DUYURULAR

01.06.2021 - 30.06.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri

01.06.2021 - 30.06.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 30.06.2021 31527 COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
2. 30.06.2021 31527 Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, Sağlık uyarılarına ilişkin genel düzenlemeler, İçimlik tütün mamullerinde birleşik sağlık uyarılarına ilişkin genel kurallar, İçimlik tütün mamullerinde üstten açılan sert paketlerde birleşik sağlık uyarılarına ilişkin özel kurallar, Birim paket ve grupmanda bulunması zorunlu diğer hususlar, Güvenlik özelliği başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.
3. 29.06.2021 31526 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191)
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; Çevre yatırımı alanı değişti; Teşvik belgesi müracaatları Bakanlığa bildirilmeyecek; Sabit yatırım tutarı miktarları artırıldı; Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın teşvik belgesi kapsamında ithal edilemediği yatırımlara çimento yatırımları eklendi; gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek makine ve teçhizat listesi eşya tanımları ve GTİP lerin de belirtildiği EK-8 olarak Karara eklendi; EK-8 de bulunan eşyanın kullanılmış-yenileştirilmiş olarak teminine izin verilmeyecek; İlan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları Öncelikli yatırım konuları arasına alındı; Faiz veya kâr payı desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar başlıklı maddelerde, Geçici 13 ve 14 maddelerde ve Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri başlıklı Ek-2A da da değişiklik yapıldı.
4. 29.06.2021 31526 Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1781/AB) (SGM: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2021/23)
2021/16 sayılı Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğinin 1/7/2021 olan yürürlük tarihi 15/8/2021 olarak değiştirildiğinden Tebliğ maddelerinde ve EK-I inde geçen 1/7/2021 tarihleri de 15/8/2021 olarak değiştirilmiştir.
5. 26.06.2021 31523 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine, piyasaya arzına, ekonomik işletmelerin yükümlülük ve sorumluluklarına, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, ambalaj atıklarının depozito yönetim sistemi ve sıfır atık yönetim sistemi dâhil belirli bir yönetim sistemi içinde yönetilmesine, Depozito yönetim sisteminin uygulanmasına, Depozito yönetim sisteminin uygulanmasına, strateji ve politikalar ile idari, mali ve teknik usul esasların belirlenmesi hakkında Yönetmelik
6. 26.06.2021 31523 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)
70.04, 70.05 ve 70.06 GTP altında sınıflandırılan, İran menşeli düz cam ithalatı için yürürlükte bulunan korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit edilmesi ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmıştır.
7. 26.06.2021 31523 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/34)
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8418.69 GTP altında kayıtlı ...diğerleri-yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)... ürünü ithalatına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
8. 26.06.2021 31523 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4162)
Bazı anlaşmaların yürürlük tarihlerinin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye -Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite nin Serbest Ticaret Anlaşması’nın Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Karar; Türkiye - Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Türkiye- Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Karar...vb)
9. 25.06.2021 31522 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7328
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun, Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri ve Sınır dışı edilme başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.
10. 25.06.2021 31522 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün, 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4137)
Alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarına 6 ayda bir uygulanan enflasyon kadar artış, 2021 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) yapılmayacak.
11. 25.06.2021 31522 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4161)
2 mayıs 2019 tarihinde Ankarada imzalanan ve 7310 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşması onaylanmıştır.
12. 24.06.2021 31521 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 35)
Yayımlanmış oldukları AB Resmî Gazetesi seri numarası ve tarihleri itibarıyla Tebliğdeki tabloda listelenen Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzüklerinde yer alan 31/10/2017 -22/12/2020 tarihleri arasındaki sınıflandırma kararları hk.
13. 24.06.2021 31521 Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğinin Veteriner Tıbbi Ürünlerin Üretim Yerleri maddesinde değişiklik yapıldı.
14. 24.06.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 24/6/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 24/6/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
15. 23.06.2021   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 23.06.2021 tarihli ve 64979568 sayılı yazısı (Elektronik Menşe Şahadetnamesi – Güney Afrika)
Güney Afrika menşe şahadetnamelerinin kontrol adresi ile elektronik belge düzenleyen ülke güncel listesi hk.
16. 22.06.2021   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 22.06.2021 tarihli 64947230 sayılı yazısı (Coronavirus Tedbirleri Kapsamında 2013/37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi Hk)
Sağlık raporu istenecek müşavirler için yaş sınırının 2013-37 genelgede takvim yılı başı itibariyle 70 yaşını dolduranlar olduğu hk.
17. 22.06.2021 31519 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4091)
Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 olarak tespit edilmiştir.
18. 22.06.2021 31519 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4106)
3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı liste değişiklik yapılmıştır.(Yürürlük: 01.07.2021)
19. 22.06.2021 31519 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4107)
3350 sayılı İthalat Rejimi Kararının bazı maddelerinde yapılan düzenlemelerle ek mali yükümlülük uygulamasına dair hükümler eklendi; Kararın (I) sayılı listesinde yer alan bazı tarım ürünleri (sarımsak, badem, ceviz, muz, yeşil çay, siyah çay, yer fıstığı, tohumluk dışındaki kolza tohumları, çerezlik ayçiçeği tohumları, aspir tohumu, ambalajlı yer fıstığı) ithalatında vergi oranları değişti, ek mali yükümlülük uygulaması getirildi (Yürürlük; 7/7/2021 (12. Fasıl ile ilgili düzenleme yayımı tarihinde)).
20. 22.06.2021 31519 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4105)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile; Geceleme hizmetlerindeki KDV indirim süresi 30/06/2021 tarihinden 31/7/2021 tarihine uzatıldı.
21. 22.06.2021 31519 İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4108)
İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda değişiklik yapılmıştır (Makedonya, AB ülkeleri, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Sırbistan, Şili, İran, Moldova, Venezuela)
22. 22.06.2021 31519 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin eki Ek-1 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesinde yer alan (1) ve (2) numaralı dipnotlarda ek mali yükümlülük düzenlemesi yapıldı.
23. 22.06.2021 31519 Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin eki Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesinde yer alan (1) ve (2) numaralı dipnotlarda ek mali yükümlülük düzenlemesi yapıldı.
24. 22.06.2021 31519 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi (2021-2023) ile İlgili 2021/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi (2021-2023) ile İlgili 2021/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
25. 22.06.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.06.2021 tarihli 64925109 sayılı yazısı (9504.90.80.00.00 GTİP’Li Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde Yetkili Gümrükler)
9504.90.80.00.00 GTİP li Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde Yetkili Gümrükler Hk.
26. 21.06.2021 31518 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.
27. 19.06.2021 31516 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda güncel imza sirküleri aslı ya da örneği aranmayacak.
28. 19.06.2021 31516 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Basitleştirme izni başvuruları geçici depolama yeri açıp işletme izni başvuruları ve yatırım izni başvurularında imza sirküleri aranmayacak; gümrük müşavirlerinin derneklerine bildirdikleri bilgi ve belgelerle ilgili olan değişiklikler içerisinde imza sirküleri yer almayacak.
29. 19.06.2021 31516 Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; mağaza veya depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerden, ön izin başvurusu sırasında İmza sirküleri aranmayacak.
30. 19.06.2021 31516 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; ilzam, ilzama yetkili, imza sirküleri ibareleri kaldırılmıştır.
31. 19.06.2021 31516 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/31)
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7009.91 GTP i altında yer alan çerçevesiz cam aynalara yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
32. 19.06.2021 31516 Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 3)
2 seri nolu Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin Tecil ve Taksitlendirme Talep Formuna ek belgelerden İmza Sirküleri aslı/onaylı örneği kaldırıldı.
33. 19.06.2021 31516 Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 8)
1 seri nolu Tır İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Taşıt onay belgesi başvurusunda dilekçe ekinde yer alan belgelerden İmza sirküleri kaldırıldı.
34. 19.06.2021 31516 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 10)
4 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Kapsamlı teminat izin başvurularında, kapsamlı teminatta indirim hakkı başvurularında imza sirküleri kaldırılmış; Kapsamlı Teminat ve Teminattan Vazgeçme İzni Başvuru Formunda yer alan ekli belgelerden de imza sirküleri çıkarılmıştır.
35. 19.06.2021 31516 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 11)
3 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişikle Ham petrol, benzin, motorin, nafta, fuel-oil, gazyağı ve jet yakıtının transitini yapacak firmanın izin başvurusunda imza sirküleri aranmayacak.
36. 19.06.2021 31516 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 11)
5 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvuruda imza sirküleri aranmayacak
37. 19.06.2021 31516 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 12)
6 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvuruda imza sirküleri aranmayacak.
38. 19.06.2021 31516 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)
1 seri nolu Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında imza sirküleri kaldırıldı.
39. 19.06.2021 31516 Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
40. 19.06.2021 31516 İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7327
İcra ve İflas Kanunu ve diğer bazı kanunlarda (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu...) değişiklik yapılmıştır.
41. 18.06.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.06.2021 tarihli 64847400 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı)
Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı hk.
42. 18.06.2021   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 18.06.2021 tarihli 64846060 sayılı yazısı (Coronavirus Tedbirleri Kapsamında 2013/37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi Hk)
Gümrük müşavirlerinin 65 yaş üstü sağlık rapor süresinin covid 19 sebebiyle 2021 temmuz sonuna ertelendiği hk.
43. 17.06.2021   Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 17.06.2020 tarihli ve 64808645 sayılı yazısı (Kumaş Cinsi Eşyanın Boyanması-Dahilde İşleme Rejimi)
Ham kumaş ve/veya mamul (ağartılmış) kumaş ayrımı yapılmaksızın boya ve/veya baskı işlemlerinde Dahilde İşleme İzni veya Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenletilmesi firma tercihine bırakıldığı hk.
44. 16.06.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.06.2021 tarihli 64778613 sayılı yazısı (Atık İthalatında Yetkili Gümrük İdareleri)
Atık ithalatının ülkemize girişinin yalnızca 104 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) belirlenen yetkili gümrük müdürlüklerinden yapılması ve çevreye uygunluk denetimlerinin de bu gümrüklerde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
45. 16.06.2021 31513 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/30)
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19, 7315.19.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı ürünleri ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
46. 14.06.2021   Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 14.06.2021 tarihli 64710394 sayılı yazısı (ACID Numarası Uygulaması, Nafeza ve Cargo-X Platformları)
Mısır ın 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren zorunlu ACID (Advanced Cargo Information System-Gönderi Ön Bilgilendirme) Sayısı uygulamasına geçeceği bildirilmekte olup, Mısır a yapılacak ihracatlara ilişkin belgelerde mezkur numaranın işlenmemiş olması halinde, gönderiler boşaltma limanında işlem görmeden mahrecine iade edileceği hk.
47. 14.06.2021 31511 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar hk.
48. 13.06.2021 31510 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4087)
3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede 12. FASIL başlıklı tablo altında sınıflandırılan 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gtip leri altındaki çerezlik olmayan ayçekirdeğinde gümrük vergisi sıfırlandı;13. ve 15. FASILLAR başlıklı tablo altında sınıflandırılan 1512.11.91.00.00 ayçiçek yağında gümrük vergisi oranı yüzde 10 olarak değiştirildi (Kosova için 0).
49. 11.06.2021 31508 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)
Fasıl 3, 1604 ve 1605 pozisyonlarında yer alan Su ürünleri ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin 2013/9 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; Ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, ithalat.ebirlik.org internet sitesi üzerinden kaydettirecekler. İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek; İthal edilecek eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemleri, gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülükler ile eşyanın şartları çerçevesinde incelenmesi ve riskli bulunması durumunda yükümlülerden İhracatçı-Üretici Bilgi Formu (EK 2-C) talep edilebilecek.
50. 11.06.2021 31508 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)
0602 gtip li canlı bitkiler ve 0603 gtip li çiçeklerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin 2019/3 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; Ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, ithalat.ebirlik.org internet sitesi üzerinden kaydettirecekler. İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek. İthal edilecek eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemleri, gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülükler ile eşyanın şartları çerçevesinde incelenmesi ve riskli bulunması durumunda yükümlülerden İhracatçı-Üretici Bilgi Formu (EK 2-C) talep edilebilecek; ayrıca beyanname kapsamı brüt 5 kg veya daha az miktarda ithalata tanınan Kayıt Belgesinden muafiyet kaldırıldı.
51. 11.06.2021 31508 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)
Sarımsak, badem, ceviz, muz, çay, tatlı biber, kırmızı biber, yer fıstığı, keten, rep, kolza, ayçiçeği ve aspir tohumu, ayçiçeği tohumu un ve kaba unları ve ayçiçeği tohumu yağı ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin 2020/3 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; 08.01 ve 08.02 pozisyonlarındaki kabuklu kurutulmuş meyvaların karışımlarının sınıflandırıldığı 0813.50.31 ve 0813.50.39 tarife pozisyonları da Tebliğ kapsamına alındı; Ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, ithalat.ebirlik.org internet sitesi üzerinden kaydettirecekler. İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek; İthal edilecek eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemleri, gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülükler ile eşyanın şartları çerçevesinde incelenmesi ve riskli bulunması durumunda yükümlülerden İhracatçı-Üretici Bilgi Formu (EK 2-C) talep edilebilecek.
52. 11.06.2021 31508 İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü arasında imzalanan Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının 20 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II Yönetmelik kapsamından çıkarılmış; Elektronik sistem üzerinden EUR.1 Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesi işlemleri için EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı Gözlemler kutusuna yazılacak Arapça ibare yürürlükten kaldırılmıştır.
53. 11.06.2021 31508 Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği kapsamına alınmıştır (26/3/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer).
54. 10.06.2021   Genelge No: 2021/17 (E-ATA/TR Programı ve Uygulamasına İlişkin Esaslar)
ATA Karnelerinin takibinin elektronik ortamda, web tabanlı bir program aracılığıyla sonuçlandırılabilmesini teminen geliştirilen e-ATA/TR programı ile ATA Karnelerinin beyan, onay ve muayene işlemleri hk.
55. 10.06.2021   Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 10.06.2021 tarihli 64591595 sayılı yazısı (Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları)
Dahilde işlemeli tereyağı ithalatında eşdeğer eşya kısıtlaması olduğu ile ithalattan sonraki ihracatların dikkate alınacağı hk.
56. 9.06.2021 31506 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 7326
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa göre, vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılabilecek.
57. 9.06.2021 31506 Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik
Zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlandırılması, imalatı, ithalatı, piyasaya arzı ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi hk.
58. 9.06.2021 31506 Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ile Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin piyasa denetimi ve gözetimine ilişkin işlemler ile bu ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, alım ve satımıyla uğraşan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili hususlar hk.
59. 8.06.2021 31505 Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. (Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik lisansına ilişkin başvurular, tadil başvuruları, süre uzatımı başvurularının yerine getirilebilmesi için başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair bilgilerin temin edilmesi; Dağıtıcı lisansı sahiplerinin, asgari beyaz ürün satışları ile ilgili düzenleme; Geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olanların lisans alma, tadil ve süre uzatımı başvuruları ile ulusal marker temin taleplerinin yapılmış sayılması için, borcun, yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde ödenmesi...)
60. 8.06.2021 31505 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13)
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1 in bazı madde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır (Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları, Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talebi, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında yıllar itibarıyla uygulanacak idari para cezası tutarları, Hususi (Özel) Ödeme Şekilleri, yıllar itibarıyla uygulanan tecil faiz oranları, Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına yıllar itibarıyla uygulanacak gecikme zammı oranları, Menkul Malların Satışı, Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi, Gayrimenkullerin Satışı, Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı, Gayrimenkul Mal satış şartnamesi Örneği... )
61. 8.06.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 8/6/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 8/6/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
62. 8.06.2021 31505 Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesine; Lisansa tabi faaliyetlerin geçici olarak durdurulması ile ilgili fıkralar eklenmiştir.
63. 8.06.2021 31505 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. (Lisans başvuru, tadil, süre uzatımı taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair bilgilerin temin edilmesi; herhangi bir nedenle sona eren lisans sözleşmelerinin yenilenmesi ya da tadil başvurusunda bulunulması için geçerli sürenin 2 aydan 30 güne indirilmesi; Geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olanların lisans alma, tadil ve süre uzatımı başvurularının yapılmış sayılması için, borcun, yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde ödenmesi...)
64. 8.06.2021 31505 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine eklenen fıkra ile; Lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 1/8 numaralı bendine göre istenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyetinin teminat verilinceye kadar durdurulacağı bildirilmiştir.
65. 5.06.2021 31502 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4081)
2021 yılı İthalat Rejim Kararı I sayılı listede 8. FASIL başlıklı tabloda yer alan 0804.10.00.00.00 gtip li Hurmanın; AB, EFTA, FAROE ADALARI, İNGİLTERE, MALEZYA, KOSOVA, D-8 ÜLKELERİ ve DİĞER ÜLKELER kolonları için %15 olarak uygulanmakta olan gümrük vergi oranı %25 e yükseltilmiştir.
66. 5.06.2021 31502 Şeker ve Hammaddeleri Yönetmeliği
Yurt içi şeker talebinin yurt içi üretimle karşılanmasına ve şeker sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak, şeker ve hammaddelerinin temini, üretimi, pazarlanması ve fiyatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi hk.
67. 5.06.2021 31502 Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması hk.
68. 5.06.2021 31502 Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 4080)
Yurt içi şeker üretimi ve arzında istikrarı sağlamak üzere şeker kotalarının tespiti, tahsisi, iptali ve transferi ile yeni kota tahsisi ve bu konulardaki uygulamanın usul ve esaslarının düzenlenmesi hk.
69. 4.06.2021 31501 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5)
2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar (GTP: 4410), Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (GTP: 4411) ve Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4407) eklenmiştir.
70. 3.06.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.06.2021 tarihli 64382400 sayılı yazısı (Ekosistem Ürünleri İthalatı)
Ekosistem ürünler robotik süpürge skuter powerbank yürüme bandı televizyon ithalatında kıymet araştırması hk.
71. 3.06.2021   Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.06.2021 tarihli ve 1603384 sayılı yazısı (Kaba yem ihracatının durdurulması) (GTİP 1213)
Kaba yem saman ihracatının KKTC hariç olmak üzere 03.6.2021 tarihinden itibaren durdurulması hk.
72. 3.06.2021 31500 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36)
KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklik yapılmıştır.
73. 3.06.2021 31500 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun - 7320
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün onaylanması hk.
74. 3.06.2021 31500 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 7323
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının onaylanması hk.
75. 2.06.2021 31499 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Tıbbi cihazların ve bunların aksamlarının piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması veya hizmete sunulmasıyla ilgili usul ve esaslar hk
76. 2.06.2021 31499 İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
İnsan kullanımına yönelik in vitro tanı cihazlarının ve bunların aksesuarlarının piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması veya hizmete sunulmasıyla ilgili usul ve esasların belirlenmesi hk.
77. 2.06.2021 31499 Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin Yürürlükten kaldırılması hk.
78. 2.06.2021 31499 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle; berberlik, kuaförlük, terzilik hizmetleri, gayrimenkul, taşıt, bisiklet, motosiklet onarımı, halı kilim yıkama, kuru temizleme, ayakkabı tamiratı, evde kullanılan elektrikli eşyaların bakım ve onarımı, düğün nikah organizasyonları, lokanta, yolcu biletleri gibi esnaf, yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel hizmetleri ve tarife cetvelinin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimlerindeki 31/5/2021 tarihine kadar olan KDV indirimi 31/7/2021 tarihine uzatıldı; YALNIZ geçici maddenin 2-c Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri hariç tutuldu ve yürürlükten kaldırıldı.
79. 2.06.2021 31499 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/28)
Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Diğerleri, poliesterlerden ürününe yönelik damping soruşturması açılmıştır.
80. 2.06.2021 31499 Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7)
Türkiyeye ATA karneleri ile geçici olarak ithal edilebilecek eşyaya ve ATA karnelerine gümrük idarelerince yapılacak işlemler ile ilgili Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4) nin bazı madde ve eklerinde değişiklik olmuştur.
81. 2.06.2021 31499 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle; Çevre Kanununun EK-1 sayılı listesinde bulunan ürünlerin üretiminde kullanılacak piller için geri kazanım payı tahsil edilmeyecek.
82. 2.06.2021 31499 Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4057)
Resmi Mühür Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Yönetmelik kapsamına alınmıştır.
83. 2.06.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 2/6/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 2/6/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
84. 2.06.2021 31499 Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım Protokolünün Tadil Enstrümanı ve Türkiye ile Norveç Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine Dair 10 Aralık 1991 Tarihli Protokolün Tadil Enstrümanının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4037)
Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım Protokolünün Tadil Enstrümanı ve Türkiye ile Norveç Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine Dair 10 Aralık 1991 Tarihli Protokolün Tadil Enstrümanının Onaylanması Hk.
85. 1.06.2021 31498 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 170)
104 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrollerinin yapılacağı sınır gümrük kapıları/limanlarına ait tabloya Kağıt Atıklar için Çobanbey eklenmiştir.
86. 1.06.2021 31498 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/4)
2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, Makarna (GTP: 1902), Bulgur (GTP: 1904.30) ve Buğday İrmiği (GTP: 1103.11) eklenmiştir.
87. 1.06.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 1/6/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 1/6/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
88. 1.06.2021  

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.06.2021 tarihli ve 64359987 sayılı yazısı 801 Haziran 2021'den İtibaren Ülkeye Giriş Tedbirleri)
Türkiyeye girişlerde 1.6.2021 tarihinden itibaren uygulanacak tedbirler ile antijen testi ve PCR testi

 

 

Gümrük müşavirliği maaş-Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı-Gümrük Müşavirliği Hizmetleri-Gümrük Müşavirliği Kariyer. pozisyonlarıGümrük Müşavir YARDIMCILIĞI-Gümrük Müşavirliği-is ilanlarıgümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-Gebze Gümrük Müşavirliği-gumrukler-genel-mudurlugu--altunbasak-gumruk--guncel-mevzuat-gumruk-musavirligi

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

 

BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİMRAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA ! Hesap Gününün Tek sahibi! Allahım . Bana VE AİLEME’ ALYAYA’ EKİNE   ÇOK AMA ÇOK,ÇOK’ BOL!!! helal rızık ver ALLAHIM! RIZKIN HAYIRLISINI NASİP ET Allahım ! Amin! RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİYa Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram !!Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.Bana helâl rızık ver.Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.Eğer yerde ise onu çıkar,Uzakta ise onu yaklaştır.  Yakın ise kolaylaştırAz ise çoğalt. Çok ise onu Bereketlendir. ‘ALLAHIM ÂMİN’ Yâ Rabbî!.. Bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun!