DUYURULAR

Beyannamede fark vergiler için Tarih: 26.01.2021 Gümrük Kanunu'nun 241. maddesinin uygulanması hk.

Konu : Beyannamede fark vergiler için Tarih: 26.01.2021 Gümrük Kanunu'nun 241. maddesinin uygulanması hk. 60973806 / 27.01.2021

 

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne Bilindiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 60'ıncı maddesi hükmüne göre, beyannamenin, eşyanın beyan edildiği gümrük Rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanması için gerekli bütün bilgileri ihtiva etmesi ve gerekli bütün belgelerin beyannameye eklenmesi gereklidir. Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir. denilmektedir. Üyelerimizden gelen taleplerde özetle; üyelerimize dış ticaret firmalarınca sunulan bilgi ve belgelere istinaden Gümrük Kanunun 3'üncü ve devamı maddelerine göre beyannameyi oluşturarak gümrük idaresine beyannameler sunulduğu ve beyanname yazım aşamasında beyannameyi oluşturan eşyaların tamamı için beyanname ana sayfa ekranında döviz cinsi ve Fatura bedeli bilgilerin girişi yapıldığı, ayrıca hesaplama sayfasında ise fatura kapsamı eşyalar ile ilgili beyannamenin tamamını kapsayacak şekilde(her kalem için ayrı giriş yapılamadığından), Navlun, Sigorta, Yurt dışı diğer tutar, Yurt dışı royalti, Yurt dışı komisyon, Yurt dışı demuraj, Yurt dışı faiz, Depolama giderleri, Tahmil tahliye giderleri, Banka masrafları, Diğer giderler, Liman giderleri, Kültür fonu şeklinde beyan kutucukları bulunduğu ve üyelerimizce de kendilerinde bulunan bilgi ve belgelere göre bu alanlara giriş yapılarak beyanlarını oluşturdukları ve eşyaların birden fazla kalem olması halinde ise, beyan edilen tutarların sistem tarafından kalemlere otomatik dağıtıldığı, kaldı ki her bir kalem eşya için sistem üzerinde bu tutarları giriş yapılabilmesi için kalem bazında bilgi girişi yapılarak beyan edilmesinin mümkün olmadığı ve yukarıda bahsedilen tutarlardan herhangi birinin eksik beyan edilmesi durumunda ise, vergi kaybı oluşması halinde ve oluşan vergi kaybının kalemlere dağıtılması sonucunda her bir kalem için vergi kaybının kuruşlarla ifade edilmesine karşın Gümrük İdarelerince Gümrük Kanunu 234. Madde kapsamında değerlendirilmek suretiyle; Gümrük Kanunu’nun “Bir ila üçüncü fıkralara göre verilen cezalar 241 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktardan az olamaz.” hükmünü içeren 234/6 maddesi ile aynı Kanunun “Bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsaması halinde, her kaleme ilişkin bilgiler ayrı bir beyan sayılır. Bir kalemin eksik veya fazlası, diğer kalemin fazla veya eksiğine mahsup edilemez.” hükmünü içeren 67/2 maddesi uygulanmak suretiyle, çok kalemli beyanlarda her bir kalem için ayrı ayrı işlem tesis edilerek GK. 241/1 göre para cezası uyguladıkları belirtilmiştir. Gümrük Kanunu içerinde Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar 234. Madde ila 238. Maddeler kapsamında düzenlemeye gidilmiştir. Örneğin 100 kalem Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında düzenlenmiş bir beyanname oluşturulurken navlun tutarı 100 TL Eksik beyan edildiği ve eşyalarda toplam Gümrük vergisi kaybı 10 TL, KDV kaybı da 19,80 TL olduğu varsayıldığında, 234. Maddeye göre fark vergiler için ek tahakkuk kararı ve fark vergilere göre somut olaya istinaden 234. Maddeye göre idari para cezası olarak, Gümrük Kanunu’nun “Bir ila üçüncü fıkralara göre verilen cezalar 241 inci maddenin birinci fıkrasında www.agm.org.tr www.bugumder.org www.igmd.org www.izmgmd.org.tr www.mergumder.org.tr belirtilen miktardan az olamaz.” Maddesi kapsamında TEK BİR 241/1. Maddesi 2021 yılı için 173 TL idari para cezası kararı düzenlemesi gerekirken, Gümrük İdarelerince idari para cezası olarak Beyannamedeki her bir kalem için ayrı ayrı 2021 Yılı için 100x173 TL idari para cezası kararı şeklinde düzenlediği, KDV için de idari para cezası olarak Beyannamedeki her bir kalem için ayrı ayrı 2021 Yılı için 100x173 TL idari para cezası kararı şeklinde düzenlemelere gidilerek Gümrük vergisi ve KDV kaybı olan toplam 29,80 TL lik tutar için toplam 34.600 TL İdari Para Cezası kararı düzenledikleri anlaşılmaktadır. Oysaki 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 67/2 maddesi her bir kalemin kıymet yönünden eksiklik ve fazlalığının mahsubu ile ilgilidir. “tahakkuk” tek bir beyandır. Ayrıca 67/2 maddenin devamında “Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonunun alt açılımında bulunan ve aynı kanuni veya tercihli vergi oranına tabi olan eşya bir kalem sayılır.” İfadesi yer almasına rağmen, aynı ürünün farklı model ve tiplerine Tareks vb. izin alınması sebebiyle alınan referans numaralarına göre aynı kanuni veya tercihli vergi oranına tabi olan ve aynı GTİP’da yer alan eşyalar için beyannamede ayrı kalem oluşturulmak zorunda kalındığı ve bahse konu idari para cezası uygulamalarında bu maddenin dikkate alınmadığı da belirtilmektedir. Gümrük Kanunu 241 madde gerekçesi; Maddenin 1 inci fıkrasında, bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, bu Kanuna uygun olarak veya bu Kanunla tanınmış yetkilere dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve talimatlarla getirilen şekil ve usullere aykırı hareket edenlere para cezası uygulanması öngörülmüştür. Bu şekilde kanunda açıkça cezası bulunmayan usulsüzlükler ve riayetsizliklere karşı ceza uygulanması amaçlanmıştır. Gerekçeden de anlaşılacağı üzere Gümrük Kanunu içerisinde cezası olmayan durumlara karşı 241. Maddenin düzenlendiği ve somut örnek te ise vergi kaybı oluştuğu kanun koyucunun da bu durumu 234. Maddesinde düzenlemeye gittiği açıkça görülmektedir. Diğer taraftan 12.06.2017 tarihli 25713879 sayılı dağıtımlı yazınızda özetle; “Gümrük Yönetmeliği Ek-82'nin 7 nci maddesi; “Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek-14’e uygun olarak doldurulmaması” hükmüne amir olup, söz konusu madde metninde beyanın Ek-14’e uygun olmasından değil, beyannamenin Ek-14’e uygun olarak doldurulmamasından bahsedildiği ve tanzim edilen beyannamelerde Ek-14’e uyumsuzluğun bir yada birden fazla hususta olabileceği hususu göz önüne alındığında usulsüzlük cezasının tatbiki açısından her bir beyanı esas almak yerine Yönetmeliğin 82 nolu ekinin 7. fıkrasında belirtildiği üzere beyannamenin kendisinin esas alınması gerekmektedir.” denilmektedir. Yukarıda verdiğimiz somut örnekten hareketle, her bir kalem eşya için sistem üzerinde yazımız içeriğinde sözü edilen navlun, sigorta vb. tutarların hesaplama sayfasında her bir kalem içim ayrı ayrı giriş yapılarak beyan edilmesinin mümkün olmadığı ve beyanname ana sayfa ekranında tutarların eksik giriş yapılarak beyan yapılması durumu değerlendirildiğinde yukarıda yazınızda bahsi geçen beyannamenin Ek 14’e göre uygun olarak doldurulmamasından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu bilgiler ışığında somut örneğe uygulaması gereken 234. Madde kapsamında fark vergiler için ek tahakkuk kararı düzenlenmesi, idari para cezası tutarı da 241/1. Maddesine göre sadece 173 TL olarak düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir. Kanun koyucu, düzenlemeler yaparken hukuk devleti ilkesinin bir gereği olan ölçülülük ilkesiyle bağlıdır. Bu ilke ise “elverişlilik”, “gereklilik” ve “orantılılık” olmak üzere üç alt ilkeden oluşmaktadır. www.agm.org.tr www.bugumder.org www.igmd.org www.izmgmd.org.tr www.mergumder.org.tr “Elverişlilik”, başvurulan önlemin ulaşılmak istenen amaç için elverişli olmasını, “gereklilik” başvurulan önlemin ulaşılmak istenen amaç bakımından gerekli olmasını, “orantılılık” ise başvurulan önlem ve ulaşılmak istenen amaç arasında olması gereken ölçüyü ifade etmektedir. Bir kurala uyulmaması nedeniyle kanun koyucu tarafından öngörülen yaptırım ile ulaşılmak istenen amaç arasında da “ölçülülük ilkesi” gereğince makul bir dengenin bulunması zorunludur. Söz konusu gelir eksikliği ile para cezası arasında orantısızlık bulunduğu ve bu orantısızlığın telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebep olacağı açıktır. Bu haliyle; 12.06.2017 tarihli, 25713879 sayılı tasarruflu yazınızdaki hususların, yazımız içeriğindeki örneğe göre incelenmesi ve Gümrük Kanunu'nun 241/1 maddesi doğrultusunda tesis edilecek ceza kararına her bir kalemin esas alınması yerine beyannamenin esas alınmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir. Konunun Makamlarınızca değerlendirilmesi hususunda gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

 

 

Saygılarımızla, Aslıhan ÇELEBİ Orhan KATTAŞ Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar KESKİN Taşkın DALAY İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin SARIDAĞ Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

Bireysel Gümrük Müşavirliği

Gümrükleme şirketleri

İzmir Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük Müşavirliği firmaları personel arayanlar

Gümrük Is İlanları

Ankara Gümrük Müşavirliği Is İlanları

İGMD-Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrükleme şirketleri

Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gumruk musaviri olmak icin hangi bolum okunmali?

Gumruk müsaviri ne kadar maas aliyor?

Gumruk müsaviri olmak zor mu?

Gumruk müsavirligi nedir ne is yapar?

Gumruk müsavirligi nedir, nasil olunur?

Gumruk müsavirligi yardimciligi sinavi

Gumruk müsavirligi is ilanlari

Gumruk müsavirligi maas

Gumruk müsavirligi eksi

Gumruk müsavirligi meslegi

Gumruk müsavirligi İstanbul

Gumruk müsaviri

Gumrukcu nedir?

Gumruk firmalari İstanbul

En iyi gumruk firmalari

Gumrukleme firmalari

Gebze gumruk mudurlugu

Gebze gumruk mudurlugu adres

Gebze gumruk mudurlugu iletisim

Gebze gumruk mudurlugu vergi numarasi

Dilovasi gumruk mudurlugu

Yilport VGM

Yilport gebze

Yilport vgm sorgulama

Yilport limani kimin

Yilport holding

Yilport gemlik

Yilport ardiye hesaplama gebze

Ambarli gumruk mudurlugu borc sorgulama

Halkali gar gumruk mudurlugu

Halkali gar gumruk mudurlugu iletisim

İstanbul limanlari gumruk

Ambarli gumruk mudurlugu kacakcilik

Muratbey gumruk mudurlugu hangi bölge mudurlugune bagli

Kargo gumruk mudurlugu iletisim

İstanbul yeni havalimani  gumruk mudurlugu iletisim

Muratbey gumruk muduru kimdir?

Ambari gumruk mudurlugu telefon

Ambarli gumruk mudurlugu vergi numarasi

 Ambarli gumruk mudurlugu adresi

Ambarli gumruk saymanlik mudurlugu iletişim

Ambarli gumruk muduru kim

Ambarli gumruk mudurlugu nerde

Ambarli gumruk mudurlugu kodu

Muratbey gumruk mudurlugu

Gebze gumruk mudurlugu adres

Gebze gumruk mudurlugu telefon numarasi

Gebze gumruk mudurlugu iletisim

Dilovasi gumruk mudurlugu

Dilovasi gumruk mudurlugu adres

Dilovasi gumruk mudurlugu iletisim

Dilovasi gumruk mudurlugu vergi numarasi

Dilovasi gumruk mudurlugune bagli limanlar

Derince gumruk mudurlugu

İzmit gumruk mudurlugu

Gebze gumruk operasyon

Gebze gumruk haber

Muratbey gumruk mudurlugu vergi numarasi

Muratbey gumruk mudurlugu iletişim

Muratbey gumruk mudurlugu kodu

Catalca gumruk mudurlugu

Muratbey gumruk saymanlik mudurlugu iletişim

Halkali gumruk mudurlugu

Halkali gumruk mudurlugu adres

Halkali gumruk mudurlugu iletisim

Halkali gumruk yol tarif

Gumruk firmalari İstanbul

Bireysel gumruk musavirigi

Gumrukleme sirketleri

Gumrukcu

Gumrukleme sirketleri İstanbul Avrupa yakasi

Gumrukleme sirketleri İstanbul Anadolu yakasi

Gumruk isleri yapan firmalar

Marmara  gumruk mudurlugu

Dogu marmara  gumruk ve ticaret bolge mudurlugu

Kocaeli gumruk mudurlugu iletisim

İzmit gumruk mudurlugu iletisim

Kocaeli gumruk mudurlugu satis magazasi

İzmit gumruk muduru kimdir

İzmit gumruk mudurlugu telefon

Derince gumruk mudurlugu

İstanbul gumruk ve ticaret bölge mudurlugu

İstanbul posta gumruk mudurlugu

İstanbul kargo gumruk mudurlugu

İstanbul havalimani gumruk mudurlugu

Gumruk ticaret bakanligi

Kumport ardiye

Kumport ardiye iletisim

Kumport konteyner kayit sorgulama

Kumport on kayit

Kumport online

Kumport liman kayit

Marport ambar kodu

Marport portal

Marport basvuru

Martas tarti sorgulama

Marport liman dolum

Marport fatura sorgulama

Martas tarti

Hamzabeyli sinir kapisi

Hamzabeyli sinir kapisi telefon

Hamzabeyli sinir kapisi iletişim

Hazabeyli gumruk mudurlugu

İpsala gumruk mudurlugu

İpsala gumruk mudurlugu telefon

İpsala gumruk mudurlugu iletişim

Kapikule pasaport polisi iletişim

Derekoy sinir kapisi talefon

Erenkoy gumruk mudurlugu

Erenkoy gumruk mudurlugu adres

Erenkoy gumruk mudurlugu vergi numarasi

Erenkoy gumruk mudurlugu satis magazası

Erenkoy gumruk mudurlugu duragi

Haydarpasa gumruk mudurlugu

İstanbul havalimani gumruk muduru kimdir

İstanbul yeni havalimani gumruk mudurlugu telefon numarasi

İstanbul havalimani gumruk mudurlugu iletisim

İstanbul havalimani kargo gumruk mudurlugu

İstanbul havalimani yolcu salonu gumruk mudurlugu

İstanbul havalimani gumruk mudurlugu adres

İstanbul havalimani gumruk mudurlugu kodu

İstanbul havalimani gumruk mudurlugu vergi numarasi

Atatürk havalimani kargo gumruk mudurlugu adres

AHL kargo gumruk mudurlugu calısma saatleri

İstanbul havalimani kargo gumruk mudurlugu

İstanbul havalimani gumruk muduru kimdir