DUYURULAR

İngiltere STA, öncelikli ürün listeleri, diş fırçası EMY muafiyeti için tarife kontenjanı, gözetim, sağlık bakanlığı özel iznine tabi maddeler, ÖTV, kağıtsız ihracat uygulaması, ÜGD ile iligli diğer işler, e-ticarette güven damgası, ölçü aletleri...

İngiltere STA, öncelikli ürün listeleri, diş fırçası EMY muafiyeti için tarife kontenjanı, gözetim, sağlık bakanlığı özel iznine tabi maddeler, ÖTV,  kağıtsız ihracat uygulaması, ÜGD ile iligli diğer işler, e-ticarette güven damgası, ölçü aletleri...

 

Dış Ticaret Mevzuatı 22.02.2021 - 01.03.2021 Arasındaki Değişiklikler

Yeni Eklenenler

27.02.2021

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/27)

2021/4 sayılı Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliğinin EK-1 inde yer alan İthali Özel İzne Tabi Maddeler ve Müstahzarlar listesinden 2933.59.95.00.28 Piperazinin diğer tuz ve türevleri çıkarılmıştır.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

9603.21.00.00.19 gtip unda yer alan diş fırçalarının ithalatında 3472 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları hk. Tebliğ

Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde belirlenen Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde yapılan değişiklikle; Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip Kimya, Eczacılık, Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı, Bilgisayar, Elektronik ve Optik, Elektrikli Teçhizat, Makine ve Ulaşım Araçları sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında belirlenmiştir.

25.02.2021

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğin Güven damgası alma şartları başlıklı 5 inci maddesi ve GDS (Güven Damgası Sağlayıcı) nin denetim yetkisi ve görevleri başlıklı 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır.

24.02.2021

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2006/11 sayılı Gözetim Tebliğinde yapılan değişiklik ile Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonlarından brüt 50 kilogramdan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2007/7 sayılı Tebliğ ile 8518 tarife pozisyonundaki hoparlörlerde uygulanan gözetimden muafiyet ile ilgili hükümde yapılan değişiklikle; Daha önce bir gümrük beyannamesi kapsamında 25 Kg. ve 50 adetten (her iki koşulu birden sağlayarak) veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf iken artık bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf olacaktır.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2007/10 sayılı Tebliğ ile 8504.31.29.00.00 gtip li ölçü transformatörleri, 9030.33.70.90.00 ve 9030.39.00.19.00 gtip li voltmetreler ve ampermetrelerde uygulanan gözetimden muafiyet ile ilgili hükümde yapılan değişiklikle; Daha önce bir gümrük beyannamesi kapsamında brüt 15 Kg. veya 50 adet veya bunlardan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf iken artık bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf olacaktır.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2013/10 sayılı Tebliğ kapsamı eşyanın daha önce tümü için bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili GTİP ten CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Dolarını geçmeyen ithalat gözetim uygulamasından muaf iken, Tebliğde yapılan değişiklikle; sadece tabloda yer alan 3921.90.60.00.11, 8208.30.00.00.00, 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 ve 8301.60 gtip li eşyanın bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Dolarını geçmeyen ithalatı gözetim uygulamasından muaf olacaktır; Elektrikli duvar saatleri, kurşun kalemler/ kurşun boya kalemleri ve gazlı cep çakmakları CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Dolarını geçmese de gözetimden muaf olmayacak.

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) nin eki EK-X un Bölüm II sinin Uygunluk Değerlendirmesi başlıklı kısmında değişiklik yapılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı ve Kuzey İrlanda ile Ticarete İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Teati Edilen Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3577)

29 Aralık 2020 tarihinde Ankarada imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması onaylandı.Tasarruflu Yazı ve Genelgeler
Yeni Eklenenler

26.02.2021

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 26/02/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 26/02/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

25.02.2021

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 25/02/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 25/02/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

22.02.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.02.2021 tarihli 61657824 sayılı yazısı (Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler)

Kağıtsız İhracat Uygulaması kapsamında işlem gören ihracat beyannameleri ile ilgili olarak BİLGE Sisteminde yapılan düzenlemelerin Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek pilot uygulaması 01.03.2021 tarihine alınmış olup; söz konusu uygulama, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ihracat beyannamelerinde; BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan belgelerden Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar kısmında beyan edilmiş olanların taranması şeklinde devreye alınacaktır.

18.02.2021

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün 18.02.2021 tarihli 2328871 sayılı yazısı (Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler)

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ile Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, üretim girdisi muafiyet belgesinin firmalarca TAREKS yüklenmesi sonrası TAREKS sisteminde belgelerin onaylanması, gerektiğinde iptal edilmesi gibi işlemleri için 30.09.2020 tarihinden itibaren Bakanlık il müdürlüklerince görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş personele devredilmesi hk.