DUYURULAR

01.09.2020 -17.09.2020 EYLÜL AYI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 17.09.2020 31247 Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğinin Geçiş Hükmü başlıklı maddesinde değişiklik yapıldı.
2. 15.09.2020   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 15.09.2020 tarihli 57418336 sayılı yazısı (RSSS-Kapıkule Zorunlu Uygulama)
15.09.2020 günü saat 24:00 dan itibaren Kapıkule Gümrük Kapısından gerçekleştirilecek tüm çıkış işlemleri RSSS ile gerçekleştirileceği hk.
3. 15.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2020 tarihli 57349169 sayılı yazısı (Havayolu İhracatta Depolama Giriş Takip Uygulaması)
Havayolu Sevk İşlemlerinde Acente Sevk Formu Doldurulması hk.
4. 15.09.2020   Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 25.08.2020 tarihli ve 56781453 sayılı yazısı (Sızdırmazlık Contası Ticari Tanımlı Eşyanın Sınıflandırılması)
Sızdırmazlık contası ticarimi tanımlı eşyanın sınıflandırılması ile BTB iptalleri
5. 12.09.2020 31242 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21)
Hindistan menşeli 3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 gtip altında yer alan polietilen tereftalat (PET) filmlere yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
6. 11.09.2020   Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 11.09.2020 tarihli ve 57292098 sayılı yazısı (TR160000140005-6-8-9 Referans Nolu BTB İptali Hk)
Sızdırmazlık contası ticari isimli eşyaya ilişkin düzenlenen TR160000140005-6-8-9 Referans Nolu BTB lerin iptali hk.
7. 11.09.2020 31241 Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB)
Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan veya takılması amaçlanan motorlar için gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyonların sınırlandırılması, bu motorların tip onayına ilişkin idari ve teknik şartlar ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin şartları ve bu tür motorlardan kaynaklanan gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyon sınırlarıyla ilgili olarak monte edilmekte olduğu veya monte edildiği karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere ilişkin gereklilikleri belirlemektir.
8. 11.09.2020 31241 Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği
Makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde özel etiket ve işaretlerin kullanılması zorunluluğuna, bu özel etiket ve işaretlerin verilmesinde söz konusu ürünlerin üreticileri ve ithalatçılarının belirlenen tür ve tutar itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığına ve bu özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile Ürün İzleme Sistemi kurulması ve işletilmesi amacıyla yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve yetkilendirmenin sonlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
9. 11.09.2020 31241 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğe ...2020 yılı bütçe harcamaları.. başlıklı geçici madde eklenmiştir.
10. 10.09.2020 31240 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği
Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar.(Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) yürürlükten kaldırılmıştır.)
11. 9.09.2020   Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 09.09.2020 tarihli ve 57265556 sayılı yazısı (Güneş Gözlüklerinin Denetimi)
9004.10.10.00.00, 9004.10.91.00.00, 9004.10.99.00.00 GTİP li gözlükler 21/09/2020 tarihinden itibaren test edilecek ve testi geçen ürünler ithal edilebilecektir.
12. 9.09.2020 31239 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2942)
95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararının I sayılı listesinde yer alan 12 nci fasıla ait (11) nolu dipnotta yapılan değişiklikle 24 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu, 32 EUR/100 kg/net çıkartılmıştır.(Yürürlük Tarihi: 24.09.2020)
13. 7.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2020/21 sayılı İç Genelgesi (E-Devlet Aracılığıyla Gerçekleştirilen YYS Başvurularının İncelenmesi Konulu 2020/21 Sayılı İç Genelge)
Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) başvuruları Bölge Md İşlemleri Kılavuzu
14. 7.09.2020   İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 07.09.2020 tarihli ve 57173518 sayılı yazısı (72 ve 73. Fasıllardaki Eşyalar Hakkında)
72 ve 73. Fasıllardaki Eşyalar Hakkında
15. 6.09.2020 31236 Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının 11 inci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek III ün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
16. 5.09.2020 31235 Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (SGM: 2020/3)
Endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerinin, hızlı soğutma kabinlerinin, yoğuşturma ünitelerinin ve proses çillerlerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerinin belirlenmesi hk.
17. 5.09.2020 31235 Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2020/4)
Endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gerekliliklerinin belirlenmesi hk.
18. 5.09.2020 31235 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş, ve Valeo Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş ne Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilmiştir.
19. 5.09.2020 31235 Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar
Anex Anadolu Export Dış Tiaret A.Ş. ve Yeditepe Export Tekstil Dış Tiaret A.Ş.ne Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü verilmiştir.
20. 4.09.2020   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 4/9/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 4/9/2020 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
21. 3.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.09.2020 tarihli 57102713 sayılı yazısı (TUR-AB 6 Yapraklı TIR Karneleri)
1 Eylül 2020 tarihinden itibaren 6 yapraklı TUR-AB TIR Karnelerinin düzenlenmesinin durdurulduğu hk.
22. 3.09.2020   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 03.09.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı Genelgesi (Atık İthalatı)
Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında düzenlenecek olan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu na ilişkin usul ve esaslar.
23. 3.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.09.2020 tarihli 57075461 sayılı yazısı (Gemi İnşa Eden Firmaların İthalat İşlemlerinde Alınacak Özel Tüketim Vergisi Hakkında)
Gemi inşa eden firmaların yatırım teşvik ve muafiyet kapsamı ithalatlarda ÖTV tahsili ile GK9 muafiyet kodu işletilmemesi hk.
24. 2.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.09.2020 tarihli 57072462 sayılı yazısı (TARA Programı)
TARA programı GTİP tarife arama uygulamasının ticaret bakanlığı web adresinde e-işlemlerde yayımlandığı hk.
25. 2.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.09.2020 tarihli 57054374 sayılı yazısı (Transit Rejiminde Basitleştirme Uygulamaları-Damga Vergisi Hk)
Transit beyannamesinde damga vergisinin tahsil edilmiş olması halinde, eşyanın demiryolu, havayolu ve denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasında kullanılan aktarma bildirimlerinden ayrıca damga vergisi aranmaması hk.
26. 2.09.2020 31232 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve ekinde yer alan DFİF Ödemelerine İlişkin Tahakkuk Listesinde değişlik yapılmıştır.
27. 2.09.2020 31232 Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Denetleme Formu başlıklı Ek 2 sinde değişiklik yapılmıştır
28. 1.09.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.09.2020 tarihli 56680250 sayılı yazısı (Antidamping Vergisinde Ceza Uygulanması)
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin, Gümrükler Genel Müdürlüğüne muhatap 3926.90.97.90.18 GTİP İçin Antidamping Muafiyet Kodu Girilmemesi Nedeniyle Ceza Uygulaması konulu yazısı ile cevabi yazı.
29. 1.09.2020 31231

Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM:2020/5)
Harici güç kaynaklarının piyasaya arzına ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerinin belirlenmesi hk.

gümrük müşavirliği