DUYURULAR

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6) (03.02.2021 t. 31384 s. R.G.) Ticaret Bakanlığından:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6) (03.02.2021 t. 31384 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/8/2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/24) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.33 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “poliesterlerden tekstüre iplikler” ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,

c) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

d) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

e) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

f) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 17/12/2014 tarihli ve 29208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/41) ile ÇHC, Endonezya ve Malezya’ya yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin ve 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/40) ile Tayland ve Vietnam’a yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Firmalar Dampinge Karşı Önlem
(ABD doları/ton, CIF Bedelin %)
5402.33 Poliesterlerden tekstüre iplikler ÇHC Hangzhou Xiangsheng Textile Co.Ltd. 335 ABD doları/ton
Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd. 297 ABD doları/ton
Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co.Ltd. 268 ABD doları/ton
Diğerleri 351 ABD doları/ton
Endonezya PT Indorama Synthetics Tbk. 48 ABD doları/ton
PT Mutu Gading 136 ABD doları/ton
PT Polyfin Canggih 120 ABD doları/ton
PT Asia Pacific Fibers Tbk 122 ABD doları/ton
PT Susilia Indah Synthetic Fibers Industries (PTSulindafin) 240 ABD doları/ton
Diğerleri 240 ABD doları/ton
Malezya Tüm üretici/ihracatçılar 276 ABD doları/ton
Tayland Sunflag (Thailand) Ltd. 6,88%
Diğerleri 37,69%
Vietnam Hualon Corparation Vietnam 35,97%
Formosa Industries Corparation 36,22%
Century Synthetic Fiber Corparation 34,81%
PetroVietnam Petrochemical and Textile Fiber Joint Stock Company 68,98%
Diğerleri 72,56%

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP’si, eşya tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 


Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği Sınavı

Gümrük Müşavirliği Nedir

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Nedir

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği is ilanları

Gümrük Müşavirliği Derneği

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği is ilanları

Gümrük Müşavirliği Derneği

Ekleri için tıklayınız.