DUYURULAR

31.12.2020 tarih, 31351 sayılı Resmi Gazete içeriği

 31.12.2020 tarih, 31351 sayılı Resmi Gazete içeriği

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Milletlerarası Andlaşma
  –– 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3346) 0
Cumhurbaşkanı Kararları
  –– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 3347) 0
  –– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3348) 0
Yönetmelikler
  –– Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisi Üzerinden Belirlenen Payın Özel Hesaba Aktarılması, Kullanılması ve Denetimi Hakkında Yönetmelik 0
  –– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0
  –– Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0
  –– Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0
  –– Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 0
  –– Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0
Tebliğler
  –– 2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 0
  –– 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2021/1) 0
  –– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/45) 0
  –– Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 0
  –– Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 0
  –– Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/18) 0
  –– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/19) 0
  –– 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ 0
  –– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 0
  –– Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.3) 0
  –– Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-45.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-45.2.a) 0
Yargı Bölümü:
Yargıtay Kararı
  –– Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar 0
İLAN BÖLÜMÜ
  a - Yargı İlanları 0
  b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 0
  c - Çeşitli İlanlar 0
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 0
 

Lütfen Dikkat!!! Yukarıdaki Resmi Gazete' nin mükerrer sayıları vardır:


1. Mükerrer R.G.
2. Mükerrer R.G.
3. Mükerrer R.G.
4. Mükerrer R.G.
5. Mükerrer R.G.