DUYURULAR

Haberler-Ticaret Bakanlığı Basın Merkezi Tarafından Hazırlanan Haberler.

 

Gebze Gümrük Müdürlüğü
75. Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü
76. Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü
77. gecikme faizi
78. gecikme zammı
79. gecikme zammı oranında faiz
80. geçerlilik süresi biten TIR karneleri
81. geçici amatör telsizcilik belgesi
82. geçici bırakma/terk dilekçesi
83. geçici çıkış
84. geçici çıkış beyannamesi
85. geçici depo uygulaması
86. geçici depolama
87. geçici depolama alanlarının teknik özellikleri
88. geçici depolama statüsünde eşya girişine ilişkin sayım tutanağı örneği
89. geçici depolama statüsündeki eşyanın çıkışına ilişkin sayım tutanağı örneği
90. geçici depolama süresi
91. geçici depolama yeri açılış talepleri
92. geçici depolama yeri açma izni
93. geçici depolama yeri eşya defteri
94. geçici depolama yeri işleticileri
95. geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar
96. geçici depolama yeri işleticilerinin müsteşarlığa vereceği taahhütname örneği
97. geçici depolama yeri işletme harcı
98. geçici depolama yeri işletme izninin geri alınması
99. geçici depolama yeri veya antrepolardan transit
100. geçici depolama yerinde bekleme süresi
101. geçici depolama yerinde eşya devri
102. geçici depolama yerindeki/antrepodaki eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin tutanak örneği
103. geçici depolama yerinden veya antrepodan çekilmemiş eşyanın geri gönderilmesi
104. geçici depolama yerine ait işletme izin belgesi
105. geçici depolama yerinin kapatılması
106. geçici depolama yerleri
107. geçici depolama yerlerinde haciz konulan eşya
108. geçici depolama yerlerinde tadilat
109. geçici depolama yerlerinden çıkartılan eşya
110. geçici depolama yerlerinden çıkartılan eşyanın işlemleri tamamlanarak serbest bırakılması
111. geçici depolama yerlerinden genel veya özel antrepolara yapılacak eşya sevki
112. geçici depolama yerlerine alınmayacak eşya
113. geçici depolama yerlerine eşya alınması
114. geçici depolama yerlerine konulan eşyanın gümrük işlemleri
115. geçici depolama yerlerine konulması halinde özel tertip ve düzenek gerektiren eşya listesi
116. geçici depolama yerlerinin bulunmadığı yerler
117. geçici depolanan eşya
118. geçici depolanan eşya statüsü
119. geçici giriş
120. geçici giriş belgesi
121. geçici giriş belgesi kapsamı taşıtlar
122. geçici giriş karnesi
123. geçici giriş rejimi
124. geçici giriş yapan taşıtlarda idari para cezasının tahsili
125. geçici girişine izin verilen eşyanın yurtta kalma süresi
126. geçici girişine izin verilmeyecek eşyalar
127. Geçici Gümrük Komisyoncusu ve Yardımcısı İzin Belgesi
128. geçici ihracat
129. geçici ihracat beyannamesi ve taahhütnamesi
130. geçici ihracat eşyası
131. geçici ihracat fişi
132. geçici ihracat izinleri
133. geçici ihracatın kesin ihracata dönüşümü
134. geçici ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemleri
135. geçici ihracı yapılan eşyaya ilişkin süre uzatımı
136. geçici ihraç edilen eşyaya ilişkin olarak BİLGE sisteminde yapılacak işlemler
137. geçici ihraç eşyası miktarını hesaplama yöntemi
138. geçici iş takibi
139. geçici ithal belgesi
140. geçici ithal edilecek taşıtlara geçici ithal işlemini yapmaya yetkili gümrük idareleri
141. geçici ithal edilen ambalaj ve paletler
142. geçici ithal edilen eşya için başka bir tasarruf yoluyla beyan
143. geçici ithal edilen kara taşıtları
144. geçici ithal eşyasının ayniyeti
145. geçici ithal eşyasının beyan edilen gümrükten farklı bir gümrükten yeniden ihracı
146. geçici ithal eşyasının serbest dolaşıma girişi
147. geçici ithal eşyasının yeniden ihracı
148. geçici ithalat
149. geçici ithalat belgeleri
150. geçici ithalat bilgi formu
151. geçici ithalat eşyasına ait cari hesap defteri
152. geçici ithalat eşyasının devri
153. geçici ithalat eşyasının serbest dolaşıma girişinde faiz
154. Geçici İthalat ile ilgili tasarruflu yazılar
155. geçici ithalat izni ile gelen konteynerlerin dahili taşımacılıkta kullanım şartları
156. geçici ithalat kapsamında gelir eksiği ve para cezası takibi
157. geçici ithalat rejimi
158. geçici ithalat rejimi hükümleri ihlalinde düzenlenecek tahakkuklarda ÖTV nin dahil edilmesi
159. geçici ithalat rejimi izin talep formu
160. geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilecek eşya için alınacak teminat mektubu
161. geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen özel kullanıma mahsus kara taşıtları
162. geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine giren uçakların kiralanması
163. geçici ithalat rejimi kapsamında yurda giren araçların karışmış oldukları trafik kazaları
164. geçici ithalat rejimi kapsamında yurda giren özel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları
165. geçici ithalat rejimi kapsamında yurda girişi yapılan araçlara ilişkin verilerin Taşıt Takip Programına kaydı
166. geçici ithalat rejimi sözlü beyan formu
167. geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya
168. geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali
169. geçici ithalat rejimine tabi tutulan ev eşyasının serbest dolaşıma girişi
170. geçici ithalat rejiminin farklı bir gümrük idaresinde kapatılması
171. geçici ithalat sözleşmesi
172. geçici ithalat süresinin uzatılması
173. geçici ithalatın ATA karnesi kapsamında yapılması
174. geçici ithalatın devri
175. geçici ithalatın sona ermesi
176. geçici ithalatta ayniyet tespiti
177. geçici ithalatta damga vergisi
178. geçici ithalatta ek süre taleplerinin değerlendirilmesi
179. geçici ithalatta izin süresinin başlangıcı
180. geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya
181. geçici ithalatta teminat
182. geçici ithali uygun bulunan eşya
183. geçici ithali yapılan ambalaj maddelerinin ihracatı
184. geçici ithali yapılan özel kullanıma mahsus taşıtların giriş, çıkış ve takibi
185. geçici ithali yapılan taşıtların giriş ve çıkış işlemleri
186. geçici ithaline izin verilen eşyanın yurtta kalma süresi
187. geçici kabul
188. geçici kabul belgeleri
189. geçici kabul beyannamesi
190. geçici kabul defteri
191. Geçici Kabul Giriş Beyannamesi ve Taahhütnamesi
192. geçici kabul izin belgesi
193. geçici kabul rejimi
194. geçici kabul rejiminde tecil-terkin uygulaması
195. geçici kabul talep formu
196. geçici korunma önlemi
197. geçici korunma önlemi ve ek mali yükümlülük uygulanan ithalatta indirimli teminattan faydalanılması
198. geçici muaflık
199. geçici muaflık beyannamesi
200. geçici muaflık rejimi
201. geçici olarak çıkan taşıtlar ve eşya
202. geçici olarak çıkarılacak ticari nitelikte olmayan eşya
203. geçici olarak çıkarıldıktan sonra geri gelen taşıtların ve ticari nitelikte olmayan eşyanın beyanı
204. geçici olarak durdurulan dampinge karşı önlemler
205. geçici olarak getirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının işlemleri
206. geçici olarak ithal edilecek ambalaj maddeleri
207. geçici olarak ithal edilen taşıtlar
208. geçici olarak ithal edilen taşıtların devri
209. geçici olarak ithali yapılan taşıtın getiren kişi tarafından yurtdışı edilmemesi
210. geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan gayri ticari nitelikteki eşya
211. geçici önlem
212. geçici önlem uygulanması için bakanlar kuruluna öneride bulunma
213. geçici önlem uygulanması için cumhurbaşkanlığına öneride bulunma
214. geçici plakalı ticari araçların transiti
215. Geçici Sağlık Sertifikası
216. geçici taşıt ithali
217. geçici terk
218. geçici trafik tescil belgesi
219. geçici ve yabancı plakalı araçlardan alınacak geçiş ücretleri
220. geçici ve yabancı plakalı taşıtlardan alınacak geçiş ücretleri
221. geçici vize muafiyeti uygulaması
222. geçiş belgesi
223. Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi
224. Geçiş Belgesi Dağıtım Yerleri Listesi
225. geçiş türleri
226. geçiş ücreti
227. gelen ve giden demiryolu taşıtlarının kontrolü
228. gelen ve giden hava gemilerinin kontrolü
229. gelen ve giden trenler
230. geleneksel halk sanatı ürünleri ithalatı
231. geleneksel ithalatçılar
232. Geleneksel Ticaret Akışı Yöntemi
233. gelir ekonomik kodu
234. gelir eksiği
235. gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması
236. gelir vergisi
237. gelir vergisi genel tebliği
238. gelir vergisi stopajı desteği
239. gelir vergisi stopajı teşviki
240. geliş (arrıval) yakıt ve kumanya işlemleri formu
241. Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ)
242. gelişmiş yöre yatırımları
243. gelişmiş yöreler
244. gelişmiş yörelerde desteklenebilecek yatırım konuları
245. gemi acentalarına bilge kullanıcı kodu verilirken acentelik yetki belgesi aranmaması
246. gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi
247. gemi bordasında teslim
248. gemi doğurultusunda teslim
249. gemi ihracatı
250. gemi inşa tesislerinin teşviki
251. Gemi İnşa ve İhracına Yönelik Teminat Mektubu Programı
252. gemi inşaa ve ihracatı
253. gemi inşaa, komple tesis v.b. projelerinde dahilde işleme izni belgesinin süresi
254. gemi ithalatı
255. gemi ithalatında sigorta ve klas zorunluluğu
256. gemi jurnali ve çark defterinin incelenmesi
257. gemi kaynaklı atıklar
258. gemi kumanya gümrüksüz satış mağazalarından eşya satışı
259. gemi tanklarının kalibrasyonu
260. Gemi Teslim Belgesi
261. gemi ve liman harçları
262. gemi ve uçaklara eşya satışı
263. gemi ve yat üretim ve bakım-onarım tesislerinin inşa, tadil, tevsi ve onarımlarında kullanılacak makine, teçhizat ve demirbaşlar ithalatı
264. gemi ve yat yatırımları ile yeni gemi ithali yatırımları
265. gemi yatırımları
266. gemi yükleme ve boşaltma işlemlerinde fazla mesai ücretleri
267. gemi, çekici, treyler ve otobüs yatırımları
268. gemi, deniz ve iç su araçlarının gümrük işlemleri
269. gemide teslim
270. gemiden gemiye eşya nakli
271. gemilerde haciz ve gümrüklenmemiş yakıt verilmemesi
272. gemilerden atık alımı
273. gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması
274. gemilere akaryakıt verilmesi amacıyla kullanılan akaryakıt tanklarının denetlenmesi
275. gemilere mahsus gidiş izin kağıdı
276. gemilere mahsus soru kağıdı
277. gemilere transit yakıt verilmesi
278. gemilere verilecek akaryakıtta ÖTV muafiyeti
279. gemilere verilen ihrakiyelere ilişkin transit beyannamesi işlemlerinde gemi jurnali ve çark defterinin incelenmesi
280. gemilere verilen transit yakıtın vergilendirilmesi
281. gemilere yağ ve yakıt verilmesi
282. gemilerin boğazlardan geçişte kontrol işlemleri
283. gemilerin donatımında kullanılan makine, teçhizat ve demirbaşların ithali
284. gemilerin gözetim altında tutulmaları
285. gemilerin izleyeceği yol
286. gemilerin serbest dolaşıma girişi
287. gemilerin tasfiyesi
288. gemilerine ve yatlara verilecek yakıtın özel tüketim vergisi
289. genç girişimci geliştirme programı
290. genel antrepo
291. genel antrepo işletme izni verilecek firmalardan alınacak teminat
292. genel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının tespiti
293. genel antrepolarda yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği uygulamasına geçilmesi
294. genel bütçeli dairelerle kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması
295. genel bütçeli idarelerle kişiler arasında yabancı para cinsinden düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin ödenmesi
296. genel düzenlemeler kapsamındaki hassas olmayan ürünler
297. genel düzenlemeler kapsamındaki hassas ürünler
298. genel evrak kaşe örneği
299. genel ve özel antrepo açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit
300. genel ve özel antrepolarda yapılacak yıl sonu sayımları
301. genel ve özel antrepolarda yapılan yoklamaya ilişkin olarak düzenlenen tutanaklar
302. genel ve özel antrepolardaki adres değişikliği başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit
303. genel ve özel antrepolardaki genişletme-daraltma başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit
304. genel ve özel antrepolardaki tadilat başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit
305. genel ve özel antrepoların fiziki sayım yapılarak stok kayıtlarının tespiti
306. genel veya özel antrepolara yapılacak eşya sevki
307. genel yorum kuralları
308. genelgeler
309. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)
310. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde Form A yı kabul eden ülkeler
311. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ)
312. genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanacak eşya
313. genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında yapılacak ithalatta tercihli rejimden faydalanacak eşyanın menşeinin tespit
314. genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında yapılacak ticaret
315. genelleştirilmiş tercihler sisteminde geri verme ve kaldırma işlemi
316. Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminde teminatlı işlemler
317. Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) Yararlanmak Üzere Kayıtlı İhracatçı (REX) Sistemi Kapsamındaki Ülkeler
318. Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Faydalanacak En Az Gelişmiş Ülkeler
319. Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Faydalanacak Gelişme Yolundaki Ülkeler
320. genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler listesi
321. genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanmak üzere prosedürü tamamlanan ülkeler
322. genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanmak üzere prosedürünü henüz tamamlayamayan ülkeler
323. genelleştirilmiş tercihler sistemine ilişkin tarife tavizleri
324. genetik yapısı değiştirilmiş organizma
325. genişletilmiş kümülasyon
326. genleştirilmiş perlitten blok ürünler ithalatı
327. genleştirilmiş perlitten harçlar ithalatı
328. genotoksik atık
329. geri dönüşüm tesisleri için yapılacak lisans başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler
330. geri gelen eşya
331. geri gelen eşya için ithalat vergilerinden muafiyet tanınmasına ilişkin özel haller
332. geri gelen eşyada kayıt belgesi aranması
333. geri gelen eşyada muafiyet uygulaması
334. geri gelen eşyada yararlanılmış hakların iadesi
335. geri gelen eşyanın aracı bankaya bildirimi
336. geri gelen eşyanın beyanı
337. geri gelen eşyanın ötv ve genel oranda kdv ye tabi olması
338. geri gelen taşıtlar
339. geri getirme süresi
340. geri kazanım tesisi
341. geri kazanım tesislerine ön lisans alınması için yapılacak başvurular
342. geri kazanım tesislerinin lisans müracaatlarında bulunması gereken bilgi ve belgeler
343. geri ödeme sistemi
344. geri ödeme talebi
345. geri ödeme talebinde bulunulabilecek haller
346. geri ödemeli destekler
347. geri ödemesiz destekler
348. geri verme - kaldırma işlemlerine ilişkin beyannamede düzeltme
349. geri verme veya kaldırma başvurusu
350. geri verme veya kaldırma başvurusu formu
351. geri verme veya kaldırma işleminde tutulacak kayıtlar
352. geri verme veya kaldırma kayıt defteri
353. gerilim ölçü transformatörü
354. geriye dönük izin verilmesi halinde eşyanın tesliminden sonra beyannamenin iptali
355. geviş getiren büyükbaş hayvanların tanımlanması
356. gezi tekneleri ve kişisel deniz taşıtları
357. GHDESM Bilgisayar Programı
358. GHDESM çıkış satış limitleri
359. GHDESM takrir ibrazı karşılığı satış yetkisi
360. gıda amaçlı kullanılan buğday kepeği
361. gıda aroma maddeleri
362. gıda benzerlerinin listesi
363. gıda güvenliği şartları
364. gıda güvenliği ve kalitesinin denetimi
365. gıda güvenliği/sağlık sertifikası düzenlenmesi
366. gıda hijyeni
367. gıda ihtisas gümrüğü uygulaması
368. gıda ile temas eden ambalaj materyallerinin ithalatı
369. gıda ile temas eden ambalaj materyallerinin ithalatında kontrol belgesi onaylanması
370. gıda ile temas eden eşya
371. gıda ile temas eden madde ve malzemelere ait üretim izni belgesi
372. gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerine ait çalışma izni ve gıda sicili belgesi
373. gıda işletmelerinde üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak istihdam edilecek meslek mensupları
374. gıda katkı maddeleri
375. gıda katkı maddelerinin saflık kriterleri analiz metodları
376. gıda katkı maddelerinin sınıf isimleri
377. gıda kodeksi
378. gıda kontrolörü
379. gıda koruma planı
380. gıda maddeleri ihracatı
381. gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemelerde bulunacak sembolün belirlenmesi
382. gıda maddeleri ile temas eden rejenere selüloz filmlerden yapılmış madde ve malzemeler
383. gıda maddeleri ile temas eden ve vinil klorür monomer içeren madde ve malzemeler
384. gıda maddeleri ile temasta bulunan epoksi türevi madde ve malzemeler
385. gıda maddeleri ile temasta bulunan madde ve malzemeler
386. gıda maddeleri ile temasta bulunan plastik madde ve malzemeler
387. gıda maddeleri ile temasta bulunan plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testi için temel kurallar tebliği
388. gıda maddeleri ile temasta bulunan plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan gıda benzerleri listesi
389. gıda maddeleri ile temasta bulunan rejenere selüloz filmlerden yapılmış madde ve malzemeler
390. gıda maddeleri İle temasta bulunan seramik malzemeler
391. gıda maddeleri ithalatı
392. gıda maddeleri tahlilinde uygulanacak metotlar
393. gıda maddeleri üreten işyerlerinin taşıması gereken özellikler
394. gıda maddeleri ve diğer tarım ve su ürünleri (kontrol belgesine tabi olanlar)
395. gıda maddeleri ve diğer tarım ve su ürünleri (kontrol belgesine tabi olmayanlar)
396. gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ithalatında kontrol belgesi onaylanması
397. gıda maddeleri yerine kullanılacak gıda benzerleri tablosu
398. gıda maddelerinde belirli bulaşanların maksimum seviyeleri
399. gıda maddelerinde belirli bulaşanların seviyelerinin resmi kontrolleri için numune alma ve analiz metodları
400. gıda maddelerinde bulunan pestisit kalıntıları
401. gıda maddelerinde bulunmasına izin verilen pestisitlerin maksimum kalıntı limitleri
402. gıda maddelerinde kullanılan renklendiricilerin saflık kriterleri
403. gıda maddelerinde kullanılan tatlandırıcılar
404. gıda maddelerinde kullanılan tatlandırıcıların saflık kriterleri
405. gıda maddelerinde kurşun kadmiyum cıva ve 3-monokloropropan-1,2-diol seviyesinin resmi kontrolü
406. gıda maddelerinde mikotoksinlerin seviyelerinin resmi kontrolünde kullanılan analiz metodları ve numune hazırlamaya ilişkin kriterler
407. gıda maddelerinde mikotoksinlerin seviyesinin resmi kontrolü için numune alma metodları
408. gıda maddelerinde okratoksin A seviyesinin resmi kontrolü için numune alma metotları
409. gıda maddelerinde pestisit kalıntılarının resmi kontrolü için numune alma metotları
410. gıda maddelerindeki bulaşanların maksimum limitleri
411. gıda maddelerini öğütücüler
412. gıda maddelerinin ambalajına mahsus kağıt, mukavva ve plastik malzeme
413. gıda maddelerinin ambalajlanması
414. gıda maddelerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi
415. gıda maddelerinin genel etiketleme ve beslenme yönünden etiketleme kuralları
416. gıda maddelerinin genel özellikleri
417. gıda maddelerinin gümrük muayeneleri
418. gıda maddelerinin ithalat aşamasında kontrol işlemleri
419. gıda maddelerinin net miktarlarına ait tolerans değerleri
420. gıda maddelerinin parti numaralarına ait işaretlerin veya sembollerin belirlenmesi
421. gıda maddelerinin ve gıda bileşenlerinin üretiminde kullanılan ekstraksiyon çözücüleri
422. gıda maddelerinin ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıfları
423. gıda maddelerinin ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarını gösteren tüzük kapsamı ithalatta bildirime tabi deterjan ürünlerinin listesi
424. gıda maddeleriyle temasta kullanılan poliviniliden klorür reçineleri ile ilgili teknik özellikler
425. gıda makinaları ithalatı
426. gıda olarak faydalanılacak hayvanlar ve hayvansal kökenli gıda maddelerinin kontrol ve muayeneleri
427. gıda sanayi müstahzarları
428. gıda satış ve toplu tüketim yerlerine ait kontrol ve denetim formu
429. gıda sektöründe kullanılacak tarımsal etil alkolün özellikleri
430. gıda sicili
431. gıda ticareti
432. gıda üreten işyerlerine ait çalışma izni ve gıda sicili belgesi
433. gıda üretim izni belgesi
434. gıda ürünlerinde kdv indirimi
435. gıda ve ambalaj maddeleri için sağlık sertifikalarının düzenlenmesi
436. gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş kolları
437. gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinin çalışma izni ve gıda sicili
438. gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerine ait kontrol ve denetim formu
439. gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin piyasa gözetimi
440. gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin satış yerleri ile toplu tüketim yerleri
441. gıda ve tarım ürünleri ticareti
442. gıda ve tekstil ürünleri ihtisas gümrük laboratuarı birim amirliği
443. gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinin ithalatı
444. gıda ve yem güvenilirliği şartları
445. gıda ve yem kanunu
446. gıda ya da yem olarak doğrudan kullanım ya da işleme amaçlı değiştirilmiş canlı organizmalar için işlemler
447. gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı kontrol belgesi
448. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tabi ürünlerin ithalat denetimi
449. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranan maddeler
450. gıdalar ve özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar
451. gıdalarda hiçbir seviyede bulunmaması gereken farmakolojik etkili maddeler
452. gıdalarda kullanılan renklendiriciler
453. gıdalarda kullanılan tatlandırıcılar
454. gıdalarda maksimum bitki koruma ürünleri kalıntı limitleri
455. gıdalarda maksimum bitki koruma ürünleri kalıntı limitleri
456. gıdaların taşınması ve depolanması
457. gıdaların üretimi tüketimi ve denetlenmesi
458. gidiş (departure) yakıt ve kumanya işlemleri formu
459. Gine ile yapılan ithalat
460. ginseng bitkisinin sınıflandırılması
461. girdilerin kıymeti
462. giriş beyannamesi
463. giriş gümrük idarelerinde işlem gören TIR karnelerinin Volet-1 yapraklarına ilişkin yapılacak işlemler
464. giriş izin belgesi
465. giriş kapıları
466. giriş kartlarında kodlandırma
467. giriş konteyner kayıt ve takip formu
468. giriş liman veya mahalli
469. giriş özet beyanı
470. giriş veya çıkış kaçağı eşya
471. giriş yapan vatandaş anketi
472. giriş yapan vatandaş ikamet tespit anketi
473. giriş-çıkış kapılarındaki mağazalarda eşya satışı
474. girişi yasak bitki, bitkisel ürünler ve yetiştirme ortamları
475. Girişimci Yatırım Finansman Bilgilendirme
476. giyim eşyalarının kategorileri
477. giyim eşyası ihracatı
478. giyim eşyası ithalatı
479. giyim eşyası muafiyeti
480. gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme
481. gizli nitelikteki bilgilerin gümrük idarelerince saklanması
482. gizli patent
483. gizli sicil raporlarının zarflanması
484. gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler
485. gizlilik taahhüt belgesi
486. GK12 muafiyet kodu
487. glikoz şurubu ithalatı
488. glikoz-fruktoz karışımı izoglikoz ithalatı
489. global götürü teminat
490. global listeden düşüm işlemi
491. global süre uzatımı
492. global teminat
493. Global Teminat Sistemi
494. Global Teminat Sistemi kapsamında taşınacak eşya
495. global teminat sistemi kapsamında taşınmasına izin verilmeyen eşya
496. global teminat sistemine dahil olan nakliyeciler listesi
497. global teminatların BİLGE sisteminde takibi
498. glutensiz gıda maddeleri
499. glutensiz gıdalar
500. GMP Belgesi