyayı, Bölüm, Fasıl ve Tali Fasıllara ayırarak sistematik bir şekilde göstermektedir. Bölüm, Fasıl ve tali Fasıllar içerdikleri eşyayı mümkün olduğunca kısa ve öz başlıklarla tanımlarlar. Bununla birlikte, birçok hallerde kapsadıkları eşyanın çok sayıda ve çeşitli oluşu nedeniyle Bölüm ve Fasıl başlıkları bunların tamamını göstermeye ve belirtmeye yeterli olmamaktadır.

(II) Bu itibarla, (1) No.lu Kural, Bölüm, Fasıl ve Tali Fasıl başlıklarının" sadece gösterici nitelikte" olduğunu hüküm altına almakta ve dolayısıyla bu başlıklar eşyanın Tarifedeki yerinin saptanmasında yasal bir dayanak oluşturmamaktadır.

(III) Bu kuralın ikinci kısmı, sınıflandırmanın:

(a) Pozisyon metinleriyle, Bölüm veya Fasıl Notlarına ve

(b) Lüzumu halinde, pozisyon ve notlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça, aşağıda yazılı 2, 3, 4 ve 5 numaralı Kurallara göre yapılacağını belirtmektedir.

(IV) (III) (a) hükmü açık olup birçok esas, Tarifenin Yorumu İle İlgili kuralların uygulanmasına gerek kalmaksızın Tarifede sınıflandırılabilir. (Örneğin, canlı atlar (01.01 pozisyonu), 30. Faslın 4 nolu Not hükmüne göre eczacılık müstahzarları (30.06 pozisyonu)).

(V) (III) (b) hükmünde yer alan:

(a) "Pozisyon ve notlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça" tabiri, eşyanın Tarifedeki yerinin tespitinde pozisyon metinleri ile ilgili Bölüm veya Fasıl notlarının göz önünde bulundurulacağını açıkça belirtmek amacıyla konulmuş bulunmaktadır. Örneğin,31 inci Faslın Not hükümleri, bu Faslın bazı pozisyonlarının belli bazı eşyayı kapsadığını hükme bağlamakta ve bunun sonucu olarak, 2(b) Kuralının uygulanmasıyla bu pozisyonlara girebilecek eşyayı kapsamasını önlemektedir.

(b) “2, 3, 4 ve 5 numaralı Kurallara göre” ifadesindeki 2 nolu kurala yapılan atıf:

(1) Eksik yada tamamlanmamış (örneğin sele yada tekerlekleri olmayan bir bisiklet) şekilde sunulan eşyaların, ve

(2) parçaları kendi başlarına (lastikler, iç lastikler) yada o eşyanın parçaları olarak sınıflandırılabilecek, birleştirilmemiş veya sökülmüş olarak sunulan eşyaların (örneğin birleştirilmemiş veya sökülmüş, tüm parçaları bir arada sunulan bir bisiklet)

Genel yorum kuralı 2(a)’ nın koşullarının sağlanması şartıyla ve pozisyon metinleri ya da notlar aksini gerektirmediği müddetçe, imalatı bitirilmiş, bütün bir eşya olarak sınıflandırılacağı anlamına gelir.

KURAL 2

(a) TARİFENİN BELİRLİ BİR POZİSYONUNDAHERHANGİ BİR EŞYAYA YAPILAN ATIF, BU EŞYANINİMALİ BİTİRİLMEMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMAMIŞ OLANLARINI DAKAPSAR. ŞU KADAR Kİ, BU GİBİ İMALİ BİTİRİLMEMİŞ VEYA AKSAMITAMAMLANMAMIŞ EŞYANIN, GÜMRÜĞE SUNULDUĞUNDA, İMALİ BİTİRİLMİŞ VEYA AKSAMITAMAMLANMIŞ EŞYANIN AYIRTEDİCİ NİTELİĞİNİ İÇERMESİ GEREKİR. BÖYLECE, BİR ATIF, İMALİ BİTİRİLMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMIŞ EŞYAİLE, YUKARIDAKİ HÜKME GÖRE BÖYLE SAYILAN EŞYANIN SÖKÜLEREK VEYAMONTE EDİLMEDEN GETİRİLMİŞ OLANLARINI DA İÇİNE ALIR.

(b) TARİFENİNBELİRLİ BİR POZİSYONUNDA HERHANGİ BİR MADDEYE YAPILAN ATIF, BU MADDENİN, GEREK BİLEŞİK GEREKSE BAŞKA MADDELERLE BİRLEŞTİRİLMİŞVEYA KARIŞTIRILMIŞ HALLERİNİ DE İÇİNE ALIR. AYNI ŞEKİLDE BELİRLİBİR MADDEDEN MAMUL HERHANGİ BİR EŞYAYA YAPILAN BİR ATIF, TAMAMENVEYA KISMEN BU MADDEDEN MAMUL EŞYAYI İÇİNE ALIR. BİRDEN FAZLAMADDENİN BİLEŞİMİNDEN VEYA BİRLEŞTİRİLMESİNDEN OLUŞAN EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİ, AŞAĞIDAKİ 3 NUMARALI KURALDA BELİRTİLEN PRENSİPLERE GÖRE SAPTANIR.

AÇIKLAMA NOTU

KURAL 2(a)

(Tamamlanmamış veya bitirilmemiş eşya)

(I) 2 (a) Kuralının ilk kısmı, belirli bir eşya ile ilgili herhangi bir pozisyonun kapsamını, yalnızca imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyayı değil, gümrüğe sunulduğunda bu eşyanın asıl özelliğine sahip olmak şartıyla imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış olanını da içine alacak şekilde genişletmektedir.

(II) Özel bir pozisyonda belirtilmedikçe, bu kuralın şartları, son şeklini almamış eşya için de geçerlidir. "Son şeklini almamış eşya" tabiri, doğrudan kullanıma hazır olmayan, bitirilmiş eşya veya aksamın yaklaşık şekil veya taslağına sahip ve istisnai haller dışında sadece bitirilmiş eşya veya aksamının tamamlanması için kullanılabilecek eşya anlamındadır (örneğin, tüp şeklinde, vidalı kapakla kapatılmak üzere vida ağzı açılmış biçimde bir ucu açık bir ucu kapalı, vida ağzı açılmış olan ucun altında kalan kısmı istenilen şekil ve boyutlarda genişletilebilecek biçimde tasarlanmış olan plastik şişe taslakları).

Bitirilmiş eşyanın, esas şeklini henüz almamış yarı mamuller (çubuklar, diskler, borular vb. gibi) "son şeklini almamış eşya" olarak mütalaa edilmezler.

(III) I ila VI ncı Bölümlere ait pozisyonların kapsamı açısından kuralların bu kısmı, normal olarak bu Bölümlere giren eşyaya uygulanmaz.

(IV) Kural tarafından kapsanan muhtelif hususlar, Bölüm veya Fasılların Genel Açıklama Notlarında yer almaktadır (örneğin, Bölüm XVI ve Fasıl 61, 62, 86, 87 ve 90).

KURAL 2(a)

(Birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan eşya)

(V) 2(a) Kuralının ikinci kısmı, birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan tamamlanmış veya bitirilmiş eşyanın, monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonda tasnife tabi tutulacağını ifade eder. Eşyanın bu şekilde sunulması, genellikle paketleme, satış veya nakliye gereksinimleri veya uygunluğu gibi nedenlere dayanmaktadır.

(VI) Bu kural, demonte veya birleştirilmemiş halde sunulan eşyaya ve bu kuralın birinci bölümüne istinaden tamamlanmış veya bitirilmiş eşya gibi işlem görmesi şartıyla tamamlanmamış veya bitirilmemiş eşyaya da uygulanır.

(VII) Bu kuralın gereği olarak, "birleştirilmemiş veya demonte eşya" tabiri, parçaları sadece birleştirme işlemini gerektiren, örneğin, bağlantı elemanları (vidalar, somunlar, cıvatalar, vb.)veya perçinleme ya da kaynak yoluyla birleştirilebilen eşyayı ifade eder.

Montaj yönteminin karmaşıklığı dikkate alınmaz. Bununla birlikte, nihai şeklini vermek için, eşyanın parçalarının daha ileri bir işçilik görmemesi gerekir.

Bir eşyanın montajı için gerekli parçalarının sayısı fazla ise, bu eşyanın montajının tamamlanmasından arta kalan parçalar ayrı olarak sınıflandırılır.
(VIII) Bu kural tarafından kapsanan hususlar, Bölüm veya Fasılların Genel Açıklama Notlarına aktarılmıştır (örneğin, Bölüm XVI ve Fasıl 44, 86, 87ve 89).

(IX) I ila VI ncı Bölümlere ait pozisyonların kapsamı açısından, Kuralın bu kısmı normal olarak bu Bölümlere giren eşyaya uygulanmaz.

KURAL 2(b)

(Maddelerin karışım ve bileşimleri)

(X) 2(b) Kuralı, karışım veya bileşik halde bulunan maddeler ve iki veya daha fazla maddeden oluşan eşya ile ilgilidir. Bu Kural, ya belirli bir maddeye(örneğin; 05.03 pozisyonu - at kılı) veya belirli bir maddeden mamul eşyaya (örneğin, 45.03 pozisyonu - tabii mantardan mamul eşya) atıf yapılan pozisyonlara uygulanır. Bu Kural, yalnızca, pozisyonlarda, Bölüm veya Fasıl notlarında aksine bir hüküm bulunmadığı hallerde uygulanır (örneğin, 15.03 pozisyonu - domuz yağı karıştırılmamış).

Bir Bölüm veya Fasıl Notunda veya bir pozisyon metninde belirtilen hazır karışımlar, I No.lu Kuralda yer alan esaslara göre sınıflandırılırlar.

(XI) Bu kurala göre, Tarifenin herhangi bir pozisyonunda belirli bir maddeye yapılan atıf,bu maddenin başka maddelerle birleştirilmiş hallerini de içine alır. Aynı şekilde bu kural, belirli bir maddeyi belirten pozisyonun kapsamını kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alacak şekilde genişletmektedir.

(XII) Bununla beraber, bu kural, pozisyon metnindeki tanıma uymayan (kural 1 de belirtildiği gibi) eşyayı kapsayacak şekilde genişletilemez. Diğer bir ifade ile eşyaya katılan yeni maddenin pozisyon metninde belirtilen eşyanın asli karakterini değiştirmemesi gerekir.

(XIII) Bu kuralın gereği olarak maddelerin karışım veya bileşimleri ve birden çok maddeyi içeren eşya, eğer ilk bakışta 2 veya daha çok pozisyonda sınıflandırılabiliyorsa,3 No.lu Kuraldaki prensiplere göre sınıflandırılmalıdır.

KURAL 3

2(b) KURALININ UYGULANMASI NEDENİYLE VEYA BAŞKA HERHANGİ BİRNEDENLE EŞYA, İKİ VEYA DAHA FAZLA POZİSYONA GİREBİLDİĞİ TAKDİRDE, O EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİNİN SAPTANMASI AŞAĞIDA GÖSTERİLDİĞİ ÜZERE YAPILIR:

(a) EŞYAYI EN ÖZELŞEKİLDE NİTELEYEN POZİSYON, DAHA GENEL ŞEKİLDE NİTELEYEN POZİSYONAGÖRE ÖNCELİK ALIR. ANCAK, İKİ VEYA DAHA FAZLA POZİSYONDAN HER BİRİ, KARIŞIM HALİNDE VEYA BİLEŞİK EŞYAYI MEYDANA GETİREN MADDELERİNSADECE BİR KISMINA VEYA PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞTAKIM HALİNDE BULUNAN EŞYANIN SADECE BİR KALEMİNE ATIFTA BULUNUYORSA, İÇLERİNDEN BİRİSİ EŞYA HAKKINDA DAHA KAPSAMLI VEYA KESİN TANIM VERSE DE BU POZİSYONLAR, BU EŞYA İLE İLGİLİ EŞİT DERECEDE ÖZEL(SPESİFİK) SAYILIRLAR.

(b) 3(a) KURALININ UYGULANMASIYLA, TARİFEDEKİYERİ TAYİN EDİLEMEYEN KARIŞIK ÜRÜNLERİNVE ÇEŞİTLİ MADDELERDEN OLUŞAN VEYA ÇEŞİTLİ EŞYANIN BİRLEŞMESİYLEMEYDANA GELEN MAMULLER İLE PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞTAKIM HALİNDE BULUNAN EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİ, BUNLARA ESAS NİTELİĞİNİ VEREN MADDE VEYA EŞYA SAPTANABİLDİĞİTAKDİRDE BUNA GÖRE BULUNUR.

(c) 3(a) VEYA 3(b) KURALLARI UYARINCA, TARİFEDEKİYERİ SAPTANAMAYAN EŞYA HER BİRİ GEÇERLİOLABİLECEK POZİSYONLARIN NUMARA SIRASINA GÖRE SONUNCUSUNDA MÜTALAA EDİLECEKTİR.

AÇIKLAMA NOTU

(I) Bu kural, 2(b) Kuralının uygulanmasıyla veya başka bir nedenle ilk bakışta iki veya daha çok pozisyona girebilecek şekilde olan eşyanın sınıflandırılmasında üç yöntem sağlamaktadır. Bu yöntemler, kuralda belirtilen sıraya göre uygulanır. Buna göre, sınıflandırmada3(b) Kuralı sadece 3(a) Kuralının yetersiz kalması halinde uygulanır, 3(a) ve (b) Kurallarının yetersiz kalması halinde3(c) Kuralı uygulanır. Bu nedenle öncelik sırası: (a) özel tanımlamalar,(b) asli karakter, (c) geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusudur.

(II) Bu Kural, Bölüm, Fasıl Notlarında veya pozisyon metinlerinde aksine bir hüküm bulunmadığı hallerde uygulanabilir. Örneğin, Fasıl 97 ye ait4(b) No.lu not hükmü, aynı zamanda hem 97.06 pozisyonunda hem de97.01 ila 97.05 pozisyonlarında yer alabilecek eşya,97.01 ila 97.05 pozisyonlarında sınıflandırılır. Bu gibi eşya bu kurala göre değil, Fasıl 97 ye ait 4(b) not hükmüne göre sınıflandırılacaktır.

KURAL 3(a)

(III) 3(a) Kuralına göre eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyon daha genel şekilde niteleyen pozisyona göre öncelik alır.

(IV) Herhangi bir pozisyonun bir eşyayı diğerinden daha özel şekilde niteleyip nitelemediğinin tespit edilmesi hususunda kesin kurallar konulması mümkün değildir. Fakat genel olarak denilebilir ki:

(a) İsmen yapılmış bir tanım, sınıf şeklinde yapılan bir tanımdan daha öncelik alır (Örneğin, kendinden motorlu saç ve sakal traş makinaları85.10 pozisyonunda sınıflandırılırlar, bunlar, elle kullanılan elektro-mekanik aletler olarak 84.67 pozisyonunda veya kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik ev aletleri olarak 85.09 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.

(b) Eğer eşya, kendisini daha açık bir şekilde tarif eden bir tanıma uyuyorsa, bu tanım daha eksik yapılmış bir tanımlamadan öncelik alır. Bu sınıflandırmaya giren eşya örnekleri aşağıda gösterilmiştir.

(1) Motorlu vasıtalarda kullanılmak üzere tufte edilmiş halılar, motorlu vasıtaların aksesuarı olarak 87.08 pozisyonunda değil, halı olarak daha özel bir şekilde tanımlandıkları 57.03 pozisyonunda sınıflandırılacaklardır.

(2) Sertleştirilmiş veya lamine edilmiş camlardan çerçevesiz emniyet camları (havalı camlar), şekillendirilmiş ve uçaklarda kullanılmak üzere hazırlanmış olmaları halinde, 88.01 veya 88.02 pozisyonlarındaki eşyaların parçaları olarak 88.03 pozisyonunda sınıflandırılmayıp daha özel bir şekilde tanımlandıkları 70.07 pozisyonunda sınıflandırılırlar.

(V) Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyondan her biri, karışım halinde veya bileşik eşyayı meydana getiren maddelerin sadece bir kısmına veya perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın sadece bir kalemine atıfta bulunuyorsa, içlerinden birisi eşya hakkında daha kapsamlı veya kesin tanım verse de bu pozisyonlar, bu eşya ile ilgili eşit derecede özel (spesifik) sayılırlar. Bu durumda, eşyanın sınıflandırılması 3(b) veya 3(c) Kuralına göre yapılır.

KURAL 3(b)

(VI) İkinci kural sadece aşağıdakilerle ilgilidir:

(i) Karışımlar.

(ii) Çeşitli maddelerden oluşan bileşik eşya.

(iii) Çeşitli eşyanın birleşmesinden meydana gelen bileşik eşya.

(iv) Perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşya.

Sadece 3(a) kuralı yetersiz kaldığı hallerde bu uygulanabilir.

(VII) Bütün bu durumlarda bir eşyanın Tarifedeki yeri, eşyaya mümeyyiz vasfını veren madde veya eşya hangisi ise, o madde veya eşyadan ibaretmiş gibi sınıflandırılır.

(VIII) Mümeyyiz vasfını veren madde eşyanın cinsine göre değişir. Bu nitelik örneğin, eşyayı teşkil eden çeşitli maddelerin veya onu meydana getiren çeşitli eşyanın içeriği, hacmi, ağırlığı veya miktarı, kıymeti veya eşyanın kullanımındaki önemine göre belirlenir.

(IX) Bu kurala göre çeşitli eşyadan yapılmış birleşik eşya tabirinden, sadece çeşitli eşyanın birleşmesinden oluşan ve parçaları birbirine ayrılmaz bir bütün teşkil edecek şekilde birleştirilmiş olan eşya değil, aynı zamanda ayrılabilir parçaları olan eşyada anlaşılır. Ancak bu unsurlar birbirini tamamlayıcı olmalı ve ayrı parçalar halinde satışa arz edilmeyecek bir bütün oluşturmalıdır.

En son kategoriye şunlar örnek gösterilebilir:

(1) Ayrılabilen kül tabağı ve kaidesi bulunan kül tablaları.

(2) Evlerde kullanılan uygun şekil ve büyüklükte ve yeterli sayıda boş baharat kavanozları bulunan ve özel olarak düzenlenmiş çerçevesi(genellikle ağaçtan) olan baharat dolabı.

Genel bir kural olarak, bu birleşik eşya parçaları ortak bir ambalaj içine konulur.

(X) Bu kuralda "perakende olarak satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşya" tabirinden aşağıda belirtilenler anlaşılır:

(a) İlk bakışta farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen, en az iki farklı parçadan mamul eşya, örneğin, altı adet fondü çatalı, bu kuralın kapsamına göre birtakım (set) sayılamaz.

(b) Özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş ürünler veya parçalardan mamul eşya ve

(c) Yeniden paketlemeye gerek kalmadan kullanıcılara doğrudan satış için uygun biçimde düzenlenmiş eşya (örneğin; kutular içinde, kılıfın içinde vb. gibi).

Bu nedenle bu deyim, örneğin hazır yemeklerin hazırlanmasında birlikte kullanılması amaçlanan çeşitli gıda maddelerinden oluşan takımları kapsar.
3(b) kuralına göre sınıflandırılabilecek takımlara şunlar örnek gösterilebilir.

(1) (a) 20.04 pozisyonunda sınıflandırılan patates cipsleriyle (french fries) birlikte ambalajlanmış biçimde bulunan ve 16.02 pozisyonundaki çöreklerin içinde sığır etinden oluşan, peynir içeren veya içermeyen sandviçten meydana gelen takımlar 16.02 pozisyonunda sınıflandırılırlar.

(b) Bir karton kutuya konulmuş olarak spagetti yemeği hazırlanmasında kullanılması amaçlanan pişirilmemiş bir spagetti paketi (19.02 pozisyonu) küçük bir poşet rendelenmiş peynir (04.06 pozisyonu) ve küçük bir teneke domates sosu (21.03pozisyonu) içeren takımlar
19.02 pozisyonunda sınıflandırılır.

Bu Kural anlamında aşağıda yazılı ürünlerin bir araya getirilmiş olanları takım oluşturmaz. Örneğin:

- Bir kutu karides konservesi (16.05pozisyonu), bir kutu karaciğer ezmesi (pate defoie) (16.02 pozisyonu), bir kutu peynir (04.06 pozisyonu),bir kutu dilimlenmiş domuz pastırması (16.02 pozisyonu)ve bir kutu sos kokteyli (16.01 pozisyonu);veya

- 22.08 pozisyonundaki bir şişe alkolü içki ve 22.04 pozisyonundaki bir şişe şarap.

Bu iki örnekte ve benzeri durumlarda, her bir ürün veya madde tek başına uygun bir pozisyonda sınıflandırılır.

Bu duruma; bir adet cam kavanoz içindeki hazır kahve (21.01) ile birlikte karton kutu içinde perakende satışa sunulan seramik fincan (69.12) ve tabağı (69.12) da örnek verilebilir.

(2) Deri bir mahfaza (42.02 pozisyonu) içine konulmuş bir elektrikli saç makası (85.10 pozisyonu), bir tarak (96.15 pozisyonu), bir çift makas (82.13 pozisyonu), bir fırça (96.03 pozisyonu)ve dokumaya elverişli maddelerden havludan (63.02 pozisyonu)oluşan saç tuvalet takımı (seti) 85.10 pozisyonunda sınıflandırılır.

(3) Plastik mahfaza içine konulmuş (42.02 pozisyonu), bir cetvel (90.17 pozisyonu),bir hesap diski (90.17 pozisyonu), bir çizim pergeli (90.17 pozisyonu), bir kurşun kalem (96.09 pozisyonu) ve bir kalem açacağı (82.14 pozisyonu) içeren çizim takımları 90.17 pozisyonunda sınıflandırılır.
Yukarıda sözü edilen takımların sınıflandırılması, takıma mümeyyiz vasfını veren eşya veya birlikte kabul edilen eşya gruplarına göre yapılır.

(XI) Bu Kural, üretim sanayiinde (örneğin, içeceklerde olduğu gibi) belirli miktarlar halinde ayrı ayrı paketlenmiş eşyaya uygulanmaz (ortak ambalaj içinde olsun olmasın).

KURAL 3(c)

(XII) Eşyanın Tarifedeki yeri 3(a) veya 3(b) Kurallarına göre tespit edilemiyorsa, eşyanın her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılacaktır.

KURAL 4

YUKARIDAKİ KURALLARA UYGUN OLARAK SINIFLANDIRILAMAYAN EŞYA, BU EŞYAYA EN ÇOK BENZEYEN EŞYANIN BULUNDUĞU POZİSYONDA SINIFLANDIRILIR.

AÇIKLAMA NOTU

(I) Bu kural, 1 ila 3 numaralı kurallar çerçevesinde sınıflandırılamayan eşya ile ilgilidir. Buna göre bu tür eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılacaktır.

(II) 4 No.lu Kurala göre yapılan sınıflandırmada eşyanın öncelikle benzeri diğer eşyaile mukayesesi yapılarak ona en çok benzerlik göstereni tespit edilir. Bu suretle bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın yer aldığı pozisyonda sınıflandırılır.

(III) Benzerlik kuşkusuz, özellik, nitelik, kullanım amacı gibi birçok faktöre dayanmaktadır.
 

KURAL 5

YUKARIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE İLAVETEN, AŞAĞIDAKİ EŞYAKONUSUNDA ŞU KURALLAR UYGULANIR:

(a) FOTOĞRAF MAKİNASIMAHFAZASI, MÜZİK ALETİ MAHFAZASI, SİLAH MAHFAZASI, ÇİZİMALETİ KUTULARI, KOLYE KUTULARI VE BENZERİ KUTULAR, ÖZELLİKLEBELLİ BİR EŞYA VEYA TAKIM HALİNDEKİ EŞYAYA GÖRE ŞEKİL VERİLMİŞVEYA BU EŞYAYA UYGUN OLARAK YAPILMIŞ OLUP UZUN SÜREKULLANILMAYA UYGUN VE AİT OLDUKLARI EŞYA İLE BİRLİKTE İTHAL EDİLENKUTULAR, NORMAL OLARAK BU EŞYA İLE BİRLİKTE SATILAN TÜRDE İSELERBERABER SATILDIKLARI EŞYA İLE BİRLİKTE SINIFLANDIRILIRLAR. ANCAK BU KURAL, BİR BÜTÜN OLARAK ESAS NİTELİĞİMAHFAZA OLAN EŞYAYA UYGULANMAZ.

(b) YUKARIDAKİ 5(a) KURALINDAKİ HÜKÜMLERSAKLI KALMAK ŞARTIYLA, İÇİNDEKİ EŞYAİLE BİRLİKTE SUNULAN AMBALAJ MADDELERİ VE AMBALAJ MAHFAZALARI BU EŞYANINAMBALAJINDA NORMAL OLARAK KULLANILAN TÜRDEN AMBALAJMADDELERİ OLMALARI ŞARTIYLA BU EŞYA İLE BERABER SINIFLANDIRILIRLAR. BUNUNLA BERABER BU TÜR AMBALAJ MADDELERİ VEYA AMBALAJMAHFAZALARININ SÜREKLİ KULLANIMA ELVERİŞLİ OLDUĞU AÇIKÇA BELLİ OLMASI HALİNDEBU HÜKÜM UYGULANMAZ.

AÇIKLAMA NOTLARI

KURAL 5(a)

(Mahfazalar, kutular ve benzeri kaplar)

(I) Bu kural, sadece aşağıda gösterilen kaplara uygulanır:

(1) Belli bir eşyaya veya eşya takımına göre şekil verilmiş veya uygun hale getirilmiş kaplar. Bunlar eşyaya uygun olarak yapılmışlardır ve bazı kaplar ise, içine konulacak eşyanın formuna göre şekillendirilmişlerdir;

(2) Uzun süreli kullanıma elverişli kaplar. Bunlar, ait oldukları eşyayı uzun süre muhafaza etmeye dayanacak şekilde yapılmışlardır. Bu kutular eşyanın kullanılmadığı zamanlarda da muhafaza hizmetini sürdürürler (örneğin, taşıma veya depolama sırasında).Bu kriterler, bunları basit ambalajlardan ayırmaya yararlar;

(3) Muhafaza ettikleri eşya ile birlikte sunulan ambalaj kapları (nakliye amacıyla eşya ayrı ayrı paketlenmiş olsun olmasın). Ayrı olarak sunulan kutular yer aldıkları pozisyonlarda sınıflandırılırlar;

(4) Normal olarak bu gibi eşya ile birlikte satılan türden kaplar; ve

(5) Bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olmayanlar.

(II) Bu Kural gereğince, beraber sınıflandırılacak olduğu eşya ile birlikte sunulan mahfaza ve kaplara örnekler aşağıda verilmiştir:

(1) Mücevherat kapları ve mahfazaları (71.13 pozisyonu).

(2) Elektrikli traş makinası mahfazası (85.10 pozisyonu).

(3) Dürbün mahfazaları, teleskop mahfazaları (90.05 pozisyonu).

(4) Müzik aletleri mahfazaları, kutuları ve çantaları (örneğin; 92.02 pozisyonu).

(5) Silah mahfazaları (örneğin, 93.03pozisyonu).

(III) Bu Kural kapsamında, çay konulan gümüş kupalar veya tatlı yiyecekler koymak için süslü seramik kaseler yer almazlar.

KURAL 5(b)

(Ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları)

(IV) Bu Kural, normal olarak ait oldukları eşyanın ambalajlanmasında kullanılan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazalarının sınıflandırılmasını yapar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazaları tekrar kullanıma elverişli olmaları halinde bu kurala göre sınıflandırılmaz (örneğin, sıkıştırılmış veya likit gazlar için demir ve çelikten yapılmış bazı metal varil veya kaplar).

(V) Bu kural, 5(a) Kuralına bağlıdır ve bu nedenle, 5(a) Kuralında belirtilen türden mahfazalar, kutular ve benzeri kapların sınıflandırılması bu kuraldaki hükümlerin uygulanması suretiyle yapılacaktır.

KURAL 6

YASAL AMAÇLAR İÇİN, EŞYANIN BİR POZİSYONUN ALT POZİSYONLARINDA SINIFLANDIRILMASI, SADECE AYNI SEVİDEKİ ALT POZİSYONLARIN MUKAYESE EDİLEBİLİRLİĞİ DİKKATE ALINARAK BU ALT POZİSYONLARDA VE İLGİLİ HERHANGİ BİR ALTPOZİSYON NOTUNDAKİ METİNLERE VE GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞ OLARAK, YUKARIDAKİ KURALLARA GÖRE SAPTANACAKTIR. BU KURALIN TATBİKİNDE, METİNDE AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE İLGİLİ BÖLÜM VE FASILNOTLARI DA UYGULANIR.

AÇIKLAMA NOTU

(I) Yukarıda 1 ila 5 numaralı kurallar, gerekli değişiklikler yapılmış olmak kaydıyla, aynı pozisyonda yer alan alt pozisyonlardaki sınıflandırmaları düzenler.

(II) Kural 6 açısından aşağıdaki terimler, açıklanan anlamları taşırlar:

(a) "Aynı seviyedeki alt pozisyonlar" başında tek tire (-) işareti olan alt pozisyonlar (seviye 1) veya başında iki tire (--) işareti olan alt pozisyonlar (seviye 2).

Böylece, 3(a) Kuralının kapsamına giren tek bir pozisyonda yer alan tek tireli (-) iki veya daha çok sayıda alt pozisyonların nispi değeri söz konusu olduğunda, bunların muayyen bir eşya ile ilişkisi, sadece ilgili tek tireli (-) alt pozisyonların kapsamına dayanılarak değerlendirilirler. Eşyayı en özel niteleyen tek tireli alt pozisyon seçildiğinde ve bu alt pozisyon kendi içinde alt ayrımlara tabii tutulduğunda (ve sadece bu durumda) hangi iki tireli alt pozisyonun seçilmesi gerektiği hususunda iki tireli alt pozisyonların içeriği dikkate alınacaktır.

(b) "Aksine bir hüküm bulunmadıkça":Bölüm veya Fasıl Notlarının alt pozisyon metinleri veya Alt pozisyon Notları ile çeliştiği haller hariç.
Bu durum, örneğin, Fasıl 71 de yer alan 4(b) No.lu Fasıl Notundaki "platin" teriminin 2 No.lu alt pozisyon Notundaki "platin"den farklı olması halinde ortaya çıkar. Bu nedenle, 7110.11 ve 7110.19 alt pozisyonlarının yorumlanması amacıyla 2 No.lu alt pozisyon Notu uygulanır ve 4(b) No.lu Fasıl Notu dikkate alınmaz.

(III) İki tireli alt pozisyon kapsamı, iki tireli alt pozisyonuna ait olduğu tek tireli alt pozisyon kapsamının dışına çıkmamalıdır; keza tek tireli alt pozisyon kapsamı da, tek tireli pozisyonun ait olduğu pozisyon kapsamı dışına çıkmamalıdır.


 

İÇİNDEKİLER
Kısaltmalar ve Semboller
Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallar
 
BÖLÜM I
CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER
 
Fasıl 1  Canlı hayvanlar
Fasıl 2  Etler ve yenilen sakatat
Fasıl 3 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
Fasıl 4  Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
Fasıl 5  Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler
 
BÖLÜM II
BİTKİSEL ÜRÜNLER
 
Fasıl 6 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
Fasıl 7  Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
Fasıl 8  Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavun ve karpuzların kabukları
Fasıl 9  Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
Fasıl 10  Hububat
Fasıl 11  Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inulin; buğday gluteni
Fasıl 12 Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
Fasıl 13  Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
Fasıl 14  Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler
 
BÖLÜM III
HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL MUMLAR
 
Fasıl 15  Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar
 
BÖLÜM IV
GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER
 
Fasıl 16  Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
Fasıl 17  Şeker ve şeker mamulleri
Fasıl 18 Kakao ve kakao müstahzarları
Fasıl 19  Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
Fasıl 20  Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
Fasıl 21  Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
Fasıl 22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
Fasıl 23 Gıda sanayisinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
Fasıl 24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
 
BÖLÜM V
MİNERAL MADDELER
 
Fasıl 25  Tuz; kükürt, topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento
Fasıl 26  Metal cevherleri, cüruf ve kül
Fasıl 27  Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar
 
BÖLÜM VI
KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
 
Fasıl 28 Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
Fasıl 29 Organik kimyasallar
Fasıl 30 Eczacılık ürünleri
Fasıl 31 Gübreler
Fasıl 32 Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler
Fasıl 33 Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
Fasıl 34 Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
Fasıl 35 Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
Fasıl 36 Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
Fasıl 37 Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
Fasıl 38 Muhtelif kimyasal ürünler
   
BÖLÜM VII
PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ
 
Fasıl 39  Plastikler ve mamulleri
Fasıl 40  Kauçuk ve kauçuktan eşya
   
BÖLÜM VIII
HAM POSTLAR VE DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ BAĞIRSAĞI HARİÇ)
 
Fasıl 41  Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
Fasıl 42  Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)
Fasıl 43  Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri
 
BÖLÜM IX
AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI
   
Fasıl 44  Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü
Fasıl 45 Mantar ve mantardan eşya
Fasıl 46  Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası
 
BÖLÜM X
ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ
 
   
Fasıl 47  Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
Fasıl 48  Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
Fasıl 49 Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar
 
BÖLÜM XI
DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
 
Fasıl 50  İpek
Fasıl 51  Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
Fasıl 52  Pamuk
Fasıl 53  Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
Fasıl 54  Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler
Fasıl 55  Sentetik ve suni devamsız lifler
Fasıl 56  Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
Fasıl 57  Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
Fasıl 58  Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela, duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler
Fasıl 59  Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
Fasıl 60  Örme mensucat
Fasıl 61  Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Fasıl 62  Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
Fasıl 63  Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
 
BÖLÜM XII
AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR, VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA
 
Fasıl 64  Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı
Fasıl 65  Başlıklar ve aksamı
Fasıl 66  Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
Fasıl 67  Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler, insan saçından eşya
 
BÖLÜM XIII
TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA
 
Fasıl 68  Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
Fasıl 69  Seramik mamulleri
Fasıl 70  Cam ve cam eşya
 
BÖLÜM XIV
TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR
 
Fasıl 71  Tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar
 
BÖLÜM XV
ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
 
Fasıl 72  Demir ve çelik
Fasıl 73  Demir veya çelikten eşya
Fasıl 74  Bakır ve bakırdan eşya
Fasıl 75  Nikel ve nikelden eşya
Fasıl 76  Aluminyum ve aluminyumdan eşya
Fasıl 77  (AS Nomanklatüründe ileride kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)
Fasıl 78  Kurşun ve kurşundan eşya
Fasıl 79  Çinko ve çinkodan eşya
Fasıl 80  Kalay ve kalaydan eşya
Fasıl 81  Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
Fasıl 82  Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları
Fasıl 83  Adi metallerden çeşitli eşya
 
BÖLÜM XVI
MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ: BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR: BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI
 
Fasıl 84  Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
Fasıl 85  Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
 
BÖLÜM XVII
NAKİL VASITALARI
 
Fasıl 86  Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
Fasıl 87  Motorlu Kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Fasıl 88  Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları
Fasıl 89  Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
 
BÖLÜM XVIII
OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
 
Fasıl 90  Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Fasıl 91  Saatler ve bunların aksam ve parçaları
Fasıl 92  Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
 
BÖLÜM XIX
SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
 
Fasıl 93  Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı
 
BÖLÜM XX
MUHTELİF MAMUL EŞYA
 
Fasıl 94 Mobilyalar, tıpta ve cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
Fasıl 95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Fasıl 96 Çeşitli mamul eşya
 
BÖLÜM XXI
SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR
 
Fasıl 97 Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar
Fasıl 98  (Akit taraflarca özel amaçlarla kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)
Fasıl 99

 (Özel Amaçlı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları)
 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

gümrük MÜŞAVİRİ

Nasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

 

gümrük MÜŞAVİRİ

 

gümrük MÜŞAVİRİ

 

gümrük MÜŞAVİRİ

 

gümrük MÜŞAVİRİ

 

gümrük MÜŞAVİRİ

Nasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

 

gümrük MÜŞAVİRİ

 

gümrük MÜŞAVİRİ

 

gümrük MÜŞAVİRİ

 

gümrük MÜŞAVİRİ

 

 

 

gümrük MÜŞAVİRİ

Nasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıAltunbaşak gümrük müşavirliği izmir-Altunbaşak gümrük müşavirliği ankara- Altunbaşak gümrük müşavirliği Çerkezköy- Altunbaşak gümrük müşavirliği 4. Levent-Altunbaşak gümrük müşavirliği mersin- Altunbaşak gümrük müşavirliği İstanbul- Altunbaşak gümrük müşavirliği sahibi- Altunbaşak gumruk musavirligi ltd sti- Altunbaşak gümrük müşavirliği a.ş- Altunbaşak gümrük müşavirliği adres- Altunbaşak gümrük müsavirligi a.s- Altunbaşak gümrük müşavirliği bursa- Altunbaşak gümrük müşavirliği çankaya- Altunbaşak gümrük müşavirliği Dilovası- Altunbaşak gümrük müşavirliği Eskişehir- Altunbaşak gümrük- Altunbaşak gümrük müşavirliği iletişim- Altunbaşak gümrük müşavirliği ltd şti İstanbul- Altunbaşak gümrük müşavirliği konya- Altunbaşak gümrük müşavirliği kariyer- Altunbaşak gümrük müşavirliği Kocaeli- Altunbaşak gumruk musavirligi ltd- Altunbaşak gümrük müşavirliği linkedin- Altunbaşak gumruk musavirligi a.s- Altunbaşak gumruk musavirligi a.s- Altunbaşak gümrük müşavirliği Tekirdağ- Altunbaşak gümrük müşavirliği gebze- Altunbaşak gümrük müşavirliği iletişim- Altunbaşak gümrük müşavirliği izmir- Altunbaşak gümrük müşavirliği iş ilanları- Altunbaşak gümrük müşavirliği mersin- Altunbaşak gümrük müşavirliği insan kaynakları- Altunbaşak gümrük müşavirliği samsun- Altunbaşak gümrük müşavirliği Zincirlikuyu- Altunbaşak gümrük müşavirliği a.ş- Altunbaşak gümrük müşavirliği adres- Altunbaşak gümrük müşavirliği antalya- Altunbaşak gümrük müşavirliği ankara- Altunbaşak gümrük müşavirliği a.ş İstanbul- Altunbaşak gümrük müşavirliği adana- Altunbaşak gümrük müşavirliği Alsancak- Altunbaşak gümrük müşavirliği antalya şubesi- Altunbaşak gümrük müşavirliği bursa- Altunbaşak gümrük müşavirliği Büyükçekmece- Altunbaşak gümrük müşavirliği iş başvurusu- Altunbaşak gümrük müşavirliği - b binası- Altunbaşak gümrük müşavirliği- Altunbaşak gümrük müşavirliği esenyurt- Altunbaşak gümrük mail adresi- Altunbaşak gümrük müşavirliği Gaziemir- Altunbaşak gümrük müşavirliği gemlik- Altunbaşak gümrük müşavirliği sabiha gökçen- Altunbaşak grup gümrük müşavirliği- Altunbaşak gümrük müşavirliği İstanbul- Altunbaşak gümrük müşavirliği İskenderun- Altunbaşak gümrük müşavirliği iş ilanı- Altunbaşak gümrük İstanbul- Altunbaşak gümrük müşavirliği Kocaeli- Altunbaşak gümrük müşavirliği kariyer- Altunbaşak gümrük müşavirliği karaköy- Altunbaşak gümrük müşavirliği sahibi kimdir- Altunbaşak lojistik gümrük müşavirliği- Altunbaşak gümrük müşavirliği - merkez şişli/İstanbul- Altunbaşak gümrük müşavirliği maaşları- Altunbaşak gümrük müşavirliği mail adresi- Altunbaşak gümrük müşavirliği mersin adresi- Altunbaşak gümrük müşavirliği maaş- Altunbaşak gümrük müşavirliği vergi no- Altunbaşak gümrük müşavirliği pendik- Altunbaşak gümrük müşavirliği sahibi- Altunbaşak gumruk musavirligi a.s- Altunbaşak gumruk musavirligi anonim sirketi- Altunbaşak gümrük müşavirliği a.ş. şişli/İstanbul- Altunbaşak gümrük müşavirliği şişli- Altunbaşak gümrük müşavirliği Trabzon- Altunbaşak gümrük müşavirliği telefon- Altunbaşak gümrük müşavirliği yorum- Altunbaşak gümrük müşavirliği yorumlar- Altunbaşak gümrük müşavirliği yazılım- Altunbaşak gümrük müşavirliği- Altunbaşak gümrük müşavirliği Dilovası- Altunbaşak gümrük müşavirliği ekşi- Altunbaşak gümrük müşavirliği adres- Altunbaşak gümrük müşavirliği izmir- Altunbaşak gümrük müşavirliği ankara- Altunbaşak gümrük müşavirliği erenköy- Altunbaşak gümrük müşavirliği vergi no- Altunbaşak gümrük müşavirliği ve lojistik hizmetler a.ş- Altunbaşak gümrük müşavirliği ataşehir- Altunbaşak gumruk musavirligi a.s- Altunbaşak gümrük müşavirliği antalya- Altunbaşak gümrük müşavirliği izmir adres- Altunbaşak gümrük müşavirliği mail adresi- Altunbaşak gümrük müşavirliği istanbul adres- Altunbaşak gümrük müşavirliği bursa- Altunbaşak gümrük müşavirliği bağcılar- Altunbaşak gümrük müşavirliği bandırma- Altunbaşak gümrük müşavirliği iş başvurusu- Altunbaşak gümrük müşavirliği hakkında bilgi- Altunbaşak gümrük müşavirliği ege serbest bölge- Altunbaşak gümrük müşavirliği ve lojistik hizmetler a.ş. bağcılar/İstanbul- bursa Altunbaşak gümrük müşavirliği- Altunbaşak gümrük müşavirliği telefon- Altunbaşak gümrük müşavirliği çalışanları- Altunbaşak gümrük müşavirliği çalışma saatleri- Altunbaşak gümrük müşavirliği çatalca- Altunbaşak gümrük müşavirliği dudullu