DUYURULAR

Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı 11.01.2021 - 18.01.2021 Arasındaki Değişiklikler-Tasarruflu Yazı ve Genelgeler Yeni Eklenenler

Dış Ticaret Mevzuatı 11.01.2021 - 18.01.2021 Arasındaki Değişiklikler

Yeni Eklenenler

16.01.2021

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

2018/18 sayılı Karar kapsamında, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gtip lu duvar kâğıtları ve benzeri kaplamalar ithalatında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi hk.

15.01.2021

Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

Ticaret Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile Ticaret Denetmenleri ve Ticaret Denetmen Yardımcılarının görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve atamaları ile çalışma usul ve esasları hh.

14.01.2021

Hayvan Kaynaklı Dokular Kullanılarak İmal Edilen Tıbbi Cihazlara Dair Yönetmelik

Hayvan dokusundan türetilen cansız ürünler veya cansız hale getirilmiş hayvan dokusu kullanılarak imal edilen, implante edilebilir aktif tıbbi cihazlar da dâhil tıbbi cihazların piyasaya arzı ve/veya hizmete sunulması ile ilgili özel gereklilikleri hk.

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Ülke içinde piyasaya sunulmak üzere ithal edilen yayın ve nüshalara, gümrük işlemlerinin bitirilmesini takiben otuz gün içerisinde bandrol yapıştırılma zorunluluğu getirildi; Bilgisayar oyunları da sinema eserlerine ilişkin bandrol işlemlerine tâbi olacak; Yurtdışından ithal edilen süreli olmayan yayınlar ile baskı adedi yüzden fazla olmamak koşuluyla kullanıcı talebine özel olarak çoğaltılan nüshalar için toplu olarak bandrol alınabilecek; Bandrol başvurusunda istenen bilgi ve belgeleri bildiren EK 2 kaldırıldı. Bandrol başvurusunda bulunabilmek için hak sahibi olunduğuna ve talep edilen bandrollerin ilgili eserde kullanılacağına dair beyanı içerir bandrol talep formu ve taahhütnamesine ek olarak ibraz edilecek belgeler Bandrol Temini başlıklı 6 ncı maddede belirlendi.

13.01.2021

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2)

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan, kanuna aykırılık halinde 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezaları hk.

Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

05.01.2021

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün 2021/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine ilişkin İç Genelgesi

Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve 2021/9 sayılı Tebliğ ekinde (EK-2) yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için düzenlenecek olan Üretim Girdisi Muafiyeti Yazısına ilişkin usul ve esaslar hk.

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün 2021/25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine ilişkin İç Genelgesi

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve 2021/25 sayılı Tebliğ ekinde (EK-2) yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için düzenlenecek olan Üretim Girdisi Muafiyeti Yazısına ilişkin usul ve esaslar hk.Tasarruflu Yazı ve Genelgeler
Yeni Eklenenler

15.01.2021

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 15.01.2021 tarihli ve 60684498 sayılı yazısı (GY 496/2 Maddesi Kapsamında Götürü Teminattan Yararlanacak Antrepolarda Daha Önce Başlamış Gümrük Yükümlülüğü Devam Eden İşlemlere Ait Teminatların İadesi)

Gümrük Yönetmeliğinin 496/2 Maddesi Kapsamında Götürü Teminattan Yararlanacak Antrepolarda Daha Önce Başlamış Gümrük Yükümlülüğü Devam Eden İşlemlere Ait Teminatların İadesi Hk.

13.01.2021

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 13/01/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 13/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 13.01.2021 tarihli ve 60569027 sayılı yazısı (Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerine TAREKS Uygulaması hk.)

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğde 30.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişikliklere açıklama getirilmesi hk. (fiili denetime yönlendirilen her başvurunun teste gönderilmesine yönelik uygulama değiştirilmiş; TAREKS üzerinden başvurusu yapılan ürünlerden yalnızca fiili denetime yönlendirilen ürünler için ürünleri tanıtıcı doküman yüklenmesi gerekecek; Ek-1’de yer alan denetime tabi ürünler listesi sadeleştirilmiştir)

12.01.2021

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 12/01/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 12/01/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 12.01.2021 tarihli ve 60573502 sayılı yazısı (2021 Yılı Gümrük Müşavirliği ve YGM Asgari Ücret Tarifesi - İthalat İşlemleri İndirimi)

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin EK-1 İthalat İşlemleri Bölümünde yer alan hizmetler kapsamında, kıymet sınırlaması olmaksızın 87.08 tarife pozisyonundaki eşyanın Avrupa Birliği ülkelerinden ithalinde, mezkûr Tebliğde yer alan asgari ücretler dikkate alınmayacak olup, 2021 yılı için hizmet bedeli 253.- TL olarak uygulanacaktır.

11.01.2021

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 11.01.2021 tarihli 60492132 sayılı yazısı (Coronavirus Tedbirleri Nedeni İle Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi Hk)

Gümrük Müşavirlerinin sağlık raporlarını ibraz etme süresinin Coronavirüs Covid-19 tedbirleri kapsamında 2021 yılı Nisan ayı sonuna kadar uzatılması hk.

08.01.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.01.2021 tarihli 60341619 sayılı yazısı (Beyannamenin 24 No'lu Alanı Hk)

5300, 3153, 6123 ve 6323 rejim kodları ile tescil edilen beyannamelerde ana ekrana ilave olarak kalem ekranından da işlemin niteliği bilgisi girilebilecektir.

05.01.2021

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün 2021/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine ilişkin İç Genelgesi

Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve 2021/9 sayılı Tebliğ ekinde (EK-2) yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için düzenlenecek olan Üretim Girdisi Muafiyeti Yazısına ilişkin usul ve esaslar hk.

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün 2021/25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine ilişkin İç Genelgesi

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve 2021/25 sayılı Tebliğ ekinde (EK-2) yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için düzenlenecek olan Üretim Girdisi Muafiyeti Yazısına ilişkin usul ve esaslar hk.