DUYURULAR

01.12.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

01.12.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 17.12.2020 31337 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3308)
95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 10. fasıldaki Tohumluk olmayan buğday, mahlut, arpa ve mısırda, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı,30/04/2021 tarihine uzatıldı.
2. 17.12.2020 31337 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307)
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek yatırımlara Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları ve AR-GE ve çevre yatırımları eklendi; Bu yatırımlar için verilecek faiz ve kar payı desteği tutarı üst limiti ise sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirası olarak değiştirildi; AR-GE ve çevre yatırımları için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı; 1 Temmuz 2020'den itibaren geçerli olmak üzere, Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yan demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31/8/2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebileceği ile ilgili geçici madde eklendi.
3. 17.12.2020 31337 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169)
Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2020 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ
4. 17.12.2020 31337 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 4, 5, 39, 40, 41, 42, 47 nci maddeleri, 50 ila 76 ncı maddeleri ve Ek-1i yürürlükten kaldırılmıştır.
5. 15.12.2020   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 15/12/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 15/12/2020 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
6. 12.12.2020 31332 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları için, 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak değerler.
7. 12.12.2020 31332 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca 2021 yılında uygulanacak para cezaları hk.
8. 12.12.2020 31332 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca 2021 yılında uygulanacak para cezaları hk.
9. 12.12.2020 31332 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca 2021 yılında uygulanacak para cezaları
10. 11.12.2020   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu yazısı (E-80572740-205)
Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne muhatap Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu konulu yazısı ile cevabi yazı.
11. 11.12.2020 31331 Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ
Kıyı tesislerinde gemilere verilen hizmet kalemlerinin taban veya tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
12. 10.12.2020 31330 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin bazı madde ve eklerinde değişiklik yapıldı.
13. 10.12.2020 31330 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yapılan değişikle; Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde, menşe şahadetnamesi aranmaz. (Yürürlük Tarihi:1/1/2021)
14. 10.12.2020   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 02.10.2020 tarihli 3154786 sayılı yazısı (Kargo Hizmeti ve Akaryakıt Alımı)
Süreklilik arz eden kargo hizmet ve akaryakıt alımının Orta Anadolu Bölge Tasfiye İşletmesince yapılacağı hk.
15. 9.12.2020   İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 09.12.2020 tarihli ve 59623592 sayılı yazısı (7256 Sayılı Kanun - Yapılandırma)
7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvuruların doğru ve hızlı bir şekilde karşılanması için dikkate alınması gereken hususlar hk.
16. 9.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.12.2020 tarihli 59655817 sayılı yazısı (2020/24 Sayılı Genelge-Teminat)
Potansiyel vergi numarasına sahip olan ve beyannamenin alıcı/ithalatçısı alanında vergi numarası bulunacak serbest bölgelerde yerleşik firmaların düzenleyecekleri sözlü beyanlarda firmaları adına e-teminat mektubu verebilmeleri hk.
17. 9.12.2020 31329 Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin, Beyanname verilmesi başlıklı maddesinde değişiklik yapılmış; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ibaresi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanı ibaresi de Tarım ve Orman Bakanı olarak değiştirilmiştir.
18. 9.12.2020 31329 Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin, Beyanname verilmesi başlıklı maddesinde değişiklik yapılmış; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ibaresi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanı ibaresi de Tarım ve Orman Bakanı olarak değiştirilmiştir.
19. 9.12.2020 31329 Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin, Beyanname verilmesi başlıklı maddesinde değişiklik yapılmış; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ibaresi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanı ibaresi de Tarım ve Orman Bakanı olarak değiştirilmiştir.
20. 7.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.12.2020 tarihli 59614350 sayılı yazısı (İhracat Refakat Belgesi Muayene ve Müzekkere Ekranı)
İhracat Refakat Belgesi Muayene ve Müzekkere ekranında güncelleme ve İhracat Refakat Belgesi uygulama kılavuzu hk.
21. 3.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.12.2020 tarihli 59507879 sayılı yazısı (Götürü Teminattan Yararlanacak Antrepolarda Daha Önce Başlamış Gümrük Yükümlülüğü Devam Eden İşlemlere Ait Teminatların İadesi)
Götürü Teminattan Yararlanacak Antrepolarda Daha Önce Başlamış Gümrük Yükümlülüğü Devam Eden İşlemlere Ait Teminatların İadesi hk.
22. 2.12.2020   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.12.2020 tarihli 59489241 sayılı yazısı (Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Götürü Teminat Olarak Kullanılması Talebi)
Toplu Teminatların Götürü/Yaygın Götürü Teminat Olarak Kullanılması Talebi hk.
23. 2.12.2020   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 02.12.2020 tarihli 59486900 sayılı yazısı (Kargo Hizmet Alımı)
Kargo hizmet alımı 2021 ihalesine katılım olmadığından tasfiye işletme müdürlükleri bütçesinden karşılanması hk.
24. 2.12.2020   Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 02.12.2020 tarihli 59486453 sayılı yazısı (TTB'lerin Elektronik İmza İle İmzalanması Hk)
Tespit ve Tahakkuk Belgelerin (TTB) elektronik imza ile gönderilmesi geçiş sürecindeki hataların bildirilmesi hk.
25. 2.12.2020 31322 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7257
Elektrik Piyasası Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı diğer kanunlarda değişiklik yapılmıştır.
26. 2.12.2020 31322 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)
3192 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları hk.
27. 2.12.2020 31322 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde, Bakanlık isimleri ve Değerlendirme ve Denetim Komisyonunun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen üye başkanlığında toplanacağı ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
28. 2.12.2020   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 2/12/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 2/12/2020 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
29. 1.12.2020   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 1/12/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 1/12/2020 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.