DUYURULAR

Genelge No: 2021/18 (Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 sayılı Genelgede Değişiklik) Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ile ilgili 2021/10 sayılı Genelgede Değişiklik Yapıldı.

Genelge No: 2021/18 (Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 sayılı Genelgede Değişiklik)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

9/7/2021

Sayı : 41208501-010.06.01
Konu : Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli
            Maden İthali-2021/10 sayılı Genelgede
            Değişiklik

GENELGE
(2021/18)

İlgi: 25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Genelgenin ilk paragrafından “ve 7113.19 tarife alt pozisyonundan” ibaresi çıkartılmıştır.

2. Genelgenin 3 üncü maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzin başvurusu, ayrıca aşağıda belirtilen hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından gümrük müdürlüğünce incelenir ve uygun bulunması halinde gümrük müdürlüğünce onaylanır.”

3. Genelgenin 4 ve 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Genelge No: 2021/10 (Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk)

T .C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

25/3/2021

Sayı :E-52707093-010.06.01

Konu :Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli
Maden İthali Hk

GENELGE
(2021/10)

İlgi : 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge.

 

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca, kıymetli maden ve taşların 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştirilmekte olup, Tebliğ’in 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirleri, Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın 26 ncı maddesine istinaden aşağıda belirlenmiştir.

1- Dahilde işleme izninin, ithal eşyası Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce alınması gerekmektedir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi (TPS) üzerinden iletilen başvurular, dahilde işleme izni almak için Tebliğin 1 no.lu ekinde belirtilen bilgi ve belgeler de dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince kontrol edilir.

3- İzin başvurusu, ayrıca aşağıda belirtilen hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından gümrük müdürlüğünce incelenir ve uygun bulunması halinde gümrük müdürlüğünce onaylanır.

i. İzin başvuru tarihinden geriye doğru oniki aylık dönem içerisinde firma adına düzenlenen tüm izinler kapsamında miktar bazında taahhüt edilen ihracatın asgari %80’inin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilerek, ihracat taahhüdünün asgari %80’inin gerçekleştirilmesi şartını sağlamayan izin başvuruları doğrudan gümrük idaresince reddedilir.

ii. Dahilde işleme izni kapsamında ithal edilebilecek altın miktarı;

- İlk defa yapılan izin başvurusuna konu dahilde işleme izinlerinde; kapasite raporunda belirtilen, dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/4’ü esas alınarak,

- Miktar bazında ihracat taahhütlerini, %80-%100 (%100 hariç) arasında gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/2’si esas alınarak,

- Miktar bazında ihracat taahhütlerinin %100’ünü gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının tamamı esas alınarak, belirlenir.

4- .........yürürlükten kaldırılmıştır.

5- .........yürürlükten kaldırılmıştır.

6- 12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge eki "İzin Süreleri Tablosunun" 2 nci satırında yer alan işlem için süre “ 4 ay” olarak belirlenmiştir.

Aşağıda, Genelgenin 3 üncü maddesinin ii. fıkrasına ilişkin örneklere sıralı şekilde yer verilmektedir.

Örnek1:

Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 kg

Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay

İlk Dahilde İşleme İzni ihracat taahhüdü (azami):

(4 aylık üretim kapasitesi) x 1/4 = (40) x (1/4) = 10 kg (azami)

Örnek2:

Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 kg

Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay

Firmaya ait izin başvuru tarihinden geriye doğru oniki aylık dönem içerisinde düzenlenmiş 2 adet izin bulunmaktadır. Birinci izin için ihracat taahhüdü 10 kg olup 7 kg ihracat gerçekleştirilmiş, ikinci izin için ihracat taahhüdü 8 kg olup taahhüdün tamamı gerçekleştirilmiştir. Firma, bu 2 izin kapsamında miktar bazında ihracat taahhütlerinin %83,3'ünü (Toplam Gerçekleştirilen İhracat Tahhüdü/Toplam İhracat Tahhüdü) gerçekleştirdiğinden yeni izin başvurusu yapabilir.

Yeni izin kapsamında ihracat taahhüdü (azami):

(4 aylık üretim kapasitesi) x 1/2 = (40) x (1/2) = 20 kg (azami)

Örnek 3:

Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 kg

Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay

Firmaya ait izin başvuru tarihinden geriye doğru oniki aylık dönem içerisinde düzenlenen tüm izinlerin ihracat taahhütleri %100 gerçekleştirilmiştir.

Yeni izin kapsamında ihracat taahhüdü (azami):

(4 aylık üretim kapasitesinin tamamı)= 40 kg (azami)

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

 

BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİMRAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA ! Hesap Gününün Tek sahibi! Allahım . Bana VE AİLEME’ ALYAYA’ EKİNE   ÇOK AMA ÇOK,ÇOK’ BOL!!! helal rızık ver ALLAHIM! RIZKIN HAYIRLISINI NASİP ET Allahım ! Amin! RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİYa Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram !!Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.Bana helâl rızık ver.Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.Eğer yerde ise onu çıkar,Uzakta ise onu yaklaştır.  Yakın ise kolaylaştırAz ise çoğalt. Çok ise onu Bereketlendir. ‘ALLAHIM ÂMİN’ Yâ Rabbî!.. Bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun!