DUYURULAR

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.07.2022 t. 31884 s. R.G.)

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.07.2022 t. 31884 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1- 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “9.500” ibaresi “13.300” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

EK-1

EK-1 2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
HİZMET KODU HİZMET KONUSU 2022 Yılı Asgari Ücretleri
İHR İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME)  
İHR-1 Kesin ihracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) Kara/ Hava 350 TL -
Deniz 460 TL
İHR-2 Geçici ihracat İşlemleri (Hariçte işleme Dahil) 700 TL
İHR-3 ATA Karneli işlem 700 TL
İHR-4 Gayri ticari çıkış (Bedelsiz) 470 TL
İHR-5 İkinci gümrük yoluyla ihracaat işlemleri (Havayolu hariç) 940 TL
İHR-6 İhrakiye ve Kumanya İşlemleri 25 Faturaya kadar-25 Fatura Üzeri her Fatura için 11-TL ilave edilir. 470 TL
İHR-7 Dökme Eşya İhracaat işlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç) 1.420 TL
İHR-8 Yukarıda Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve Sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 120 TL
İTH İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)  
İTH-1 İthalat işlemleri (Kara, Hava Yolu ) Kara 580 TL/
Hava 570 TL
İTH-2 İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) 800 TL
İTH-3 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usûl (her beyanname için ayrıca) 370 TL
İTH-4 Dökme Tarım Ürünleri ithalat işlemleri 2.220 TL
İTH-5 Diğer Dökme Eşya ithalat işlemleri 1.740 TL
İTH-6 Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat) 940 TL
İTH-7 ATA Karneli işlem 670 TL
İTH-8 Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat 800 TL
İTH-9 Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz) 1.400 TL
İTH-10 İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri,74 ncü fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ncı fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.) 1.400 TL
İTH-11 Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başına) 360 TL
İTH-12 Gayri ticari giriş(Bedelsiz) 580 TL
İTH-13 Herbir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.  
  a) CIF Kıymeti 0- 25.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.  
  b) CIF Kıymeti (25.001 )-200.000 USD'ye kadar, (25.000) USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)  
  c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)  
  d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, (2.000.000) USD' yi aşan kısım için % 0,01 'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)  
  e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)  
İTH-14 Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b 230 TL
TR TRANSİT İŞLEMLERİ  
TR-1 Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri 630 TL
TR-2 Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri (İhracat Refakat Belgesi Dahil) 160 TL
ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ  
ANT-1 Antrepo beyannamesi 230 TL
ANT-2 Antrepo beyannamesi (Dökme Eşya) 470 TL
ANT-3 Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri 630 TL
ANT-4 Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon için 170 TL
  ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER  
SB-1 Serbest bölge işlem formları (1 adet form için) 230 TL
ÖZ-1 Kısmi iade işlemleri de dahil teminatların çözümü, Geri verme ve kaldırma işlemleri, Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (Her depozite için) 150 TL
ÖZ-2 Müfrez işlemler (Gümrük beyannamesi) her işlem için 370 TL
ÖZ-3 Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri - Küşat İzni - Hariçte İşleme İzni - Nihai Kullanım İzni 270 TL
ÖZ-4 DTS-TSE-Tarım İl - Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı- Konsolosluk Onayları- Tasviye CIF %1,%3 ve %10 İşlemleri-TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgeleri Hariç)-İRİS - İTKİB Numune Alma İşlemleri 160 TL
DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ  
DAN-1 Büroda sözlü danışma bir saate kadar 460 TL
DAN-1-1 Takip eden her saat için 230 TL
DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar 1.150 TL
DAN-2-1 Takip eden her saat için 460 TL
DAN-3 Yazılı görüş bildirme 1.150 TL
DAN-4 Sürekli danışma (aylık) 2.290 TL

 

EK-2

EK-2 2022 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
TESPİT  KODU TESPİT KONUSU 2022 Yılı Asgari Ücretleri
     
AN1 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 45.800 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 32.300 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 62.000 TL
     
AN2 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 21.500 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 18.100 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 32.300 TL
     
AN3 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 21.500 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 18.100 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 32.300 TL
     
AN4 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 21.500 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 18.100 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 32.300 TL
     
AN5 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 21.500 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 18.100 TL
     
AN6 0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) 15.400 TL
3001 m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 22.900 TL
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 32.300 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) 45.800 TL
     
AN7 Genel Antrepo (YILLIK) 45.800 TL
Özel Antrepo (YILLIK) 22.900 TL
     
AN8 0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) 18.100 TL
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 24.100 TL
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 37.600 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) 48.200 TL
     
AN9 Tespit Sözleşmesi Başına 2.290 TL
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına 220 TL
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına 470 TL
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına 190 TL
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 14.300 TL'yi aştığı durumlarda Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
GC1 Tespit Raporu Başına 2.160 TL'den az olmamak üzere 192.200 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si, 192.200 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde l'i, toplam ücretin 22.900 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
GC2 Tespit Raporu Başına 10.800 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i toplam ücretin 23.800 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
NK1 Tespit Raporu Başına Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 6.270 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 2.170 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.
     
DR1 Tespit Raporu Başına 4.580 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i toplam ücretin 17.600 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
DR2 Tespit Raporu Başına 4.580 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin onbinde 5'i, toplam ücretin 17.600 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
GK1 Tespit Raporu Başına 4.580 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 17.600 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
     
GK2 Tespit Raporu Başına 4.580 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 17.600 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
AT1 AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına 4.580 TL
     
EU2 Tespit Raporu Başına 9.410 TL
     
OK1 Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi 3.620 TL
     
SK1 Tespit Sözleşmesi Başına 2.030 TL
SK1 Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına 190 TL
     
INF4 Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına 4.580 TL
  Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına 22.900 TL
     
ZD1 Tespit Raporu Başına 2.410 TL
     
BD1 Tespit Sözleşmesi Başına 2.030 TL
  Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına 410 TL
  Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
TK1 Tespit Sözleşmesi Başına 1.890 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1'i, toplam ücretin 17.100 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

 

30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendininin Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevuat.Net)

ç) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 9.500 TL'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

 


Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Ek-1 inin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

EK-1

EK-1 2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
HİZMET KODU HİZMET KONUSU 2022 Yılı Asgari Ücretleri
İHR İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME)  
İHR-1 Kesin ihracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) Kara/ Hava 251 TL -
Deniz 328 TL
İHR-2 Geçici ihracat İşlemleri (Hariçte işleme Dahil) 500 TL
İHR-3 ATA Karneli işlem 500 TL
İHR-4 Gayri ticari çıkış (Bedelsiz) 335 TL
İHR-5 İkinci gümrük yoluyla ihracaat işlemleri (Havayolu hariç) 673 TL
İHR-6 İhrakiye ve Kumanya İşlemleri 25 Faturaya kadar-25 Fatura Üzeri her Fatura için 8.17-TL ilave edilir. 335 TL
İHR-7 Dökme Eşya İhracaat işlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç) 1.017 TL
İHR-8 Yukarıda Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve Sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 87 TL
İTH İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)  
İTH-1 İthalat işlemleri (Kara, Hava Yolu ) Kara 414 TL/
Hava 405 TL
İTH-2 İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) 569 TL
İTH-3 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usûl (her beyanname için ayrıca) 267 TL
İTH-4 Dökme Tarım Ürünleri ithalat işlemleri 1.585 TL
İTH-5 Diğer Dökme Eşya ithalat işlemleri 1.241 TL
İTH-6 Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat) 673 TL
İTH-7 ATA Karneli işlem 482 TL
İTH-8 Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat 569 TL
İTH-9 Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz) 1.000 TL
İTH-10 İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri,74 ncü fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ncı fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.) 1.000 TL
İTH-11 Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başına) 259 TL
İTH-12 Gayri ticari giriş(Bedelsiz) 414 TL
İTH-13 Herbir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.  
  a) CIF Kıymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.  
  b) ClF Kıymeti (40.001 )-200.000 USD'ye kadar, (40.000) USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)  
  c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)  
  d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01 'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)  
  e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)  
İTH-14 Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b 163 TL
TR TRANSİT İŞLEMLERİ  
TR-1 Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri 448 TL
TR-2 Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri (İhracat Refakat Belgesi Dahil) 113 TL
ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ  
ANT-1 Antrepo beyannamesi 163 TL
ANT-2 Antrepo beyannamesi (Dökme Eşya) 335 TL
ANT-3 Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri 448 TL
ANT-4 Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon için 121 TL
  ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER  
SB-1 Serbest bölge işlem formları (1 adet form için) 163 TL
ÖZ-1 Kısmi iade işlemleri de dahil teminatların çözümü, Geri verme ve kaldırma işlemleri, Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (Her depozite için) 104 TL
ÖZ-2 Müfrez işlemler (Gümrük beyannamesi) her işlem için 267 TL
ÖZ-3 Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri - Küşat İzni - Hariçte İşleme İzni - Nihai Kullanım İzni 191 TL
ÖZ-4 DTS-TSE-Tarım İl - Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı- Konsolosluk Onayları- Tasviye CIF %1,%3 ve %10 İşlemleri-TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgeleri Hariç)-İRİS - İTKİB Numune Alma İşlemleri 113 TL
DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ  
DAN-1 Büroda sözlü danışma bir saate kadar 328 TL
DAN-1-1 Takip eden her saat için 163 TL
DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar 819 TL
DAN-2-1 Takip eden her saat için 328 TL
DAN-3 Yazılı görüş bildirme 819 TL
DAN-4 Sürekli danışma (aylık) 1.637 TL

 

 

 


Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Ek-2 inin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

 

EK-2

 

EK-2 2022 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
TESPİT  KODU TESPİT KONUSU 2022 Yılı Asgari Ücretleri
     
AN1 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 32.736 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 23.087 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 44.280 TL
     
AN2 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 15.335 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 12.923 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 23.087 TL
     
AN3 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 15.335 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 12.923 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 23.087 TL
     
AN4 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 15.335 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 12.923 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 23.087 TL
     
AN5 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 15.335 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 12.923 TL
     
AN6 0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) 11.027 TL
3001 m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 16.369 TL
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 23.087 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) 32.736 TL
     
AN7 Genel Antrepo (YILLIK) 32.736 TL
Özel Antrepo (YILLIK) 16.369 TL
     
AN8 0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) 12.923 TL
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 17.229 TL
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 26.878 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) 34.459 TL
     
AN9 Tespit Sözleşmesi Başına 1.637 TL
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına 155 TL
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına 335 TL
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına 138 TL
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 10.215 TL'yi aştığı durumlarda Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
GC1 Tespit Raporu Başına 1.543 TL'den az olmamak üzere 137.290 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si, 137.290 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde l'i, toplam ücretin 16.369 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
GC2 Tespit Raporu Başına 7.754 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i toplam ücretin 17.000 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
NK1 Tespit Raporu Başına Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 4.480 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 1.551 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.
     
DR1 Tespit Raporu Başına 3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
DR2 Tespit Raporu Başına 3.274 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin onbinde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
GK1 Tespit Raporu Başına 3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
     
GK2 Tespit Raporu Başına 3.274 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
AT1 AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına 3.274 TL
     
EU2 Tespit Raporu Başına 6.720 TL
     
OK1 Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi 2.585 TL
     
SK1 Tespit Sözleşmesi Başına 1.448 TL
SK1 Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına 138 TL
     
INF4 Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına 3.274 TL
  Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına 16.369 TL
     
ZD1 Tespit Raporu Başına 1.723 TL
     
BD1 Tespit Sözleşmesi Başına 1.448 TL
  Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına 294 TL
  Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
TK1 Tespit Sözleşmesi Başına 1.352 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1'i, toplam ücretin 12.204 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar