DUYURULAR

01.03.2022 - 23..03.2022 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri

01.03.2022 - 31.03.2022 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 22.03.2022 31786 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
2. 21.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.03.2022 tarihli 73037429 sayılı yazısı (Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Talebi Hk.)
İGMD - Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısının 2 Nisan 2022 tarihine ertelenmesi hk.
3. 19.03.2022   Genelge No: 2022/5 (TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Kapsam Dışı Yazısı)
Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2022/5) uyarınca düzenlenen Kapsam Dışı Yazısı Tek Pencere Sistemine alınmıştır.
4. 18.03.2022 31782 Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 5307)
5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun birinci maddesinde yer alan yurt dışına çıkış harcı 50 TL den 150 TLye yükseltildi.
5. 18.03.2022 31782 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5315)
2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesine esas yıllık hasılat tavanı 125 milyon TL den 250 milyon TL ye çıkarıldı; yönetmeliğin mikro işletme tanımında yıllık hasılat sınırı 3 milyon TL den 5 milyon TL ye, küçük işletme tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı 25 milyon TL den 50 milyon TL ye, orta büyüklükte işletme tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı ise 125 milyon TL den 250 milyon TL ye çıkarıldı; Bakanlık adı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şeklinde değiştirildi.
6. 18.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.03.2022 tarihli 72934799 sayılı yazısı (Ukrayna Taşıtlarının Yola Elverişlilik Belgeleri)
Ukrayna taşıtlarının süresi dolan Yola Elverişlilik Belgelerinin 30 haziran 2022 kadar kabul edilmesi hk.
7. 18.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.03.2022 tarihli 72935719 sayılı yazısı (Ukrayna İkili ve Transit Geçiş Belgeleri)
Ukrayna plakalı taşıtlarca ikili veya transit taşımalarda geçici süre ile geçiş belgesi aranmaması hk.
8. 17.03.2022   Erenköy Gümrük Müdürlüğünün 17.03.2022 tarihli 72920959 sayılı yazısı (Geri Gelen Eşya hk.)
Geri gelen eşya ile alakalı olarak; 2022/46 sayılı Müdürlük Emrinde teminat alınsa dahi eşyaların teslim edilmemesi yönünde herhangi bir talimatın bulunmadığı, geri gelen eşyanın ihracına ilişkin KDV ve ÖTV iadesi veya istisnası ile diğer hak ve menfaatlere tekabül eden tutarın teminata bağlanması suretiyle eşyanın teslim alınmasının talep edilmesi halinde, sisteme teminat girilmiş olması durumunda eşyanın teslimi hk.
9. 17.03.2022   Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 17.03.2022 tarihli 72875616 sayılı yazısı (2022/25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği İthalat Denetimi)
2022/25 sayılı Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında fren balatalarının denetime tabi tutulduğu; 8708.30.91.00.11, 8708.30.91.00.19 ve 8708.30.99.00.11 GTİP li fren balatalarının aksam ve parçalarının denetime tabi olup olmadığı ile ilgili olarak söz konusu ürünlere yönelik TAREKS üzerinden başvuru yapılması gerektiği hk.
10. 17.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.03.2022 tarihli 72749915 sayılı yazısı (Suriye'ye Sevk Edilecek Gübre Cinsi Eşyada Laboratuvar Analizleri)
Suriye kapılarına sevk edilen gübreler hareket idaresince tahlile gönderilirken istenecek bilgiler
11. 16.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.03.2022 tarihli 72833749 sayılı yazısı (Mısır - ACID Sistemi)
Mısıra yapılacak ihracat gönderilerinin kaydı için geliştirilen Advanced Cargo Information (ACI-ACID) (Gönderi Ön Bilgilendirme) sistemi hk.
12. 16.03.2022   Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 16.03.2022 tarihli 72889447 sayılı yazısı (Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları)
Tarım ürünlerine ilişkin DİR genelgesinin özel düzenlemeye tabi eşyalar kısmında yapılan değişiklikler
13. 15.03.2022   Strateji Geliştirme Başkanlığının 15.03.2022 tarihli ve 72856867 sayılı yazısı (EBYS'de Tanımlı Unvanlar)
EBYS de ünvanlar modülünde yeni ünvan eklemede vekalet ve sözleşmeli ibareleri hk.
14. 15.03.2022   Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 15.03.2022 tarihli 72824143 sayılı yazısı (Uluslararası Gözetim Şirketleri)
Uluslararası gözetim şirketlerinin B tipi UGŞ belgesi yenileme talepleri hk.
15. 15.03.2022 31779 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; AB dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 Avroyu geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi yüzde 20 den % 30 a çıkarıldı; 1.500 Avroyu geçmeyen ilaç gönderileri için de tek ve maktu vergi alınacak; Yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller de Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvar ve genetik merkezler adına gönderilmiş olması halinde muafiyet kapsamda değerlendirilecek; milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan motorlu nakil vasıtalarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren on yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı yapılamayacak, on yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmayacak (Yürürlük; 1/5/2022)
16. 14.03.2022   Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 14.03.2022 tarihli 72802190 sayılı yazısı (Irak / Yaptırımlar Listesi Güncellemesi)
Irak yaptırımlar listesinin BMGK 1518-2002 sayılı kararı uyarınca güncellendiği hk.
17. 14.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.03.2022 tarihli 72789924 sayılı yazısı (Antrepodan Transiti Yasak Eşya)
Antrepodan transiti yasak eşyaya ilişkin 72700509 ve 72769729 onaylarının iptal edildiği hk.
18. 12.03.2022 31776 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5291)
Bazı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar)
19. 11.03.2022 31775 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2022/3)
2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçmeyen, kaplama için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 44.08) eklenmiştir.
20. 11.03.2022 31775 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmeyeceği; Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirmenin, sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanacağı; Lisansların sona ermesi ve iptali; LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin 5307 sayılı Kanun gereği de Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsamında stok yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlü olacağı; LPG Depolama Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler ile ilgili konularda değişiklikler, düzenlemeler yapılmıştır.
21. 11.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.03.2022 tarihli 72733112 sayılı yazısı (RF_ATA Karnesi)
Rusyaya gönderilen sergi ve fuar eşyasına ait ATA karnelerinde yapılan hatalar ve bilgilenme adresi hk.
22. 10.03.2022   Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün 10.03.2022 tarihli ve E-85260824-235.02-216099 sayılı yazısı (Geçiş Belgeleri)
Geçiş belgelerinin kullanım durumu ile ilgili, firmalardan/sektör temsilcisi kuruluşlardan gelen talepler ve Ukrayna da yaşanan son gelişmeler dikkate alındığında, taşımacıların alternatif güzergahlardan yapacakları taşımaların kolaylaştırılmasını teminen; Sarp veya Aktaş veya Türkgözü Sınır Kapılarından çıkış yaparak Belarus a yapılacak taşımalar için (BY8) Gürcistan-Rusya-Belarus ve (BY9) Gürcistan-Azerbaycan-Rusya-Belarus güzergahlarının eklenmesi, Rusya ikili geçiş belgelerinin sadece yükün tamamı Rusya varışlı taşımalara tahsis edilmesi hk.
23. 10.03.2022   Genelge No: 2022/4 (Geri Gelen Eşyanın Teminat İle Teslim Edilmesi Hk)
Geri gelen eşya için, bu eşyanın ihracına ilişkin KDV ve ÖTV iadesi veya istisnası ile diğer hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığına ilişkin vergi dairesi ve ilgili kurumlar nezdinde yapılan araştırmanın cevabı beklenmeksizin bunlara tekabül eden tutarın teminata bağlanması suretiyle eşyanın teslim alınmasının talep edilmesi halinde yapılacak işlemler hk.
24. 10.03.2022   Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 10.03.2022 tarihli ve 72721946 sayılı yazısı (2016/11 Sayılı Gözetim Tebliği)
İstanbul Gümrük Gümrük Müşavirleri Derneğinin Ticaret Bakanlığına muhatap İthalat Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ 2006/11 de Yaşanan Sorunlar konulu yazısı ile cevabi yazı.
25. 10.03.2022 31774 Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
Kıymetli maden ve taşlara ayar raporu düzenleyecek özel ayar evlerinin yetkilendirilmesi, kuruluş, şube açma, faaliyet, yükümlülük ve yapacakları işlemlere dair usul ve esaslar hk.
26. 10.03.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 15.02.2022 tarihli ve 71950796 sayılı yazısı (Güney Kore menşe beyanı kontrolünün şüphe ve gerek duyulması halinde gerçekleştirilmesi hk.)
Güney Kore menşeli eşya için ibraz edilen menşe beyanlarının Güney Korede yerleşik bir ihracatçı tarafından yapılıp yapılmadığı hususuna bilhassa dikkat edilerek gümrük idarelerince incelenmesi, sonradan kontrolünün şüphe ve gerek duyulması halinde gerçekleştirilmesi hk.
27. 10.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.03.2022 tarihli 72610756 sayılı yazısı (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü YYS Soru Formu V3.3.1)
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü YYS Soru Formu V3.3.1 Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayınlanmıştır.
28. 10.03.2022   Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 10.03.2022 tarihli ve 72609348 sayılı yazısı (7223 Sayılı Kanun-İdari Yaptırımların Uygulanması)
7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde teknik düzenlemelere aykırılık tespit edilmesi halinde yapılacak işlemler hk.
29. 10.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2022 tarihli 72267632 sayılı yazısı (DİR Kapsamında Ham Elmas İthalatı)
Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan elmas ithalatında da Borsa İstanbul nezdinde tescilin gerektiği hk.
30. 10.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2022 tarihli 72703475 sayılı yazısı (Gıda Ürünlerinin Gümrük İşlemleri Hk)
Rusya ve Ukraynadan sevkli gıda ürünlerinin gümrük işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi hk.
31. 9.03.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 09.03.2022 tarihli ve 72700264 sayılı yazısı (Çin Bilgi Talepleri)
Çin Halk Cumhuriyetinden sonradan kontrol bilgi taleplerinin karşılanabilmesi için kullanılacak form örneği ve dikkat edilecek hususlar hk.
32. 8.03.2022 31772 Nükleer Düzenleme Kanunu - 7381
Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili kişi, tesis, cihaz ve maddeler, bu faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumunun yetki ve sorumlulukları hakkında Yönetmelik
33. 8.03.2022   Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun K :2021/2681 sayılı ve E :2021/896 Kararı (Gümrük Yönetmeliği 559/3. fıkranın iptali hk)
Gümrük Yönetmeliği 559/3. fıkranın (Antrepolara konulan eşyanın tabi tutulabileceği gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma sınırlama getirmeye Bakanlık yetkilidir.) iptali hk
34. 8.03.2022   Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E :2016/2991, K :2018/5551 Kararı
Gümrük Yönetmeliği 559/3. fıkranın (Antrepolara konulan eşyanın tabi tutulabileceği gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma sınırlama getirmeye Bakanlık yetkilidir.) iptali hk
35. 7.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.03.2022 tarihli 72576849 sayılı yazısı (İthali Yapılan Cep Telefonlarının İhracı)
İthali Yapılan Cep Telefonlarının İhracı hk.
36. 7.03.2022   Personel Genel Müdürlüğünün 07.03.2022 tarihli 72572361 sayılı yazısı (Uzaktan Eğitim İçerik Listeleri)
Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) üzerinden tüm personelin kullanımına sunulan eğitimlerin ve Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden tüm kamu personelinin kullanımına sunulan eğitimlerin içerik listeleri hk.
37. 6.03.2022 31770 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/8)
Hindistan menşeli polietilen tereftalat (PET) filmlerinin Türkiyeye ithalatında açılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, uygulanmakta olan telafi edici verginin Tebliğde isimle bildirilen firmalar için aynen, Diğerlerinde ise %11,61 (Gümrük Kıymetinin Yüzdesi Olarak) olarak devamına karar verilmiştir.
38. 5.03.2022 31769 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/03/2022 Tarihli ve 10826 Sayılı Kararı
5605-2 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararının Ulusal marker eklenmesi başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; Ulusal markerin, onaylanan başvuruda belirtilen tesisten başka bir tesise taşınması işlemi bir takvim yılı içerisinde en fazla 12 kez olarak gerçekleştirilebilecektir.
39. 4.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.03.2022 tarihli 72486352 sayılı yazısı (ÖTV Matrahı Tespiti)
İthalattan önceki ardiye hizmet bedelinin, KDV den istisna olsun ya da olmasın, ithalat sırasındaki ÖTV matrahına dahil edilmesi gerektiği hk.
40. 4.03.2022 31768 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5253)
İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listede yapılan değişiklikle; Bazı bitkisel yağlar (soya yağı, palm yağı, Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları, Rep, kolza ve hardal yağı, Mısır yağı) ile rep ve kolza tohumlarının ithalatında 30 Haziran 2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanacak.
41. 4.03.2022 31768 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/2)
2022/1 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğde yapılan değişik ile Tarım ve Orman Bakanlığının ihracatta düzenleme yapmaya yetkili olduğu tarım ürünleri listesine Büyükbaş hayvanların eti, Koyun ve keçi etleri, Sakatatlar, Bezelye, Pirinç, Buğday unu, Mısır unu, Buğday irmiği, Mısır irmiği, Aşurelik buğday, Soya yağı ve fraksiyonları, Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları, Rep, kolza ve hardal yağı ve, Mısır yağı ve fraksiyonları bunların fraksiyonları, Margarin, Bulgur ve Karma yemler EKLENDİ.
42. 4.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.03.2022 tarihli 72431721 sayılı yazısı (POS Cihazı İle Tahsilat)
Trafik cezaları ve köprü/otoyol geçiş ücretlerinin sınır kapılarında bulunan yolcu ve TIR çıkış tescil peronlarında POS cihazları aracılığıyla kredi kartları kullanılmak suretiyle tahsil hk.
43. 4.03.2022   Personel Genel Müdürlüğünün 04.03.2022 tarihli 72549946 sayılı yazısı (Pandemi Tedbirleri)
Maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kurallarının yeniden düzenlenmesi, uygulamadan kaldırılan covid 19 tedbirleri ile sınır kapılarındaki uygulama esasları hk.
44. 4.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.03.2022 tarihli 72530413 sayılı yazısı (BAE Plakalı Taşıtların Sınır Giriş-Çıkışları)
Birleşik Arap Emirlikleri plakalı taşıtların giriş çıkışlarında işlemlerin basitleştirilmesi U-net sistemine tanımlandığı Ulaştırma Bakanlığının yazısı hk.
45. 3.03.2022   Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 03.03.2022 tarihli ve 72492725 sayılı yazısı (Risk Değerlendirme Komisyonu Hk)
Tüketici ürünlerine yönelik yürütülecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için her bölge müdürlüğü bünyesinde risk değerlendirme komisyonlarının oluşturulması ve GÜBİS e kayıt hk.
46. 3.03.2022 31767 Ukrayna’dan Yapılacak Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5251)
Ukrayna dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, söz konusu ülke yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmaz.
47. 3.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.03.2022 tarihli 72028970 sayılı yazısı (Ayniyat Tespiti-Korona Virüs Kapsamı İşlemler)
Korona virüs kapsamında zorunlu durumlar dışında sadece ayniyat tespiti için kırmızı hatta yönlendirilmemesi, ayniyat tespit işlemlerinin fatura bilgileri, fotoğraf, seri no vb. belge/bilgiler dikkate alınarak gerçekleştirilmesi hk.
48. 2.03.2022 31766 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 7370
7 Kasım 2019 tarihinde Budapeşte de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur.
49. 2.03.2022 31766 Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 7372
24 Ağustos 2020 tarihinde Rabat da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Notalarla birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.
50. 2.03.2022   Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 02.03.2022 tarihli 72450251 sayılı yazısı (2022/21 Sayılı ÜGD Tebliği Genelgesi Hk.)
2022/21 sayılı ÜGD Tebliği Uygulama Genelgesinin, Etiket ve İşaretleme başlıklı 20 inci maddesinde yapılan değişiklik ile 10 kg üstü doğrudan tüketiciye yönelik olmayan kuru kayısı ihracatında, ambalaj işaretlemeleri açısından son tüketim tarihi veya raf ömrü ibaresi isteğe bağlı olacak.
51. 2.03.2022   Strateji Geliştirme Başkanlığının 02.03.2022 tarihli ve 72384020 sayılı yazısı (YBS Sistemi (Muhasebe Raporları))
Yönetim bilgi sisteminde YBS yetkilendirme yapılması ve yıl içerisinde gerekli düzeltmelerin yapılabileceği hk.
52. 2.03.2022   Personel Genel Müdürlüğünün 02.03.2022 tarihli 72472670 sayılı yazısı (Ülke, Başkent ve Şehir Adları)
Ülke adları ve başkentleri ile şehirlerin isimlerinin yazı dilinde doğru yazılması ve bir standardın oluşturulması hk.
53. 1.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarihli 72430753 sayılı yazısı (Onama Kararı - Alkollü İçki Üreticileri ve İthalatçıları Derneği)
Antrepodaki alkollü içeceklerin satış mağazaları dışında transitine izin verilmemesi işleminin Gümrük Yönetmeliğinin 559/3 fıkrasının iptal edildiği hk.
54. 1.03.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarihli 72407041 sayılı yazısı (Tunus-MEDOS Islak İmza)
İkinci bir talimata kadar Tunus a yönelik olarak düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarınca imzalanması gerektiği hk.
55. 1.03.2022 31765 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249)
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle; Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektrik teslimlerinde KDV yüzde 18 den yüzde 8 e indirildi.
56. 1.03.2022   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 1/3/2022 tarihinden itibaren 21/12/2021 tarihli ve 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer alan akaryakıt için uygulamada olan; benzin, motorin ve LPG ye gelecek zamların ÖTV den karşılanmasını öngören eşel mobil sistemi, 4938 sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen ÖTV tutarlarına ulaşılması nedeniyle 1/3/2022 tarihi itibariyle kaldırıldı; Eşel mobil sisteminin kalkmasıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış ve indirimler bundan sonra pompaya doğrudan yansıyacak.
57. 1.03.2022 31765 Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Maden Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; madencilik faaliyetlerinin tapuda ‘zeytinlik’ olarak kayıtlı olan bölgelerde olması ve başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda faaliyeti yürütecek kişi, bitiminde rehabilite edeceğini taahhüt etmesi şartıyla zeytinlikleri kullanabilecek.