DUYURULAR

01.03.2021 - 31.03.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri-GÜNCEL

01.03.2021 - 31.03.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 17.03.2021 31426 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
Bazı Şirketlere Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verildi.
2. 17.03.2021 31426 Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/28)
Süreli olarak faaliyetten men edilen uluslararası gözetim şirketleri hk.
3. 16.03.2021   Genelge No: 2021/9 (Türkiye Gümrük Bölgesi'ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar)
Kara kapılarından Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan taşıtlarda taşınan eşyaya ilişkin olarak gerek taşıtın kara kapısından girişinden önce gerekse girdikten sonra herhangi bir beyanda bulunulmaması durumunda yapılacak işlemler hk.
4. 16.03.2021 31425 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; on iki ayı geçmeyecek taksitli mal ve hizmet satışlarından konut satışı hariç tutulacak ve taşıt satışlarında taksit süresi nihai fatura değeri 120 bin TL ye kadar olanlarda 60 ay, 120- 300 bin TL arasında olanlarda 48 ay, 300-750 bin TL arasında olanlarda 36 ay ve 750 bin TL üzerinde olanlarda 24 ayı geçmeyecek.
5. 15.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2021 tarihli 62318743 sayılı yazısı (Antrepoda Kağıtsız Beyanname)
Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi kapsamında antrepo beyannameleri işlemlerinin elektronik ortama alınmasına ilişkin pilot uygulamanın genişletilmesi ve bu çerçevede 71xx ve 72xx rejim kodlu antrepo beyannamelerine ilişkin işlemlerin ne şekilde yürütüleceği hk.
6. 15.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2021 tarihli 62344369 sayılı yazısı (Bitki Sağlık Sertifikaları Uygulamaları)
ülkemize girişi yapılacak bitki ve bitkisel ürünler için sevkiyata eşlik etmek üzere düzenlenmesi gereken Bitki Sağlık Sertifikalarının içeriğinde bulunması icap eden bilgiler hk.
7. 15.03.2021   Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 15.03.2021 tarihli ve 62289868 sayılı yazısı (Güneş Gözlükleri Testleri)
Ürün güvenliği ve denetimi kapsamında güneş gözlükleri için numune alma esasları hk.
8. 12.03.2021   Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.03.2021 tarihli ve 62237638 sayılı yazısı (2021/18 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Hk.)
Bazı tekstil konfeksiyon ve deri ürünlerinin denetimi için numune alma esasları hk.
9. 12.03.2021 31421 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2021/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklik ile; Tebliğin ekinde yer alan  Ek-2A (Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu - 0962 ve 0970 Belgeler İçin) ve Ek-2B (Kesin İthalat İzin Belgesi Başvuru Formu - 0965 Belge için) yürürlükten kaldırılmış; Aynı Tebliğe Ek-2 (Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu) eklenmiştir.
10. 12.03.2021 31421 Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3637)
2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
11. 12.03.2021 31421 Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği
Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı neticesinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği’nde ortak bir düzenlemeye tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ürün gruplarının Türkiye ve Avrupa Birliği piyasasında serbest dolaşımını teminen karşılıklı tanıma prensibinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
12. 11.03.2021 31420 Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği
Piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların görevleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükleri hk.
13. 11.03.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11/03/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 11/03/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
14. 10.03.2021   Genelge No: 2021/8 (Kolay İhracat Noktaları)
Kolay ihracat noktaları hk. (İhracat beyannamesinin hat yönlendirme ve muayene işlemleri)
15. 10.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2021 tarihli 61841436 sayılı yazısı (İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Menşe İspatı)
A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin muhtelif tebliğler kapsamında AB menşeli beyan edilen eşya için, tereddüt edilecek başkaca bir hususun olmaması durumunda, menşe şahadetnamesinin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
16. 10.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2021 tarihli 62174117 sayılı yazısı (EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hk.)
Ek Mali Yükümlülük (EMY) ve İlave gümrük Vergisi (İGV) kapsamında sonradan Menşe Şahadetnamesi ibrazı hk.
17. 10.03.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 10/03/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 10/03/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
18. 7.03.2021 31416 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7292
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır
19. 6.03.2021 31415 Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gemi Söküm Yönetmeliğine, İmar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, bu Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar, eksik belgeleri imar planı uygulamalarının kesinleşmesini müteakip altı ay içinde ibraz edeceklerine dair Eksik Belgenin Tamamlanması başlıklı ek madde eklenmiş; aynı konu ile ilgili geçici madde 4 yürürlükten kaldırılmıştır. ”
20. 6.03.2021 31415 KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinin Dayanak başlıklı 3 üncü maddesi 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olarak; 4 üncü maddesinde yer alan Destek programları kapsamında işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan geri ödemeli destek tanımı da İcra Komitesince belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminat karşılığında ve/veya teminat alınmaksızın sağlanan destek olarak değiştirilmiştir.
21. 6.03.2021   Muratbey Gümrük Müdürlük Emri (2021/05) (Arşiv Beyanname Teslimi)
Beyannamelerin arşiv nüshalarının teslimine ilişkin Muratbey Gümrük Müdürlüğünün müdürlük emri.
22. 5.03.2021 31414 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye’ye Ait Arkeolojik ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3588)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye ye Ait Arkeolojik ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar.
23. 4.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.03.2021 tarihli 62010376 sayılı yazısı (Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezasının Tatbiki)
Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezasının Tatbiki hk.
24. 4.03.2021 31413 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan İhracat 2004/12 sayılı Tebliğ kapsamında 2021 yılında Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilen şirketler, alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.
25. 3.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarihli 61970125 sayılı yazısı (Bitki Sağlık Sertifikası)
Ülkemize karayoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için, her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmiş olması gerektiği; demiryolu ve denizyolu aracılığıyla girişi yapılmak istenen ürün sevkiyatlarında, ürünün ayrı vagon/ambar/konteynerlerde bulunması durumunda 1 (bir) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesinin hangi şartlarda kabul edileceği hk.
26. 3.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün Basitleştirilmiş Gümrük Hattının Rusya Federasyonunda Tüm Gümrük İdarelerini Kapsayacak Şekilde Uygulamaya Alınması konulu yazısı
Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulamasının 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren sınırlama olmaksızın tüm Rus gümrük idarelerini kapsayacak şekilde genişletildiği hk.
27. 3.03.2021   Genelge No: 2021/6 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar)
Muhtelif eşyanın sınıflandırılmasında dikkate alınacak hususlar hk. (tel zımba makineleri, puset-ana kucağı, çocuklar için araba koltuğu, salon tipi split klima sistemleri, plastik gözlük çerçevesi ve üzerine mıknatıs veya kancalarla tutturulmuş çerçeve ile uyumlu şekil ve büyüklükte güneş gözlüğünden oluşan set eşya,Motorlu taşıtların aydınlatma veya işaret sistemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış, esnek baskılı devre kartları, lazer teknolojisi ile çalışan cihaz)
28. 3.03.2021   Genelge No: 2021/7 (İŞGÜM Laboratuvarlarının Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından düzenlenen analiz raporlarının tarife tespitinde esas alınması; tahlil raporunun LARA üzerinden sisteme eklenmesi hk.
29. 3.03.2021 31412 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırlar, faiz oranları ve alındı birim fiyatlarının belirlenmesi hk.
30. 2.03.2021 31411 Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583)
3429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.
31. 2.03.2021 31411 Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
3583 sayılı Karar kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat yöntemi ile başvuru, kullanım usul ve esasları.
32. 2.03.2021 31411 Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3584)
Piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerji ile ilgili ürünlere ilişkin tedarikçi, satıcı ve yetkili kuruluşların yükümlülükleri, ürünlerin piyasa gözetimi, denetimi ve kontrolü, risk teşkil eden ürünlere ulusal düzeyde müdahale etme usulü, koruma önlemleri usulü, etiketlerin uygulamaya konulması ve yeniden sınıflandırılması ile uyumlaştırma standartlarına ilişkin diğer iş ve işlemler hk.
33. 2.03.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 02/03/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 02/03/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
34. 1.03.2021 31410 COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
02/03/2021 tarihi itibarıyla; COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 2020/11 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup bu tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacaktır.