DUYURULAR

01.07.2021 - 07.07.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

01.07.2021 - 31.07.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 7.07.2021 31534 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 171)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) nin 3 üncü maddesini birinci fıkrasında bildirilen Oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Sinop Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.
2. 7.07.2021 31534 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 79)
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ticaret Bakanlığına ilişkin maddelerinde bazı değişiklikler  yapıldı; Ticaret Bakanlığı'na bağlı Genel Müdürlükler yeniden düzenlendi; Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kaldırıldı; Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ve Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü ise Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi; İhraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar İhracat Genel Müdürlüğünden İthalat Genel Müdürlüğüne geçti; Gümrük müşaviri ve yardımcıları ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin iş ve işlemler Gümrükler Genel Müdürlüğünce yürütülecek; Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım vb hizmetlerle ilgili yetki Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınarak Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne verildi.
3. 6.07.2021 31533 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 78)
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı bölümünden, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Taşra teşkilatı başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.
4. 6.07.2021 31533 Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Yabancı personelin kilit personel olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler kapsamında istenen imza sirküleri fotokopisi çıkartılmıştır
5. 6.07.2021 31533 Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikle; Yapımcı belgesi yerine yapımcı sertifikası kullanılacak ve geçici ve sürekli yapımcı belgeleri, üzerlerinde belirtilen süre boyunca geçerli olacak.
6. 6.07.2021 31533 Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmeliğin baz maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır.
7. 6.07.2021 31533 Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Sertifika Zorunluluğu, Sertifikalandırma, Sertifika özellikleri ve içermesi gerekli bilgiler, Sertifikalandırılan yerlerin yükümlülükleri, Dolum tesislerine ilişkin özel hükümler, Fuar, festival ve benzeri etkinlikler...)
8. 6.07.2021 31533 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğde yapılan değişiklikle; onaylanmış kuruluş başvurularında istenen belgelerden Kurucu ve yetkililerin imza sirküleri kaldırılmıştır.
9. 3.07.2021 31530 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)
35. fasılda yer alan Kazein, kazeinat, süt albümini, süt proteini ithalatında yürürlükte olan 2011/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; yeni Tebliğ ile Gözetim Belgesi ile ithal edilebilen ürünlerde herhangi bir değişiklik olmadı; 50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalattaki gözetim muafiyeti kaldırıldı; Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki E-İmza Uygulamalarına Giriş bölümünde yer alan İthalat İşlemleri kısmında elektronik imza veya e-Devlet adresinden yapılabilecek. (Yürürlük; 2/8/2021)
10. 3.07.2021 31530 Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Sürücü Adaylarında Aranacak Şartlar başlıklı 76 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; askeri araç kullanacak personel yeniden belirlendi.
11. 2.07.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.07.2021 tarihli 65268094 sayılı yazısı (Antrepoda Kağıtsız Beyanname)
Kağıtsız gümrük işlemleri kapsamında antrepo beyannamelerinde kağıt nüshaların kaldırılacağı hk..
12. 2.07.2021 31529 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya ve Mobilya satışlarında taksit sınırlaması getirildi, Taşıt satışlarında ve Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksit sayısı düşürüldü ve Televizyon satışlarında fiyata göre taksit süresi belirlendi.
13. 2.07.2021 31529 Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları; Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar; Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması; Taşıt belgelerine kayıtlı taşıtların kullanılması ve istisnai haller; Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri; Kargo ve dağıtım işletmecilerinin yükümlülükleri; Kamu hizmeti yükümlülüğü ve sözleşmesi; Ücret tarifeleri; Uyarma; Geçici durdurma ve yetki belgesi iptali; Yaptırım, şube ve belgelere ilişkin geçiş hükümleri ve Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi)
14. 2.07.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 2/7/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 2/7/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
15. 2.07.2021 31529 Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik
Bozulabilir gıdaların taşınmasında, taşıma koşullarına ilişkin teknik şartları iyileştirmek suretiyle gıda güvenliğini sağlamak için bu faaliyetlerde yer alan taşımacıların haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini belirlemek ve bu taşımacılık faaliyetinde kullanılacak özel ekipmanların test, onay, muayene ve belgelendirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hk.
16. 1.07.2021   Personel Genel Müdürlüğünün 01.07.2021 tarihli 65218969 sayılı yazısı (1 Temmuz 2021 den İtibaren Ülkemize Giriş Tedbirleri Hk)
1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken tedbirler hk.
17. 1.07.2021  

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.07.2021 tarihli 65246405 sayılı yazısı (AN2 Tutanak İşlemleri)
Antrepo stok kayıtları açılan ve kapatılan miktar uyumsuzluklarında AN2 tutanak ile kapatma işlemleri hk.

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

 

BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİMRAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA ! Hesap Gününün Tek sahibi! Allahım . Bana VE AİLEME’ ALYAYA’ EKİNE   ÇOK AMA ÇOK,ÇOK’ BOL!!! helal rızık ver ALLAHIM! RIZKIN HAYIRLISINI NASİP ET Allahım ! Amin! RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİYa Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram !!Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.Bana helâl rızık ver.Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.Eğer yerde ise onu çıkar,Uzakta ise onu yaklaştır.  Yakın ise kolaylaştırAz ise çoğalt. Çok ise onu Bereketlendir. ‘ALLAHIM ÂMİN’ Yâ Rabbî!.. Bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun!