DUYURULAR

ARALIK AYI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ-2022

01.12.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 31.12.2022 32060 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/1)
Tebliğ eki EK-1 de standardı belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
2. 31.12.2022 32060 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/3)
Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 sayılı listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları hk.
3. 31.12.2022 32060 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/4)
Ek-1 sayılı listede yer alan ve Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında, insan sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar hk.
4. 31.12.2022 32060 Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/5)
İnsan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tabi Tebliğ eki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar hk.
5. 31.12.2022 32060 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/6)
Tebliğ eki Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar hk.
6. 31.12.2022 32060 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/7)
Tebliğ eki Ek-1 sayılı listede yer alan katı yakıtların ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar hk.
7. 31.12.2022 32060 Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/8)
Tebliği eki Ek-1 de belirtilen telsiz ekipmanlarının, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimi ile ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
8. 31.12.2022 32060 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/9)
Tebliğ eki Ek-1 de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2 de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
9. 31.12.2022 32060 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/10)
Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen oyuncakların, Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
10. 31.12.2022 32060 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/11)
Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen kişisel koruyucu donanımların, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
11. 31.12.2022 32060 Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/12)
Tebliğ eki Ek-1 de yer alan ürünlerin, ithalatta, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ve Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğine uygunluğunun denetimi ile ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
12. 31.12.2022 32060 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/13)
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 1/1/2022 tarihinden 12/3/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri hk.
13. 31.12.2022 32060 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/14)
Tebliğ eki Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen yapı malzemelerinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
14. 31.12.2022 32060 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/15)
Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen pil ve akümülatörlerin, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
15. 31.12.2022 32060 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/16)
Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
16. 31.12.2022 32060 Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/18)
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak bazı tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca azo renklendiriciler ve azo boyar maddelere ilişkin şartlara uygun olup olmadığının ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemleri TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
17. 31.12.2022 32060 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/19)
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ekli listelerde yer alan tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin ithalatına ilişkin usul ve esasları hk.
18. 31.12.2022 32060 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/20)
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar hk.
19. 31.12.2022 32060 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/21)
Tebliğ eki Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen ihracata veya ithalata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar hk.
20. 31.12.2022 32060 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/23)
Türkiye gümrük bölgesine girecek Tebliğ eki Ek-1 deki listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esaslar hk.
21. 31.12.2022 32060 Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/25)
Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak sadece araçlarda kullanılan ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
22. 31.12.2022 32060 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/1)
Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmaların sadece teşhir amacıyla katılabileceği, perakende satış yapamayacağı hk.
23. 31.12.2022 32060 Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/2)
Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilecek maddeler hk.
24. 31.12.2022 32060 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/3)
Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenleyeceği uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.
25. 31.12.2022 32060 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/4)
Yüksek yoğunluklu tadlandırıcıların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranır.
26. 31.12.2022 32060 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/5)
Haritalar ve harita bilgisi harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört vb) Serbest Dolaşıma Giriş rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının ve Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığının düzenleyeceği uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır.
27. 31.12.2022 32060 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/6)
İthalat Rejimi Kararında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesinde esas teşkil eden hususlar hk.
28. 31.12.2022 32060 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/7)
Karayolu taşıt araçlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollere istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.
29. 31.12.2022 32060 Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/8)
Sivil hava taşıtlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.
30. 31.12.2022 32060 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)
Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatının, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, izne tabi olması; izinle ilgili usul ve esaslar hk.
31. 31.12.2022 32060 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/11)
Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar vb. aletlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, genel güvenlik ve asayiş yönünden Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.
32. 31.12.2022 32060 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/12)
Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
33. 31.12.2022 32060 İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/13)
İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından düzenlenecek kontrol belgesi aranır.
34. 31.12.2022 32060 Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/14)
Ozon tabakasını incelten maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine ilişkin usul ve esasları hk..
35. 31.12.2022 32060 Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2023/15)
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalatta, Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) verilecek izinlere ilişkin usul ve esaslar hk.
36. 31.12.2022 32060 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/16)
Gübrelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranır.
37. 31.12.2022 32060 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/17)
Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, Tebliğ eki listelerde bildirilen kimyasal maddelerin ithalatı ile ilgili usul ve esaslar hk.
38. 31.12.2022 32060 Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/18)
Türkiye ile AB arasında ihdas edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı eki sanayi ürünlerinden, AB Konseyi tarafından Askıya Alma Sistemine dahil edilen ve edilmesi planlanan eşya için Askıya Alma Sistemine dair düzenlemeler hk.
39. 31.12.2022 32060 Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/19)
Tıbbi tanı kitlerinin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği Uygunluk Yazısı aranır.
40. 31.12.2022 32060 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2023/20)
IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişi veya geçici ithalatında beyannamenin tescilinde, gümrük idarelerince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Uygunluk Yazısı aranır.
41. 31.12.2022 32060 İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2023/21)
Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasların belirlenmesi hk.
42. 31.12.2022 32060 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/10)
Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Ticaret Bakanlığının uygunluk yazısı aranır.
43. 31.12.2022 32060 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6625) (2023 Yılı)
3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı değişiklikleri ve yeni I, II, III, IV, V, VI ve VII sayılı listeler ve EK:1 (Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ), En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ), GTS Ülkelerinin sektör ve eşya kapsamını gösteren listeler (EK-2), (EK-3) ve (EK-4) ve Tablo 1 (Bileşim Tablosu) Tablo 2 (Toplu Konut Fonu Tablosu) yayımlanmıştır.
44. 31.12.2022 32060 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır (Alerji ürünü, Gerçek kaynak fiyat belirleme, Özel şarta tabi tutulan ürünler, İstisnai gerçek kaynak fiyat artışları).
45. 31.12.2022 32060 İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin ekinde Tip onayıyla ilgili olarak bu Yönetmeliğin uygulanması için zaman çizelgesi başlıklı tabloda yer alan 31.12.2022 tarihi 31.3.2023 olarak değiştirilmiştir.
46. 31.12.2022 32060 İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6626)
3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda yer alan İlave Gümrük Vergisine tabi ürün listelerinde (Ek-1, Ek-2 ve Ek-3) değiştirildi; Karara tarife kontenjanı kapsamında 0 ya da indirimli gümrük vergisi ile ithal edilen eşyaya ve yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacağına dair fıkra eklendi; TPS-OIC kapsamında gerçekleştirilen ithalatta Diğer Ülkeler sütununda gösterilen ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağına dair geçici madde eklendi.
47. 31.12.2022 32060 Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/24)
Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca tasnif ve kontrolü zorunlu olan pamukların ihracatında, ithalatında ve iç piyasa kontrollerinde uygulanacak usul ve esaslar, ve Tareks denetimi hk.
48. 31.12.2022 32060 Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6627)
Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı açıldı. (Parafin, fosforöz asit, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril, oktametilsiklotetrasiloksan, epsilon-kaprolakton, sodyum lügnosülfonat sulu çözelti, reçine asitleri, katalizör, akrilonitril butadien, polieter polyol, alüminyum alaşımlı levha, rotatif tip kompresör, nikel-metal hibrit akümülatörler, lityum iyon polimer piller, lityum iyon akümülatör, lityum iyon akümülatör, LED diyotlu baskılı devre kartı, baskı devre kartları, oyuncakların imalinde kullanılmaya mahsus ses mekanizması)
49. 31.12.2022 32060 Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6628)
5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00 ve 5903.90.99.90.00 gtipli yalnızca imperteks kumaşların ithalatında 31/12/2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere ilave gümrük vergisi oranı %0 uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır.
50. 31.12.2022 32060 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1)
6627 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, bazı sanayi ürünlerinin ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.
51. 31.12.2022 32060 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2023/2)
6627 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.
52. 31.12.2022 32060 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2023/3)
6628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00 ve 5903.90.99.90.00 gtipli yalnızca imperteks kumaşların ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.
53. 31.12.2022 32060 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/6)
8425.41.00.00.00 gtipli servis istasyonları veya garajlarda kullanılan maksimum kaldırma yüksekliği en az bir metre ve üzeri olan sabit kriko sistemleri ve 8479.89.97.90.11 gtipli lastik sökme ve takma makinalarının ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulanacak. (Yürürlük; 30.01.2023)
54. 30.12.2022 32059 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 6622) (2023 Yılı Tarife Cetveli)
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2023 Yılı Tarife Cetveli ) (gümrük tarife cetvelinde kullanılan ölçü birimleri, gümrük tarife istatistik pozisyonları, tarife yorum kuralları, tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallar...)
55. 30.12.2022 32059 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ (No: 2022/49)
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2023 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri hk.
56. 30.12.2022 32059 Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2022/50)
Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince 2023 yılında hizmet bedelleri hk.
57. 30.12.2022 32059 Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2022/51)
Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı maddeleri gereğince 2023 yılı için uygulanması gereken gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri hk.
58. 30.12.2022 32059 Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2022/52)
Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile 26 ncı maddesine göre 2023 yılında uygulanacak uygunluk belgesi ve hizmet bedelleri hk.
59. 30.12.2022 32059 Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2022/53)
Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesi, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ve Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesi gereği 2023 yılı Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Hizmet bedelleri hk.
60. 30.12.2022 32059 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2015/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile gözetim uygulamasına tabi 8431.49.20.29.00 ve 8431.49.80.00.00 GTİP altında yer alan Metal/Kauçuk ekskavatör paletleri ve bunlara ait zincir ve/veya pabuçlar gözetim uygulaması kapsamından çıkarılmıştır.
61. 30.12.2022 32059 Biyogüvenlik Kararı (Karar No: 40)
Genetiği değiştirilmiş NK603xMON810 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru belirtilen hususlara uyulması şartıyla kabul edilmiştir.
62. 30.12.2022 32059 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)
Damga vergisine tabi kağıtlar için maktu vergiler, yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanacak oran ve miktarlar Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
63. 30.12.2022 32059 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91)
492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve artırılan bu tutarlar 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
64. 30.12.2022 32059 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 92)
1/1/2023 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar hk.
65. 30.12.2022 32059 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; engellilik derecesi %90 veya üzerinde olanların ÖTV ödemeksizin iktisap edebilecekleri taşıtların gümrüklenmiş bedeli 450.500 TL den 1.004.200 TL ye çıkarılmıştır.
66. 30.12.2022 32059 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 44)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması başlıklı (III/B-3) bölümüne yapılan ekleme ile; indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2023 yılı için 57.300 TL olarak belirlenmiştir.
67. 29.12.2022 32058 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle, 2023 yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri yeniden belirlendi; İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 22.610 TL yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.
68. 29.12.2022 32058 Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğe eklenen geçici madde ile 2023 yılı için harmanlama yükümlülüğü oranı yüzde 2 (V/V) olarak uygulanacak.
69. 29.12.2022 32058 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1)
2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan, kanuna aykırılık halinde 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezaları hk.
70. 29.12.2022 32058 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:?116)
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı görev ve yetkileri hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Sağlık Bakanlığı - Ruhsatlandırma ve lisans bedeli başlıklı 384 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.
71. 29.12.2022 32058 Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Özel Amaçlı Taşıt, Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanı, Tescile yetkili kuruluşlar, Araçların tescil işlemleri, Araç tescil belgesi ve geçerliliği, Engellilere ait araçların tescili, Satış veya devir işlemi yapılan araçların noterler tarafından tescili, Araçlar üzerinde yapılan değişikliklerin bildirilmesi ve tescili, Geçici trafik belgeleri ve geçici plakaların verilme esasları, A Geçici trafik belgesi ve geçici plakalar....).
72. 29.12.2022 32058 Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların faaliyet ve denetimleri ile bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esaslar hk.
73. 28.12.2022 32057 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/10)
2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, Dondurulmuş Soğan (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) (GTİP:0710.80.95.00.11) ve Dondurulmuş Patatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç) (GTP:2004.10) eklenmiştir.
74. 28.12.2022 32057 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca 2023 yılında uygulanacak para cezaları
75. 28.12.2022 32057 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca 2023 yılında uygulanacak idari para cezalarının limitleri hk.
76. 28.12.2022 32057 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları limitleri hk.
77. 28.12.2022 32057 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları hk.
78. 28.12.2022 32057 Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğin İmza oluşturma ve doğrulama verileri ile özetleme algoritmalarının geçerlilikleri 31/12/2025 tarihine uzatılmıştır.
79. 28.12.2022 32057 Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/1/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6615)
2023 yılında uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarları hk.
80. 28.12.2022 32057 Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6614)
Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 6/4/2018 tarihli ve 2018/12 sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
81. 28.12.2022 32057 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7429
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.
82. 27.12.2022 32056 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2023 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No:?2023/1)
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 1/1/2023 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere 105.688 TL (yüzbeşbinaltıyüzseksensekizlira) olarak belirlenmiştir.
83. 27.12.2022 32056 Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (AB/2015/504) te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
AB/2015/504 sayılı Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır.
84. 27.12.2022 32056 Tarım ve Orman Araçlarının ve Motorlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2018/985)
Tarım ve orman araçlarının, bu araçların montajı ve motor performansı üzerindeki etkileri bakımından motorlarının ve bunların aksamları, sistemleri ve ayrı teknik ünitelerinin onayı için çevre, tahrik ünitelerinin performansı ve izin verilen dış gürültü seviyelerine ilişkin ayrıntılı teknik şartların ve bu belirtilen gerekliliklere uygunluğunu değerlendirmek için gerekli olan test prosedürlerinin, Tip onay prosedürleri ve üretimin uygunluğuna ilişkin ayrıntılı gerekliliklerin belirlenmesi hk.
85. 26.12.2022 32055 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik
Atık elektrikli ve elektronik eşyaların oluşumunun önlenmesine, önlenemediği durumlarda oluşan atık elektrikli ve elektronik eşyaların ayrı toplanmasına ve bertaraf edilecek atık elektrikli ve elektronik eşyaların miktarının azaltılması için yeniden kullanıma hazırlama, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve hedeflerinin belirlenmesine, atık elektrikli ve elektronik eşyaların sıfır atık yönetim sistemi dâhil belirli bir yönetim sistemi içinde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine, elektrikli ve elektronik eşya üreticileri için genişletilmiş üretici sorumluluğunun uygulanmasına dair çerçevenin belirlenmesine yönelik strateji ve politikalar ile idari, hukuki ve teknik usul ve esasların düzenlenmesi hk.
86. 26.12.2022 32055 Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik
Atık elektrikli ve elektronik eşyaların çevreye duyarlı geri kazanımının ve bertarafının sağlanması da dâhil olmak üzere insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
87. 24.12.2022 32053 7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci maddesi uyarınca 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları hk.
88. 23.12.2022   Genelge No: 2022/18 (A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri)
A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2023 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri hk.
89. 22.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.12.2022 tarihli ve 81201264 sayılı yazısı (Redrese İşlemlerinin Takibi)
Redrese işlemlerinin takibi ile ilgili olarak BİLGE Sisteminde yapılan teknik düzenlemelere ilişkin 26.12.2022 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğü ve Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulama yapılması hk.
90. 22.12.2022 32051 Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; TÜRİB de işlem emirleri 31.12.2024 tarihine kadar gerçek ve tüzel kişiler tarafından doğrudan verilmeye devam edecek.
91. 22.12.2022 32051 Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin, Borsa işlemlerinde; Alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına almak hükmü 31/12/2024 tarihine kadar uygulanmaz.
92. 22.12.2022 32051 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/9)
2022/1 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğin 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle tebliğ hükümlerinin uygulanma süresi 30/06/2023 tarihine kadar uzatıldı.
93. 21.12.2022   İhracat Konsorsiyumu Desteğine İlişkin Genelge
5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer alan ihracat konsorsiyumu desteğinin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlere ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS)/ Kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden işleyişine yönelik usul ve esasların belirlenmesi hk.
94. 21.12.2022 32050 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlardan 2023 Yılında Alınacak Maktu Ücretlerin, 23/12/2019 Tarihli ve 1841 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Yer Aldığı Şekilde Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6585) (2023 YILI BANDROL ÜCRETLERİ)
Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2023 yılı için geçerli olmak üzere alınacak bandrol ücretleri 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer aldığı şekilde devam edecektir.
95. 21.12.2022 32050 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/5)
Bisiklet/motosikletlerin aksam parçaları ve bisikletlerde kullanılan bazı eşyaların ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulanacak. (Yürürlük; 20.01.2023)
96. 21.12.2022 32050 Doğal Çiçek Soğanlarının 2023 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2022/55)
2023 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerinin belirlenmesi hk.
97. 21.12.2022 32050 Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
2023 yılında uluslararası adli iş birliği çerçevesinde yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar, ödenmesi gereken masraflar hk.
98. 21.12.2022 32050 Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar
AREX ARI DIŞ TİCARET A.Ş. ne Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü verilmiştir.
99. 21.12.2022 32050 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6583)
Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinin KDV den istisna süresi 31/12/2024 tarihine kadar uzatıldı.
100. 21.12.2022   Genelge No: 2022/17 (Etnografik-Antika Eşya)
97.05-97.06 tarife pozisyonlarında etnografik veya antika eşya olarak beyan edilen ürünlerin, gümrük beyannamesinin tescilinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ilgili müze müdürlüklerinden eşyanın etnografik veya antika olduğuna ilişkin ilgili gümrük müdürlüğüne muhatap bir yazı verilmesi halinde Ticaret Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) izni aranmaksızın ithalinin uygun bulunduğu hk.
101. 20.12.2022 32049 D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Bangladeş taraf ülkeler maddesine eklendi.
102. 19.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.12.2022 tarihli ve 80963275 sayılı yazısı (KDV Geri Verme-İndirim Hakkı-Tecil Faizi)
İthalatta ödenen KDV nin geri vermede faiz olup olmayacağı vergi dairesine yapılacak bildirim hk.
103. 19.12.2022   Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün 19.12.2022 tarihli ve 837289 sayılı yazısı (Ro-Ro Gemileri ile Taşınan Yarı-Römorkların Geçiş Belgesinden Muaf Tutulması)
Ro-Ro gemileri ile Rusya Federasyonuna taşınan yarı-römorkların geçiş belgesinden muaf tutulması uygulamasının 01.11.2022 tarihinde başlayacağının bildirilmesine rağmen henüz başlamadığının tespiti ve yapılacak işlemler hk.
104. 17.12.2022 32046 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/4)
7002.32, 7002.39, 7020.00.30 ve 7020.00.80 tarife pozisyonundaki bazı cam borular, 8419.90.85.90.12 gtip lu yalnız güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan cam boru ve vakumlu cam boru tüpleri ve 8419.12.00.00.00 gtip lu Güneş enerjili (solar) su ısıtıcıları için kıymet bazlı gözetim uygulanacak. (Yürürlük; 16.01.2023)
105. 17.12.2022 32046 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4)
3920.20.21.00.19 GTİP altında sınıflandırılan, İran menşeli BOPP Film ithalatı için yürürlükte bulunan korunma önleminin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmıştır.
106. 17.12.2022 32046 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 189)
Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2022 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ
107. 17.12.2022 32046 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2918.14.00.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan sitrik asit ithalatında 2022/2 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Başvuru başlıklı 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ...Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup 4 üncü maddede belirtilen belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.... ibaresi, Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.... şeklinde değiştirilmiştir.
108. 17.12.2022 32046 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1 inde yer alan AB013 ve AB060 kod numaralı satırlarda tarife kontenjanlarında yapılan değişiklikle; 0602.90 (0602.90.91.00.00 hariç) tarife alt pozisyonundaki ürünler için bir gümrük beyannamesi kapsamında kullanılabilecek azami miktar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 20 tondan 150 tona çıkarıldı, 2309.90 tarife alt pozisyonundaki ürünler için de 30 tonla sınırlandırıldı.
109. 17.12.2022 32046 Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1 inde yer alan İTÜ04 satırında yapılan değişiklikle;1901.10 gtipli bebeklerin beslenmesinde kullanılan müstahzarlar için açılan tarife kontenjanı miktarı 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 20 Ton olarak belirlendi.
110. 17.12.2022 32046 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6564)
Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın 1/3 maddesinde yapılan değişiklikle; Teşvik belgesi müracaat süresi 31/12/2024 olarak güncellenmiştir.
111. 16.12.2022 32045 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen, Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin 2023 yılı parasal sınırları.
112. 16.12.2022 32045 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ceza hükümleri ile ilgili 77 nci maddesine göre 2023 yılında uygulanacak olan idari para cezaları.
113. 15.12.2022 32044 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6561)
Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu ve Norveç Krallığı Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşma için yürürlüğe girdiği tarih 1 Kasım 2022, Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma için yürürlüğe girdiği tarih 1 Kasım 2022 ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması için yürürlüğe girdiği tarih 6 Ocak 2022 olarak tespit edilmiştir.
114. 14.12.2022   Genelge No: 2022/16 (Geçici İthalat Rejimi ile Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti)
Geçici ithalat rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapacak ve yeniden ihraç edilecek eşya ile ihraç edildiği şekliyle geri gelmek üzere geçici ihraç edilecek ve yeniden ithal edilecek eşyanın ayniyet tespitine ilişkin 2019/9 sayılı Genelge eki listede yer alan 3926.90.97.90.18 (yalnızca askılar) liste kapsamından çıkarılmış, listeye 3924.90.00.00.19 (yalnızca askılar) eklenmiştir.
115. 14.12.2022   Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir Liman Koruma ve Güvenlik Şefliğinin 14.12.2022 tarihli 370385 sayılı yazısı (Liman Giriş Kartı İşlemleri)
2020 Haziran ayından itibaren kullanımda bulunan Limana ve Gemilere Giriş Çıkış Kartlarının yenilenmesi hk.
116. 14.12.2022 32043 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/3)
9021.29.00.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Protez dişlerde kullanılan bağlantı parçalarının ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulanacaktır. (Yürürlük; 13.01.2023)
117. 14.12.2022 32043 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6546)
2017/9901 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda yapılan değişiklikle; Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri %36,77 arttırıldı, barem değerleri Avro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 37,10 TL ve diğer ürünlerde 19,39 TL olmuştur.
118. 14.12.2022 32043 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; ruhsatlı beşeri tıbbi ürünün uygunsuzluğa ilişkin Kurumca yapılan güvenliliği de içerecek değerlendirme neticesine göre ruhsatı askıya alınabilecek; ruhsat sahibinin Kuruma sunduğu taahhütleri yerine getirmek de sorumlulukları arasında olacak.
119. 14.12.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 14.12.2022 tarihli 80891110 sayılı yazısı (Avro Hadleri Karşılıkları)
AB Serbest Ticaret Anlaşmasına taraf ülkelerden 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek sevkiyatlarda uygulanacak, menşe ispat belgelerinden muafiyete yönelik Avro hadlerine karşılık gelen ulusal para birimleri cinsinden tutarları hk.
120. 14.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesinin 14.12.2022 tarihli ve 80935529 sayılı yazısı (Sıcak Sac Ürünlerindeki Nihai Kullanım Kapsamı İthalat)
Sıcak sac ürünlerin nihai kullanım kapsamında ithal edilenlerin denetimi ve iç piyasaya satılamayacağı hk.
121. 14.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.12.2022 tarihli 80921017 sayılı yazısı (Kimlik Paylaşım Sistemi)
Tebligatların doğru adrese yapılabilmesi için Katbis uygulamasına Nüfus İşlemleri menüsü eklenerek Aile Nüfus Bilgileri sekmesi üzerinden vukuatlı nüfus ve adres bilgilerinin sorgulanabileceği hk.
122. 13.12.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 13.12.2022 tarihli 80896645 sayılı yazısı (İran Menşe Şahadetnamesi Hk)
İran menşe şahadetnamelerinde hologram güvenlik etiketlerinin yerine karekod pilot uygulamasının 2023 Ocak Mayıs döneminde başlayacağı hk.
123. 13.12.2022 32042 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6539)
İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 10. FASIL başlıklı tabloya eklenen dipnotla 1006 tarife pozisyonunda sınıflandırılan pirincin gümrük vergisi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) sıfırlandı.
124. 13.12.2022 32042 Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği (No: 2022/21)
İnsan tüketimine yönelik yenilebilir kazein ve kazeinatların, tekniğine uygun, hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, etiketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması, piyasaya arzı için ürün özelliklerinin belirlemesi hk.
125. 13.12.2022 32042 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte, Kayıtlı elektronik posta hesabı başvurusunda, kullanıma açılmasında ve kullanıma kapatılmasında Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
126. 12.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.12.2022 tarihli 80857945 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliği Menşe Şahadetnamesi İbrazı)
Serbest dolaşıma girişte menşe şahadetnamesinin sonradan ibrazının, bahse konu eşyaya ilişkin vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanması şeklinde Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesi hükümleri gereğince yapılabileceği hk.
127. 12.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.12.2022 tarihli 80840631 sayılı yazısı (İhracat Beyannamelerinin Kapatılması)
31 Aralık 2022 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için, Gümrük Müdürlüklerinde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi HK.
128. 12.12.2022   İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 12.12.2022 tarihli 80854401 sayılı yazısı (İhracat Beyannamelerinin Kapatılması)
31 Aralık 2022 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için, Gümrük Müdürlüklerinde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi hk..
129. 12.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.12.2022 tarihli 80654032 sayılı yazısı (Royalti ve Lisans Ücretlerinin Beyanı)
Dönemsel olarak royalti veya lisans ücreti beyan izni bulunan firmalarca, ödeme şeklinin peşin olarak beyan edilmesi ve ithalat aşamasında fatura olmaksızın tahmini rakamlarla royalti veya lisans ücreti beyan edilmesi durumunda; KKDF uygulaması açısından transferin hangi sürede yapılması gerektiği hk.
130. 12.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.12.2022 tarihli 80761405 sayılı yazısı (İran Menşeli Seramik)
İrandan gelen seramiklerin Suriye ve Avrupaya sevkinde Türk ürünü olarak gösterilmesine karşı dikkatli olunması hk.
131. 10.12.2022 32039 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34, 4412.39 tarifeleri altında sınıflandırılan Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhaların ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarı 900 ABD Doları/m3 olarak değiştirildi, başvuru formuna eklenecek diğer formlar ve belgelerden İmza sirkülerinin fotokopisi çıkarıldı, ticaret sicil tasdiknamesi eklendi.
132. 10.12.2022 32039 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/36)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2022/36 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin Karar ve işlemler başlıklı 8 inci maddesinde yer alan ve şehven yazıldığı düşünülen ÇHC ibaresi Rusya şeklinde değiştirilmiştir.
133. 10.12.2022 32039 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7423
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.
134. 9.12.2022   İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünün 09.12.2022 tarih ve 8065476 sayılı yazısı (Veteriner Kontrollerine Tabi Ürünlerin Ülkeye Girişine İlişkin Uygulama Talimatı)
İnsan tüketimi amaçlı olmayan rendering yağı (eritilmiş yağ) ithalatında kullanılacak olan veteriner sağlık sertifikası modellerinin Tarım ve Orman Bakanlığı internet sayfasında yayımlandığı, söz konusu veteriner sağlık sertifikalarının kullanım amaçları hk.
135. 7.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.12.2022 tarihli 80669108 sayılı yazısı (Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün Kurulması)
Marmaraereğilisi Gümrük Müdürlüğünün kurulduğu ancak faaliyete geçmediği hk.
136. 7.12.2022 32036 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yapılan düzenleme ile; şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak.
137. 7.12.2022   Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 07.12.2022 tarihli 80677688 sayılı yazısı (Teknik Cihaz Takip Programı)
Genel Müdürlük tarafından sisteme girilen teknik cihaz sistem ve donanımların kontrol edilmesi hk.
138. 6.12.2022   Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 06.12.2022 tarihli 80683889 sayılı yazısı (Dahilde İşleme Rejimi)
2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hk. (01.01.2023 tarihinden itibaren düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesinde; pamuk ipliği (GTİP: 5204, 5205, 5206, 5207), suni sentetik devamsız liflerden iplikler (GTİP: 5508, 5509, 5510, 5511), örme kumaş (Fasıl No:60) ve dokuma kumaş (GTİP: 5007, 5111, 5112, 5113, 5208, 5209, 5210, 5211, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516) ürün gruplarının eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi ile 01.01.2023 tarihinden sonra gerçekleştirilecek revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine bahse konu ürün gruplarının eşdeğer eşya olarak eklenmesine izin verilmemesi hususu)
139. 6.12.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 06.12.2022 tarihli 80635037 sayılı yazısı (Türkiye - Kore STA / Sonradan Kontrol İşlemleri)
50 aydan eski menşe beyanlarının, 2019/06 sayılı İç Genelge hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Güney Kore Gümrük İdaresine sonradan kontrol talebiyle gönderilmesi halinde; Güney Kore Gümrük İdaresinin yanıt verme yükümlülüğünün bulunmadığı hk.
140. 6.12.2022   Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 06.12.2022 tarihli 80669926 sayılı yazısı (KKTC ne İhracatta TL Zorunluluğu)
TCMB İhracat Genelgesinin Türk Lirası İhracat başlıklı 9 uncu maddesinde yapılan düzenlemeyle 05.12.2022 tarihinden itibaren K.K.T.C. ne yapılan ihracatta, ihracata ilişkin bedelin TL ile tahsilinin zorunlu kılınmasının; TL nin kullanımının geliştirilmesi politikası ile uyumlu bulunduğu, ekonomik sonuçlar itibarıyla önemli olduğu, KKTC ile ihracatın artmasına neden olacağı, KKTC içinde TL nin kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı olacağı yönünde değerlendirilmeler yapılmıştır.
141. 3.12.2022 32032 Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 7)
2 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) nde yapılan değişiklikle; Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında bir Faydalanan Ülkede yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan Türkiye ve İsviçre menşeli ürünler, söz konusu Faydalanan Ülke menşeli olarak kabul edilecek; Türkiye ile AB arasındaki ticarette, 501 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Kararın 6 ncı maddesinde yer alan müfrez menşe beyanları uygulanmayacak; Türkiye ile İsviçre arasındaki ticarette müfrez menşe beyanları kullanılabilecek.
142. 3.12.2022 32032 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2023 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)
Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin 2023 yılı listesi
143. 3.12.2022 32032 Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) ile İlgili 2022/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) nde tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca hangi esaslara göre işlem yapılacağı hakkında Genelge.
144. 2.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.12.2022 tarihli 80550567 sayılı yazısı (Müzekkerelerin Sistemden Takibi)
Gümrük işlemleri sırasında idarece verilen müzekkerelerin sistemden görülebilmesinin uygun olmadığı hk.
145. 2.12.2022   Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 26.08.2020 tarihli 937148 sayılı yazısı (Pregabalin İçeren İlaçlar İçin Yapılan Düzenleme Hk)
Firmaların halihazırda pregabalin içeren ilaçlar için edindikleri ve geçerlilik süresi 6 ay olan miktar düşümlü uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva etmediğine dair gümrükleri bilgilendirme yazılarının 13.05.2023 tarihine kadar geçerli olduğu, 14.11.2022 tarihinden itibaren ise pregabalin içeren ilaçlar için söz konusu bilgilendirme yazısı düzenlenmeyeceği, söz konusu ilaçların ihracatında yalnızca firmaların ihracat permisi başvurularının değerlendirmeye alınacağı hk.
146. 1.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.12.2022 tarihli 80513696 sayılı yazısı (KKDF ve TBF İşlemleri)
KKDF ve TBF İşlemleri hk.
147. 1.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.12.2022 tarihli 80498465 sayılı yazısı (Pregabalin İçeren İlaçlar İçin Yapılan Düzenleme)
Pregabalin içeren ilaçların ihracatında sadece firmaların ihracat permisinde değerlendirileceği
148. 1.12.2022   İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 01.12.2022 tarihli 80514078 sayılı yazısı (Müşavirlere Kesilen Cezalar Hk)
Dava konusu İhracat İşlemlerinde, Gümrük Kanunu 181/2 maddesine istinaden beraat eden gümrük müşavirlerine Gümrük Kanunu Geçici 6. maddesine göre disiplin cezası verilmesi hk.