DUYURULAR

01.09.2022 - 22.09.2022 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri

01.09.2022 - 22.09.2022 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 22.09.2022   Fuar Desteklerine İlişkin Genelge
5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer alan fuar desteklerinin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlere ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine yönelik usul ve esasların belirlenmesi hk.
2. 22.09.2022   Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge
5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında pazara giriş belgesi ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine verilen desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçler ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine dair usul ve esasların belirlenmesi hk.
3. 22.09.2022   UR-GE Proje Desteğine İlişkin Genelge
5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer alan UR-GE projesi desteklerinin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlere ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine yönelik usul ve esasların belirlenmesi hk.
4. 21.09.2022 31960 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/23)
Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 gtip te yer alan kakao yağı (katı ve sıvı) nın ithalatında Tebliğ eki tabloda gösterilen oranlarda firma bazında dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.
5. 21.09.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.09.2022 tarihli 78356732 sayılı yazısı (2022/13 Sayılı Genelge-İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Eşya)
2022/13 sayılı Genelgenin yayınlandığı 22.08.2022 tarihinden başlamak üzere analiz veya test olan firmaların veya laboratuvarların her bir eşya bazında başvuru yapmalarına gerek olmayacak sistemsel bir düzenlemenin uygulamaya geçeceği tarihe kadar inceleme, analiz veya test amaçlı muaf eşya için ön başvuru yapılmaksızın yapılacak işlemler hk.
6. 21.09.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.09.2022 tarihli 78378952 sayılı yazısı (2023 Türk Gümrük Tarife Cetveli)
2023 yılı TGTC ye yansıtılması talep edilen GTİP açılımı vb. hususların gerekçeleriyle birlikte 31.10.2022 tarihine kadar Bakanlığa gönderilmesi hk.
7. 20.09.2022 31959 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğine LPG otogaz bayilik sözleşme beyanı ve Tip sözleşme tanımı eklenmiş, Lisans başvurularında, lisans türlerine göre aranan şartlardan dağıtıcılarla yapılmış bayilik sözleşmesi dağıtıcılarla yapılmış LPG otogaz bayilik sözleşme beyanı olarak değiştirilmiş ve Lisans sahiplerine esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve değişikliklerini yürürlüğe koymadan önce Kuruma bildirme yükümlülüğü ile ilgili fıkra eklenmiştir.
8. 16.09.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 16.09.2022 tarihli ve 78169068 sayılı yazısı (Almanya Menşe Şahadetnamesi Online Doğrulama Adresi
Almanya menşe şahadetnamesi sonradan kontrolünün bir müddet posta ile yapılacağı hk.
9. 16.09.2022   Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 16.09.2022 tarihli 7014328 sayılı yazısı (Süttozu İhracatının Kısıtlanması Hk)
0402 GTIP başlığı altında yer alan yağlı ve yağsız süttozu ihracatının 31.12.2022 tarihine kadar kısıtlanması, bu tarihe kadar Veteriner Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi hk.(KKTC, Azerbaycan, Nahçıvan, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları ile DİR kapsamında ihraç edilecekler ve başlamış işlem niteliğinde olanlar hariç olmak üzere)
10. 15.09.2022   Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 15.09.2022 tarihli 78163793 sayılı yazısı (Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Yapılan Değişiklik Hk)
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde 14.09.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklere dair açıklamalar hk.
11. 15.09.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 15.09.2022 tarihli ve 78225644 sayılı yazısı (Nepal ve Bangladeş Dolaşım ve Menşe Belgeleri Sonradan Kontrol Yazışma Adresleri Hk)
Nepal ve Bangladeş menşe ispat ve dolaşım belgeleri sonradan kontrol adresleri hk.
12. 15.09.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2022 tarihli 78215146 sayılı yazısı (TPS-Dahilde İşleme İzni-Aracı İhracatçı-Temsilci İthalatçı)
Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen dahilde işleme izinlerinde beyan edilen aracı ihracatçı firmaların ihracat beyannamesi tescili; temsilci ithalatçı firmaların ise ithalat beyannamesi tescili yapabilmesi ile ilgili sistemsel düzenleme yapıldığı hk
13. 15.09.2022 31954 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6037)
İthalat Rejim Kararı eki I sayılı listede yer alan 1512.11.91.00.00 Ham Ayçiçeği tohumu yağı ithalatında dipnot gereği 0 olarak uygulanan gümrük vergisi %10 olarak uygulanacak
14. 15.09.2022 31954 Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6038)
Dış ticarete konu ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak, bu çerçevede ilgili teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanması, uygulanması, ithalatta ve ihracatta denetim yapılması veya yaptırılması, denetim yapacak kuruluşların tespiti ile teknik düzenlemesine uygun veya güvenli olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatının önlenmesine dair usul ve esasları belirlemek, dış ticarette teknik engellerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, teknik düzenlemeler ile ürün güvenliği ve denetimine dair mevzuat, politika ve uygulamaları koordine etmek ve söz konusu mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası yükümlülüklere uygunluğunun sağlanması hk.
15. 15.09.2022 31954 Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. (Hizmet grupları, Unvan değişikliğine tabi kadrolar, Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar, Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar, Duyuru ve başvuru, Görevde yükselme sınavı, Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz, Hizmet grupları arasında geçişler...)
16. 15.09.2022   Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün 15.09.2022 tarihli ve 627778 sayılı yazısı (UBAK İzin Belgeleriyle Yapılan 3. Ülke Taşımaları)
2022 yılının ilk dokuz ayında UBAK izin belgeleriyle yapılan 3. ülke taşımalarına ilişkin evrakların 7 Ekim 2022 tarihine kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderilmesi hk.
17. 15.09.2022 31954 Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Sekretaryası Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6081)
Türkiye ve Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Sekretaryası (AfCFTA) arasında işbirliğinin geliştirilmesi hakkında mutabakat zaptının onaylanması hk.
18. 15.09.2022   Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 15.09.2022 tarihli 78211647 sayılı yazısı (TAREKS Marka ve Model Düzeltme Yetkisi)
TAREKS te denetmenlerin onayı ile firmaların başvurulardaki marka ve/veya model hatalarını değiştirmelerine imkan sağlayacak şekilde yapılan güncelleme hk.
19. 14.09.2022   Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 28.06.2022 tarihli ve E-64597866-250-15471 sayılı Özelgesi (Elektrikli-pilli diş fırçaları ile diş fırçalarına ait başlıkların yurt içi satışı ve ithalinde uygulanacak KDV oranı)
Elektrikli-pilli diş fırçaları ile bunlarla beraber veya ayrı olarak satışı yapılan diş fırçalarına ait başlıkların ithal ve tesliminin %8 oranında KDV ye tabi tutulması hk.
20. 14.09.2022 31953 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?6030)
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. (Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu, Belge kapsamında işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin devri, Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması, Dahilde İşleme Rejiminde Sağlanan Hakların Kötüye Kullanımı...)
21. 14.09.2022 31953 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/6)
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapıldı. (Dahilde işleme izni verilecek haller, Belge/izin müracaatı, Belge/izin düzenlenmesi, Belgenin/iznin revizesi, Ek süre müracaatı, Haklı sebep hallerine ilişkin müracaat, Mücbir sebep ile fevkalade haller, Mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin müracaat, Mücbir sebep ile fevkalade hallerin değerlendirilmesi, Aracı ihracatçı ile ihracat, Gümrük idaresince yapılacak işlemler, Kısmi teminat iadesi müracaatı, Kapatma için bilgi ve belgelerin sunulması, Kapatma işleminin sonuçlandırılması, Belge Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerin Devri, Teminatın/verginin iadesi, Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması, Denetim, Yetki, EK-1 Dahilde İşleme İzni Almak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler, EK-4 Dahilde İşleme İzninin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler...)
22. 14.09.2022 31953 İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?6028)
İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinin sınırları Karar eki kroki ve listede gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
23. 14.09.2022 31953 Kocaeli Serbest Bölgesinin Sınırlarının Ekli Kroki ve Koordinat Tablosunda Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi ile Söz Konusu Serbest Bölgeye Dâhil Edilen ve Ekli Listede Kamulaştırma Bilgileri Gösterilen Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6029)
Kocaeli Serbest Bölgesinin sınırları Karar eki kroki ve koordinat tablosunda gösterildiği şekilde değiştirilmesi ve söz konusu serbest bölgeye dahil edilen ve ekli listede kamulaştırma bilgileri gösterilen taşınmazların, tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması hk.
24. 14.09.2022 31953 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
23/8/2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin madde değişikliklerinin yürürlük tarihlerinin yer aldığı 18 inci maddesi değiştirilmiştir.
25. 14.09.2022 31953 DÜZELTME: Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sehven yer alan ...ilgili idareye veya ilgili meslek odasına... ibaresi ...ilgili idare veya ilgili meslek odası... şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.
26. 14.09.2022 31953 Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Elektronik mühür sertifika başvurularının alınması, elektronik mühür sertifikasının oluşturulması, kullanılması, iptali ve yenilenmesine yönelik süreçlere, elektronik mühür oluşturma ve doğrulama verileri ile araçlarına, elektronik mühür sahibinin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları hk.
27. 13.09.2022 31952 Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin, bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır.
28. 13.09.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 13.09.2022 tarihli ve 78140075 sayılı yazısı (D-8 TTA / Bangladeş'in Resmi Gazete İlanı, İmza Örnekleri ve Gümrük Tarifeleri Hk)
Bangladeş in D-8 kapsamında Tercihli Ticaret Anlaşması çerçevesinde menşe ispat belgelerinde bulunabilecek imza ve mühür örnekleri Bakanlık Portalında Dolaşım ve Menşe Belgeleri Mühür Örnekleri Sistemine eklenmiştir.
29. 12.09.2022   Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.09.2022 tarihli 78053116 sayılı yazısı (İthalat Denetimleri)
İsviçreli imalatçıların Avrupa Birliğine (AB) göndereceği tıbbi cihazlar için herhangi bir üçüncü ülke imalatçısının tabi olduğu yükümlülükleri yerine getirmesi hk.
30. 10.09.2022 31949 Kamu Görevlilerinin Emeklilik İşlemleri ile İlgili 2022/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Emeklilik işlemlerine ilişkin başvuru, onay ve diğer bilgi ve belgelerin 15/11/2022 tarihinden itibaren yalnızca Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden gönderilmesi hk.
31. 9.09.2022 31948 Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğde yapılan değişiklikle; uluslararası sefer yapan ve Klas-A tipi AIS cihazı bulunan gemiler ulusal sularımız dâhilinde sefer yapmaya başladıklarında AIS Klas-B CS cihazından muaf olacak; AIS Klas-B CS cihazlarının ithalat aşamasındaki denetimleri Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında yapılacak ve ruhsatlandırma işlemleri, İdare tarafından verilecek uygunluk belgesi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki Telsiz İşletme Müdürlüğüne başvuru yapılarak gerçekleştirilecektir.
32. 9.09.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.09.2022 tarihli 78036665 sayılı yazısı (5326 Sayılı Kanunun 32 Mad. Göre Düzenlenmesi Gereken Ceza Hk)
Gümrüklü sahaya giriş kartı olmadan giriş yapan şahıslar adına düzenlenen ceza kararlarının elektronik ortamda düzenlemesini teminen Tahsilat Takip Programı Ceza Kararları Modülüne 5326 sayılı Kabahatler Kanununun eklendiği hk.
33. 8.09.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.09.2022 tarihli 77974978 sayılı yazısı (Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları)
Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları hk.
34. 8.09.2022 31947 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:?2019/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:?2019/8) de yapılan değişiklikle; 8431.20 tarife alt pozisyonu sınıflandırılan Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabalarının aksam ve parçalarının da ithalatı da gözetim uygulaması kapsamına alındı; Ek 2 sinde yapılan değişiklikle de, Gözetim Belgesi başvurularında forklift üretimine ilişkin kapasite raporunun sunulması halinde 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmayacak.(Yürürlük; 8/10/2022)
35. 7.09.2022 31946 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/7)
2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)- Diğerleri: (GTP: 2002.90) (Salça) eklenmiştir.
36. 6.09.2022 31945 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6005)
Karar eki listede bildirilen bazı maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması hk.
37. 5.09.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.09.2022 tarihli 77885436 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliğinin 330/2 Maddesine İlişkin Antrepodan Transiti Yasak Eşya Hk Uygulama)
Antrepodan transitine izin verilmeyen eşya için yapılan düzenlemelerin geçerliliğini koruduğu hk.
38. 2.09.2022   Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 02.09.2022 tarihli 77845519 sayılı yazısı (DİR Modülünün Devreye Alınması Hk.)
19 Eylül 2022 Pazartesi günü itibariyle, Destek Yönetim Sistemine (DYS) geçiş yapılacağı, DYS ye geçişle birlikte mevcut DİR Otomasyon Sisteminde yer alan tüm kullanıcı tanım ve yetkilerin iptal edilerek DYS üzerindeki yetkilendirmelerin esas alınacağı hk.
39. 2.09.2022 31941 Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5997)
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar hk.
40. 2.09.2022   Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü 18.08.2022 tarihli ve 77362825 sayılı yazısı (Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Yemek Servisi Yönergesi)
Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Yemek Servisi Yönergesi hk.
41. 1.09.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.08.2022 tarihli 77719394 sayılı yazısı (Gürcistan Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretleri)
Ülkemiz üzerinden transit taşıma yapacak Gürcistan plakalı taşıtlardan alınacak geçiş ücreti ve ve Gürcistan plakalı taşıtların ülkemizden Gürcistana veya üçüncü bir ülkeye yaptıkları taşımalarda transit geçiş ücreti hk.
42. 1.09.2022   Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli ve 77742078 sayılı yazısı (E-Haciz Yetkilendirilmesi)
Haciz işlemlerinde yetkilendirmenin Bölge Müdürlükleri nezdinde yapılacağı hk.
43. 27.08.2022 31936 Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği
Karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösterecek taşıma işleri organizatörlerinin hizmet esasları ve koşullarının belirlenmesi ile bu faaliyetlerde bulunanların, alıcıların, gönderenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini belirlemek; tüm taşıma türlerinin etkin kullanımını, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını temin etmek; etkin hizmet temini için gerekli olan düzeyde bir profesyonel eğitim ve denetim sistemi geliştirmek, taşıma işleri organizatörlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak faaliyet göstermelerinin sağlanması hk.