DUYURULAR

Dış Ticaret Mevzuatı 25.01.2021 - 01.02.2021 Arasındaki Değişiklikler Yeni Eklenenler 30.01.2021

Dış Ticaret Mevzuatı 25.01.2021 - 01.02.2021 Arasındaki Değişiklikler

Yeni Eklenenler

30.01.2021

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3470)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 13 üncü sırasının sonuna yapılan ekleme ile; Riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi (KDV) yüzde 1 olarak uygulanacak.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/59)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) in Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler başlıklı 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına eklenen (d) bendi ile; Türkiye de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3462)

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projeleri kapsamında düzenlenecek sanal yurtdışı pazarlama faaliyetleri de Karar kapsamında desteklenecek.

28.01.2021

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Güney Kore, Malezya ve Tayland menşeli sentetik filamentten mensucatın ithalatında dampinge karşı verginin devamına karar verilmiştir.

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların (YYT) , ithalatı için uygunluk belgesi verilmesi ve şeker sektörüne etkileri bakımından yurt içi piyasadaki hareketinin izlenmesine ilişkin usul ve esaslar; YYT lere ilişkin Uygunluk belgesi başvurusunun; EVİS (Tarım ve Orman Bakanlığı Elektronik Veri İşleme Sistemi) üzerinden yapılması hk.

27.01.2021

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinin, Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller, Servisin sorumlulukları başlıklı maddeleri ve Ek-9 unda değişiklik yapılmıştır.

26.01.2021

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2007/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan, 8517.70.00.00.00 gtipli eşyanın, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki (CKD) aksam ve parça olarak ithalatında gözetim uygulanmayacaktır.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2008/8 sayılı Gözetim Tebliği kapsamında gözlük çerçeveleri ithalatında birim adet üzerinden uygulanmakta olan gözetim uygulaması, brüt kg üzerinden 133 ABD Doları olarak değiştirilmiştir.Tasarruflu Yazı ve Genelgeler
Yeni Eklenenler

29.01.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 61019046 sayılı yazısı (Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler)

Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler ile ilgili BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmış olup pilot uygulamanın 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilmesi ve uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hk.

26.01.2021

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 26/01/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 26/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

24.01.2021

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 24.01.2021 tarihli ve 60891304 sayılı yazısı (Elektronik Menşe Şahadetnamesi - Hindistan Hk.)

Hindistanın tercihli bir düzenlemeye sahip olmadığı ülkelere yönelik menşe şehadetnamelerinin ilgili kuruluşlar tarafından manuel olarak düzenlendiği; ancak bahse konu ülkelere yönelik olarak menşe belgelerinin elektronik olarak düzenlenmesine yönelik bir çalışma içinde olunduğu hk.

20.01.2021

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün 20.01.2021 tarihli ve 1055861 sayılı yazısı (Geçici İhracatın Dönüşü ve Geri Gelen Eşyada Kültür Fonu Hk)

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğinin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne Geçici İhracatın Dönüşü ve Geri Gelen Eşyada Kültür Fonu konulu talepleri ve Telif Hakları Genel Müdürlüğünün Mali İşler Konulu cevabi yazısı hk.

26.12.2016

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1)

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 ncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esasları hakkında Genelge