DUYURULAR

01.07.2021 - 27.07.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri

01.07.2021 - 31.07.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 27.07.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/7/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 27/7/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
2. 26.07.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.07.2021 tarihli 65663715 sayılı yazısı (Antrepo Harçları Hk)
Tarifede tesis edilen harç mükellefiyetinin ilgililer adına genel ve özel antrepo izin belgeleri ile geçici depolama yeri izin belgelerine ait yıllık harçların, bu belgelerin geçerlilik süresi içerisinde ilgili antrepo, satış mağazası veya depolama yerlerinin faaliyette bulunup bulunmadığına bakılmaksızın tahsil edilmesi hk.
3. 17.07.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 17/7/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 17/7/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
4. 16.07.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.07.2021 tarihli 65727417 sayılı yazısı (Kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamında değerlendirilemeyeceği hk.)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-8 Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesinin 29.6.2021 itibariyle verilen teşvik belgesi kapsamında değerlendirilemeyeceği hk.
5. 16.07.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.07.2021 tarihli 65687607 sayılı yazısı (Transit Süresi Aşımları Hk)
19-25 Temmuz 2021 tarihlerinde, Kaçkar ve Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri görev alanındaki sınır kapılarında, Azerbaycana ve İrana taşıma yapan taşımacılarımızın, transit süre aşımı nedeniyle cezaya tabi tutulmamalarının sağlanması hk.
6. 15.07.2021 31542 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4298)
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan Puro ve sigarillolarda nisbi ÖTV oranı %80 den, %45 e düşürüldü.
7. 15.07.2021 31542 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/36)
ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 GTİP i altında kayıtlı bebek arabaları ile 8715.00.90.00.00 GTİP i altında kayıtlı yalnızca bebek arabalarının şasileri ürünlerine yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
8. 15.07.2021 31542 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/37)
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9608.10.10.10.00 gtipli plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemlerin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı verginin devamına karar verilmiş, 9608.10.99.00.00 gtipli plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler de önlem kapsamına alınmıştır; İlgili eşyanın 9608.50.00.10.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan takımlar içerisinde bulunması durumunda da dampinge karşı önlem uygulanacak.
9. 14.07.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.07.2021 tarihli 65600272 sayılı yazısı (İhtisas gümrüğüne tabi eşyanın ülkemize girişi hk)
Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi eşyanın ülkemize girişi sırasında gerçekleştirilen kontrollerin daha dikkatli bir şekilde yapılması ve yetkisiz gümrük idarelerinden eşya girişine izin verilmemesi hk.
10. 14.07.2021 31541 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7331
2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.
11. 14.07.2021 31541 Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4275)
9503.00.75 tarife pozisyonundaki oyuncakların (arabaların) imalinde kullanılacak baskı devre kartları ile 9503.00.95 tarife pozisyonundaki oyuncakların (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanılacak ses mekanizmaları için 15.02.2022 Tarihine kadar tarife kontenjanı açıldı.
12. 14.07.2021 31541 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/29)
ABD ve Almanya menşeli 3904.10.00.00.19 GTİP altında yer alan yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür (PVC-S) için uygulanmakta olan dampinge karşı verginin değiştirilerek devamına karar verilmiştir.
13. 14.07.2021 31541 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluk alanında bulunan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları, alınacak önlemleri, denetim personelinin görev, yetki ve yükümlülükleri ile iktisadi işletmecilerin yükümlülükleri hk.
14. 14.07.2021 31541 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)
4275 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca 9503.00.75 tarife pozisyonundaki oyuncakların (arabaların) imalinde kullanılacak baskı devre kartları ile 9503.00.95 tarife pozisyonundaki oyuncakların (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanılacak ses mekanizmaları ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasların hk.
15. 14.07.2021 31541 Trabzon Serbest Bölgesinin, TRANSBAŞ Trabzon Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi Tarafından Kurulup İşletilmesinde Süre Uzatımı Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4274)
Trabzon Serbest Bölgesinin, 11/7/2021-15/3/2040 tarihleri arasında TRANSBAŞ Trabzon Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi tarafından kurulup işletilmesine karar verilmiştir.
16. 13.07.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.06.2021 tarihli 64534183 sayılı yazısı (Fiyat Etiketlerinde Yerli Üretim Logosu Hk)
Gümrüksüz satış mağazalarındaki fiyat etiketlerinde yerli üretim logosu bulunmasına gerek olmadığı hk.
17. 12.07.2021   Genelge No: 2021/19 (2014/17 sayılı Genelgede yer alan Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya Listesinde Değişiklik)
2014/17 sayılı Genelgede yer alan EK-1: Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi) başlıklı listesine yeni gtipler eklenmiştir.
18. 12.07.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.07.2021 tarihli 65582448 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 Md)
Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 üncü maddesine göre menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine sunulması gerektiği hk.
19. 10.07.2021 31537 Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4247)
4814 tarife pozisyonunda sınıflandırılan duvar kağıdı vb duvar kaplamaları ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır. (6/82021 - 6/8/2023)
20. 10.07.2021 31537 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik (Karar Sayısı: 4269)
Ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimine ilişkin Yönetmelik
21. 10.07.2021 31537 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)
4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gtip larında yer alan duvar kağıtları ve duvar kaplamalarının ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılması, ek mali yükümlülüğün Tebliğde yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesi, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir.
22. 10.07.2021 31537 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/32)
Tayvan, Vietnam ve Sri Lanka menşeli 4011.50 gtip li bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler, 4013.20 gtipli bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler ve 8714.99.90 gtip li aksam ve parçaların ithalatına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
23. 10.07.2021 31537 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/33)
Tayvan ve Vietnam menşeli 4011.40 gtip li motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler 4013.90.00.00.11 gtipli motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler ve 8714.99.90 gtip li tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları ithalatına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
24. 10.07.2021 31537 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/35)
Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya menşeli 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00 ve 7312.10.98.00.00 gtip ları altında kayıtlı demir veya çelikten halatlar ve kabloların ithalatına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
25. 10.07.2021 31537 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/38)
Vietnam menşeli 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 gtip ları altında kayıtlı Demir veya çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller ithalatında dampinge karşı vergi vardır
26. 10.07.2021 31537 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/39)
2021 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2022 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanı hk.
27. 10.07.2021 31537 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/36)
2021/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin eklerinde yapılan değişiklikle; kısa süre önce ithali yasak atıklar listesine alınan 3915.10.00.00.00 GTİP li etilen polimerlerinden atıklar, yeniden uygunluk denetimine tabi atıklar listesine alındı.
28. 10.07.2021 29890 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/6)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
2016/6 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe, 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 gtipları altında yer alan paslanmaz çelikten boruların Vietnam menşeli olanlarının ithalatında 10/7/2021 tarihli İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/38) kapsamında dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe girmesi sebebiyle, 206/6 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan tabloda menşe ülke sütununda yer alan Vietnam kısmına ait hükümlerin, 10.07.2021 tarihinden itibaren uygulanmayacağı ile ilgili ek madde eklendi.
29. 9.07.2021 31536 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/07/2021 Tarihli ve 10308 Sayılı Kararı
Spot boru gazı ithalat miktarı ve uygulama yönteminin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki 8828 sayılı Kararın Diğer hükümler başlıklı 17 nci maddesine Kurul tanımı eklenmiştir.
30. 9.07.2021   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün 07.07.2021 tarihli 2714324 sayılı yazısı (Gümrük Vergisi Muafiyeti)
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat için getirilen hükümlerin 29/6/2021 tarihi ve sonrasında yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerini kapsadığı hk.
31. 9.07.2021   Genelge No: 2021/18 (Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 sayılı Genelgede Değişiklik)
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ile ilgili 2021/10 sayılı Genelgede Değişiklik Yapıldı.
32. 8.07.2021 31535 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 13)
4 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Bireysel Teminat Mektubu, Kapsamlı Teminat Mektubu, TC31- Kapsamlı Teminat Sertifikası ve TC33- Teminattan Vazgeçme Sertifikası başlıklı eklerine Birleşik Krallık eklenirken; ilgili eklerdeki Makedonya ibaresi Kuzey Makedonya olarak değiştirildi.
33. 8.07.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.07.2021 tarihli 65481592 sayılı yazısı (Gsmlere 7100 Rejim Kodlu Beyanname ile Alınan Tadımlık Ürünler)
Gümrüksüz satış mağazalarında tadımlık ikramlık ürünlerin satışa konu edilebilir olması halinde muafiyet uygulanmayacağı hk.
34. 7.07.2021 31534 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 171)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) nin 3 üncü maddesini birinci fıkrasında bildirilen Oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Sinop Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.
35. 7.07.2021 31534 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 79)
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ticaret Bakanlığına ilişkin maddelerinde bazı değişiklikler  yapıldı; Ticaret Bakanlığı'na bağlı Genel Müdürlükler yeniden düzenlendi; Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kaldırıldı; Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ve Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü ise Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi; İhraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar İhracat Genel Müdürlüğünden İthalat Genel Müdürlüğüne geçti; Gümrük müşaviri ve yardımcıları ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin iş ve işlemler Gümrükler Genel Müdürlüğünce yürütülecek; Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım vb hizmetlerle ilgili yetki Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınarak Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne verildi.
36. 6.07.2021 31533 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 78)
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı bölümünden, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Taşra teşkilatı başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.
37. 6.07.2021 31533 Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Yabancı personelin kilit personel olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler kapsamında istenen imza sirküleri fotokopisi çıkartılmıştır
38. 6.07.2021 31533 Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikle; Yapımcı belgesi yerine yapımcı sertifikası kullanılacak ve geçici ve sürekli yapımcı belgeleri, üzerlerinde belirtilen süre boyunca geçerli olacak.
39. 6.07.2021 31533 Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmeliğin baz maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır.
40. 6.07.2021 31533 Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Sertifika Zorunluluğu, Sertifikalandırma, Sertifika özellikleri ve içermesi gerekli bilgiler, Sertifikalandırılan yerlerin yükümlülükleri, Dolum tesislerine ilişkin özel hükümler, Fuar, festival ve benzeri etkinlikler...)
41. 6.07.2021 31533 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğde yapılan değişiklikle; onaylanmış kuruluş başvurularında istenen belgelerden Kurucu ve yetkililerin imza sirküleri kaldırılmıştır.
42. 3.07.2021 31530 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)
35. fasılda yer alan Kazein, kazeinat, süt albümini, süt proteini ithalatında yürürlükte olan 2011/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; yeni Tebliğ ile Gözetim Belgesi ile ithal edilebilen ürünlerde herhangi bir değişiklik olmadı; 50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalattaki gözetim muafiyeti kaldırıldı; Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki E-İmza Uygulamalarına Giriş bölümünde yer alan İthalat İşlemleri kısmında elektronik imza veya e-Devlet adresinden yapılabilecek. (Yürürlük; 2/8/2021)
43. 3.07.2021 31530 Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Sürücü Adaylarında Aranacak Şartlar başlıklı 76 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; askeri araç kullanacak personel yeniden belirlendi.
44. 2.07.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.07.2021 tarihli 65268094 sayılı yazısı (Antrepoda Kağıtsız Beyanname)
Kağıtsız gümrük işlemleri kapsamında antrepo beyannamelerinde kağıt nüshaların kaldırılacağı hk..
45. 2.07.2021   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 02.07.2021 tarihli 65259175 sayılı yazısı (YGM Tarafından Görevlendirilecek Personel Hk)
YGM Tarafından Görevlendirilecek Personel Hk
46. 2.07.2021   Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 02.07.2021 tarihli ve 65247832 sayılı yazısı (Sonradan Kontrol ve İthalat Denetimleri)
Sonradan kontrol neticesinde Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) tebliğlerinin kapsamına girdiği tespit edilen eşya için yapılacak işlemler hk.
47. 2.07.2021 31529 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya ve Mobilya satışlarında taksit sınırlaması getirildi, Taşıt satışlarında ve Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksit sayısı düşürüldü ve Televizyon satışlarında fiyata göre taksit süresi belirlendi.
48. 2.07.2021 31529 Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları; Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar; Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması; Taşıt belgelerine kayıtlı taşıtların kullanılması ve istisnai haller; Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri; Kargo ve dağıtım işletmecilerinin yükümlülükleri; Kamu hizmeti yükümlülüğü ve sözleşmesi; Ücret tarifeleri; Uyarma; Geçici durdurma ve yetki belgesi iptali; Yaptırım, şube ve belgelere ilişkin geçiş hükümleri ve Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi)
49. 2.07.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 2/7/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 2/7/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
50. 2.07.2021 31529 Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik
Bozulabilir gıdaların taşınmasında, taşıma koşullarına ilişkin teknik şartları iyileştirmek suretiyle gıda güvenliğini sağlamak için bu faaliyetlerde yer alan taşımacıların haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini belirlemek ve bu taşımacılık faaliyetinde kullanılacak özel ekipmanların test, onay, muayene ve belgelendirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hk.
51. 2.07.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.07.2021 tarihli 65174176 sayılı yazısı (Manyetik Toplar)
Neodimyum manyetik top cinsi ürünün (The Rapid Exchange of Information System - RAPEX) Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsam dışı beyan edilmemesi hk.
52. 1.07.2021   Personel Genel Müdürlüğünün 01.07.2021 tarihli 65218969 sayılı yazısı (1 Temmuz 2021 den İtibaren Ülkemize Giriş Tedbirleri Hk)
1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken tedbirler hk.
53. 1.07.2021  

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.07.2021 tarihli 65246405 sayılı yazısı (AN2 Tutanak İşlemleri)
Antrepo stok kayıtları açılan ve kapatılan miktar uyumsuzluklarında AN2 tutanak ile kapatma işlemleri hk.

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

 

BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİMRAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA ! Hesap Gününün Tek sahibi! Allahım . Bana VE AİLEME’ ALYAYA’ EKİNE   ÇOK AMA ÇOK,ÇOK’ BOL!!! helal rızık ver ALLAHIM! RIZKIN HAYIRLISINI NASİP ET Allahım ! Amin! RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİYa Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram !!Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.Bana helâl rızık ver.Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.Eğer yerde ise onu çıkar,Uzakta ise onu yaklaştır.  Yakın ise kolaylaştırAz ise çoğalt. Çok ise onu Bereketlendir. ‘ALLAHIM ÂMİN’ Yâ Rabbî!.. Bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun!