DUYURULAR

01.12.2020 - 29.12.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemler

01.12.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 29.12.2020 31349 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğinde yapılan değişiklikle, 2021 yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri yeniden belirlendi.
2. 29.12.2020 31349 Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3339)
Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır. (fosforöz asit, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril, epsilon-kaprolakton, sodyum lügnosülfonat çözeltisi, reçine asitleri, poli(vinil alkol), nikel-metal hidrit akümülatörler, lityum-iyon akümülatör, yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı, lityum iyonlu akümülatörler, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, rotatif tip kompresör, polieter polyol, akrilonitril butadien stiren kopolimeri, titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör)
3. 29.12.2020 31349 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)
Damga vergisine tabi kağıtlar için maktu vergiler, yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak oran ve miktarlar Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
4. 29.12.2020 31349 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)
492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve artırılan bu tutarlar 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
5. 29.12.2020 31349 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)
1/1/2021 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar hk.
6. 29.12.2020 31349 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; 87.03 tarife pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların, özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil istisna durumunda belirlenecek gümrüklenmiş bedeli 303.200 TL den 330.800 TL ye çıkarılmıştır.
7. 29.12.2020 31349 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması başlıklı (III/B-3) bölümüne yapılan ekleme ile; indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiştir.
8. 26.12.2020 31346 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/17)
2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin vergi resim harç istisnası belgesi müracaatlarının değerlendirilmesi ve belge düzenlenmesi ile ilgili 7 nci maddesindeki ve vergi resim harç istisnası belgesinin iptali ile ilgili 18 inci maddesindeki değişiklikle; düzenlenen ve iptal edilen vergi resim harç istisnası belgeleri aylık listeler halinde Resmî Gazetede yayımlanmayacak.
9. 26.12.2020 31346 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun - 7260
25 Şubat 2020 tarihinde Baküde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuş ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmiştir.
10. 26.12.2020 31346 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ceza hükümleri ile ilgili 77 nci maddesine göre 2021 yılında uygulanacak olan idari para cezaları.
11. 26.12.2020 31346 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen, Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin 2021 yılı parasal sınırları.
12. 26.12.2020 31346 Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
2021 yılında yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar hk.
13. 26.12.2020 31346 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında 6 aylık taksit sınırlaması 4 aya indirildi, tablet bilgisayar satışlarında 6 aylı süre değiştirilmedi; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında taksit sayısı 18 aydan genel sınırlama olan 12 aya düşürüldü; perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında 8 ay olan taksitlendirme süresi 6 ayı geçemeyecek.
14. 26.12.2020 31346 Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2019 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3336)
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2019 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar
15. 25.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.12.2020 tarihli 60082535 sayılı yazısı (Brexit - Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları)
Brexit sonrası İngilterenin NCTS 2021 uygulamaları ile Bireysel ve Kapsamlı teminat örneklerinin yeni formları hk.
16. 25.12.2020 31345 Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3328)
Sigara ve bazı tütün ürünlerinde maktu vergiler 2021 ilk 6 ay için sabit tutuldu, ÖTV yüzde 67 den yüzde 63 oranına düşürüldü.
17. 25.12.2020 31345 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)
Tekstil ürünlerinde Kayıt Belgesi uygulamasına ilişkin 2019/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; Tebliğ ekindeki tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar ithalata ilişkin bilgileri Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İTKİB Genel Sekreterliğine ait ithalat.ebirlik.org internet sitesi üzerinden kaydettirecekler; ithal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek; Kayıt Belgesi başvurusuna eklenecek belgelerin tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ithalata ilişkin bilgiler ile birlikte ithalat.ebirlik.org internet sitesi üzerinden iletilecek; daha önce tümü Kayıt Belgesine tabi olan 41.Fasıl (Ham postlar, deriler ve köseleler)dan sadece 4107 ve 4115 tarifeleri için Kayıt Belgesi gerekecek; Örme/Dokuma Kumaş, İplik Elyaf ve Elyaf Detay Beyan Formları başvuru sırasında elektronik ortamda doldurulacak; başvuruya eklenmesi gereken belgeler arasından Madde Bilgi formu çıkarıldı.
18. 25.12.2020   Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğünün 24.12.2020 tarihli ve 60067489 sayılı yazısı (Antrepolarda YGM Çalışanı Olarak Görev Yapan Gümrük Müşavir Yardımcıları)
COVID-19 tanısıyla hasta veya temaslı sıfatıyla zorunlu karantinaya tabi tutulma uygulamasına bağlı olarak, YGM ler veya yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcılarının karantina süresi boyunca görev yapamayacak olması durumu hk.
19. 24.12.2020 31344 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1)
2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan, kanuna aykırılık halinde 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezaları hk.
20. 24.12.2020 31344 Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSÜGGM-2020/33)
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri tarifesi hk.
21. 23.12.2020 31343 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3322)
95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 1006 Pozisyonundaki Pirinçlerin 30/04/2021 tarihine kadar ithalatında Gümrük Vergisi Oranları düşürüldü. (1006.10 - Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik) için %5, 1006.20 - Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç için %10, 1006.30 -Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatıl- mış veya perdahlanmış olsun olmasın) ve 1006.40 - Kırık pirinçler için %15.)
22. 23.12.2020 31343 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle; berberlik, kuaförlük, terzilik hizmetleri, gayrimenkul, taşıt, bisiklet, motosiklet onarımı, halı kilim yıkama, kuru temizleme, ayakkabı tamiratı, evde kullanılan elektrikli eşyaların bakım ve onarımı, düğün nikah organizasyonları, lokanta, yolcu biletleri gibi esnaf, konaklama, yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel hizmetleri ve tarife cetvelinin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimlerindeki 31/12/2020 tarihine kadar olan KDV indirimi 31/5/2021 tarihine uzatıldı; aynı Karara eklenen geçici madde ile de Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31/12/2021 tarihine kadar tesliminde KDV oranı %1 uygulanır.
23. 23.12.2020 31343 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlardan 2021 Yılında Alınacak Maktu Ücretlerin, 23/12/2019 Tarihli ve 1841 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Yer Aldığı Şekilde Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3324) (2021 YILI BANDROL ÜCRETLERİ)
Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2021 yılı için geçerli olmak üzere alınacak bandrol ücretleri 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer aldığı şekilde devam edecektir.
24. 23.12.2020 31343 Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21/12/2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve Atık Yağlara İlişkin Atık Kodları ve Atık Yağ Grupları başlıklı EK-1 inde değişiklik yapılmış; Yönetmeliğe Atık Yağ Transfer Noktasının Teknik Özellikleri başlıklı Ek-6 eklenmiştir.
25. 23.12.2020 31343 Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
3/4/2007 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
26. 23.12.2020 31343 Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2020/12)
SVGM: 2019/15 sayılı Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ kapsamına girmeyen fanlarla ilgili 2 nci madde üçüncü fıkrada değişiklik yapılmıştır.
27. 22.12.2020 31342 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2020 Tarihli ve 9822 Sayılı Kararı (Ham petrol, akaryakıt, ihrakiye, madeni yağ, baz yağ ve petrolle ilişkili maddelerin ithalatı hk.)
Ham petrol, akaryakıt, ihrakiye, madeni yağ, baz yağ ve petrolle ilişkili maddeler ve bu maddeleri kimlerin ithal edebileceği, hangi belgelerin gerektiği ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı.
28. 21.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.12.2020 tarihli 59961236 sayılı yazısı (7256 Sayılı Kanun Hk.)
31/8/2020 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğmuş gümrük vergilerinin 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olması durumunda bu vergilere bağlı olarak kesilen idari para cezalarının; hangi hallerde 7256 sayılı Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçileceği hk.
29. 21.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.12.2020 tarihli 59776088 sayılı yazısı (7256 Sayılı Kanun Hk.)
31/8/2020 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğmuş gümrük vergilerinin 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olması durumunda bu vergilere bağlı olarak kesilen idari para cezalarının hangi hallerde 7256 sayılı Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçileceği; Kanundan yararlanmak isteyen borçluların kesinleşmiş olan alacaklara ilişkin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerektiği ve davadan vazgeçme uygulamasının hangi davalar için geçerli olacağı hk.
30. 20.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.12.2020 tarihli 59868634 sayılı yazısı (GY Geçici 16/3 Maddesi)
Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 maddesi kapsamında İlave Gümrük Vergisinin değerlendirilmemesi hk
31. 19.12.2020 31339 Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Araçlar ve bunların aksam, sistem teknik üniteleri ve karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan içten yanmalı motorlar için teknik servislere dair 2016/17 sayılı SGM Tebliğine eklenen madde gereği; olağanüstü durumlar oluşması halinde bilişim teknolojileri kullanılarak teknik servislerin değerlendirme/denetim işlemleri uzaktan yapılabilecek
32. 18.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.12.2020 tarihli 59881583 sayılı yazısı (TPS Kayıt Belgesi)
Kayıt Belgesine konu eşyanın TPS uygulamasına devam edileceği geri verme taleplerinin bildirimi hk
33. 18.12.2020 31338 Doğal Çiçek Soğanlarının 2021 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/41)
2021 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarının, cinslerinin ve türlerinin; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyalarının, cinslerinin ve türlerinin; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyalarının, cinslerinin ve türlerinin belirlenmesi hk.
34. 18.12.2020 31338 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğine yapılan değişiklikle; Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğine bulaşıcı hastalıklar kapsamındaki aşılar için Acil Kullanım Onayı (AKO) hükmü eklendi.
35. 18.12.2020 31338 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2021 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 1/1/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 34.809 TL (otuzdörtbinsekizyüzdokuzlira) olarak belirlenmiştir.
36. 18.12.2020   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 18.12.2020 tarihli 59875098 sayılı yazısı (Antrepolarda YGM Çalışanı Olarak Görev Yapan Gümrük Müşavir Yardımcıları)
Antrepolarda YGM Çalışanı Olarak Görev Yapan Gümrük Müşavir Yardımcıları hk.
37. 17.12.2020   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 17.12.2020 tarihli ve 10998 sayılı yazısı (Birleşik Krallıkta Yeni Gümrük İşlemleri)
İngiltere-Birleşik Krallığın TIR Sistemi veya Ortak Transit (CTC) kapsamı 2021 ve sonrasında kara taşımacılık gümrük işlemleri hk
38. 17.12.2020 31337 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3308)
95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 10. fasıldaki Tohumluk olmayan buğday, mahlut, arpa ve mısırda, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı,30/04/2021 tarihine uzatıldı.
39. 17.12.2020 31337 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307)
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek yatırımlara Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları ve AR-GE ve çevre yatırımları eklendi; Bu yatırımlar için verilecek faiz ve kar payı desteği tutarı üst limiti ise sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirası olarak değiştirildi; AR-GE ve çevre yatırımları için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı; 1 Temmuz 2020'den itibaren geçerli olmak üzere, Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yan demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31/8/2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebileceği ile ilgili geçici madde eklendi.
40. 17.12.2020 31337 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169)
Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2020 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ
41. 17.12.2020 31337 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 4, 5, 39, 40, 41, 42, 47 nci maddeleri (Tanımlar, Muafiyetler, Kaza veya Tehlike Durumunda Işınlanma, Radyasyon kaynaklarının kaybolması veya çalınması), 50 ila 76 ncı maddeleri (Lisans, İzin, Denetim, Kayıtlar) ve Ek-1 (Radyoizotoplar İçin Muafiyet Sınırları) yürürlükten kaldırılmıştır.
42. 16.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.12.2020 tarihli 59809181 sayılı yazısı (Ticari Kullanıma Mahsus Taşıtları-Gümrük Kanununun 238.Madde Uygulaması)
Süresi içinde çıkış yapmayan ticari taşıtların ayniyet tespitinin yapılamadığı ve yapılabildiği duruma göre idari yaptırım cezası hk.
43. 16.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.12.2020 tarihli 59861800 sayılı yazısı (Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Götürü Teminat Olarak Kullanılması Talebi)
Toplu teminatların götürü-yaygın teminat olarak kullanılmasının sistem ve belge kontrolüyle birlikte başlayacağı hk.
44. 16.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.12.2020 tarihli 59799904 sayılı yazısı (2430 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının Geçici 1 İnci Maddesi)
Süre hesaplamasında yayım tarihinden itibaren otuz gün sonra ifadesinde yayım tarihinin 30 güne dahil olduğu hk.
45. 15.12.2020   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 15/12/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 15/12/2020 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
46. 12.12.2020 31332 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları için, 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak değerler.
47. 12.12.2020 31332 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca 2021 yılında uygulanacak para cezaları hk.
48. 12.12.2020 31332 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca 2021 yılında uygulanacak para cezaları hk.
49. 12.12.2020 31332 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca 2021 yılında uygulanacak para cezaları
50. 11.12.2020   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu yazısı (E-80572740-205)
Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne muhatap Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu konulu yazısı ile cevabi yazı.
51. 11.12.2020 31331 Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ
Kıyı tesislerinde gemilere verilen hizmet kalemlerinin taban veya tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
52. 10.12.2020 31330 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin bazı madde ve eklerinde değişiklik yapıldı.
53. 10.12.2020 31330 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yapılan değişikle; Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde, menşe şahadetnamesi aranmaz. (Yürürlük Tarihi:1/1/2021)
54. 10.12.2020   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 02.10.2020 tarihli 3154786 sayılı yazısı (Kargo Hizmeti ve Akaryakıt Alımı)
Süreklilik arz eden kargo hizmet ve akaryakıt alımının Orta Anadolu Bölge Tasfiye İşletmesince yapılacağı hk.
55. 9.12.2020   İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 09.12.2020 tarihli ve 59623592 sayılı yazısı (7256 Sayılı Kanun - Yapılandırma)
7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvuruların doğru ve hızlı bir şekilde karşılanması için dikkate alınması gereken hususlar hk.
56. 9.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.12.2020 tarihli 59655817 sayılı yazısı (2020/24 Sayılı Genelge-Teminat)
Potansiyel vergi numarasına sahip olan ve beyannamenin alıcı/ithalatçısı alanında vergi numarası bulunacak serbest bölgelerde yerleşik firmaların düzenleyecekleri sözlü beyanlarda firmaları adına e-teminat mektubu verebilmeleri hk.
57. 9.12.2020 31329 Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin, Beyanname verilmesi başlıklı maddesinde değişiklik yapılmış; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ibaresi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanı ibaresi de Tarım ve Orman Bakanı olarak değiştirilmiştir.
58. 9.12.2020 31329 Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin, Beyanname verilmesi başlıklı maddesinde değişiklik yapılmış; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ibaresi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanı ibaresi de Tarım ve Orman Bakanı olarak değiştirilmiştir.
59. 9.12.2020 31329 Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin, Beyanname verilmesi başlıklı maddesinde değişiklik yapılmış; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ibaresi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanı ibaresi de Tarım ve Orman Bakanı olarak değiştirilmiştir.
60. 7.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.12.2020 tarihli 59614350 sayılı yazısı (İhracat Refakat Belgesi Muayene ve Müzekkere Ekranı)
İhracat Refakat Belgesi Muayene ve Müzekkere ekranında güncelleme ve İhracat Refakat Belgesi uygulama kılavuzu hk.
61. 4.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.12.2020 tarihli 59572932 sayılı yazısı (BTB İtirazı)
TR410000200012-13 referans no.lu BTB lerin iptal edilmesi hk.
62. 3.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.12.2020 tarihli 59507879 sayılı yazısı (Götürü Teminattan Yararlanacak Antrepolarda Daha Önce Başlamış Gümrük Yükümlülüğü Devam Eden İşlemlere Ait Teminatların İadesi)
Götürü Teminattan Yararlanacak Antrepolarda Daha Önce Başlamış Gümrük Yükümlülüğü Devam Eden İşlemlere Ait Teminatların İadesi hk.
63. 2.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.12.2020 tarihli 59489241 sayılı yazısı (Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Götürü Teminat Olarak Kullanılması Talebi)
Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Götürü Teminat Olarak Kullanılması Talebi hk.
64. 2.12.2020   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 02.12.2020 tarihli 59486900 sayılı yazısı (Kargo Hizmet Alımı)
Kargo hizmet alımı 2021 ihalesine katılım olmadığından tasfiye işletme müdürlükleri bütçesinden karşılanması hk.
65. 2.12.2020   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 02.12.2020 tarihli 59486453 sayılı yazısı (TTB'lerin Elektronik İmza İle İmzalanması Hk)
Tespit ve Tahakkuk Belgelerin (TTB) elektronik imza ile gönderilmesi geçiş sürecindeki hataların bildirilmesi hk.
66. 2.12.2020 31322 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7257
Elektrik Piyasası Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı diğer kanunlarda değişiklik yapılmıştır.
67. 2.12.2020 31322 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)
3192 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları hk.
68. 2.12.2020 31322 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde, Bakanlık isimleri ve Değerlendirme ve Denetim Komisyonunun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen üye başkanlığında toplanacağı ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
69. 2.12.2020   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 2/12/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 2/12/2020 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
70. 1.12.2020  

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 1/12/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 1/12/2020 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

GEBZE VE KOCAELİ'NİN TEK YASAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK FİRMASI -

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Müdürlüğü-

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük haber

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Malları

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Ercan gümrük müşavirliği kocaeli

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük işlemleri yapan firmalar

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Kocaeli Gümrük müşavirlikleri

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

 

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.gümrük müşavirliği Gebze- ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği -Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Gümrük Müşavirliği

Gümrük firmaları ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği maaş-e-ihale gümrük araba ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.ALTUNBAŞAK Gümrük malları SATIŞ ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

ALTUNBAŞAK Gümrük Nedir ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

Gümrük Satış ALTUNBAŞAK

Gümrük Malları Satış İlanları ALTUNBAŞAK

Gümrükler Genel Müdürlüğü ALTUNBAŞAK

e-ihale indir ALTUNBAŞAK

Gümrük ÇIKIŞLI araba ALTUNBAŞAKAltunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği İstanbul ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği firmaları ALTUNBAŞAK

ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Gümrük firmaları İstanbul ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği is ilanları ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği DerneğiGümrük Müşavirliği Hizmetleri

ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.ALTUNBAŞAK Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.Gümrük Müşavirliği İstanbul ALTUNBAŞAK

Gümrükleme şirketleri gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Sınavı ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği maaş ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği is ilanları ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği ekşi ALTUNBAŞAK

Saygılarımla / Best Regards

 Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellor

  

LOGO1

Tel: 0 262 642 08 32-33-34 Dahili: 128 |  Fax:  0 262 642 08 49 | Gsm: 0532 454 41 89

Osmanyılmaz Mah. İstanbul Cd. AGM Güneş Plaza. No: 32  Kat:4-5-6 | Gebze| KOCAELİ