DUYURULAR

01.06.2022 - 10.06.2022 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri

01.06.2022 - 30.06.2022 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 10.06.2022 31862 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/18)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/22) ile Almanya menşeli 3919.90.80.30.11 gtip unda sınıflandırılan Genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları ithalatına yönelik başlatılan soruşturmanın dampinge karşı önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verilmiştir.
2. 10.06.2022 31862 Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinin İthal edilen beşeri tıbbi ürünler başlıklı 13 üncü maddesine İyi İmalat Uygulamaları denetimleri ile ilgili fıkra eklenmiştir.
3. 10.06.2022 31862 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (AA) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (AA) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 maddesinde bildirilen Teminat olarak kabul edilen değerler kapsamına ihalede teklif edilen yabancı para cinsinden döviz de eklenmiş; İhale usulleri şeklindeki 24 üncü madde başlığı İhale usulleri ve tedarik yöntemi olarak değiştirilerek ihale tedarik yöntemi ile ilgili fıkra eklenmiştir.
4. 9.06.2022 31861 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/15)
5603.14 gtp altında yer alan Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr ı geçen dokunmamış mensucat ve 3921.13 gtp altında yer alan Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr ı geçen deri taklitleri tanımlı koagüle suni derilerin Malezya ve Ürdün menşeli ve/veya çıkışlı olanlarının serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanır.
5. 9.06.2022 31861 Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 103)
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve bazı diğer kararnamelerde değişilik yapılmıştır.
6. 9.06.2022 31861 Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 102)
Devlet yardımlarının etkin uygulanması, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılması hk.
7. 8.06.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.06.2022 tarihli 75325507 sayılı yazısı (Telafi Edici Vergi)
Dahilde işleme ve serbest bölgede üçüncü ülke girdinin fireler dahil CIF değeri üzerinden TEV tahsili hk.
8. 8.06.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.06.2022 tarihli 75377197 sayılı yazısı (Serbest Bölgelerde Dahilde İşleme Faaliyeti Kapsamında Teminat Uygulaması)
Serbest Bölgelerde Dahilde İşleme Faaliyeti Kapsamında Teminat Uygulaması hk.
9. 8.06.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.06.2022 tarihli 75318089 sayılı yazısı (Balıkesir Gümrük Müdürlüğünün Faaliyete Geçmesi)
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan 161200 gümrük kodlu Balıkesir Gümrük Müdürlüğü, 30.05.2022 tarihinde faaliyete geçmiştir.
10. 6.06.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.06.2022 tarihli 75220364 sayılı yazısı (Ülkeye Giriş Tedbirleri)
Covid-19 pandemisi için ülkeye girişte antijen testi zorunluluğunun 01.06.2022 tarihi itibariyle kaldırıldığı hk.
11. 6.06.2022 31858 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5702)
7 Kasım 2019 tarihinde Budapeşte de imzalanan ve 7370 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma hk.
12. 6.06.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.06.2022 tarihli 74594350 sayılı yazısı (Serbest Bölgeler)
Serbest bölgede üretilen eşyanın ithalinde girdiler üzerinden vergilendirmenin talep edilmesi halinde, girdilerin Uluslararası anlaşma kodları ve bu kodlara karşılık aranacak belgelere ilişkin Menşe Kontrol Tablosunda yer alan AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelmiş olması ve serbest bölgeden yapılan ithalatta beyannamenin 15a no.lu Sevk/İhracat Ülkesi kutusuna Uluslararası anlaşma kodları ve bu kodlara karşılık aranacak belgelere ilişkin Menşe Kontrol Tablosunda yer alan ilgili AB ülkesinin, 10 no.lu Son Sevk Ülkesi kutusuna ise serbest bölge kodunun yazılması durumunda AT muafiyet kodu kullanılabilecektir.
13. 4.06.2022 31856 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7408
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmıştır.( 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu)
14. 4.06.2022 31856 Ekli Listede Yer Alan Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5682)
Karar eki listede bildirilen bazı maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması hk.
15. 4.06.2022 31856 Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5690)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yapılacak başvuruların değerlendirilmesi ile cevaplandırılması ve bu amaçla oluşturulan CİMER kapısının işleyişi usul ve esasları hk.
16. 2.06.2022 31854 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 99)
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı görev ve yetkileri hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Görev başlıklı 97 inci ve Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı başlıklı 112 nci maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
17. 2.06.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.06.2022 tarihli 75220757 sayılı yazısı (Coronavirus Salgını Nedeni İle 2013/37 S. Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Rap. Hk)
Coronavirus Salgını Nedeni ile 2013/37 s. Genelge uyarınca ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresi 30.06.2022 tarihine kadar son kez uzatıldı.
18. 1.06.2022   Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 01.06.2022 tarihli 75140023 sayılı yazısı (Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları)
İhracı kayda bağlı bazı tarım ürünlerinin DİR kapsamı ihracında Bölge Müdürlüklerinin İBGS desteği hk.
19. 1.06.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.06.2022 tarihli 74906918 sayılı yazısı (Mikroorganizma Kültürleri)
Silaj üretiminde katkı maddesi olarak kullanılan mikroorganizma kültürlerinin sınıflandırılması Hk
20. 17.04.2022 31812 Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklikle; Yetki belgesi başvurusu için imza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi aranacak.
21. 30.12.2021 31705 Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine; yetki belgeleri geçerlilik sürelerine bağlı olarak yetki belgesi ücretleri ile ilgili fıkralar eklenmiştir.
22. 31.12.2018 30642 Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinin Dayanak maddesinde ve Bakanlık isminde değişiklik yapılmıştır.
23. 6.07.2018 30470 Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği
Karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösterecek taşıma işleri organizatörlerinin hizmet esasları ve koşullarının belirlenmesi ile bu faaliyetlerde bulunanların, alıcıların, gönderenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülükleri hk.