DUYURULAR

İspanya, İtalya, Almanya menşeli/çıkışlı 5407, 5513, 5514, 5515, 5516 gtipli mensucatın ithalatında dampinge karşı vergi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41) (26.08.2021 t. 31580 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/6/2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/14) ile İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı, gümrük tarife istatistik pozisyonu ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) İspanya: İspanya Krallığı’nı,

e) İtalya: İtalyan Cumhuriyeti’ni,

f) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

g) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ğ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Yürürlükteki dampinge karşı önlem

MADDE 4 – (1) 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) çerçevesinde ÇHC, Kore Cumhuriyeti, Tayland Krallığı, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli, GTİP’i ve eşya tanımı EK-1’de yer alan tabloda belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatında ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüktedir.

(2) 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) çerçevesinde ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’ler altında yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüktedir.

Karar

MADDE 5 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, iş birliğinde bulunan İspanya’da yerleşik Sedatex SA firmasınca, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(2) Almanya’da yerleşik Texsolutions GMBH firması Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca "iş birliğine gelmedi" olarak addedilmiş ve anılan firmaya ilişkin belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, Texsolutions GMBH firmasınca, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(3) Soru formuna yanıt vererek tam veya kısmi iş birliğinde bulunmuş olan Beniplast-Benitex SA, Castilla Textil 2 SL, Criado Y Lopez SL, Exit Fabrics SL, Etisilk SA, Marina Textil SL, Plast Textil SL, Textil Puig Ubach SA, Textil A Ortiz SAU, Textil Santanderina SA, Dimension-Polyant Gmbh, Freudenberg Performance Materials Apparel SE & Co. KG, Propex Furnishing Solutions GmbH & Co. KG, Erica Industria Tessile SPA, Tessitura Frigerio SRL, Tessitura Uboldi SRL, Elvstrøm Sails A/S firmalarından yapılan ithalat yoluyla önlemlerin etkisiz kılındığına işaret eden bir bulgunun mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, anılan firmalarca soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

(4) Gruppo SIR SRL, M.D. DI Murat Demirel, Maxtech Cnc Takım Tezgahları San. ve Tic. Ltd. Şti., Brand New Products Tekin Tokoglu E.K., Mink Textile, Gold Line GMBH, Ergani Commercial and Industrial Textile SA, Alcn Tekstil Dış Ticaret Ltd. Şti., Atitex SRL, Barth & Partner International Management GMBH, S&B Textiles Europe SRO, Textil Complex SRO, Ahmed Ladib - Imp & Export A.L. Germany Textilien, Cf-Tor Ay Teex GMBH, Fairtex Intertrade GMBH, SPA Division SE firmaları iş birliğinde bulunmamış ve anılan firmalar için belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, iş veya işlem sonucunda anılan firmalarca yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır.

(5) Diğer firmalar iş birliğinde bulunmamış ve anılan firmalar için belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bahse konu firmalardan yapılan ithalat yoluyla önlemlerin etkisiz kılındığına işaret eden bir bulgunun mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, bahse konu firmalarca soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

(6) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek-2’de yer almaktadır.

(7) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) kapsamında GTİP’i ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda belirtilen firmalardan ve bahse konu tabloda belirtilen ülkeler menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalata tabloda gösterildiği şekilde teşmil edilmesine karar verilmiştir.

Menşe/Çıkıs
Ülke
Firma Unvanı 110 gr/m2 ağırlığının üstü için önlem oranı (CIF%) 110 gr/m2 ağırlığı ve altı için önlem oranı (CIF%)
İTALYAN CUMHURİYETİ ALCN TEKSTİL DIŞ TİCARET LTD ŞTİ %42,44 %21,13
ATITEX SRL
BRAND NEW PRODUCTS TEKIN TOKOGLU E.K.
ERGANI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL TEXTILE SA
GOLD LINE GMBH
GRUPPO SIR SRL
M.D. DI MURAT DEMIREL
MAXTECH CNC TAKIM TEZGAHLARI SAN VE TİC LTD ŞTİ
MINK TEKTILE
S&B TEXTILES EUROPE SRO
TEXSOLUTIONS GMBH
DİĞERLERİ 0 0
İSPANYA KRALLIĞI ATITEX SRL %42,44 %21,13
BARTH&PARTNER INTERNATIONAL MANAGEMENT GMBH
SEDATEX SA
DİĞERLERİ 0 0
ALMANYA
FEDERAL
CUMHURİYETİ
AHMED LADIB - IMP&EXPORT A.L. GERMANY TEXTILIEN %42,44 %21,13
BARTH&PARTNER INTERNATIONAL MANAGEMENT GMBH
BRAND NEW PRODUCTS TEKIN TOKOGLU E.K.
CF-TOR AY TEEX GMBH
FAIRTEX INTERTRADE GMBH
GOLD LINE GMBH
MINK TEKTILE
S&B TEXTILES EUROPE SRO
SPA DIVISION SE
TEXSOLUTIONS GMBH
TEXTIL COMPLEX SRO
DİĞERLERİ 0 0


(8) Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) kapsamında ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’ler kapsamı eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, aşağıda yer alan tabloda belirtilen firmalardan ve bahse konu tabloda belirtilen ülkeler menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalata tabloda gösterildiği şekilde teşmil edilmesine karar verilmiştir.
 

GTP Menşe/Çıkıs
Ülke
Firma Unvanı Dampinge Karşı Önlem (CIF bedelin %'si)
55.13,
55.14,
55.15,
55.16
İTALYAN CUMHURİYETİ ATITEX SRL %44
BRAND NEW PRODUCTS TEKIN TOKOGLU E.K.
ERGANI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL TEXTILE SA
GRUPPO SIR SRL
M.D. DI MURAT DEMIREL
MAXTECH CNC TAKIM TEZGAHLARI SAN VE TİC LTD ŞTİ
MINK TEKTILE
TEXSOLUTIONS GMBH
DİĞERLERİ 0
İSPANYA KRALLIĞI ATITEX SRL %44
BARTH&PARTNER INTERNATIONAL MANAGEMENT GMBH
SEDATEX SA
DİĞERLERİ 0
ALMANYA
FEDERAL
CUMHURİYETİ
BARTH&PARTNER INTERNATIONAL MANAGEMENT GMBH %44
BRAND NEW PRODUCTS TEKIN TOKOGLU E.K.
MINK TEKTILE
S&B TEXTILES EUROPE SRO
SPA DIVISION SE
TEXSOLUTIONS GMBH
TEXTIL COMPLEX SRO
DİĞERLERİ 0

 

Uygulama

MADDE 6 – (1) Gümrük idareleri, GTİP’i ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamı ithalatında 5 inci maddenin yedinci fıkrasında yer alan tabloda gösterildiği şekilde dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder.

(2) 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

(3) Gümrük idareleri, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’ler kapsamı eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamı ithalatında 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan tabloda gösterildiği şekilde dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder.

(4) 15/2/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

(5) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/14) çerçevesinde teminata bağlanmış işlemlere yönelik olarak gümrük idarelerince İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilir.

(6) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve eşya tanımıdır.

(7) Önleme tabi eşyanın yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK-154.07 GTP Kapsamında Önleme Tabi olan GTİP 'ler ve Eşya Tanımları

GTİP Madde Tanımı
5407.30.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.30.00.90.00 Diğerleri
5407.41.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.41.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.41.00.90.19 Diğerleri
5407.42.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.42.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.42.00.90.19 Diğerleri (naylon elek/ağ hariç)
5407.43.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.43.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.43.00.90.19 Diğerleri
5407.44.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.44.00.90.19 Diğerleri
5407.51.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.51.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.51.00.90.19 Diğerleri
5407.52.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.52.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.52.00.90.19 Diğerleri
5407.53.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.53.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.53.00.90.19 Diğerleri
5407.54.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.54.00.90.19 Diğerleri
5407.61.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.61.10.90.13 Astarlık mensucat
5407.61.10.90.19 Diğerleri
5407.61.30.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.61.30.90.13 Astarlık mensucat
5407.61.30.90.19 Diğerleri
5407.61.50.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.61.50.90.13 Astarlık mensucat
5407.61.50.90.19 Diğerleri
5407.61.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.61.90.90.19 Diğerleri
5407.69.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.69.10.90.13 Astarlık mensucat
5407.69.10.90.19 Diğerleri
5407.69.90.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.69.90.90.19 Diğerleri
5407.71.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.71.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.71.00.90.19 Diğerleri
5407.72.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.72.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.72.00.90.19 Diğerleri
5407.73.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.73.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.73.00.90.19 Diğerleri
5407.74.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.74.00.90.19 Diğerleri
5407.81.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.81.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.81.00.90.19 Diğerleri
5407.82.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.82.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.82.00.90.19 Diğerleri
5407.83.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.83.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.83.00.90.19 Diğerleri
5407.84.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.84.00.90.19 Diğerleri
5407.91.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.91.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.91.00.90.19 Diğerleri
5407.92.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.92.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.92.00.90.19 Diğerleri
5407.93.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.93.00.90.13 Astarlık mensucat
5407.93.00.90.19 Diğerleri
5407.94.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.94.00.90.19

Diğerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

 

BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM-RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA ! Hesap Gününün Tek sahibi! Allahım . Bana VE AİLEME’ ALYAYA’ EKİNE   ÇOK AMA ÇOK,ÇOK’ BOL!!! helal rızık ver ALLAHIM! RIZKIN HAYIRLISINI NASİP ET Allahım ! Amin! 

RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİ

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram !!Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.Bana helâl rızık ver.Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.Eğer yerde ise onu çıkar,Uzakta ise onu yaklaştır.  Yakın ise kolaylaştırAz ise çoğalt. Çok ise onu Bereketlendir. ‘ALLAHIM ÂMİN’ Yâ Rabbî!.. Bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun!