DUYURULAR

Dış Ticaret Mevzuatı 21.12.2020 - 28.12.2020 Arasındaki Değişiklikler Yeni Eklenenler 26.12.2020-Tasarruflu Yazı ve Genelgeler Yeni Eklenenler 21.12.2020

Dış Ticaret Mevzuatı 21.12.2020 - 28.12.2020 Arasındaki Değişiklikler

Yeni Eklenenler

26.12.2020

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/17)

2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin vergi resim harç istisnası belgesi müracaatlarının değerlendirilmesi ve belge düzenlenmesi ile ilgili 7 nci maddesindeki ve vergi resim harç istisnası belgesinin iptali ile ilgili 18 inci maddesindeki değişiklikle; düzenlenen ve iptal edilen vergi resim harç istisnası belgeleri aylık listeler halinde Resmî Gazetede yayımlanmayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun - 7260

25 Şubat 2020 tarihinde Baküde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuş ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmiştir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ceza hükümleri ile ilgili 77 nci maddesine göre 2021 yılında uygulanacak olan idari para cezaları.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen, Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin 2021 yılı parasal sınırları.

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

2021 yılında yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar hk.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında 6 aylık taksit sınırlaması 4 aya indirildi, tablet bilgisayar satışlarında 6 aylı süre değiştirilmedi; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında taksit sayısı 18 aydan genel sınırlama olan 12 aya düşürüldü; perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında 8 ay olan taksitlendirme süresi 6 ayı geçemeyecek.

25.12.2020

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3328)

Sigara ve bazı tütün ürünlerinde maktu vergiler 2021 ilk 6 ay için sabit tutuldu, ÖTV yüzde 67 den yüzde 63 oranına düşürüldü.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)

Tekstil ürünlerinde Kayıt Belgesi uygulamasına ilişkin 2019/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; Tebliğ ekindeki tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar ithalata ilişkin bilgileri Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İTKİB Genel Sekreterliğine ait ithalat.ebirlik.org internet sitesi üzerinden kaydettirecekler; ithal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek; Kayıt Belgesi başvurusuna eklenecek belgelerin tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ithalata ilişkin bilgiler ile birlikte ithalat.ebirlik.org internet sitesi üzerinden iletilecek; daha önce tümü Kayıt Belgesine tabi olan 41.Fasıl (Ham postlar, deriler ve köseleler)dan sadece 4107 ve 4115 tarifeleri için Kayıt Belgesi gerekecek; Örme/Dokuma Kumaş, İplik Elyaf ve Elyaf Detay Beyan Formları başvuru sırasında elektronik ortamda doldurulacak; başvuruya eklenmesi gereken belgeler arasından Madde Bilgi formu çıkarıldı.

24.12.2020

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan, kanuna aykırılık halinde 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezaları hk.

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSÜGGM-2020/33)

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca 1/1/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretleri tarifesi hk.

23.12.2020

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3322)

95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 1006 Pozisyonundaki Pirinçlerin 30/04/2021 tarihine kadar ithalatında Gümrük Vergisi Oranları düşürüldü. (1006.10 - Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik) için %5, 1006.20 - Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç için %10, 1006.30 -Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatıl- mış veya perdahlanmış olsun olmasın) ve 1006.40 - Kırık pirinçler için %15.)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle; berberlik, kuaförlük, terzilik hizmetleri, gayrimenkul, taşıt, bisiklet, motosiklet onarımı, halı kilim yıkama, kuru temizleme, ayakkabı tamiratı, evde kullanılan elektrikli eşyaların bakım ve onarımı, düğün nikah organizasyonları, lokanta, yolcu biletleri gibi esnaf, konaklama, yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel hizmetleri ve tarife cetvelinin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimlerindeki 31/12/2020 tarihine kadar olan KDV indirimi 31/5/2021 tarihine uzatıldı; aynı Karara eklenen geçici madde ile de Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31/12/2021 tarihine kadar tesliminde KDV oranı %1 uygulanır.

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlardan 2021 Yılında Alınacak Maktu Ücretlerin, 23/12/2019 Tarihli ve 1841 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Yer Aldığı Şekilde Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3324) (2021 YILI BANDROL ÜCRETLERİ)

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2021 yılı için geçerli olmak üzere alınacak bandrol ücretleri 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer aldığı şekilde devam edecektir.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21/12/2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve Atık Yağlara İlişkin Atık Kodları ve Atık Yağ Grupları başlıklı EK-1 inde değişiklik yapılmış; Yönetmeliğe Atık Yağ Transfer Noktasının Teknik Özellikleri başlıklı Ek-6 eklenmiştir.

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3/4/2007 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2020/12)

SVGM: 2019/15 sayılı Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ kapsamına girmeyen fanlarla ilgili 2 nci madde üçüncü fıkrada değişiklik yapılmıştır.

22.12.2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2020 Tarihli ve 9822 Sayılı Kararı (Ham petrol, akaryakıt, ihrakiye, madeni yağ, baz yağ ve petrolle ilişkili maddelerin ithalatı hk.)

Ham petrol, akaryakıt, ihrakiye, madeni yağ, baz yağ ve petrolle ilişkili maddeler ve bu maddeleri kimlerin ithal edebileceği, hangi belgelerin gerektiği ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı.Tasarruflu Yazı ve Genelgeler
Yeni Eklenenler

21.12.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.12.2020 tarihli 59961236 sayılı yazısı (7256 Sayılı Kanun Hk.)

31/8/2020 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğmuş gümrük vergilerinin 17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olması durumunda bu vergilere bağlı olarak kesilen idari para cezalarının; hangi hallerde 7256 sayılı Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçileceği hk.

20.12.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.12.2020 tarihli 59868634 sayılı yazısı (GY Geçici 16/3 Maddesi)

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 maddesi kapsamında İlave Gümrük Vergisinin değerlendirilmemesi hk

18.12.2020

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 18.12.2020 tarihli 59875098 sayılı yazısı (Antrepolarda YGM Çalışanı Olarak Görev Yapan Gümrük Müşavir Yardımcıları)

Antrepolarda YGM Çalışanı Olarak Görev Yapan Gümrük Müşavir Yardımcıları hk.