DUYURULAR

Dış Ticaret Mevzuatı 07.12.2020 - 14.12.2020 Arasındaki Değişiklikler Yeni Eklenenler

Dış Ticaret Mevzuatı 07.12.2020 - 14.12.2020 Arasındaki Değişiklikler

Yeni Eklenenler

12.12.2020

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları için, 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak değerler.

5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca 2021 yılında uygulanacak para cezaları hk.

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca 2021 yılında uygulanacak para cezaları hk.

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca 2021 yılında uygulanacak para cezaları

11.12.2020

Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ

Kıyı tesislerinde gemilere verilen hizmet kalemlerinin taban veya tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.

10.12.2020

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yapılan değişikle; Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde, menşe şahadetnamesi aranmaz. (Yürürlük Tarihi:1/1/2021)

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin bazı madde ve eklerinde değişiklik yapıldı.

09.12.2020

Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin, Beyanname verilmesi başlıklı maddesinde değişiklik yapılmış; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ibaresi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanı ibaresi de Tarım ve Orman Bakanı olarak değiştirilmiştir.

Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin, Beyanname verilmesi başlıklı maddesinde değişiklik yapılmış; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ibaresi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanı ibaresi de Tarım ve Orman Bakanı olarak değiştirilmiştir.

Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin, Beyanname verilmesi başlıklı maddesinde değişiklik yapılmış; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ibaresi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanı ibaresi de Tarım ve Orman Bakanı olarak değiştirilmiştir.Tasarruflu Yazı ve Genelgeler
Yeni Eklenenler

11.12.2020

Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ

Kıyı tesislerinde gemilere verilen hizmet kalemlerinin taban veya tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.

09.12.2020

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 09.12.2020 tarihli ve 59623592 sayılı yazısı (7256 Sayılı Kanun - Yapılandırma)

7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvuruların doğru ve hızlı bir şekilde karşılanması için dikkate alınması gereken hususlar hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.12.2020 tarihli 59655817 sayılı yazısı (2020/24 Sayılı Genelge-Teminat)

Potansiyel vergi numarasına sahip olan ve beyannamenin alıcı/ithalatçısı alanında vergi numarası bulunacak serbest bölgelerde yerleşik firmaların düzenleyecekleri sözlü beyanlarda firmaları adına e-teminat mektubu verebilmeleri hk.

30.11.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarihli 59371148 sayılı yazısı (GY Geçici 16. Madde - Usulsüzlük Cezası)

Menşe belgesinin Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16 maddesi kapsamında sonradan ibrazında usulsüzlük cezası uygulanmayacağı hk.