DUYURULAR

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.12.2021 t. 31703 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

 

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “7.000” ibaresi “9.500” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kamu kurumu adına tescil edilen beyannameler için verilen gümrük müşavirliği hizmetinde; kamu kurumu tarafından yapılan sözleşme kapsamında söz konusu hizmet bedelinin sözleşmeye taraf firma tarafından karşılanacağı belirlenmişse hizmet bedeli faturası/serbest meslek makbuzu sözleşmeye taraf firma adına düzenlenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü)” ibaresi “(Gümrükler Genel Müdürlüğü)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
30/12/2015 29578
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 1/7/2016 29759
2- 29/12/2016 29933
3- 23/12/2017 30279
4- 12/1/2018 30299
5- 30/11/2018 30611
6- 26/12/2018 30637
7- 31/12/2019 30995 (4. Mükerrer)
8- 29/12/2020 31349

 

EK-1

EK-1 2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
HİZMET KODU HİZMET KONUSU 2022 Yılı Asgari Ücretleri
İHR İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME)  
İHR-1 Kesin ihracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) Kara/ Hava 251 TL -
Deniz 328 TL
İHR-2 Geçici ihracat İşlemleri (Hariçte işleme Dahil) 500 TL
İHR-3 ATA Karneli işlem 500 TL
İHR-4 Gayri ticari çıkış (Bedelsiz) 335 TL
İHR-5 İkinci gümrük yoluyla ihracaat işlemleri (Havayolu hariç) 673 TL
İHR-6 İhrakiye ve Kumanya İşlemleri 25 Faturaya kadar-25 Fatura Üzeri her Fatura için 8.17-TL ilave edilir. 335 TL
İHR-7 Dökme Eşya İhracaat işlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç) 1.017 TL
İHR-8 Yukarıda Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve Sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 87 TL
İTH İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)  
İTH-1 İthalat işlemleri (Kara, Hava Yolu ) Kara 414 TL/
Hava 405 TL
İTH-2 İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) 569 TL
İTH-3 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usûl (her beyanname için ayrıca) 267 TL
İTH-4 Dökme Tarım Ürünleri ithalat işlemleri 1.585 TL
İTH-5 Diğer Dökme Eşya ithalat işlemleri 1.241 TL
İTH-6 Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat) 673 TL
İTH-7 ATA Karneli işlem 482 TL
İTH-8 Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat 569 TL
İTH-9 Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz) 1.000 TL
İTH-10 İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri,74 ncü fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ncı fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.) 1.000 TL
İTH-11 Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başına) 259 TL
İTH-12 Gayri ticari giriş(Bedelsiz) 414 TL
İTH-13 Herbir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.  
  a) CIF Kıymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.  
  b) ClF Kıymeti (40.001 )-200.000 USD'ye kadar, (40.000) USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)  
  c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)  
  d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01 'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)  
  e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)  
İTH-14 Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b 163 TL
TR TRANSİT İŞLEMLERİ  
TR-1 Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri 448 TL
TR-2 Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri (İhracat Refakat Belgesi Dahil) 113 TL
ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ  
ANT-1 Antrepo beyannamesi 163 TL
ANT-2 Antrepo beyannamesi (Dökme Eşya) 335 TL
ANT-3 Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri 448 TL
ANT-4 Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon için 121 TL
  ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER  
SB-1 Serbest bölge işlem formları (1 adet form için) 163 TL
ÖZ-1 Kısmi iade işlemleri de dahil teminatların çözümü, Geri verme ve kaldırma işlemleri, Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (Her depozite için) 104 TL
ÖZ-2 Müfrez işlemler (Gümrük beyannamesi) her işlem için 267 TL
ÖZ-3 Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri - Küşat İzni - Hariçte İşleme İzni - Nihai Kullanım İzni 191 TL
ÖZ-4 DTS-TSE-Tarım İl - Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı- Konsolosluk Onayları- Tasviye CIF %1,%3 ve %10 İşlemleri-TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgeleri Hariç)-İRİS - İTKİB Numune Alma İşlemleri 113 TL
DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ  
DAN-1 Büroda sözlü danışma bir saate kadar 328 TL
DAN-1-1 Takip eden her saat için 163 TL
DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar 819 TL
DAN-2-1 Takip eden her saat için 328 TL
DAN-3 Yazılı görüş bildirme 819 TL
DAN-4 Sürekli danışma (aylık) 1.637 TL

 

EK-2

EK-2 2022 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
TESPİT  KODU TESPİT KONUSU 2022 Yılı Asgari Ücretleri
     
AN1 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 32.736 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 23.087 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 44.280 TL
     
AN2 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 15.335 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 12.923 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 23.087 TL
     
AN3 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 15.335 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 12.923 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 23.087 TL
     
AN4 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 15.335 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 12.923 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 23.087 TL
     
AN5 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 15.335 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 12.923 TL
     
AN6 0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) 11.027 TL
3001 m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 16.369 TL
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 23.087 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) 32.736 TL
     
AN7 Genel Antrepo (YILLIK) 32.736 TL
Özel Antrepo (YILLIK) 16.369 TL
     
AN8 0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) 12.923 TL
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 17.229 TL
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 26.878 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) 34.459 TL
     
AN9 Tespit Sözleşmesi Başına 1.637 TL
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına 155 TL
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına 335 TL
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına 138 TL
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 10.215 TL'yi aştığı durumlarda Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
GC1 Tespit Raporu Başına 1.543 TL'den az olmamak üzere 137.290 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si, 137.290 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde l'i, toplam ücretin 16.369 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
GC2 Tespit Raporu Başına 7.754 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i toplam ücretin 17.000 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
NK1 Tespit Raporu Başına Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 4.480 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 1.551 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.
     
DR1 Tespit Raporu Başına 3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
DR2 Tespit Raporu Başına 3.274 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin onbinde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
GK1 Tespit Raporu Başına 3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
     
GK2 Tespit Raporu Başına 3.274 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
AT1 AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına 3.274 TL
     
EU2 Tespit Raporu Başına 6.720 TL
     
OK1 Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi 2.585 TL
     
SK1 Tespit Sözleşmesi Başına 1.448 TL
SK1 Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına 138 TL
     
INF4 Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına 3.274 TL
  Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına 16.369 TL
     
ZD1 Tespit Raporu Başına 1.723 TL
     
BD1 Tespit Sözleşmesi Başına 1.448 TL
  Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına 294 TL
  Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
TK1 Tespit Sözleşmesi Başına 1.352 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1'i, toplam ücretin 12.204 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

 

ç) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 7.000 TL'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.

 


30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5/A maddesinin birinci fıkrasının yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

 

MADDE 5/A – (1) Bakanlık (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

 


Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Ek-1 inin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

EK-1

EK-1 2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
HİZMET KODU HİZMET KONUSU 2021 Yılı Asgari Ücretleri
İHR İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME)  
İHR-1 Kesin ihracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) Kara/ Hava 184 TL -
Deniz 241 TL
İHR-2 Geçici ihracat İşlemleri (Hariçte işleme Dahil) 367 TL
İHR-3 ATA Karneli işlem 367 TL
İHR-4 Gayri ticari çıkış (Bedelsiz) 246 TL
İHR-5 İkinci gümrük yoluyla ihracaat işlemleri (Havayolu hariç) 494 TL
İHR-6 İhrakiye ve Kumanya İşlemleri 25 Faturaya kadar-25 Fatura Üzeri her Fatura için 6.00-TL ilave edilir. 246 TL
İHR-7 Dökme Eşya İhracaat işlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç) 747 TL
İHR-8 Yukarıda Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve Sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 64 TL
İTH İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)  
İTH-1 İthalat işlemleri (Kara, Hava Yolu ) (87.08 tarife pozisyonundaki eşyanın ithalatında 253 TL olarak uygulanır.) Kara 304 TL/
Hava 297 TL
İTH-2 İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) 418 TL
İTH-3 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usûl (her beyanname için ayrıca) 196 TL
İTH-4 Dökme Tarım Ürünleri ithalat işlemleri 1.164 TL
İTH-5 Diğer Dökme Eşya ithalat işlemleri 911 TL
İTH-6 Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat) 494 TL
İTH-7 ATA Karneli işlem 354 TL
İTH-8 Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat 418 TL
İTH-9 Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz) 734 TL
İTH-10 İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri,74 ncü fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ncı fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.) 734 TL
İTH-11 Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başına) 190 TL
İTH-12 Gayri ticari giriş(Bedelsiz) 304 TL
İTH-13 Herbir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.  
  a) CIF Kıymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.  
  b) ClF Kıymeti (40.001 )-200.000 USD'ye kadar, (40.000) USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)  
  c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)  
  d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01 'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)  
  e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)  
İTH-14 Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b 120 TL
TR TRANSİT İŞLEMLERİ  
TR-1 Transit işlemleri (İlk araç) 329 TL
TR-2 Transit işlemleri (İlk araçtan sonraki her araç için) 83 TL
TR-3 İhracat eşyasının ulusal transit işlemleri (İhracat refakat belgesi dahil)(İlk araç için) 127 TL
TR-4 İhracat eşyasının ulusal transit işlemleri (İhracat refakat belgesi dahil) (İlk araçtan sonraki her araç için) 51 TL
ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ  
ANT-1 Antrepo beyannamesi 120 TL
ANT-2 Antrepo beyannamesi (Dökme Eşya) 246 TL
ANT-3 Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri 329 TL
ANT-4 Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon için 89 TL
  ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER  
SB-1 Serbest bölge işlem formları (1 adet form için) 120 TL
ÖZ-1 Teminatların Çözümü (Kapsamlı teminat hariç) Geri verme ve kaldırma işlemleri,
Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (Her depozito için)
76 TL
ÖZ-2 Müfrez işlemler (Gümrük beyannamesi) her işlem için 196 TL
ÖZ-3 Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri - Küşat İzni 140 TL
ÖZ-4 DTS-TSE-Tarım İl - Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı- Konsolosluk Onayları- Tasviye CIF %1,%3 ve %10 İşlemleri-TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgeleri Hariç)-İRİS, İTKİB Numune Alma İşlemleri 83 TL
DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ  
DAN-1 Büroda sözlü danışma bir saate kadar 241 TL
DAN-1-1 Takip eden her saat için 120 TL
DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar 601 TL
DAN-2-1 Takip eden her saat için 241 TL
DAN-3 Yazılı görüş bildirme 601 TL
DAN-4 Sürekli danışma (aylık) 1.202 TL

 

 


Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Ek-2 inin yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

EK-2

 

EK-2 2021 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
TESPİT  KODU TESPİT KONUSU 2021 Yılı Asgari Ücretleri
     
AN1 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 24.035 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 16.951 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 32.511 TL
     
AN2 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 11.259 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 9.488 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 16.951 TL
     
AN3 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 11.259 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 9.488 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 16.951 TL
     
AN4 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 11.259 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 9.488 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 16.951 TL
     
AN5 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 11.259 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 9.488 TL
     
AN6 0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) 8.096 TL
3001 m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 12.018 TL
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 16.951 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) 24.035 TL
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fikrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandınlmasının tespit işlemleri Her bir beyanname için 24 TL
     
AN7 Genel Antrepo (YILLIK) 24.035 TL
Özel Antrepo (YILLIK) 12.018 TL
     
AN8 0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) 9.488 TL
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 12.650 TL
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) 19.734 TL
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) 25.300 TL
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri Her bir beyanname için 25 TL
     
AN9 Tespit Sözleşmesi Başına 1.202 TL
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına 114 TL
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına 246 TL
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına 101 TL
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 7.500 TL'yi aştığı durumlarda Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
GC1 Tespit Raporu Başına 1.133 TL'den az olmamak üzere 100.800 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si, 99.000 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde l'i, toplam ücretin 12.018 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
GC2 Tespit Raporu Başına 5.693 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i
     
NK1 Tespit Raporu Başına Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 3.289 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 1.139 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.
     
DR1 Tespit Raporu Başına 2.404 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i
     
DR2 Tespit Raporu Başına 2.404 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin binde 5'i
     
GK1 Tespit Raporu Başına 2.404 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 9.235 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
     
GK2 Tespit Raporu Başına 2.404 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 9.235 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
AT1 AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına 2.404 TL
     
EU2 Tespit Raporu Başına 4.934 TL
     
OK1 Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi 1.898 TL
     
SK1 Tespit Sözleşmesi Başına 1.063 TL
  Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına 101 TL
INF4 Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına 2.404 TL
  Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına 12.018 TL
     
ZD1 Tespit Raporu Başına 1.265 TL
     
BD1 Tespit Sözleşmesi Başına 1.063 TL
  Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına 216 TL
  Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     
TK1 Tespit Sözleşmesi Başına 993 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1'i, toplam ücretin 8.960 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar