DUYURULAR

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5052) (2022 Yılı) (31.12.2021 t. 31706 s. 3.mük R.G.)

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5052) (2022 Yılı) (31.12.2021 t. 31706 s. 3.mük R.G.)

Karar Sayısı: 5052

Ekli “İthalat Rejimi Kararına  Kararı” nın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci22 nci ve 55 inci maddeleri ile  2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2021

 

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Karar; ithalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ile eş etkili vergi ve mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsar.”

MADDE 2- Aynı Kararın 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İthalat işlemlerine ilişkin mevzuatta yer alan toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıflar, ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılır.”

MADDE 3- Aynı Kararın geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2021” ibareleri “1/1/2022” şeklinde, “28/2/2021” ibaresi “28/2/2022” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan “1/1/2018-31/12/2019” ibaresi “1/1/2017-31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Kararın ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Kararın geçici 3 üncü ve geçici 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Kararın ekinde yer alan listeler ve ekler değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara ekte yer alan listeler ve ekler ilave edilmiştir.

MADDE 8- Bu Karar 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar……………………………………………………………………………...…

I Sayılı Liste Tarım Ürünleri ….……………………………………………….………….

II Sayılı Liste Tarım Ürünleri (4,5,9,13,14,15,17,18,19,20,21,22 ve 24. Fasıllar)…………

II Sayılı Liste Sanayi Ürünleri (25-97. Fasıllar) ……………………………….………..…

III Sayılı Liste İşlenmiş Tarım Ürünleri ………………………………………………......

Tablo 1- III Sayılı Listeye Ait Kod Numaralarını Gösterir Bileşim Tablosu…………...

Tablo 2- III Sayılı Listeye Ait Tarım Payı Tablosu ………………………………......

IV Sayılı Liste Balıkçılık ve Su Ürünleri (2, 3, 15, 16. ve 23. Fasıllar)……………………..

V Sayılı Liste Gümrük Vergisi Askıya Alınan Sanayi Ürünleri..................…………..…….

VI Sayılı Liste Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Ürünler …………………......

VII Sayılı Liste Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri …………………………………………...………………..

 

EK 1- Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi …..………….

EK 2- Gelişme Yolundaki Ülkeler Ürün Grubu Listesi ……………………………...……

EK 3- Özel Teşvik Düzenlemesi Kapsamındaki Ülkeler Ürün Grubu Listesi ………..……

EK 4- En Az Gelişmiş Ülkeler Ürün Grubu Listesi ..………………………………..……


KISALTMALAR

I, II (4-24. FASILLAR), III, IV, V, VI ve VII SAYILI LİSTELER SÜTUN BAŞLIKLARI KISALTMALARI

AB : Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler
BK : Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
B-HER : Bosna-Hersek
D-8 : Gelişen Sekiz Ülke (Bangladeş Halk Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti hariç olmak üzere Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti)
DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü
: Diğer Ülkeler
EAGÜ : En Az Gelişmiş Ülkeler
EFTA : EFTA Üyesi Ülkeler (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre)
EMY : Ek Mali Yükümlülük
F.ADA : Faroe Adaları
G.KORE : Güney Kore
GTP : Gümrük Tarife Pozisyon Numarası
GTİP : Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (2022 yılı “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde” yer alan pozisyon numaralarındaki eşya)
GTS ÜLKELERİ : Ek -1’de yer alan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler
GÜR : Gürcistan
GYÜ : Gelişme Yolundaki Ülkeler
GV : Gümrük Vergisi Oranı
KOS : Kosova
MLZ : Malezya
ÖTDÜ : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
SNG : Singapur Cumhuriyeti
VNZ : Venezuela

II SAYILI LİSTE (25-97. FASILLAR) SÜTUN BAŞLIKLARI KISALTMALARI

1 :AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri : Arnavutluk, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Bosna-Hersek, Fas, Faroe Adaları, Filistin, Gürcistan, Güney Kore, İsrail, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Mısır, Morityus, Moldova, Sırbistan, Şili, Tunus.
2 : Malezya
3 : Singapur Cumhuriyeti
4 : Venezuela
GTS ÜLKELERİ : Ek -1’de yer alan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

 

İTHALAT REJİMİ KARARI EKLERİ VE LİSTELER

31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesinin yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

MADDE 2- (1) Bu Karar; ithalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, eş etkili vergiler ile diğer mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsar.


31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının yukarıdaki Karar ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır.

(2) 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ve Türkiye-AB Arasında Gümrük Birliğini Tesis Eden 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında olup A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen, Türkiye ile AKÇT arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Anlaşmanın yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile ilgili Anlaşma ile Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin 1/98 sayılı Kararı kapsamında olup geçerli bir menşe ispat belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya, 28/2/2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde 2020 yılına ait İthalat Rejimi Kararı eki listelerde ‘AB’ sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu uygulanır.


31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının yukarıdaki Karar ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır.

(3) 1/1/2021 tarihinden sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, bu Karar eki listelerde "Diğer ülkeler" sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu doğrultusunda teminat alınarak ithal edilir.


31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ek 1 inci maddesinin yukarıdaki Karar ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır.

EK MADDE 1- (1) İthalatın “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” hükümlerine uygun şekilde yapılması halinde, bu Kararın uygulanması bakımından Avrupa Birliği’ne uygulanan gümrük vergisi oranları/ek mali yükümlülük Birleşik Krallık’a da uygulanır.


31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının geçici 3 üncü maddesinin yukarıdaki Karar ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 04/08/2020 tarihli ve 2818 sayılı  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile 24/11/2020 tarihli ve 3202 sayılı İthalat Rejimi Karına Ek Karar kapsamında yer alan eşyanın, İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Açılan Tarife Kontenjanı Kararları kapsamında ithalatında ödenen gümrük vergisi ve toplu konut fonu miktarının, Tarife Kontenjanına İlişkin Kararlar eki listelerde belirlenen tavizli oran/miktardan fazla olması halinde, bu fazlalıkla ilgili olarak  4458 sayılı  Kanunun dokuzuncu kısmının  beşinci bölümünde  yer alan  hükümler çerçevesinde işlem tesis edilir.


31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının geçici 4 üncü maddesinin yukarıdaki Karar ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır.

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Geçici 1 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, 1 Ocak 2021 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında gerçekleşen ithalat işlemlerinin, “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” hükümlerine uygun şekilde yapıldığının ispatı halinde, söz konusu eşyaya Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi oranları/toplu konut fonu uygulanır; alınan teminatlar hakkında gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.