DUYURULAR

İstanbul Ticaret Odası'nın

İTO - Mesaili Elektronik Belge Onay Talepnamesi Hakkında

İ
1. G işareti
2. G işaretlemesine tabi ulusal standartlar
3. G uygunluk belgesi
4. G Yoketme Formu
5. G2 yetki belgesi
6. Galleria Ünitesindeki Serbest Bölge
7. galoş
8. galvaniz matı ithalatı
9. gama kamera ithalatı
10. Gambia ile yapılan ithalat
11. gamboç
12. gap gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü
13. GAR (Garanti Mektubu)
14. GAR teminatı
15. GAR teminatının sisteme tanıtılması
16. garanti belgelerinin süreleri
17. garanti belgesi
18. garanti belgesi düzenleme zorunluluğu
19. garanti belgesi geçerlilik süresi
20. garanti belgesi ile satılmak zorunda olan mallar ve garanti süreleri
21. garanti belgesi ile satılmak zorunda olan sanayi malları listesi
22. garanti belgesi muafiyet işlemleri
23. garanti belgesi muafiyet yazısı
24. garanti belgesi muafiyet yazısı ile ithal edilen araçlara ait trafik şahadetnameleri
25. garanti belgesi sürelerinin uzatımı
26. garanti belgesi uygulaması
27. garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, satış sonrası hizmetleri
28. garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler
29. garanti belgesinden muaf tutulan ithalatlar
30. garanti çerçevesinde tamir amaçlı olarak yurt dışına gönderilen malların ithali
31. garanti kapsamında tamir amaçlı yurtdışına gönderilen eşyanın tamirinin mümkün olmayıp yerine yenisinin gönderilmesi
32. garanti mektubu
33. garanti mektuplarının teminat olarak kabulü
34. garanti ve tamir süresi
35. GATT
36. Gatt 1994e Entegre Edilen Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünleri Listesi
37. GATT 1994e entegre edilenler haricindeki ürünler
38. GATT 1994'ün Genel Disiplin ve Kurallarına Henüz Entegre Edilmeyen Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri
39. GATT Anlaşması
40. GATT Üyesi Memleketler
41. gayri ticari eşyaya ait geçici ihracat beyannamesi
42. gayrimenkul kıymetler
43. gayrimenkul malların haczi ve satışı
44. gayrimenkul satış ilanı
45. gayrimenkullerle ilgili olarak tapu sicil müdürlükleri tarafından doldurulacak bilgi formu
46. gayrinakdi krediler
47. gaz alarm cihazlarının ithalatı
48. gaz bezleri itihalatı
49. gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen tankları ile ilgili şartlar
50. gaz likit kromotografi ile tespit edilen bitkisel yağların yağ asitleri kompozisyonu
51. gaz maskeleri ve cihazları ve teferruatının ithali
52. gaz sayaçları standardı
53. gaz silindirleri ithalatı
54. gaz yakan cihazlar
55. gaz yakan cihazlar teknik komitesinin (GAZTEK) oluşumu ve görevleri
56. gaz yakan cihazlarla ilgili olan uyumlaştırılmış ulusal standardlar
57. gazete ihracatı
58. gazete ve dergi dağıtımını yapmak amacıyla yatırım
59. gazete, dergi ve benzeri süreli yayınların taşınması
60. Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
61. Gaziantep Serbest Bölgesi
62. gazla çalışan anında su ısıtıcıları ithalatı
63. gazlar için kapların ithalatı
64. gazlar için numune alma aletleri
65. gazlar için numune kapları
66. gazlardan numune alma
67. gazlı cep çakmakları ithalatı
68. gazyağı ve jet yakıtı CIF fiyatı
69. gazyağına ilişkin teknik düzenleme
70. GDO lu ürünlerin ihracatı
71. GDO lu ürünlerin işlenmesi ve depolanması
72. GDO lu ürünlerin ithalatı
73. gebe düve alımlarına ilişkin desteklemeler
74. Gebze Gümrük Müdürlüğü
75. Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü
76. Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü
77. gecikme faizi
78. gecikme zammı
79. gecikme zammı oranında faiz
80. geçerlilik süresi biten TIR karneleri
81. geçici amatör telsizcilik belgesi
82. geçici bırakma/terk dilekçesi
83. geçici çıkış
84. geçici çıkış beyannamesi
85. geçici depo uygulaması
86. geçici depolama
87. geçici depolama alanlarının teknik özellikleri
88. geçici depolama statüsünde eşya girişine ilişkin sayım tutanağı örneği
89. geçici depolama statüsündeki eşyanın çıkışına ilişkin sayım tutanağı örneği
90. geçici depolama süresi
91. geçici depolama yeri açılış talepleri
92. geçici depolama yeri açma izni
93. geçici depolama yeri eşya defteri
94. geçici depolama yeri işleticileri
95. geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar
96. geçici depolama yeri işleticilerinin müsteşarlığa vereceği taahhütname örneği
97. geçici depolama yeri işletme harcı
98. geçici depolama yeri işletme izninin geri alınması
99. geçici depolama yeri veya antrepolardan transit
100. geçici depolama yerinde bekleme süresi
101. geçici depolama yerinde eşya devri
102. geçici depolama yerindeki/antrepodaki eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin tutanak örneği
103. geçici depolama yerinden veya antrepodan çekilmemiş eşyanın geri gönderilmesi
104. geçici depolama yerine ait işletme izin belgesi
105. geçici depolama yerinin kapatılması
106. geçici depolama yerleri
107. geçici depolama yerlerinde haciz konulan eşya
108. geçici depolama yerlerinde tadilat
109. geçici depolama yerlerinden çıkartılan eşya
110. geçici depolama yerlerinden çıkartılan eşyanın işlemleri tamamlanarak serbest bırakılması
111. geçici depolama yerlerinden genel veya özel antrepolara yapılacak eşya sevki
112. geçici depolama yerlerine alınmayacak eşya
113. geçici depolama yerlerine eşya alınması
114. geçici depolama yerlerine konulan eşyanın gümrük işlemleri
115. geçici depolama yerlerine konulması halinde özel tertip ve düzenek gerektiren eşya listesi
116. geçici depolama yerlerinin bulunmadığı yerler
117. geçici depolanan eşya
118. geçici depolanan eşya statüsü
119. geçici giriş
120. geçici giriş belgesi
121. geçici giriş belgesi kapsamı taşıtlar
122. geçici giriş karnesi
123. geçici giriş rejimi
124. geçici giriş yapan taşıtlarda idari para cezasının tahsili
125. geçici girişine izin verilen eşyanın yurtta kalma süresi
126. geçici girişine izin verilmeyecek eşyalar
127. Geçici Gümrük Komisyoncusu ve Yardımcısı İzin Belgesi
128. geçici ihracat
129. geçici ihracat beyannamesi ve taahhütnamesi
130. geçici ihracat eşyası
131. geçici ihracat fişi
132. geçici ihracat izinleri
133. geçici ihracatın kesin ihracata dönüşümü
134. geçici ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemleri
135. geçici ihracı yapılan eşyaya ilişkin süre uzatımı
136. geçici ihraç edilen eşyaya ilişkin olarak BİLGE sisteminde yapılacak işlemler
137. geçici ihraç eşyası miktarını hesaplama yöntemi
138. geçici iş takibi
139. geçici ithal belgesi
140. geçici ithal edilecek taşıtlara geçici ithal işlemini yapmaya yetkili gümrük idareleri
141. geçici ithal edilen ambalaj ve paletler
142. geçici ithal edilen eşya için başka bir tasarruf yoluyla beyan
143. geçici ithal edilen kara taşıtları
144. geçici ithal eşyasının ayniyeti
145. geçici ithal eşyasının beyan edilen gümrükten farklı bir gümrükten yeniden ihracı
146. geçici ithal eşyasının serbest dolaşıma girişi
147. geçici ithal eşyasının yeniden ihracı
148. geçici ithalat
149. geçici ithalat belgeleri
150. geçici ithalat bilgi formu
151. geçici ithalat eşyasına ait cari hesap defteri
152. geçici ithalat eşyasının devri
153. geçici ithalat eşyasının serbest dolaşıma girişinde faiz
154. Geçici İthalat ile ilgili tasarruflu yazılar
155. geçici ithalat izni ile gelen konteynerlerin dahili taşımacılıkta kullanım şartları
156. geçici ithalat kapsamında gelir eksiği ve para cezası takibi
157. geçici ithalat rejimi
158. geçici ithalat rejimi hükümleri ihlalinde düzenlenecek tahakkuklarda ÖTV nin dahil edilmesi
159. geçici ithalat rejimi izin talep formu
160. geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilecek eşya için alınacak teminat mektubu
161. geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen özel kullanıma mahsus kara taşıtları
162. geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine giren uçakların kiralanması
163. geçici ithalat rejimi kapsamında yurda giren araçların karışmış oldukları trafik kazaları
164. geçici ithalat rejimi kapsamında yurda giren özel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları
165. geçici ithalat rejimi kapsamında yurda girişi yapılan araçlara ilişkin verilerin Taşıt Takip Programına kaydı
166. geçici ithalat rejimi sözlü beyan formu
167. geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya
168. geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali
169. geçici ithalat rejimine tabi tutulan ev eşyasının serbest dolaşıma girişi
170. geçici ithalat rejiminin farklı bir gümrük idaresinde kapatılması
171. geçici ithalat sözleşmesi
172. geçici ithalat süresinin uzatılması
173. geçici ithalatın ATA karnesi kapsamında yapılması
174. geçici ithalatın devri
175. geçici ithalatın sona ermesi
176. geçici ithalatta ayniyet tespiti
177. geçici ithalatta damga vergisi
178. geçici ithalatta ek süre taleplerinin değerlendirilmesi
179. geçici ithalatta izin süresinin başlangıcı
180. geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya
181. geçici ithalatta teminat
182. geçici ithali uygun bulunan eşya
183. geçici ithali yapılan ambalaj maddelerinin ihracatı
184. geçici ithali yapılan özel kullanıma mahsus taşıtların giriş, çıkış ve takibi
185. geçici ithali yapılan taşıtların giriş ve çıkış işlemleri
186. geçici ithaline izin verilen eşyanın yurtta kalma süresi
187. geçici kabul
188. geçici kabul belgeleri
189. geçici kabul beyannamesi
190. geçici kabul defteri
191. Geçici Kabul Giriş Beyannamesi ve Taahhütnamesi
192. geçici kabul izin belgesi
193. geçici kabul rejimi
194. geçici kabul rejiminde tecil-terkin uygulaması
195. geçici kabul talep formu
196. geçici korunma önlemi
197. geçici korunma önlemi ve ek mali yükümlülük uygulanan ithalatta indirimli teminattan faydalanılması
198. geçici muaflık
199. geçici muaflık beyannamesi
200. geçici muaflık rejimi
201. geçici olarak çıkan taşıtlar ve eşya
202. geçici olarak çıkarılacak ticari nitelikte olmayan eşya
203. geçici olarak çıkarıldıktan sonra geri gelen taşıtların ve ticari nitelikte olmayan eşyanın beyanı
204. geçici olarak durdurulan dampinge karşı önlemler
205. geçici olarak getirilen özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının işlemleri
206. geçici olarak ithal edilecek ambalaj maddeleri
207. geçici olarak ithal edilen taşıtlar
208. geçici olarak ithal edilen taşıtların devri
209. geçici olarak ithali yapılan taşıtın getiren kişi tarafından yurtdışı edilmemesi
210. geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan gayri ticari nitelikteki eşya
211. geçici önlem
212. geçici önlem uygulanması için bakanlar kuruluna öneride bulunma
213. geçici önlem uygulanması için cumhurbaşkanlığına öneride bulunma
214. geçici plakalı ticari araçların transiti
215. Geçici Sağlık Sertifikası
216. geçici taşıt ithali
217. geçici terk
218. geçici trafik tescil belgesi
219. geçici ve yabancı plakalı araçlardan alınacak geçiş ücretleri
220. geçici ve yabancı plakalı taşıtlardan alınacak geçiş ücretleri
221. geçici vize muafiyeti uygulaması
222. geçiş belgesi
223. Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi
224. Geçiş Belgesi Dağıtım Yerleri Listesi
225. geçiş türleri
226. geçiş ücreti
227. gelen ve giden demiryolu taşıtlarının kontrolü
228. gelen ve giden hava gemilerinin kontrolü
229. gelen ve giden trenler
230. geleneksel halk sanatı ürünleri ithalatı
231. geleneksel ithalatçılar
232. Geleneksel Ticaret Akışı Yöntemi
233. gelir ekonomik kodu
234. gelir eksiği
235. gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması
236. gelir vergisi
237. gelir vergisi genel tebliği
238. gelir vergisi stopajı desteği
239. gelir vergisi stopajı teşviki
240. geliş (arrıval) yakıt ve kumanya işlemleri formu
241. Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ)
242. gelişmiş yöre yatırımları
243. gelişmiş yöreler
244. gelişmiş yörelerde desteklenebilecek yatırım konuları
245. gemi acentalarına bilge kullanıcı kodu verilirken acentelik yetki belgesi aranmaması
246. gemi adamlarının ihtiyaç malzemesi
247. gemi bordasında teslim
248. gemi doğurultusunda teslim
249. gemi ihracatı
250. gemi inşa tesislerinin teşviki
251. Gemi İnşa ve İhracına Yönelik Teminat Mektubu Programı
252. gemi inşaa ve ihracatı
253. gemi inşaa, komple tesis v.b. projelerinde dahilde işleme izni belgesinin süresi