DUYURULAR

01.03.2021 - 31.03.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri

01.03.2021 - 31.03.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 31.03.2021   Genelge No: 2021/13 (Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması)
Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında 2019/1 sayılı Genelgenin Beyanın tescili aşamasında gözetim tebliğinde yer alan kıymete ulaşılmasını sağlayacak şekilde veyahut eşyanın tesliminden önce ya da sonra gerçekleştirilen kontroller sonucunda yurtdışı gider beyan edilerek buna tekabül eden ithalat vergilerinin ödenmesi sonrasında yapılacak işlemlerle ilgili 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.
2. 31.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.03.2021 tarihli 62855694 sayılı yazısı (Uzlaşma Başvuruları)
Uzlaşma başvurusunun, elektronik imzalı olarak kabulüne ilişkin mevzuat ve sistem çalışmaları tamamlanıncaya kadar kurumsal internet sayfası üzerinden kabul edileceği hk.
3. 30.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.03.2021 tarihli 62785582 sayılı yazısı (9999 Kodlu Diğer Belge Hk)
İhrakiye Teslimi Lisansı ile Kürk ürünlerinde çiftlik hayvanları için düzenlenen Tarım ve Oman Bakanlığından alınan İthalat Kapsam Dışı Uygunluk Belgesi ve İhracat Kapsam Dışı Uygunluk Belgesi için yeni doküman kodu tanımlanması ile ilgili yazı.
4. 30.03.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 30/03/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 30/03/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
5. 29.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.03.2021 tarihli 62765220 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3.Madde Hk)
Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3.Madde Hk
6. 29.03.2021   Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 29.03.2021 tarihli ve 62746878 sayılı yazısı (2021/14 sayılı Tebliğ hk.)
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin İthalat 2021/14 Sayılı Tebliğ Uygulamaları Hk.
7. 29.03.2021   İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 29.03.2021 tarihli ve 62762834 sayılı yazısı (İhracat Beyannamelerinin Kapatılması)
İhracat Beyannamelerinin Kapatılmasının Çabuklaştırılması ile muayene dahil tüm işlemlerin süratle yapılması hk.
8. 27.03.2021 31436 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/11)
Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 GTİP i altında sınıflandırılan kakao yağı (katı ve sıvı) ithalatında damping soruşturması açılmıştır.
9. 27.03.2021 31436 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/14)
Güney Kore ve Makedonya menşeli ve/veya çıkışlı 8302.10 gtip li menteşeler, 8302.50 gtip li sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler vb. eşya ve 8302.42 gtip li mobilyalar için diğer donanım, tertibat vb eşya ithalatının, 2016/53 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ uyarınca ÇHC menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verilmiştir.
10. 27.03.2021 31436 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9)
ÇHC menşeli 8301 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan kapı kilitleri ve kapı kilitleri için silindir-bareller ile kapı kilitleri için kilit kasası ithalatında 2015/30 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı verginin uygulanmaya devamına karar verilmiştir.
11. 27.03.2021 31436 Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9)
Yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemesi hk.
12. 27.03.2021 31436 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğin, Yetkilendirme başvurusu başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle; Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununu kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için yapılacak başvurularda imza sirküleri veya noter onaylı örneği aranmayacak.
13. 27.03.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/03/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 27/03/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
14. 26.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.03.2021 tarihli 62720018 sayılı yazısı (Hariçte İşleme Rejimi Vergilendirme Hk.)
Hariçte işleme rejimi kapsamında yurtdışına gönderilen ve işlem gördükten sonra geri gelen eşyanın vergilendirilmesi hk.
15. 26.03.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 26/03/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 26/03/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
16. 26.03.2021   Genelge No: 2021/12 (Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri)
Ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’den Suriye ye transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esasların belirlenmesi hk.
17. 26.03.2021 31435 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/15)
Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 GTP si altında kayıtlı mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri) ithalatında, 2016/44 sayılı Tebliğ çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarlarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir.
18. 26.03.2021 31435 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin, Yetkilendirme başvurusu başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle; Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için yapılacak başvurularda imza sirküleri veya noter onaylı örneği aranmayacak.
19. 25.03.2021 31434 Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2022/AB) (SGM:2021/1)
2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, batarya ile çalışabilenler de dahil olmak üzere elektrik kaynağına bağlı ev tipi bulaşık makineleri ve ankastre ev tipi bulaşık makinelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gerekliliklerin belirlenmesi hk.
20. 25.03.2021 31434 Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2017/AB) (SGM:2021/2)
3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak, ankastre ev tipi bulaşık makineleri ve batarya ile çalışabilenler de dahil olmak üzere elektrik kaynağına bağlı ev tipi bulaşık makinelerinin etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gerekliliklerin belirlenmesi hk.
21. 25.03.2021 31434 Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)
2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, batarya ile çalışabilenler de dâhil olmak üzere elektrik kaynağına bağlı ev tipi çamaşır makineleri ile elektrik kaynağına bağlı ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerinin ve ankastre ev tipi çamaşır makineleri ile ankastre ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gerekliliklerin belirlenmesi hk.
22. 25.03.2021 31434 Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)
3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak, batarya ile çalışabilenler de dâhil olmak üzere elektrik şebekesine bağlı ev tipi çamaşır makineleri ve elektrik kaynağına bağlı ev tipi kurutmalı çamaşır makineleri, ankastre ev tipi çamaşır makineleri ve ankastre ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerinin etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gerekliliklerin belirlenmesi hk.
23. 25.03.2021 31434 Elektronik Ekranların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2021/AB) (SGM:2021/5)
2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, televizyonlar, monitörler ve dijital bilgilendirme ekranları da dahil olmak üzere elektronik ekranların piyasaya arzına ve hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerinin belirlenmesi hk.
24. 25.03.2021 31434 Elektronik Ekranların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2013/AB) (SGM:2021/6)
3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak, televizyonların, monitörlerin ve dijital bilgilendirme ekranlarının dahil olduğu elektronik ekranlar ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gerekliliklerin belirlenmesi hk.
25. 25.03.2021 31434 Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2019/AB) (SGM:2021/7)
2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, 10 litreden fazla ve 1500 litreye eşit veya daha az bir hacme sahip elektrik kaynağına bağlı olan soğutma cihazlarının piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarımı ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gerekliliklerin belirlenmesi hk.
26. 25.03.2021 31434 Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2016/AB) (SGM:2021/8)
3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak, 10 litreden fazla ve 1500 litreye eşit veya daha az bir hacme sahip elektrik kaynağına bağlı olan soğutma cihazları ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gerekliliklerin belirlenmesi hk.
27. 25.03.2021 31434 Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2024/AB) (SGM:2021/9)
2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, gıda maddeleri dışındaki satılan öğelerin soğutulması için kullanılan cihazlar da dâhil olmak üzere elektrik kaynağına bağlı doğrudan satış işlevli soğutma cihazlarının piyasaya arz edilmesi veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarımına yönelik gerekliliklerin belirlenmesi hk.
28. 25.03.2021 31434 Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2018/AB) (SGM:2021/10)
3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak, gıda ürünleri dışındaki ürünlerin soğutulması için satılan cihazlar da dâhil olmak üzere, doğrudan satış işlevli elektrik kaynağına bağlı olarak çalışan soğutma cihazlarının etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gerekliliklerin belirlenmesi hk.
29. 25.03.2021 31434 Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2008/1275/AT) (SGM:2021/13)
2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, piyasaya arz edilen ev ve büro tipi elektrikli ve elektronik cihazların hazırda bekleme, kapalı ve ağ bağlantılı hazırda bekleme konumlarındaki elektrik enerjisi tüketimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerinin belirlenmesi hk.
30. 25.03.2021 31434 Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2013/617/AB) (SGM:2021/14)
2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak bilgisayarların piyasaya arz edilmesi ile ilgili çevreye duyarlı tasarımı gereklilikleri ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gerekliliklerin belirlenmesi hk.
31. 25.03.2021 31434 Sunucular ve Veri Depolama Ürünleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/424/AB) (SGM:2021/15)
2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik sunucuların ve çevrimiçi veri depolama ürünlerinin piyasaya arzına ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerinin belirlenmesi hk.
32. 25.03.2021 31434 Kaynak Ekipmanları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1784/AB) (SGM:2021/17)
2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak şebekeye bağlı çalışan kaynak ekipmanlarının piyasaya arzına ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerinin belirlenmesi hk.
33. 25.03.2021 31434 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)
3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.
34. 25.03.2021 31434 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/30)
2021/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklikle; 4004.00.00.00.19 Ek 2/B İthali Yasak Atıklar kapsamından çıkarıldı; 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalatında, bu maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmayacak; ancak, hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi aranacak; Uygunluk denetimine tabi atıklar (EK-1) listesinde olan ancak İthalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatında sadece 3903 tarife pozisyonundaki polistirenler için bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmayacak, ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esas olacak; Tebliğe eklenen geçici maddeye göre 6310.90.00.00.11 GTİP li maddeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, bu belgelerine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2021 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebilecek.
35. 25.03.2021 31434 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/20)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/31)
2021/20 sayılı Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğ eki Ek-1/a da 3002.20 pozisyonu İnsanlar için kullanılan aşılar ile ilgili gtip lerde değişiklik yapıldı.
36. 25.03.2021 31434 Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmeliğin; Kapalı sistem sahası sınırlı ara madde tanımı yeniden düzenlenmiş; Yönetmeliğe İstenmeyen eser miktardaki kirletici ve Stok tanımları eklenmiş; Kontrol önlemlerinden muafiyetler başlıklı maddesinde ve diğer bazı maddelerinde ve EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-7 sinde değişiklik yapılmıştır.
37. 25.03.2021 31434 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3743)
Bazı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması...)
38. 25.03.2021 31434 Sigara Filtresi Üreticilerinin Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (No: 2021/13)
Sigara filtresi üretimi yapan firmaların kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hk.
39. 25.03.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 25/03/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 25/03/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
40. 25.03.2021   Genelge No: 2021/10 (Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk)
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirleri hk.
41. 25.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.03.2021 tarihli 62628740 sayılı yazısı (İzinli Alıcı Sevk İşlemleri)
İzinli alıcı tesisine gelen eşyanın sahibinin YYS-I statüsünün olmaması halinde, eşyanın ithalat işlemleri izinli alıcı tesisinde yapılamayacağı, bu durumda, söz konusu eşyaya ilişkin varış haber etme ve boşaltma işlemlerinin ardından 2020/13 sayılı Genelge eki kılavuzun 3 üncü bölümünde yer alan Yönetmeliğin 117 nci Maddesi Kapsamındaki Parsiyel İşlemler başlığında belirtildiği şekilde işlemlere devam edilmesi gerektiği hk.
42. 25.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.03.2021 tarihli 62654092 sayılı yazısı (Tahlil Raporları Tebligat Tarihi Bilgisi)
Tahlil raporlarının tebliğ tarihinin detaylı beyan ekranına girilmesinde gerekli özenin gösterilmesi Hk.
43. 24.03.2021 31433 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8)
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçları için açılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda uygulanmakta olan dampinge karşı verginin aynen devamına karar verilmiştir.
44. 24.03.2021 31433 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/12)
Kamboçya menşeli/çıkışlı sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği) ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
45. 24.03.2021 31433 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/13)
Tayland menşeli/çıkışlı 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTP altında yer alan cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç) ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
46. 24.03.2021 31433 Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokol ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun - 7310
2 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması ve Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanının yetkilendirilmesi hk.
47. 24.03.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 24/03/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 24/03/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
48. 24.03.2021   Genelge No: 2021/11 (TPS-Ozon taahhütnamesi)
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında yükümlüsünce ithal edilen eşya içinde kontrol altına alınan maddelerin bulunmadığına ilişkin olarak düzenlenen ve 2019/11 sayılı Genelge ile de TPS kapsamına alınan taahhütname, 2021/14 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğle ile yürürlükten kaldırıldığından 2019/11 sayılı Genelge de yürürlükten kaldırıldı.
49. 23.03.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 23/03/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 23/03/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
50. 23.03.2021 31432 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/29)
2021/11 sayıl Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliğinin Yaptırım başlıklı maddesine TAREKS denetimlerine aykırı hareket eden kullanıcıların yetkilerinin belirli bir süre askıya alınabileceğine veya başvuruların belirli bir süre fiili denetime yönlendirilebileceğine ilişkin bir fıkra eklendi; 6307.90.93.00.00 numaralı GTİP e ait madde ismi yeniden düzenlenmiş ve 6307.90.98.10.19 gtip i de 6307.90.98.00.19 şeklinde değiştirilmiştir.
51. 22.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.03.2021 tarihli 62420403 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3.Maddesinin Uygulanması Hk)
Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3.Maddesinin Uygulanması / Sonradan menşe ibrazı Hk.
52. 21.03.2021 31430 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3726)
Karar eki listede bildirilen bazı maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması hk.
53. 20.03.2021 31429 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7297
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.
54. 20.03.2021 31429 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 7303
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması hk.
55. 20.03.2021 31429 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3685)
3345 sayılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikle; İnsanlar için kullanılan aşıların sınıflandırıldığı 3002.20 tarife alt pozisyonu altındaki GTİPler yeniden düzenlendi; Ayrıca SARS ile ilgili koronavirüs aşıları için yeni bir GTİP oluşturuldu; Koruyucu yüz maskelerinin sınıflandırıldığı tarife pozisyonlarından olan 6307.90.93.00.00 GTİP inin tanımında değişiklik yapılarak filtreleme oranı ve partikül büyüklüğüne ilişkin ayrımlar kaldırıldı.
56. 20.03.2021 31429 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3686)
3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede 30. FASIL altında sınıflandırılan 3002.20 gümrük tarife pozisyonu altındaki İnsanlar için kullanılan aşılara ait GTİP ler değiştirilmiştir.
57. 20.03.2021 31429 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3687)
3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede bulunan 1205.10.90.00.00 ve 1205.90.00.00.00 gtip li Rep veya kolza tohumları,1207.60.00.00.00 gtip li aspir tohumları,1512.11, 1512.19 gtip li ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve 1514.11.90, 1514.19, 1514.91.90, 1514.99 gtip li rep, kolza, hardal yağlarında 1 Temmuz 2021 e kadar gümrük vergisi sıfırlandı.
58. 20.03.2021 31429 2021/2022 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3689)
2021/2022 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Karar
59. 20.03.2021 31429 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki 21/7/2004 Tarihli ve 2004/7668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3690)
2004/7668 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Kararın 1 inci maddesinde yer alan ...İstanbul Altın Borsasında... ibaresi ...Borsa İstanbul Anonim Şirketinde... şeklinde, ...işlenmemiş... ibaresi ...standart işlenmemiş... şeklinde değiştirilmiştir.
60. 20.03.2021 31429 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadili ile “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Sayılı Protokolünün Tadili Hakkında 9 Ocak 2020 Tarihinde İmzalanan ve 7264 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli 1/2020 ve 2/2020 Sayılı Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3715)
Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının temel tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ile balıkçılık ürünlerinde taviz değişimine dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadili ile Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Sayılı Protokolünün Tadili Hakkında 9 Ocak 2020 Tarihinde İmzalanan ve 7264 Sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 1/2020 ve 2/2020 Sayılı Ortak Komite Kararlarının onaylanması hakkında Karar
61. 19.03.2021 31428 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek-II nin uygulanmasına dair usul ve esaslar hk.
62. 19.03.2021 31428 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin Özel durumların göz önüne alınmasını gerektiren atıklar başlıklı 30 uncu maddesinin dip tarama malzemesinin bertarafı ile ilgili fıkrası ve Mevcut tesisler için atık kabulü başlıklı geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış; Yönetmeliğe Elektrik üretim santralleri atıklarının depolandığı mevcut tesisler ile ilgili ek madde, Mevcut tesislerde uygulama süreci ile ilgili geçici madde ve Kurumsal Akademik Rapor Formatı başlıklı Ek-7 eklenmiştir.
63. 17.03.2021 31426 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
Bazı Şirketlere Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verildi.
64. 17.03.2021 31426 Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/28)
Süreli olarak faaliyetten men edilen uluslararası gözetim şirketleri hk.
65. 16.03.2021   Genelge No: 2021/9 (Türkiye Gümrük Bölgesi'ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar)
Kara kapılarından Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan taşıtlarda taşınan eşyaya ilişkin olarak gerek taşıtın kara kapısından girişinden önce gerekse girdikten sonra herhangi bir beyanda bulunulmaması durumunda yapılacak işlemler hk.
66. 16.03.2021 31425 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; on iki ayı geçmeyecek taksitli mal ve hizmet satışlarından konut satışı hariç tutulacak ve taşıt satışlarında taksit süresi nihai fatura değeri 120 bin TL ye kadar olanlarda 60 ay, 120- 300 bin TL arasında olanlarda 48 ay, 300-750 bin TL arasında olanlarda 36 ay ve 750 bin TL üzerinde olanlarda 24 ayı geçmeyecek.
67. 15.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2021 tarihli 62318743 sayılı yazısı (Antrepoda Kağıtsız Beyanname)
Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi kapsamında antrepo beyannameleri işlemlerinin elektronik ortama alınmasına ilişkin pilot uygulamanın genişletilmesi ve bu çerçevede 71xx ve 72xx rejim kodlu antrepo beyannamelerine ilişkin işlemlerin ne şekilde yürütüleceği hk.
68. 15.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2021 tarihli 62344369 sayılı yazısı (Bitki Sağlık Sertifikaları Uygulamaları)
ülkemize girişi yapılacak bitki ve bitkisel ürünler için sevkiyata eşlik etmek üzere düzenlenmesi gereken Bitki Sağlık Sertifikalarının içeriğinde bulunması icap eden bilgiler hk.
69. 15.03.2021   Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 15.03.2021 tarihli ve 62289868 sayılı yazısı (Güneş Gözlükleri Testleri)
Ürün güvenliği ve denetimi kapsamında güneş gözlükleri için numune alma esasları hk.
70. 15.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2021 tarihli 62320230 sayılı yazısı (Terk Statülü Vergi Kimlik Numaraları)
Vergi Kimlik/T.C. Kimlik Numaraları terk ve resen terk statülü firmaların/kişilerin yalnızca DG kodlu sözlü beyan ve 7100 rejim kodlu antrepo beyannamesi işlemlerinin yapılması hk.
71. 12.03.2021   Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.03.2021 tarihli ve 62237638 sayılı yazısı (2021/18 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Hk.)
Bazı tekstil konfeksiyon ve deri ürünlerinin denetimi için numune alma esasları hk.
72. 12.03.2021 31421 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2021/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklik ile; Tebliğin ekinde yer alan  Ek-2A (Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu - 0962 ve 0970 Belgeler İçin) ve Ek-2B (Kesin İthalat İzin Belgesi Başvuru Formu - 0965 Belge için) yürürlükten kaldırılmış; Aynı Tebliğe Ek-2 (Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu) eklenmiştir.
73. 12.03.2021 31421 Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3637)
2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
74. 12.03.2021 31421 Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği
Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı neticesinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği’nde ortak bir düzenlemeye tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ürün gruplarının Türkiye ve Avrupa Birliği piyasasında serbest dolaşımını teminen karşılıklı tanıma prensibinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
75. 11.03.2021 31420 Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği
Piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların görevleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükleri hk.
76. 11.03.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11/03/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 11/03/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
77. 11.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.03.2021 tarihli 62258539 sayılı yazısı (Alüminyum Hurda)
7602.00.90.00.00 GTİP inde alüminyum hurda olarak beyan edilen eşyanın muayenesi neticesinde, eşyanın hurda dışında bir tarife pozisyonunda sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı, eşyanın hurda olarak beyanının kabul edilip edilmeyeceği, alüminyum hurda beyanlarında sanayi sicil raporu ve kapasite raporunun eklenmesi hk.
78. 10.03.2021   Genelge No: 2021/8 (Kolay İhracat Noktaları)
Kolay ihracat noktaları hk. (İhracat beyannamesinin hat yönlendirme ve muayene işlemleri)
79. 10.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2021 tarihli 61841436 sayılı yazısı (İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Menşe İspatı)
A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin muhtelif tebliğler kapsamında AB menşeli beyan edilen eşya için, tereddüt edilecek başkaca bir hususun olmaması durumunda, menşe şahadetnamesinin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
80. 10.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2021 tarihli 62174117 sayılı yazısı (EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hk.)
Ek Mali Yükümlülük (EMY) ve İlave gümrük Vergisi (İGV) kapsamında sonradan Menşe Şahadetnamesi ibrazı hk.
81. 10.03.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 10/03/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 10/03/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
82. 8.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.03.2021 tarihli 62101387 sayılı yazısı (GKAİR İzni/3919.90.80.30.19 GTİP'Li Eşya(Yapışkanlı Şeffaf Bant))
3919.90.80.30. l 9 GTİP te sınıflandırılan ....yapışkanlı şeffaf bant.... ticari isimli eşyanın kesme makineleri vasıtasıyla istenilen boyutlarda küçültülerek paketlendikten sonra 3005. 10.00.00.00 GTİP ten ....paketlenmiş muhtelif ebat ve boyutlarda şeffaf rolik üzerine sarılı... olarak tüketiciye arz edilecek şekle getirmek üzere gümrük kontrolü altında işleme rejimi izni başvurularının Bölge Müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılması hk.
83. 7.03.2021 31416 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7292
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır
84. 6.03.2021 31415 Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gemi Söküm Yönetmeliğine, İmar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, bu Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar, eksik belgeleri imar planı uygulamalarının kesinleşmesini müteakip altı ay içinde ibraz edeceklerine dair Eksik Belgenin Tamamlanması başlıklı ek madde eklenmiş; aynı konu ile ilgili geçici madde 4 yürürlükten kaldırılmıştır. ”
85. 6.03.2021 31415 KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinin Dayanak başlıklı 3 üncü maddesi 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olarak; 4 üncü maddesinde yer alan Destek programları kapsamında işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan geri ödemeli destek tanımı da İcra Komitesince belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminat karşılığında ve/veya teminat alınmaksızın sağlanan destek olarak değiştirilmiştir.
86. 6.03.2021   Muratbey Gümrük Müdürlük Emri (2021/05) (Arşiv Beyanname Teslimi)
Beyannamelerin arşiv nüshalarının teslimine ilişkin Muratbey Gümrük Müdürlüğünün müdürlük emri.
87. 5.03.2021 31414 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye’ye Ait Arkeolojik ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3588)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye ye Ait Arkeolojik ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar.
88. 4.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.03.2021 tarihli 62010376 sayılı yazısı (Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezasının Tatbiki)
Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezasının Tatbiki hk.
89. 4.03.2021 31413 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan İhracat 2004/12 sayılı Tebliğ kapsamında 2021 yılında Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilen şirketler, alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.
90. 3.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarihli 61970125 sayılı yazısı (Bitki Sağlık Sertifikası)
Ülkemize karayoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için, her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmiş olması gerektiği; demiryolu ve denizyolu aracılığıyla girişi yapılmak istenen ürün sevkiyatlarında, ürünün ayrı vagon/ambar/konteynerlerde bulunması durumunda 1 (bir) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesinin hangi şartlarda kabul edileceği hk.
91. 3.03.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün Basitleştirilmiş Gümrük Hattının Rusya Federasyonunda Tüm Gümrük İdarelerini Kapsayacak Şekilde Uygulamaya Alınması konulu yazısı
Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulamasının 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren sınırlama olmaksızın tüm Rus gümrük idarelerini kapsayacak şekilde genişletildiği hk.
92. 3.03.2021   Genelge No: 2021/6 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar)
Muhtelif eşyanın sınıflandırılmasında dikkate alınacak hususlar hk. (tel zımba makineleri, puset-ana kucağı, çocuklar için araba koltuğu, salon tipi split klima sistemleri, plastik gözlük çerçevesi ve üzerine mıknatıs veya kancalarla tutturulmuş çerçeve ile uyumlu şekil ve büyüklükte güneş gözlüğünden oluşan set eşya,Motorlu taşıtların aydınlatma veya işaret sistemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış, esnek baskılı devre kartları, lazer teknolojisi ile çalışan cihaz)
93. 3.03.2021   Genelge No: 2021/7 (İŞGÜM Laboratuvarlarının Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından düzenlenen analiz raporlarının tarife tespitinde esas alınması; tahlil raporunun LARA üzerinden sisteme eklenmesi hk.
94. 3.03.2021 31412 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırlar, faiz oranları ve alındı birim fiyatlarının belirlenmesi hk.
95. 2.03.2021 31411 Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583)
3429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.
96. 2.03.2021 31411 Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
3583 sayılı Karar kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat yöntemi ile başvuru, kullanım usul ve esasları.
97. 2.03.2021 31411 Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3584)
Piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerji ile ilgili ürünlere ilişkin tedarikçi, satıcı ve yetkili kuruluşların yükümlülükleri, ürünlerin piyasa gözetimi, denetimi ve kontrolü, risk teşkil eden ürünlere ulusal düzeyde müdahale etme usulü, koruma önlemleri usulü, etiketlerin uygulamaya konulması ve yeniden sınıflandırılması ile uyumlaştırma standartlarına ilişkin diğer iş ve işlemler hk.
98. 2.03.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 02/03/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 02/03/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
99. 1.03.2021 31410

COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
02/03/2021 tarihi itibarıyla; COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 2020/11 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup bu tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacaktır.


Gümrük müşavirliği maaş-Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı-Gümrük Müşavirliği Hizmetleri-Gümrük Müşavirliği Kariyer. pozisyonlarıGümrük Müşavir YARDIMCILIĞI-Gümrük Müşavirliği-is ilanlarıgümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-Gebze Gümrük Müşavirliği-gumrukler-genel-mudurlugu--altunbasak-gumruk--guncel-mevzuat-gumruk-musavirligi

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları