DUYURULAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Güney Kore, Malezya ve Tayland menşeli sentetik filamentten mensucatın ithalatında dampinge karşı verginin devamına karar verilmiştir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3) (28.01.2021 t. 31378 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/37) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

d) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

e) Tayvan: Çin Tayvanı’nı,

f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

g) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu EK-2’de yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 21/1/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Menşe Ülke Üreticiler 110 gr/m2 ağırlığı, altı ve üstü için önlem oranları (CIF%)
Çin Tayvanı Hulaon Chemical&Textile Co. 13,91%
Diğerleri 30,84%
Güney Kore Overseas Ltd. 38,61%
Daekwang Co. 14,64%
Dong Heung Trading Co.Ltd.,
Dong Sung Trading Co.Ltd.,
Duck Dong Co.Ltd.
Hyun Ma Trading Co.Ltd.
Seung Woo Trading Co.Ltd.
Seo Kwang Ltd.
Seo Kwang Trading Co.Ltd.
Sung Kwang Co.Ltd.
Sun Moon Co.Ltd.
UL HWA Co.Ltd.
Diğerleri 40,00%
Tayland Mun Ying Co.Ltd. 22,07%
Thai Taffeta Co.Ltd. 8,67%
Tuntex Textile (Thailand) Co.Ltd. 28,96%
Diğerleri 30,93%
Malezya Recron Sdn. Bhd. 7,76%
Innotech Textile Sdn Bhd 15,93%
Diğerleri 110 gr/m2 ağırlığının üstü için önlem oranı(CIF%) 110 gr/m2 ağırlığı ve altı için önlem oranı (CIF%)
42,44% 21,13%
ÇHC Tüm üretici/ihracatçılar 42,44% 21,13%

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede menşe ülkesi belirtilen, GTİP’i ve eşya tanımı EK-1’de yer alan tabloda belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTİP ve EK-1’de yer alan tabloda belirtilen eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK-1: Önleme Konu Ürün Karşılığı GTİP ve Eşya Tanımları

GTİP Eşya Tanımı
5407.30.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.30.00.90.00 Diğerleri
5407.41.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.41.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.41.00.90.19 Diğerleri
5407.42.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.42.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.42.00.90.19 Diğerleri (naylon elek/ağ hariç)
5407.43.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.43.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.43.00.90.19 Diğerleri
5407.44.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.44.00.90.19 Diğerleri
5407.51.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.51.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.51.00.90.19 Diğerleri
5407.52.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.52.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.52.00.90.19 Diğerleri
5407.53.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.53.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.53.00.90.19 Diğerleri
5407.54.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.54.00.90.19 Diğerleri
5407.61.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.61.10.90.13 Astarlık mensucat
5407.61.10.90.19 Diğerleri
5407.61.30.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.61.30.90.13 Astarlık mensucat
5407.61.30.90.19 Diğerleri
5407.61.50.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.61.50.90.13 Astarlık mensucat
5407.61.50.90.19 Diğerleri
5407.61.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.61.90.90.19 Diğerleri
5407.69.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.69.10.90.13 Astarlık mensucat
5407.69.10.90.19 Diğerleri
5407.69.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.69.90.90.19 Diğerleri
5407.71.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.71.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.71.00.90.19 Diğerleri
5407.72.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.72.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.72.00.90.19 Diğerleri
5407.73.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.73.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.73.00.90.19 Diğerleri
5407.74.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.74.00.90.19 Diğerleri
5407.81.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.81.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.81.00.90.19 Diğerleri
5407.82.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.82.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.82.00.90.19 Diğerleri
5407.83.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.83.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.83.00.90.19 Diğerleri
5407.84.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.84.00.90.19 Diğerleri
5407.91.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.91.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.91.00.90.19 Diğerleri
5407.92.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.92.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.92.00.90.19 Diğerleri
5407.93.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.93.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.93.00.90.19 Diğerleri
5407.94.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.94.00.90.19 Diğerleri

Ekleri için tıklayınız.

 

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

Bireysel Gümrük Müşavirliği

Gümrükleme şirketleri

İzmir Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük Müşavirliği firmaları personel arayanlar

Gümrük Is İlanları

Ankara Gümrük Müşavirliği Is İlanları

İGMD-Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrükleme şirketleri

Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gumruk musaviri olmak icin hangi bolum okunmali?

Gumruk müsaviri ne kadar maas aliyor?

Gumruk müsaviri olmak zor mu?

Gumruk müsavirligi nedir ne is yapar?

Gumruk müsavirligi nedir, nasil olunur?

Gumruk müsavirligi yardimciligi sinavi

Gumruk müsavirligi is ilanlari

Gumruk müsavirligi maas

Gumruk müsavirligi eksi

Gumruk müsavirligi meslegi

Gumruk müsavirligi İstanbul

Gumruk müsaviri

Gumrukcu nedir?

Gumruk firmalari İstanbul

En iyi gumruk firmalari

Gumrukleme firmalari

Gebze gumruk mudurlugu

Gebze gumruk mudurlugu adres

Gebze gumruk mudurlugu iletisim

Gebze gumruk mudurlugu vergi numarasi

Dilovasi gumruk mudurlugu

Yilport VGM

Yilport gebze

Yilport vgm sorgulama

Yilport limani kimin

Yilport holding

Yilport gemlik

Yilport ardiye hesaplama gebze

Ambarli gumruk mudurlugu borc sorgulama

Halkali gar gumruk mudurlugu

Halkali gar gumruk mudurlugu iletisim

İstanbul limanlari gumruk

Ambarli gumruk mudurlugu kacakcilik

Muratbey gumruk mudurlugu hangi bölge mudurlugune bagli

Kargo gumruk mudurlugu iletisim

İstanbul yeni havalimani  gumruk mudurlugu iletisim

Muratbey gumruk muduru kimdir?

Ambari gumruk mudurlugu telefon

Ambarli gumruk mudurlugu vergi numarasi

 Ambarli gumruk mudurlugu adresi

Ambarli gumruk saymanlik mudurlugu iletişim

Ambarli gumruk muduru kim

Ambarli gumruk mudurlugu nerde

Ambarli gumruk mudurlugu kodu

Muratbey gumruk mudurlugu

Gebze gumruk mudurlugu adres

Gebze gumruk mudurlugu telefon numarasi

Gebze gumruk mudurlugu iletisim

Dilovasi gumruk mudurlugu

Dilovasi gumruk mudurlugu adres

Dilovasi gumruk mudurlugu iletisim

Dilovasi gumruk mudurlugu vergi numarasi

Dilovasi gumruk mudurlugune bagli limanlar

Derince gumruk mudurlugu

İzmit gumruk mudurlugu

Gebze gumruk operasyon

Gebze gumruk haber

Muratbey gumruk mudurlugu vergi numarasi

Muratbey gumruk mudurlugu iletişim

Muratbey gumruk mudurlugu kodu

Catalca gumruk mudurlugu

Muratbey gumruk saymanlik mudurlugu iletişim

Halkali gumruk mudurlugu

Halkali gumruk mudurlugu adres

Halkali gumruk mudurlugu iletisim

Halkali gumruk yol tarif

Gumruk firmalari İstanbul

Bireysel gumruk musavirigi

Gumrukleme sirketleri

Gumrukcu

Gumrukleme sirketleri İstanbul Avrupa yakasi

Gumrukleme sirketleri İstanbul Anadolu yakasi

Gumruk isleri yapan firmalar

Marmara  gumruk mudurlugu

Dogu marmara  gumruk ve ticaret bolge mudurlugu

Kocaeli gumruk mudurlugu iletisim

İzmit gumruk mudurlugu iletisim

Kocaeli gumruk mudurlugu satis magazasi

İzmit gumruk muduru kimdir

İzmit gumruk mudurlugu telefon

Derince gumruk mudurlugu

İstanbul gumruk ve ticaret bölge mudurlugu

İstanbul posta gumruk mudurlugu

İstanbul kargo gumruk mudurlugu

İstanbul havalimani gumruk mudurlugu

Gumruk ticaret bakanligi

Kumport ardiye

Kumport ardiye iletisim

Kumport konteyner kayit sorgulama

Kumport on kayit

Kumport online

Kumport liman kayit

Marport ambar kodu

Marport portal

Marport basvuru

Martas tarti sorgulama

Marport liman dolum

Marport fatura sorgulama

Martas tarti

Hamzabeyli sinir kapisi

Hamzabeyli sinir kapisi telefon

Hamzabeyli sinir kapisi iletişim

Hazabeyli gumruk mudurlugu

İpsala gumruk mudurlugu

İpsala gumruk mudurlugu telefon

İpsala gumruk mudurlugu iletişim

Kapikule pasaport polisi iletişim

Derekoy sinir kapisi talefon

Erenkoy gumruk mudurlugu

Erenkoy gumruk mudurlugu adres

Erenkoy gumruk mudurlugu vergi numarasi

Erenkoy gumruk mudurlugu satis magazası

Erenkoy gumruk mudurlugu duragi

Haydarpasa gumruk mudurlugu

İstanbul havalimani gumruk muduru kimdir

İstanbul yeni havalimani gumruk mudurlugu telefon numarasi

İstanbul havalimani gumruk mudurlugu iletisim

İstanbul havalimani kargo gumruk mudurlugu

İstanbul havalimani yolcu salonu gumruk mudurlugu

İstanbul havalimani gumruk mudurlugu adres

İstanbul havalimani gumruk mudurlugu kodu

İstanbul havalimani gumruk mudurlugu vergi numarasi

Atatürk havalimani kargo gumruk mudurlugu adres

AHL kargo gumruk mudurlugu calısma saatleri

İstanbul havalimani kargo gumruk mudurlugu

İstanbul havalimani gumruk muduru kimdir