DUYURULAR

Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhaların ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarı artırıldı. 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34, 4412.39 tarifeleri altında sınıflandırılan Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhaların ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarı 900 ABD Doları/m3 olarak değiştirildi, başvuru formuna eklenecek diğer formlar ve belgelerden İmza sirkülerinin fotokopisi çıkarıldı, ticaret sicil tasdiknamesi eklendi.Devamı >>

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (10.12.2022 t. 32039 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

 

MADDE 1- 8/4/2018 tarihli ve 30385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"

G.T.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti (ABD Doları/m3)
4412.10.00.00.00 Bambudan olanlar 900
4412.31 En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar 900
4412.33 Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Alnus spp.), dişbudak (Fraxinus spp.), kayın (Fagus spp.). huş ağacı (Betula spp.). kiraz (Prunus spp.). kestane (Castanea spp.). karaağaç (Ulmus spp.). okaliptüs (Eucalyptus spp.), hikori (Carya spp.). atkestanesi (Aesculus spp.). lime (Tilia spp.), akçaağaç (Acer spp.), meşe (Quercus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya (Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz (Juglans spp.) türlerinden olanlar (İğne yapraklı olmayan) 900
4412.34.00.00.00 Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan iğne yapraklı olmayan türlerden olanlar 900
4412.39.00.00.00 Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar 900

"

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan 2C numaralı paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

2C- İmza sirkülerinin aslı/noter tasdikli sureti veya ticaret sicil tasdiknamesi (19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş, anılan Yönetmelikte belirtilen tüm unsurları taşıyan ve güncel bilgileri içeren beyan sahibine ait sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği; ithalatçının, esnaf veya sanatkâr olması durumunda Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünce düzenlenen esnaf ve sanatkâr sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği, gerçek kişi olması durumunda başvuru tarihi itibarıyla geçerli ve noter tasdikli imza beyanı aranır. Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekâletname aranır. Belgelerin mahiyetinde bir değişiklik olması ve/veya geçerlilik sürelerinin dolması durumunda noter tasdikli yeni bir belgenin ibraz edilmesi zorunludur.)”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


 

 

8/4/2018 tarihli ve 30385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablonun Yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/M3)
4412.10.00.00.00 Bambudan olanlar 580
4412.31 En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar
4412.33.10.00.00 En az bir dış yüzü huş ağacından (Betula spp.) olanlar
4412.33.20.00.00 Dış yüzü huş ağacı olmayan, fakat en az bir dış yüzü kavak veya titrek kavaktan (Populus spp.) olanlar
4412.33.30.00.00 Dış yüzü huş ağacı, kavak veya titrek kavak (Populus spp.) olmayan, fakat en az bir dış yüzü okaliptüs (Eucalyptus spp.) olanlar
4412.33.90.00.00 Diğerleri
4412.34.00.00.00 Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan geniş yapraklı türlerden olanlar
4412.39.00.00.00 Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar

8/4/2018 tarihli ve 30385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)’in, Ek-2’sinde yer alan 2C numaralı paragrafının Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

2C- İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin fotokopisi (Sadece fiziki başvuruda eklenir.) Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti (Söz konusu belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra isterse ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir).