DUYURULAR

Dış Ticaret Mevzuatı 04.01.2021 - 11.01.2021 Arasındaki Değişiklikler

Sevdiklerinizde hep birlikte olacağınız sağlık dolu nice mutlu yıllar dileriz, ALTUNBAŞAK A.Ş.

 

Dış Ticaret Mevzuatı 04.01.2021 - 11.01.2021 Arasındaki Değişiklikler

Yeni Eklenenler

09.01.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

5402.47 gtip li Diğerleri, poliesterlerden tanımlı sentetik filament ipliklerin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin, Tebliğde yer alan tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)

AB ve Kore Cumhuriyeti menşeli 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91, 7226.91.99 gtipleri altında yer alan Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine yönelik bir damping soruşturması açılmıştır.

07.01.2021

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2006/11 sayılı Gözetim Tebliğinde yapılan değişiklik ile 9405.10.98.00.00 gtipi diğerleri için adi metallarden olup olmamasına göre gözetim kıymeti değişti.Tasarruflu Yazı ve Genelgeler
Yeni Eklenenler

07.01.2021

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 07/01/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 07/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 07.01.2020 tarihli ve 60411165 sayılı yazısı (Menşe ve Dolaşım Belgeleri)

İhracat yapılırken düzenlenemeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin sonradan ibraz edilebilmesi için tanınan süre ilave altı ay daha (30 Haziran 2021 tarihine kadar) uzatılmıştır.

Genelge No: 2021/2 (TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi)

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesinin (f) bendine istinaden Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen KDV İstisna Belgesi Tek Pencere Sistemine alınmıştır (1048 kodlu TPS-EGM-KDV İstisna Belgesi)

Genelge No: 2021/3 (TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi)

Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun ile Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen İlişik Kesme Belgesi Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

06.01.2021

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 06/01/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 06/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

Genelge No: 2021/1 (TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi)

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/12) uyarınca Ticaret Bakanlığı-İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ithal şehadetnameleri ve nihai kullanım sertifikaları Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.01.2021 tarihli 60394613 sayılı yazısı (Süs Bitkileri KDV)

Serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı TGTC nin 0602.90.45.00.11 GTİP numarasında tanımlanan (Çelikler) ve ticari hayatta köklü çiçek fidesi (lisianthus fidesi) olarak beyan edilen eşyanın, Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar sınıflandırmasında yer aldığı ve dolayısıyla mamul halde bulunmadığı anlaşıldığından süs bitkileri ile çiçek olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı, bu nedenle, söz konusu eşyanın ithal ve tesliminde genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerektiği hk.

05.01.2021

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 05/01/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 05/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

04.01.2021

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 maddesi gereğince (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (2021 Ocak) - (Yürürlük; 04/01/2021)

TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, 04/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallar için uygulanacak asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

31.12.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.12.2020 tarihli 60298504 sayılı yazısı (STA kapsamında İngiltere çıkışlı/menşeli eşya ithalatında Menşe Beyanı)

İngiltere STA kapsamındaki Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya ithalatında uluslararası anlaşma kodunun “BİRLEŞİK KRALLIK (BK)” seçilmesi ve geçerli bir "Menşe Beyanının (0842 doküman kodlu) gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde eşyaya ilişkin olarak Diğer ülkelere uygulanan kanuni vergi oranları üzerinden teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi, ilgili Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra Yönetmeliğe uygunluk durumunda teminatın çözülmesi hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 31.12.2020 tarihli ve 2020/29 sayılı Genelgesi (Atık İthalatı)

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında düzenlenecek olan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu na ilişkin usul ve esaslar.