DUYURULAR

01.05.2024 - 21.05.2024 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

01.05.2024 - 31.05.2024 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 21.05.2024 32552 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/19)
Avrupa Birliği (İspanya Krallığı hariç olmak üzere) menşeli/çıkışlı 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.
2. 21.05.2024 32552 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8484)
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 4,5 olarak belirlenmiştir.
3. 21.05.2024 32552 Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)
Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) nin, 2. Tanımlar ve Kısaltmalar, 3.2. e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu, 4.3. e-Defter Dosyalarının Oluşturulması ve Berat Dosyalarının e-Defter Uygulamasına Yüklenmesi, 4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı, 6. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler ve 7. Diğer Hususlar bölümlerinde değişiklikler yapıldı.
4. 21.05.2024 32552 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:?8)
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine istinaden, yıllık %36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %48 olarak belirlenmiştir.
5. 21.05.2024 32552 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8485)
3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının 1/6/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %24 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
6. 17.05.2024 32549 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)
3921.90.60.00.11 Polietilenden plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler, 8208.30.00.00.00 elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları, 8301.40.11.00.00 - 8301.40.19.00.11 - 8301.40.19.00.19 kilitler, 8301.60 kilit aksam ve parçaları, 9105.21.00.00.00 elektrikle çalışan duvar saatleri, 9609.10 kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri, 9613.10.00.00.00 - 9613.20.00.00.11 - 9613.20.00.00.19 gazlı cep çakmaklarının (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatı ileriye yönelik olarak gözetim uygulamasına tabi tutulmuştur. (Yürürlük; 16/06/2024)
7. 17.05.2024 32549 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:?2024/16)
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6802.23 ve 6802.93 gtip li granitin ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/19) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.
8. 17.05.2024 32549 Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Kamu kurum ve kuruluşlarında Taşınmaz edinilmesi, kiralanması ve kullanılması, Resmî taşıtların edinilmesi ve kullanılması, Haberleşme giderleri, Personel görevlendirmeleri, Basın ve yayın giderleri, Kırtasiye ve demirbaş alımları, Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri, Personel giderleri, Enerji ve su alımları, Personel servisi hizmetine ilişkin giderlerle ilgili tasarruf tedbirleri hk.
9. 16.05.2024   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.05.2024 tarihli 96885064 sayılı yazısı (Gümrük Beyannamesinin 24 No lu Alanı Hk)
Rejim kodu ayrımı olmaksızın, gümrük beyannamesinin 24 no.lu İşlemin Niteliği başlıklı alanının beyanname ana ekranına veri girişi yapılmadan yalnızca kalem ekranında aktif hale getirilmesi yönünde sistemsel düzenleme yapılarak 25.04.2024 tarihi saat 12:00 itibarıyla devreye alınmıştır.
10. 16.05.2024 32548 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/4)
6806.10.00.00.11 Dökme seramik elyaf ve 6806.10.00.00.12 Seramik elyaf battaniye tanımlı eşyaların (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatı ileriye yönelik olarak gözetim uygulamasına tabi tutulmuştur. (Yürürlük; 15/06/2024)
11. 16.05.2024 32548 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)
73.18 Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondelalar dahil) vb eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatı ileriye yönelik olarak gözetim uygulamasına tabi tutulmuştur. (Yürürlük; 15/06/2024)
12. 16.05.2024 32548 Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; kontrollere tabi tutularak ithal edilen koyun ve keçi türü hayvanlar on gün içinde varış işletmesinde ve işletmeyi terk etmeden önce, veri tabanına kaydedilecek; Koyun ve keçi türü hayvanların plastik kulak küpeleri üzerindeki bireysel hayvan tanımlama numarası İlk iki hane ülke kodu, Ülke kodundan sonraki iki hane il trafik kodu ve İl trafik kodunu takip eden en fazla dokuz hane olacak şekilde oluşturulur.
13. 16.05.2024 32548 Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; kontrollere tabi tutularak ithal edilen sığır cinsi hayvanlar, on gün içinde varış işletmesinde ve işletmeyi terk etmeden önce veri tabanına kaydedilecek; Sığır cinsi hayvanların plastik kulak küpeleri üzerindeki bireysel hayvan tanımlama numarası İlk iki hane ülke kodu, Ülke kodundan sonraki iki hane il trafik kodu ve İl trafik kodunu takip eden en fazla on hane olacak şekilde oluşturulur.
14. 16.05.2024 32548 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)
7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasının uygulamasına dair usul ve esaslar hk. (mücbir sebep hâlinin devam ettiği durumlarda ödemelerin taksitleri ve süreleri hk)
15. 15.05.2024 32547 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/17)
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9105.21.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “elektrikle çalışan duvar saatleri” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
16. 15.05.2024 32547 Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/19)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
31/12/2023 tarihli ve 32416 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/19) yürürlükten kaldırılmıştır.
17. 15.05.2024 32547 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/36)
2024/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliğinin nin Ek-1/C tablosundaki Türk standartlarına göre ticari kalite denetimine tabi yaş meyve ve sebzelere 0809.30.20.00.00 Yassı şeftaliler, 0809.30.30.00.00 Nektarinler ve 0704.10.10.00.12 Brokoli eklenmiştir.
18. 14.05.2024 32546 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/18)
Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Tayland Krallığı menşeli 3903.19.00.00.00 ve 3903.90.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “Diğerleri” eşya tanımlı polistiren ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmıştır.
19. 14.05.2024 32546 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin Ürünün azami depolama süresi ve geri alınmayan ürünlerin satışı başlıklı33 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; Tarım ürünün çeşidine göre Bakanlıkça belirlenen azami depolama süresi 24 aydan 36 aya çıkarıldı.
20. 14.05.2024 32546 Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinin Ürünün azami depolama süresi başlıklı 14 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; Hububat, baklagiller ve yağlı tohumların, hasat döneminden itibaren lisanslı depolarda depolanabilme süresi azami 12 aydan 18 aya; Toprak Mahsulleri Ofisine ait ürünler için 24 aydan 36 aya çıkarıldı.
21. 13.05.2024 32545 20/5/1987 Tarihli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin I, IIIa ve IV Sayılı Eklerini Değiştiren İlişik 25/8/2022 Tarihli ve 1/2022 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8449)
20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin I, IIIa ve IV Sayılı Eklerini Değiştiren İlişik 25/8/2022 Tarihli ve 1/2022 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması hk.
22. 13.05.2024 32545 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8448)
26 Kasım 2018 tarihinde imzalanan ve 7498 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların onaylanması hk.
23. 11.05.2024 32543 7501 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
3213 sayılı Maden Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunlarının bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
24. 6.05.2024 32538 Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2019/44)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/33)
2019/44 sayılı Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğin Genel kurallar başlıklı 5 inci maddesinde ve eklerinde Ek -1 Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesi, Ek - 2 Plastik Madde ve Malzemeler İçin Kısıtlamalar, Ek - 3 Uygunluk Beyanı, Ek - 4 Uygunluk Analizleri değişiklik yapıldı; Uyum süreci ile ilgili geçici madde eklendi.
25. 6.05.2024   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.05.2024 tarihli 96138972 sayılı yazısı (Muafiyet Fazlası Cep Telefonları)
Yolcu beraberinde muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonlarının ceza uygulanarak yolcuya tesliminin mümkün olmayacağı hk.
26. 5.05.2024 32537 Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. (Yarış Müessesesi, Pedigri, Sahip değiştirme işlemleri, Sahip değişikliğinde istenecek belgeler, İğdiş işlemleri...)
27. 5.05.2024   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 05.05.2024 tarihli 96458307 sayılı yazısı (A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi)
1 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde düzenlenmiş olması nedeniyle üzerinde ıslak imza bulunmayan A.TR Dolaşım Belgelerinin AB gümrüklerince kabul edilmesi hk.
28. 4.05.2024 32536 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
8541.42.00.00.00 gtipli Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücrelerin ithalatında uygulanan gözetim miktarı 60 ABD Doları/kg/brüt ten 85 ABD Doları/kg/brüt e yükseltildi. (Yürürlük; 3/6/2024)
29. 4.05.2024 32536 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/05/2024 Tarihli ve 12599 Sayılı Kararı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Farklılaştırılmış akaryakıtlara ilişkin 8730 sayılı Kararında yapılan değişiklikle; 15/4/2024 tarihi itibariyle akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan katkılı motorin ve benzinde fiyat farkı kaldırılacak ve tek fiyat uygulanacak.
30. 2.05.2024 32534 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)
AB Resmi Gazetesinde 2022-2023 tarihlerinde yayımlanan Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzüklerinde yer alan sınıflandırma kararları Tebliğ ekinde bildirilmiş olup, bu sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 02.05.2024 tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmiştir.
31. 2.05.2024 32534 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)
8517.18.00.00.19 diğer telefonlar, 8517.71.00.00.00 telefon cihazlarına ait her türlü anten ve anten yansıtıcıları; bunların aksam-parçaları ve 8517.79.00.00.00 Telefon cihazlarına ait diğer aksam ve parçaların ithalatında gözetim uygulaması ve daha önce 5 adet veya daha az miktarda yapılacak ithalatta, CIF kıymetine bakılmaksızın uygulanan gözetim muafiyeti kaldırıldı.(Yürürlük; 1/6/2024)
32. 2.05.2024   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.05.2024 tarihli ve 96374360 sayılı yazısı (A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi)
1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil olmak üzere) MEDOS ta düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesine gümrük memurlarımızca ıslak imza tatbik edilmesi hk.
33. 2.05.2024   Ticaret Bakanlığı'nın İSRAİL'e İhracat /İthalat Kısıtlaması ile ilgili 02 Mayıs 2024 Tarihli DUYURUSU
Türkiye, İsrail Hükümeti Gazze ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar, İsraile ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurma kararı almıştır.