DUYURULAR

01.09.2020 - 30.09.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

01.09.2020 - 30.09.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 30.09.2020 31260 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinin teminat ile ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikle; antrepo işleticilerinin götürü teminat uygulamasından yararlanabileceği hükmü getirildi; Mülga 527 nci madde Antrepo işleticilerince yararlanılacak götürü teminat başlığı adı altında yeniden düzenlendi; Antrepo işleticilerince, antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü teminat verilebilecek; Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmayacak; Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilecek; Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmayacak; Yaygın götürü teminata ilişkin başvurular, ilgili bölge müdürlüğüne yapılacak; Akaryakıt antrepoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı liste kapsamı eşya için götürü teminata ilişkin 527 nci madde hükümleri uygulanmaz. (Yürürlük; 1/11/2020)
2. 30.09.2020 31260 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (AA) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün faaliyet ve görev alanı kapsamında yer alan tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere Merkez ve taşra teşkilatının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (aa) bendi kapsamında ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hk.
3. 29.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.09.2020 tarihli 57769885 sayılı yazısı (Uluslararası Eşya Taşımacılığı / Hazar Geçişleri hk.)
Hazar güzergahı kullanılarak Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Afganistan varışlı taşımalarda geçerli olmak üzere, yurt dışına çıkış yapacak Türk plakalı çekicilerin, kendi firmalarına kayıtlı başka bir römork/yarı römork ile ülkemize dönüş yapmalarına 53210 sayılı Makam Oluru ile müsaade edilmesi hk.
4. 25.09.2020 31255 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3013)
1 Aralık 2018 tarihinde Buenos Aireste imzalanan ve 7207 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Ruanda Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması hk.
5. 25.09.2020 31255 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3012)
9 Ekim 2017 tarihinde Kievde imzalanan ve 7234 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması hk.
6. 25.09.2020 31255 20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4/12/2019 Tarihli ve 1/2019 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3014)
20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4/12/2019 Tarihli ve 1/2019 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar
7. 25.09.2020   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 25/9/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 25/9/2020 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
8. 24.09.2020 31254 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955)
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda yapılan değişiklikle; 2423 sayılı Karar ile 72 nci fasıldaki ürünlerin 30/9/2020 tarihine kadar geçerli olan gümrük vergi oranları 31/12/2020 tarihine; 2424, 2429, 2430, 2514, 2565 ve 2682 sayılı İlave Gümrük Vergileri Kararları ile 01.10.2020 tarihinde yürürlüğe girecek İndirimli İGV oranları ise 1/1/2021 tarihine uzatılmıştır.
9. 24.09.2020 31254 21/3/2007 Tarihli ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 3 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2956)
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun pandemi ile mücadelede kullanılan ürünlere ilişkin geçici 13 üncü maddesi birinci fıkrası kapsamında yer alan hüküm 30.09.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır.
10. 23.09.2020 31253 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak yapılan denetimlerin, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılmasının esas olacağı bildirilmiştir.
11. 23.09.2020 31253 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/16)
2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin geçici 5 inci maddesinde bildirilen vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 31/3/2020 tarihine kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilmesi için Bakanlık yetkisindeki 6 aya kadar uzatma süresi 9 aya çıkarılmıştır.
12. 19.09.2020 31249 Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
13. 18.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.09.2020 tarihli 57438616 sayılı yazısı (Transit refakat belgesinde damga vergisi hk.)
Serbest dolaşımda olmayan eşyanın iki antrepo arasında taşınmasında transit beyannamesi için damga vergisinin tahsili hk.
14. 18.09.2020   İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar’ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2020/4)
2635 sayılı İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar çerçevesinde verilen desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine ilişkin usul ve esaslar.
15. 18.09.2020 31248 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948)
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar
16. 18.09.2020 31248 Kimsayal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/15)
2017/7 sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğin Ek-1 i kimyasal maddeler kapsamına 2931.39.90.00.69 ve 2933.39.99.00.39 gtip leri eklenmiştir.
17. 18.09.2020 31248 Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 67)
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve bazı diğer kararnamelerde değişilik yapılmıştır.
18. 17.09.2020 31247 Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğinin Geçiş Hükmü başlıklı maddesinde değişiklik yapıldı.
19. 17.09.2020   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 17.09.2020 tarihli 57470327 sayılı yazısı (Gümrük Müşavir Yardımcılarının Bilgilerinin YGMS ye Girilmesi)
Gümrük Müşavir Yardımcılarının Bilgilerinin YGMS ye Girilmesi hk.
20. 17.09.2020   İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 17.09.2020 tarihli ve 57422097 sayılı yazısı (Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu)
Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu hk.
21. 15.09.2020   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 15.09.2020 tarihli 57418336 sayılı yazısı (RSSS-Kapıkule Zorunlu Uygulama)
15.09.2020 günü saat 24:00 dan itibaren Kapıkule Gümrük Kapısından gerçekleştirilecek tüm çıkış işlemleri RSSS ile gerçekleştirileceği hk.
22. 15.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2020 tarihli 57349169 sayılı yazısı (Havayolu İhracatta Depolama Giriş Takip Uygulaması)
Havayolu Sevk İşlemlerinde Acente Sevk Formu Doldurulması hk.
23. 15.09.2020   Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 25.08.2020 tarihli ve 56781453 sayılı yazısı (Sızdırmazlık Contası Ticari Tanımlı Eşyanın Sınıflandırılması)
Sızdırmazlık contası ticarimi tanımlı eşyanın sınıflandırılması ile BTB iptalleri
24. 13.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.09.2020 tarihli 57081229 sayılı yazısı (Transit Ticaret Damga Vergisi hk.)
Serbest dolaşımda olmayan akaryakıtın transit ticaret kapsamında Türk Gümrük Bölgesinden çıkacağının transit beyannamelerinden anlaşılması halinde bu beyannamelere ilişkin istisna uygulamasında ayrıca tevsik edici belge aranılmaması gerektiği hk.
25. 12.09.2020 31242 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21)
Hindistan menşeli 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 gtip altında yer alan polietilen tereftalat (PET) filmlere yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
26. 11.09.2020   Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 11.09.2020 tarihli ve 57292098 sayılı yazısı (TR160000140005-6-8-9 Referans Nolu BTB İptali Hk)
Sızdırmazlık contası ticari isimli eşyaya ilişkin düzenlenen TR160000140005-6-8-9 Referans Nolu BTB lerin iptali hk.
27. 11.09.2020 31241 Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB)
Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan veya takılması amaçlanan motorlar için gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyonların sınırlandırılması, bu motorların tip onayına ilişkin idari ve teknik şartlar ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin şartları ve bu tür motorlardan kaynaklanan gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyon sınırlarıyla ilgili olarak monte edilmekte olduğu veya monte edildiği karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere ilişkin gereklilikleri belirlemektir.
28. 11.09.2020 31241 Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği
Makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde özel etiket ve işaretlerin kullanılması zorunluluğuna, bu özel etiket ve işaretlerin verilmesinde söz konusu ürünlerin üreticileri ve ithalatçılarının belirlenen tür ve tutar itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığına ve bu özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile Ürün İzleme Sistemi kurulması ve işletilmesi amacıyla yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve yetkilendirmenin sonlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
29. 11.09.2020 31241 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğe ...2020 yılı bütçe harcamaları.. başlıklı geçici madde eklenmiştir.
30. 10.09.2020 31240 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği
Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar.(Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) yürürlükten kaldırılmıştır.)
31. 9.09.2020   Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 09.09.2020 tarihli ve 57265556 sayılı yazısı (Güneş Gözlüklerinin Denetimi)
9004.10.10.00.00, 9004.10.91.00.00, 9004.10.99.00.00 GTİP li gözlükler 21/09/2020 tarihinden itibaren test edilecek ve testi geçen ürünler ithal edilebilecektir.
32. 9.09.2020 31239 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2942)
95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararının I sayılı listesinde yer alan 12 nci fasıla ait (11) nolu dipnotta yapılan değişiklikle 24 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu, 32 EUR/100 kg/net çıkartılmıştır.(Yürürlük Tarihi: 24.09.2020)
33. 7.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2020/21 sayılı İç Genelgesi (E-Devlet Aracılığıyla Gerçekleştirilen YYS Başvurularının İncelenmesi Konulu 2020/21 Sayılı İç Genelge)
Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) başvuruları Bölge Md İşlemleri Kılavuzu
34. 7.09.2020   İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 07.09.2020 tarihli ve 57173518 sayılı yazısı (72 ve 73. Fasıllardaki Eşyalar Hakkında)
72 ve 73. Fasıllardaki Eşyalar Hakkında
35. 6.09.2020 31236 Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının 11 inci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek III ün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
36. 5.09.2020 31235 Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (SGM: 2020/3)
Endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerinin, hızlı soğutma kabinlerinin, yoğuşturma ünitelerinin ve proses çillerlerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerinin belirlenmesi hk.
37. 5.09.2020 31235 Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2020/4)
Endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gerekliliklerinin belirlenmesi hk.
38. 5.09.2020 31235 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş, ve Valeo Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş ne Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilmiştir.
39. 5.09.2020 31235 Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar
Anex Anadolu Export Dış Tiaret A.Ş. ve Yeditepe Export Tekstil Dış Tiaret A.Ş.ne Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü verilmiştir.
40. 4.09.2020   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 4/9/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 4/9/2020 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
41. 3.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.09.2020 tarihli 57102713 sayılı yazısı (TUR-AB 6 Yapraklı TIR Karneleri)
1 Eylül 2020 tarihinden itibaren 6 yapraklı TUR-AB TIR Karnelerinin düzenlenmesinin durdurulduğu hk.
42. 3.09.2020   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 03.09.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı Genelgesi (Atık İthalatı)
Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında düzenlenecek olan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu na ilişkin usul ve esaslar.
43. 3.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.09.2020 tarihli 57075461 sayılı yazısı (Gemi İnşa Eden Firmaların İthalat İşlemlerinde Alınacak Özel Tüketim Vergisi Hakkında)
Gemi inşa eden firmaların yatırım teşvik ve muafiyet kapsamı ithalatlarda ÖTV tahsili ile GK9 muafiyet kodu işletilmemesi hk.
44. 2.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.09.2020 tarihli 57072462 sayılı yazısı (TARA Programı)
TARA programı GTİP tarife arama uygulamasının ticaret bakanlığı web adresinde e-işlemlerde yayımlandığı hk.
45. 2.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.09.2020 tarihli 57054374 sayılı yazısı (Transit Rejiminde Basitleştirme Uygulamaları-Damga Vergisi Hk)
Transit beyannamesinde damga vergisinin tahsil edilmiş olması halinde, eşyanın demiryolu, havayolu ve denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasında kullanılan aktarma bildirimlerinden ayrıca damga vergisi aranmaması hk.
46. 2.09.2020 31232 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve ekinde yer alan DFİF Ödemelerine İlişkin Tahakkuk Listesinde değişlik yapılmıştır.
47. 2.09.2020 31232 Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Denetleme Formu başlıklı Ek 2 sinde değişiklik yapılmıştır
48. 1.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.09.2020 tarihli 56680250 sayılı yazısı (Antidamping Vergisinde Ceza Uygulanması)
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin, Gümrükler Genel Müdürlüğüne muhatap 3926.90.97.90.18 GTİP İçin Antidamping Muafiyet Kodu Girilmemesi Nedeniyle Ceza Uygulaması konulu yazısı ile cevabi yazı.
49. 1.09.2020 31231 Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM:2020/5)
Harici güç kaynaklarının piyasaya arzına ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerinin belirlenmesi hk.