DUYURULAR

01.10.2020 - 31.10.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri

01.10.2020 - 31.10.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 17.10.2020 31277 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22)
Suudi Arabistan Krallığı menşeli 3901.10.90.00.11 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan alçak yoğunluk polietilenin Türkiye ye ithalatında, damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2. 17.10.2020 31277 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)
18 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) nin ekindeki tabloda yer alan 2309.90.31, 6306.90.00, 8525.80.19 ve 9114.90.00 Kombine Nomanklatür kodlu 12 nci, 29 uncu, 52 nci ve 80 inci satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.
3. 17.10.2020 31277 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)
13 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) nin ekindeki tabloda yer alan 3904 69 80 Kombine Nomanklatür kodlu satır yürürlükten kaldırılmıştır.
4. 17.10.2020 31277 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)
25 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) nin ekindeki tabloda yer alan 3824.90.96 kodlu 5 inci ve 6 ncı satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.
5. 17.10.2020 31277 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (SVGM: 2019/7) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2020/7)
SVGM: 2019/7 sayılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliğinin Değerlendirme başlıklı 11 inci ve İzleme ve denetim başlıklı 14 üncü maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
6. 16.10.2020 31276 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 7254
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bazı diğer kanunlarda değişiklik yapılmıştır.
7. 16.10.2020 31276 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Ekonomi Bakanlığında bulunan yürütme yetkisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına devredildi; Kayıtlı elektronik posta (KEP), Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS) ve KEP hesabı tanımları eklendi; Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından temin edilecek kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olmak zorunda olacak; Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için bilgi ve belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilecek; Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlü olacak; Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS ta güncellenecek veya Genel Müdürlük KEP adresine gönderilecek; Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, yetkilendirme başvuruları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabilecekler.
8. 16.10.2020 31276 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğine Kayıtlı elektronik posta (KEP), Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS), KEP hesabı tanımları eklendi; yapılan değişiklikle yatırımcılara Kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabına sahip olma şartı getirildi; Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için bilgi ve belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilecek; Yatırımcılara yetkilendirme başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmek yükümlülüğü getirildi; Yatırımcı veya kullanıcılara ait bilgi ve belgelerdeki değişikliklerin gönderimi de KEP üzerinden yapılabilecek. Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, Yetkilendirme başvuruları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabilecek.
9. 16.10.2020 31276 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)
2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Enerji verimliliğine yönelik yatırımlara ilişkin müracaatlarda gerekli enerji tasarrufu oranı yüzde 20 den yüzde 15 e indirildi azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceği taahhüdü kaldırıldı; Hazır giyim yatırımlarının mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının yüzde yüzü geçmesi halinde komple yeni yatırım olarak değerlendirilmesi şartı kaldırıldı; Bakanlık İl Müdürlükleri de yatırımların tamamlama ekspertizinde görev alabilecek; Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgelerin bulunduğu EK-2 kaldırıldı.
10. 16.10.2020 31276 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3091)
Bazı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye ile Özbekistan Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşması,...)
11. 15.10.2020   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 15.10.2020 tarihli ve 58260182 sayılı yazısı (Randevulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi)
Kapıkule Sınır Kapısında devreye alınan Randevulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi Projesi entegrasyon çalışmalarının devam ettiği hk.
12. 14.10.2020 31274 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yapılan değişiklik ile; Ticari kullanıma mahsusu hava taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin geçici ithalat rejimine tabı tutulabilecek; Bu hava taşıtları, izin süresi içerisinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilecek; Yetkilendirilen tedarik kuruluşları, hava aracı tasarım ve üretim kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için serbest dolaşıma sokulacak donatım ve işletme malzemesi de gümrük vergilerinden muaf tutulacak; Boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmayacak farklılık oranı yüzde 4 den yüzde 6 ya çıkarıldı; Karara Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yerleşik olma şartının sağlanamaması başlıklı geçici madde eklendi; Sportif Amaçlarla İthal Edilen Kişisel Eşya ve Spor Malzemesine İlişkin Liste şeklindeki EK-1 başlığı Kişisel Eşya ve Sportif Amaçla Geçici İthal Edilen Eşyaya İlişkin Liste olarak değiştirildi.
13. 14.10.2020 31274 Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)
Ülkemiz ihracatının hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine hızlı ve maliyet duyarlı olarak nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışında faaliyete geçirilen lojistik merkezlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan desteklenmesine ilişkin hususların belirlenmesi hk.
14. 14.10.2020   İthalat Genel Müdürlüğünün 14.10.2020 tarihli 58146601 sayılı yazısı (2020/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin Uygulanması hk.)
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin İthalat Genel Müdürlüğüne muhatap 2020/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin Uygulanması konulu yazısı (5407 gtip li ürünlerin açıklamasında sadece giyim için olanlar ayrımının yapılması hk). ve İthalat Genel Müdürlüğünün cevabi yazısı.
15. 13.10.2020 31273 İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İthalat Yönetmeliğinin İthal Şahadetnamesi başlıklı 13 üncü maddesi ile Eki İthal Şahadetnamesi ile ilgili Taahhütnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. (Yürürlük Tarihi: 12.11.2020)
16. 13.10.2020 31273 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20)
Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.(Yürürlük Tarihi: 12.11.2020)
17. 13.10.2020   Genelge No: 2020/23 (Statü Değişikliği İşlemleri)
14.10.2020 tarihi itibariyle; tüm rejimlerde gümrük beyannamesine kalem eklenmesi ve gümrük beyannamesinden kalem çıkarılması işlemlerinin ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince yapılabileceği; yapılacak düzeltmelerde dikkate alınacak hususlar; kalem ekleme/çıkarma taleplerinin uygun bulunması neticesinde; Bölge Müdürü veya yetki verdiği Bölge Müdür Yardımcısı tarafından Beyanname statü değişikliği profili kullanılarak açıklama alanına gerekli notlar da yazılmak suretiyle; gümrük işlemleri tamamlanmış olan ilgili rejim beyannamesinin teslim alınmış statüye geri alınabileceği hk.
18. 10.10.2020 31270 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/10/2020 Tarihli ve 9602 Sayılı Kararı
8730 sayılı EPDK Kararında yapılan değişiklikle; Karara DKA (Diğer Kodlu Akaryakıt) tanımı eklendi; DKA nın farklılaştırılmış akaryakıt olması zorunlu olacak, DKA satışı yapılacak istasyonda mutlaka DKA olmayan akaryakıtın da satışa hazır bulundurulması gerekecek; aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıt DKA olmayan ürünün fiyatıyla satılabilecek; farklılaştırılmış olsun veya olmasın, akaryakıtların ticari isimlendirmelerinde veya tüketiciye sunumunda euro diesel, eurodiesel, eurodizel, euro dizel vb. ibarelere yer verilmeyecek; Karar eki Ek-1 (Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu) değiştirildi; Karara Ek-2 (Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metni) eklendi.
19. 9.10.2020 31269 Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin Tanımlar, Hal rüsumu ve Hal rüsumunun paylaşımı başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
20. 8.10.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.10.2020 tarihli 58051223 sayılı yazısı (Yeni Doküman Kodu Verilmesi hk.)
Tarım ve Orman Bakanlığından alınan İthalat Kapsam Dışı Uygunluk Belgesi ve İhracat Kapsam Dışı Uygunluk Belgesinin 2101 doküman kodlu Yazılar (Tarım Kapsam Dışı Yazısı) adlı belge olarak beyan edilebileceği hk.
21. 8.10.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.10.2020 tarihli ve 58046767 sayılı yazısı (TIR Karnesi VOLET/2 Varış Gümrüğü Hk)
Serbest bölge saha kontrollerinin TIR Karneleri özelinde de yapılabilmesi ve serbest bölgelerde özellikle parsiyel taşımalarda saha kontrollerinin sağlıklı bir şekilde çalıştırılabilmesini teminen, TIR Takip Programı VOLET-2 ekranı üzerinde Varış Ülkesi alanı eklenmiş ve düzenleme 08.10.2020 tarihi itibariyle devreye alınmıştır.
22. 7.10.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.10.2020 tarihli ve 58025341 sayılı yazısı (İzahat Talebi Hk)
Gümrük mevzuatının uygulanması hakkındaki izahat taleplerine ilişkin olarak gümrük idarelerince yapılacak işlemler hk.
23. 7.10.2020 31267 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. (Kapsam, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), Gönderenin yükümlülükleri, Taşımacının yükümlülükleri, Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlar, Tünel kategorilerinin belirlenmesi ve işaretlenmesi, Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının çalıştırılmasına ilişkin esaslar...)
24. 7.10.2020 31267 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3061)
Karar eki listede bildirilen bazı maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması hk.
25. 7.10.2020 31267 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064)
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda yapılan değişiklikle, ihracatçılara verilecek hususi damgalı pasaport süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı; müracaat usullerinde düzenleme yapıldı; hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu derhal iade etmekle yükümlü olacak; iade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmeyecek.
26. 6.10.2020 31266 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmeliğinin Ek-6 sında yer alan Hava taşıtlarında Lavabo atık haznelerinin korunmasında kullanılan halonun, kullanım izin bitiş tarihi 2020 den 2021 e uzatılmıştır.
27. 5.10.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.10.2020 tarihli 57942607 sayılı yazısı (TPS-İthal Lisansları-Belge Birleştirmesi)
Tek Pencere Sistemine (TPS) entegre olarak İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bazı ithal lisanslarında 07.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere düzenlemeye gidilerek bazı belgeler birleştirilmiştir.
28. 5.10.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.10.2020 tarihli 57955765 sayılı yazısı (Sanayi Sicil Belgesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk.)
YYS-I ve YYS-II statüsü başvurularında ve Onaylanmış Kişi Statüsü başvurularında elektronik Sanayi Sicil Belgesinin kabul edilmesi hk.
29. 3.10.2020 31263 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/10/2020 Tarihli ve 9587 Sayılı Kararı (Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslarda değişiklik yapılması)
08/11/2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6574-6 sayılı Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslarına İlişkin Kararın Başlığı, Doğal Gaz Depolama Yükümlülüklerine ilişkin Usul ve Esaslar olarak değiştirildi ve Kararın bazı maddelerinde de değişiklik yapıldı.
30. 3.10.2020 31263 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/10/2020 Tarihli ve 9589 Sayılı Kararı (3195-11 sayılı kararda değişiklik)
3195-11 sayılı Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca yapılacak üretimlere ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.
31. 3.10.2020   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 03/10/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 03/10/2020 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
32. 2.10.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.10.2020 tarihli 57871305 sayılı yazısı (Menşe Şahadetnamesi - Menşe Ülke)
AB den ithal edilen eşyalar için AB üyesi ülkelerden herhangi birine uygulanan menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük bulunulması durumunda Menşe Şahadetnamesi üzerinde Ülke Adı Yazılması, herhangi bir yükümlülük bulunmaması durumunda ise menşe şahadetnamelerinin kabul edilmesi hk
33. 1.10.2020 31261 Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.(Tanımlar, Üretim tesisi kurulmasında aranılacak şartlar, İç ticaret, Dağıtım uygunluk belgesi başvurusu ve düzenlenmesi, Etil alkol ve metanolün piyasaya arzına ilişkin genel esaslar, Etil alkolün piyasaya arzı, Etil alkol ve metanol denatürasyon işlemleri ve bu amaçla tesis kurulmasına ilişkin usul ve esaslar, Devir ve Geçiş süreci)
34. 1.10.2020 31261

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3033)
Yurt içinde veya yurt dışında meydana gelip ülkemizi etkileyebilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı insan sağlığı ve çevreye yönelik zararın önlenmesi veya en aza indirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların ve sivil asker iş birliği çerçevesinde de Türk Silahlı Kuvvetlerinin olay öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin görev ve sorumlulukları ile gerekli iş birliği ve koordinasyonun esasları hk.

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği                                                                                                                               

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2019

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavir ve yardımcılarının disiplin cezalarıyla ilgili işlemler

gümrük müşavir ve yardımcılarının karnelerine el konulması

gümrük müşavir ve yardımcısı olunabilme şartları

gümrük müşavir veya gümrük müşavir yardımcısının vefat etmesi halinde sorgulama

Gümrük Müşavir Yardımcıları

gümrük müşavir yardımcılarının BİLGE kod ve şifresi

Gümrük Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi

gümrük müşavirinin meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi

gümrük müşavirinin yükümlülükleri

Gümrük Müşavirleri

gümrük müşavirleri asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirleri dairesince düzenlenen işlemler

Gümrük Müşavirleri Derneği

gümrük müşavirleri firma temsili

Gümrük Müşavirleri ile ilgili tasarruflu yazılar

gümrük müşavirleri ve müşavir yardımcıları hakkında uygulanan usulsüzlük para cezalarının tebliği

gümrük müşavirlerine verilecek kod ve şifreler

gümrük müşavirlerinin başka başmüdürlük alanında görev yapabilmeleri

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodlarının iptali

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodu taleplerinde istenecek belgeler

gümrük müşavirlerinin çalışma yeri dışında yapacakları iş takibi

gümrük müşavirlerinin dolaylı temsil suretiyle hızlı kargo firmalarına hizmeti

gümrük müşavirlerinin şirket hisselerini devirleri

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirliği firmalarının işlemlerini yetkisiz kişilere takip ettirmeleri

gümrük müşavirliği firmalarının yeniden faaliyete geçmesi

gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavı

gümrük müşavirliği ön eleme sınavı

gümrük müşavirliği şirketinin ortaklık yapısının yenilenmesi

gümrük müşavirliği şirketlerinde şirket ortakları

gümrük müşavirliği şirketleri

gümrük müşavirliği şirketlerinin yapılandırılması

gümrük müşavirliği şirketlerine ortak olan meslek mensubunun vefat etmesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı stajerliği

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınav duyurusu

Gümrük Müşavirliğinin tüzel kişilik olarak yürütülmesi

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınavları

gümrük müşavirlik firmalarının kapatılması