Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

 Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)(Seri No: 6) 2008’den günümüze YGM’lerle ilgili mevzuat sıklıkla değişse de YGM Sistemi’nin dayanağı öncelikle 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı Gümrük Yönetmeliği ile 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’dir. Kanun Müsteşarlık’a gümrük mevzuatının doğru uygulanabilmesi için gerekli gördüğü bütün önlemleri alma yetkisi vermiştir, dolayısıyla Müsteşarlık gerekli görülen birtakım gümrük işlemlerinin belirlenecek şartlara sahip gümrük müşavirleri tarafından yürütülmesi hususlarında yetkili kılınmıştır (Gümrük Kanunu, 10. madde). Gümrük müşavirleri Kanun tarafından her türlü gümrük işlemini yerine getirmekle görevlendirilmiş kişilerdir (Gümrük Kanunu, 226. madde). Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ise klasik gümrük müşavirliğinden farklı olarak Müsteşarlıkça belirlenen birtakım tespit işlemlerini yerine getiren belli birtakım şartları taşıyan ve yetki verilmiş olan gümrük müşavirleri şeklinde tanımlanarak ayrı bir niteliğe sahiptir (Gümrük Yönetmeliği, 574. madde). İlgili kanun ve yönetmelik maddelerinden yola çıkarak, Müsteşarlığın gümrük mevzuatının doğru uygulanabilmesi adına YGM Sistemi’ni oluşturduğu anlaşılabilir (4458 sayılı Gümrük Kanunu, 10/1-(c) bendi). 

Bir gümrük müşavirinin “yetkilendirilmiş” statüsünü kazanabilmesi için öncelikle doğrudan veyahut dolaylı temsil suretiyle iş yapmayı bırakması ve yetki belge numarası alarak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması gerekmektedir yani bir müşavir aynı anda hem gümrük müşaviri hem de yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olamaz. Güncel ve geçerli olan 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin amacı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi’nin (YGMS) daha etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak olup aslen YGM Sistemi’ni düzenlemeye yöneliktir (6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği, 1. madde). 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin 1. maddesinde geçen bazı tanımlara aşağıda yer verilmiştir, çalışmanın anlaşılması açısından incelemekte yarar vardır:  Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,  Gümrük Müşaviri: Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve kendilerine Bakanlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen kişiyi,  Tespit İşlemi: Tebliğ kapsamında YGM tarafından yapılacak tespit işlemlerini,  Tespit Raporu: YGM tarafından tespit işlemleri için gerekli inceleme ve araştırmanın tamamlanmasını müteakiben şekil ve içeriği rehberde yer alan rehberin ilgili bölümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde düzenlenecek raporu,  Tespit Sözleşmesi: YGM ile yükümlü arasında özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi,  Yetki Belgesi: Adına düzenlendiği gümrük müşavirinin Tebliğ kapsamında tespit ve raporlama işlemlerini yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,  Yetki Numarası:YGM’lerin tespit ve raporlama işlemlerini yaparken kullandığı ve ilgili sözleşmelerde ve raporlarda geçen numarayı,  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri: Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, Bakanlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı gümrük müşavirini,  Yükümlü: Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yaptırmak üzere YGM’ler ile sözleşme imzalayan kişiyi ifade eder (6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği, 4. madde).  Gümrük Gözetimi: Gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemlerdir (4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3. madde, 12. fıkra)  Gümrük Denetimi: Gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere eşyanın muayenesini, belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanmasını, işletme hesaplarının, defterlerinin ve diğer yazılı belgelerin tetkikini, nakil araçlarının kontrolünü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolünü, idari araştırmalar ve benzeri diğer işlemlerin yapılması gibi özel işlemlerin yerine getirilmesidir (4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3. madde, 13 fıkra).  Elleçleme: Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemlerdir (4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3. madde, 22. fıkra).  Antrepo: Gümrük antreposu, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç edilmek kaydıyla konulduğu genel ve özel antrepoları ifade eder (Gümrük Yönetmeliği, 328. madde). Gümrüklü antrepolar, genel antrepo veya özel antrepo olabilir. Genel antrepolar, eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen, özel antrepolar ise yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan gümrük antrepolarıdır (4458 sayılı Gümrük Kanunu, 94. madde). Antrepolarla ilgili tartışmaların daha iyi anlaşılması adına antrepo; ithalat vergisi ödenmemiş ancak Türkiye Gümrük Bölgesi’ne girişi gerçekleştirilmiş eşyaların konulduğu ve muhafaza edildiği gümrüklü depolar olarak tanımlanabilir. Bu eşyalar serbest dolaşımda değildir, “serbest dolaşımda” tanımı eşyayla alakalı gümrük ,işlemlerinin yerine getirilmesi yani eşyanın ilgili vergilerinin ödenmiş olması anlamına gelir. Dolayısıyla gümrüklü sahaların bulunduğu antrepolarda bulunan ilgili eşyaların denetiminin ve güvenliğinin sağlanmasının, kaçakçılığın ve vergi kaybının önlenebilmesi adına çok önemli olduğu söylenebilir. Antrepo işletmeciliği ciddi sorumluluk gerektiren bir meslektir, cezai sorumluluğu da hayli fazladır. 3.2.1. YGM Olmak İçin Gerekli Şartlar YGM olabilmek için gerekli şartları açıklarken, gümrük müşavirliğine de değinmek gerekir. Gümrük müşaviri, Bakanlıkça kendisine gümrük müşavirliği karnesi olarak da bilinen gümrük müşavirliği izin belgesi verilen ve yükümlü adına iş takibi yapma yetkisine haiz kişidir. Gümrük müşaviri olabilmek için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, fiili ehliyet sahibi olmak, Kanunda geçen suçlardan hüküm giymemiş olmak ve yine Kanunda geçen okullardan mezun olmuş olmak gerekir. Gümrük müşaviri olmak isteyen bir kişinin, bahsedilen şartları taşıyorsa, en az 1 yıl stajyer olarak bir gümrük müşavirinin yanında çalıştıktan sonra “Gümrük Müşaviri Yardımcılığı Sınavı”ndan başarılı olması gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaylara Gümrük Müşaviri Yardımcılığı İzin Belgesi (B Karne) verilir. İzin belgesini alan gümrük müşavir yardımcısı, en az 2 yıl boyunca gümrük müşaviri yardımcısı olarak çalıştıktan sonra “Gümrük Müşavirliği Sınavı”na girmeye hak kazanır. Bu iki aşamalı bir sınav olup adaylar birinci aşamadaki yazılı sınavda başarılı olurlarsa, bir sonraki sözlü mülakata girmeye hak kazanırlar. Mülakatı başarıyla geçen adaylara Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi (A Karne) verilir (4458 sayılı Gümrük Kanunu, 226. ila 228. madde). Sınavların gümrüğe ilişkin ticari konularla ve mali konularla ilgili hazırlanmış sorulardan oluştuğunu ve oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirtmekte fayda vardır. Gümrük müşaviri olmak zorlu bir süreçtir, gümrük müşavirliği yoğun bir mevzuat bilgisine dayalı, her türlü yükümlülüğü ve cezai sorumluluğu büyük bir meslektir. Tebliğde belirlenen tespit işlemlerini yapmak isteyen gümrük müşavirleri “Kanunda ve sair mevzuatta geçen birtakım konularda ceza almamış olmak, gümrük müşaviri yapmayacak olmak, mevzuatta belirtilen okullardan en az lisans seviyesinde mezun olmuş olmak ve minimum 7 yıl gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmuş olmak, 65 yaşını doldurmamış olmak” (Gümrük Yönetmeliği, 576. madde) gibi niteliklere haiz oldukları takdirde “yetkilendirilmiş” gümrük müşaviri olarak işlem yapabilirler (6. Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği, 5. madde). Gümrük Yönetmeliği’nin 576. maddesine aykırı durumlarda bulunan YGM’lerin yetki belgeleri geri alınır ve bununla ilgili cezai hükümler ile YGM’nin iade etmiş olduğu gümrük müşaviri izin belgesi hakkındaki cezai hükümler saklıdır (Gümrük Yönetmeliği, 578. madde). Gümrük müşavirleri Bakanlığa başvurarak gümrük müşavirliği izin belgelerini iade ettikten sonra ve gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde YGM Yetki Belgesi ve Yetki Numarası alarak YGM olabilirler. YGM’lerin yetki belgelerinin süresi 3 yıldır (Gümrük Yönetmeliği, 576. madde, 2. fıkra). Yetki belgesinin süre sonu gelen YGM’nin Yetki Belgesi için yeniden başvuru yapması gerekmektedir ayrıca bu 3 yıl 65 yaşını dolduracak olan müşavirler için daha kısa olarak da belirlenebilir. 3.2.2. YGM’nin Görevleri YGM Sistemi’nin kuruluşunun başında bir YGM’nin görevi, 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nde “gümrük mevzuatının doğru bir şekilde uygulanması amacıyla gümrük işlemleriyle ilgili tespitlerin belirlenen çerçevede yerine getirmesini sağlamak” şeklinde belirtilmiş olup YGM’lerin mevzuata uygun olarak tespitlerini yapması ve tespit raporlarını bu çerçevede hazırlamaları gerekmektedir (60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği, 4. Madde, 1. Fıkra). YGM’lerin birincil görevi denilebilecek ve en çok eleştiriye uğradıkları işlemler, antrepolarla ilgili yapılması öngörülen tespitlerdir. Genel ve özel antrepolarla alakalı olarak; antrepolara yapılan eşya girişlerinin ve çıkışlarının denetimleri, antrepo açılışları, antrepolarda yapılacak genişletme, daraltma ve tadilat işlemleri, adres değişiklikleri ve antrepoların devir işlemleriyle ile ilgili tespit raporlarının kodları “AN” ile başlamaktadır. Antrepo işlemlerinin yanı sıra gümrük rejimleriyle ilgili ve aynı zamanda mevzuat işlemleri olarak adlandırılabilecek tespit işlemleri ise; geçici ithalat rejimine ve dahilde işleme rejimine istinaden talep edilen süre uzatımı raporları ve diğer gümrük rejimleriyle ilgili tespitler ve ibra raporları, menşe tespitleri ve örneğin ihracatı gerçekleşmiş olan eşyaların geriye dönük olarak yapılacak evrak kontrolleriyle ile ilgili sonradan kontrol raporları olarak özetlenebilir. YGM’ler bu sayılan tespit işlemleriyle birlikte diğer birçok tespit işlemlerini, yasal çerçevelerde ve mevzuata uygun olarak, belirlenmiş tekniklere dayalı araştırmalar neticesinde tamamladıktan sonra, ilgili gümrük birimlerine sunmak üzere raporlamakla yükümlüdür. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2019, C.2, S.1, ss.212-227 223 YGM Sistemi ile ilgili yaşanan süreçte değişen yasal mevzuatta birtakım değişiklik olsa da ve birçok farklı tespit kodu YGM’lerin işlem yapması için belirlenmişse de 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin genel çerçevesi değişmemiştir. Bir sonraki bölümde güncel olan YGM mevzuatı ve yapılan son değişikliklere istinaden YGM işlemleri açıklanmıştır. 3.2.3. YGM İşlemleri Güncel ve geçerli mevzuata istinaden genel antrepolara ve özel antrepolara yönelik tespit işlemi raporları “AN” koduyla başlamakta olup aşağıda açıklanmıştır, ilgili kodlar YGM Yetki Numarası ile birlikte sözleşme numaralarında belirtilmektedir (6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği, 11/1-(a) bendi): 1) AN1 kodlu raporlar, antrepoların açılması için hazırlanan başvuru dosyalarına yapılan ön incelemeler için, 2) AN2 kodlu raporlar, antrepolarda yapılacak genişletme veya daraltma işlemleriyle ilgili başvuru dosyalarına yapılan ön incelemeler için, 3) AN3 kodlu raporlar, antrepolardaki tadilatlarla alakalı başvuru dosyalarına yapılan ön incelemeler için, 4) AN4 kodlu raporlar, antrepolarda adres değişikliği yapılmasıyla alakalı başvuru dosyalarına yapılan ön incelemeler için hazırlanan raporlardır. 5) AN5 kodlu raporlar ise antrepoların bir başka firmaya devriyle alakalı olarak hazırlanan raporlardır. 6) AN6 kodlu raporlar, özel antrepolara yapılacak eşya girişlerinin ve eşya çıkışlarının tespitini, 7) AN7 kodlu raporlar, genel antrepolarda ve özel antrepolarda var olan stok kayıtlarının altışar aylık dönemler halinde, yılda iki defa yapılması gereken tespiti, 8) AN8 kodlu raporlar, genel antrepolarda yapılacak eşya girişlerinin ve eşya çıkışlarının tespitini, 9) AN9 kodlu tespit raporu, antrepo rejimi altındaki eşyaya elleçleme yapılmasıyla ilgili tespiti kapsar. Diğer YGM tespit işlemleri ise aşağıdaki kodlarlarla sıralanmıştır, ilgili kodlar YGM Yetki Numarası ile birlikte sözleşme numaralarında belirtilmektedir (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, 23.12.2016/21182294 tarih-no.lu 2016/21 sayılı Genelge): 10) GC1 kodlu raporlar, kısmi muafiyet veya tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen eşyaya verilecek süre uzatımı raporlarını, 11) GC2 kodlu raporlar, ithalat vergilerinden muaf ve geçici olarak ithal edilen özel nitelikli belli eşyaların kullanılması sonucunda ortaya çıkan ürünlerin tamamının ya da önceden belirlenmiş olan miktarlarının ihraç edildiğine dair tespiti, 12) DR1 kodlu raporlar, dahilde işleme izni verilen eşyaya verilecek süre uzatımı raporlarını ifade eder. 13) OK1 kodlu raporlar, Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi başvurularına ilişkin dosyaların ön incelemesinin yapılmasıdır. 14) SK1 kodlu raporlar, ihracatın yapılmasının ardından geriye dönük olarak sonradan kontrol yapılması talep edilen EUR.MED, EUR.1 ve A.TR Dolaşım Belgelerinin, Fatura Beyanlarının ve EUR.MED Fatura Beyanlarının doğruluklarının ve mevzuata uygun olduğunun tespitini, 15) GK1 kodlu raporlar, gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesine yapılacak ibra işleminin raporlarını, 16) INF4 kodlu raporlar, tedarikçi beyanı çerçevesinde INF4 Bilgi Formu düzenlenecek ihracata konu eşyanın menşeinin tespitini, 17) NK1 kodlu raporlar, nihai kullanım konusu eşyanın amacına uygun kullanıldığının veya kullanılmadığının tespitini ifade eder. 18) AT1 kodlu raporlar, ithal edilip kullanıldıktan sonra ihracatının yapılması istenen ve A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmek istenen eşyayla alakalı birtakım belgelerin mevzuatta geçen saklanma sürelerinin geçmesi sebebiyle, eşyanın serbest dolaşımda olduğunu gösteren diğer birtakım belgeler esas alınarak yapılacak olan tespiti, 19) AT2 kodlu raporlar, A.TR Dolaşım Belgelerinin dönemsel olarak kontrol edilerek mevzuata uygun olduğunun tespitini, ÖZÇELİK, Didem - Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Türk Gümrük İdarelerinde Değişim: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi Değerlendirmesi 224 20) EU1 kodlu raporlar, EUR.MED ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinin, EUR.MED Fatura Beyanlarının ve Fatura Beyanlarının dönemsel olarak kontrol edilerek mevzuata uygun olduğunun tespitini, 21) EU2 kodlu raporlar, tercihli olarak ifade edilen ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurularına konu edilen eşyanın menşe kurallarına uygun olduğunun tespitini, 22) ZD1 kodlu raporlar, yükümlülerin tecil ve taksitlendirme talebinde bulunması neticesinde yapılacak olan “çok zor durum” tespitini, 23) BD1 kodlu raporlar, gümrük beyannamelerinde yapılması talep edilen düzeltmelere ilişkin tespiti, 24) PD1 kodlu raporlar, gümrük yükümlülüğünün sona ermesinin ardından belirlenmiş kurumlar tarafından yapılmış kontrollerin sonuçlarına göre eşyanın üzerindeki gümrük gözetiminin sonlandırılmasıyla ilgili tespiti, 25) TK1 kodlu raporlar, gümrük beyannamelerinde ödeme şeklinin takas olarak beyan edilmesi sonucunda KKDF muafiyetinin uygulanmasıyla ilgili tespiti ifade eder (http://www.mavi.web.tr/ygms/). YGM’ler tespit kodlarıyla ilgili işlem yapmadan önce yükümlü olan taraf ile ilgili tespit kodu üzerinden sözleşme yaparlar ve bu sözleşmeye istinaden ilgili tespit koduna göre YGM tespit raporu tanzim ederler. Her raporun yine mevzuatta belirtilmiş iş günü süreleri içerisinde ilgili gümrük birimlerine sunulması gerekmektedir. YGM’lerin yaptığı tespit raporları aslında birçok tespit kodu açıklamasından da görüleceği üzere “ön inceleme” raporudur. YGM’ler tespitlerini gümrüğe sunduktan sonra ilgili gümrük birimleri kendi incelemesini yapmaya devam etmektedir. Dolayısıyla YGM raporunun sonucu ilgili gümrük müdürlüğü tarafından değerlendirilerek, evrakların toparlanması, incelenmesi ve olumlu ya da olumsuz bir sonuca varılması hususlarında gümrük müdürlüklerindeki işlem yükünü büyük oranda azaltmakta olduğu düşünülebilir. YGM’lerin en çok eleştirildikleri tespit işlemleri “AN” kodlu işlemlerdir ve özellikle gümrüklü sahalarda yapılan, eşyanın antrepoya girişi ve antrepodan çıkışı işlemleridir. YGM’ler antrepolarda bulunan ve vergileri ödenmemiş, gümrük gözetimi ve denetimi altındaki ithalat eşyalarının antrepoya girişlerini ve çıkışlarını hem evrak üzerinden hem de fiziki olarak kontrol etmektedirler, sisteme bilgi girişlerini yaparak eşyanın antrepo içerisindeki denetimini sağlamaktadırlar. Gümrük müşavirinin tescilini yaptığı gümrük beyannamesinde beyan edilen eşyanın ticari tanımı ve kap, kilo gibi bilgileri ile yurtdışından gelen eşya için verilmiş olan beyan arasındaki uyum kontrol edilir. Sonrasında hem Bakanlık sisteminden hem YGM’lerin kendi sisteminden tespit tutanağı oluşturularak, gümrük müşavirine ve gümrük müdürlüğüne elektronik olarak gönderilir, kayıt işlemi yapılmış olur. Eşyanın çıkışı sırasında gümrük müşaviri antrepo beyannamesi ile antrepoya girişi yapılan eşyalar için, ithalat beyannamesi tescil ettirdiğinde, eşyaya tekabül eden vergi tutarının ödenmesiyle eşyanın üzerindeki gümrük gözetimi ve denetimi ortadan kaldırmış ve eşya yükümlüye ait olmuş olur ve sahibine teslim edilir. Böylece eşyanın antrepodan çıkış işlemi fiziki olarak ve fiilen gerçekleştirilmiş olur, eşyanın çıkışı bir tutanağa bağlanarak yine hem Bakanlık sisteminden hem de YGM’lerin kendi sisteminden düşümü sağlanır. Anlatılan işlem süreci YGM’lerin günlük olarak yaptıkları işin bir parçasıdır ve her ayın sonunda aylık olarak yapılan giriş ve çıkış işlemleri rapor haline getirilerek ilgili gümrük müdürlüğüne sunulur. YGM’ler dönemsel olarak altı ayda bir yapılan eşya girişleri ve çıkışlarıyla alakalı da gümrük müdürlüğüne rapor verirler, stok sayımlarını kontrol ederek olası bir hata ya da eksikliğin önüne geçilmiş olur. YGM’ler yanlarında YGM Yardımcısı olarak tanımlanan gümrük müşaviri yardımcılarını veyahut stajyerleri çalıştırabilirler. YGM yardımcısı olmak için 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 227. maddesinde belirtilen okullardan mezun olmuş olmak ve ilgili gümrük müşavirleri derneğine kayıtlı olmak gerekir, aynı şekilde YGM yardımcısının imza beyannamesi ve SGK girişi aranan evraklar arasındadır, keza bu hususlarla ilgili evrakların belirlenmiş süreler içerisinde ilgili gümrük müdürlüklerine ve yine ilgili gümrük müşavirleri derneğine sunulması gerekmektedir. Buradan YGM adına denetim ve kontrol gerçekleştirecek kişi olan YGM yardımcısının da meslek açısından yetkinlik ve nitelik sahibi personel olması gerektiği anlaşılabilir. Bir stajyerin veya gümrük müşaviri yardımcısının bağlı olduğu YGM’nin yanında çalıştığı süreler, gümrük müşaviri yardımcılığı sınavı ve gümrük müşavirliği sınavları için gerekli çalışma/staj süresi yerine sayılabilmektedir. YGM yardımcısı antrepoya giren ve çıkan eşyayı YGM’nin adına denetlemekle yükümlüdür. Şu an yürürlükte olan 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’ne istinaden; bir YGM iki adet A tipi genel antrepoyu geçmemek üzere toplamda dört adet antreponun tespit işlemlerini gerçekleştirebilir. Dolayısıyla YGM’ler yardımcı veyahut stajyer ile işlemlerini yürütmeyi tercih etmektedirler. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2019, C.2, S.1, ss.212-227 225 YGM Sistemi’nden önceki uygulamada bir gümrük memuru aynı anda birkaç antreponun denetimini sağlamaya çalışmaktaydı. YGM Sistemi ile birlikte başlayan bu süreçte, bundan böyle bir gümrük memuru devletin kendisine verdiği esas görevleriyle ilgilenebilmektedir. Dolayısıyla YGM’lerin antrepo işlemleriyle birebir sorumlu olduğu bir sistemin, gümrük memurlarının üzerinden bu yükü aldığını söylemek yanlış olmaz.

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşaviri-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrükçü-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrükçü Nedir-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

İstanbul Gümrük MÜŞAVİRLERİ Listesi- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Türkiye'nin en büyük Gümrük Müşavirliği- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrükleme-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞi- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

kocaeli gümrük müşavirliği - Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük işlemleri yapan firmalar- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

gebze gümrük müşavirliği - Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşavirliği-Dilovası Gümrük Müdürlüğü- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Dilovası Gümrük -  Altunbaşak Gümrük Müşavirliği  Gebze Gümrük -  Altunbaşak Gümrük Müşavirliği-Kocaeli - www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Müdürlüğü-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ-gebze- www.altunbasak.com

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği - Gümrük Müşavirliği Uzmanı- www.altunbasak.com

-www.altunbasak.com- www.altunbasak.com-www.altunbasak.com- www.altunbasak.com

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği ekşi

gebze gümrük müşavirliği

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

 

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Müdürlüğü

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği ile ilgili aramalar

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Müdürlüğü