DUYURULAR

Mevzuat onlıne- Mesajlar-TÜMÜ

30.09.2020 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin teminat ile ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikle; antrepo işleticilerinin götürü teminat uygulamasından yararlanabileceği hükmü getirildi; Mülga 527 nci madde Antrepo işleticilerince yararlanılacak götürü teminat başlığı adı altında yeniden düzenlendi; Antrepo işleticilerince, antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü teminat verilebilecek; Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmayacak; Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilecek; Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmayacak; Yaygın götürü teminata ilişkin başvurular, ilgili bölge müdürlüğüne yapılacak; Akaryakıt antrepoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı liste kapsamı eşya için götürü teminata ilişkin 527 nci madde hükümleri uygulanmaz. (Yürürlük; 1/11/2020)
Değişikliği Göster
11.08.2020 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavı altmış olan baraj yetmişe çıkarıldı; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ile ilgili maddelerinde düzenlemeler yapıldı ve 575 inci maddenin üçüncü fıkrasının değişiklikten önceki hükmü kapsamında staja başlamış bulunanlar ile ilgili geçici madde eklendi.
Değişikliği Göster
01.04.2020 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı (Onaylanmış kişi statüsü, Menşe şahadetnamesi, Fatura, Serbest dolaşıma girişte beyan, Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya, Ticaret politikası önlemleri, İhraç ürünü, Teminat, Geçici olarak çıkan taşıtlar ve eşya, Toplu ve götürü teminat, Beyannamenin iptali nedeniyle vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması, Yetkili gümrük idareleri, Geçici depolama yerleri, Antrepo açma ve işletme izni, Cezalar, Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller, Teminat Mektubu Örneği, Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu....)
Değişikliği Göster
07.11.2019 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Kanunu- (4458 nolu Kanun)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Kanunu (Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler; Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna; Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler; Teminat; Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri; Cezalar; Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar; Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar; İtirazlar ve Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları ile ilgili geçici madde 6) ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.
Değişikliği Göster
19.07.2019 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Kanunu- (4458 nolu Kanun)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı. (4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu .... v.b)
Değişikliği Göster
24.05.2019 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin, Menşe şahadetnamesi aranılacak haller; Menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve sonradan kontrolü; Gümrük beyannamesi; Beyannameye eklenecek belgeler ve Ticaret politikası önlemleri başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı; Yönetmeliğe Gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri başlıklı geçici madde eklendi.
Değişikliği Göster
02.05.2019 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin İstisnai kıymetle beyan başlıklı 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile; Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) gümrük kıymetinin tespitinde de, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanır.
Değişikliği Göster
28.02.2019 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Kanunu- (4458 nolu Kanun)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
3213 sayılı Maden Kanunu, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.
Değişikliği Göster
03.01.2019 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve bazı eklerinde değişiklik yapıldı.(Onaylanmış kişi statüsü için gereken özel koşullar, Geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar, Yatırım izni, Genel antrepo açma ve işletme izinleri, Yetki, Gümrükte iş takibi, Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu, Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler, Geçici Depolama Yeri İşleticilerinin Müsteşarlığa Vereceği Taahhütname Örneği, Kanunun 241 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller...)
Değişikliği Göster
21.03.2018 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Almanya, Güney Kore, ÇHC ve Tayland menşeli "Akrilik veya modakrilikten Sentetik filament demetleri" için sübvansiyon soruşturması açılmıştır."
Uygulama Detayı
10.03.2018 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Kanunu- (4458 nolu Kanun)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
4458 sayılı Gümrük Kanunu (İşletmeler başlıklı 218 madde ve Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar bölülümünden 241 nci maddelerde değişiklik), 492 sayılı Harçlar Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu vve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.
Değişikliği Göster
02.03.2018 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Almanya ve İsveç menşeli "percarbonates, of sodium" ithalatında dampinge karşı vergi vardır"
Uygulama Detayı
02.03.2018 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar" için damping soruşturması açılmıştır." [YÜRÜRLÜKTE DEĞİL]
Uygulama Detayı
02.03.2018 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Almanya ve İsveç menşeli "percarbonates, of sodium" ithalatında dampinge karşı vergi vardır"
Uygulama Detayı
04.08.2017 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlar dışında ihracatı yasaktır. / TPS-KSS İhracat Uygunluk Yazısı(İhracat: 2007/7 -Ek1)"
Uygulama Detayı
04.08.2017 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Sözleşmeye taraf olan ülkelere ihracı İMMİB iznine tabidir. / TPS-KSS İhracat Uygunluk Yazısı (İhracat: 2017/7 -Ek2)"
Uygulama Detayı
04.08.2017 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlar dışında ihracatı yasaktır. / TPS-KSS İhracat Uygunluk Yazısı(İhracat: 2002/12 -Ek1)" [YÜRÜRLÜKTE DEĞİL]
Uygulama Detayı
04.08.2017 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Sözleşmeye taraf olan ülkelere ihracı İMMİB iznine tabidir. / TPS-KSS İhracat Uygunluk Yazısı (İhracat: 2002/12 -Ek2)" [YÜRÜRLÜKTE DEĞİL]
Uygulama Detayı
01.08.2017 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin bazı madde ve eklerinde değişiklik olmuştur.(Özet Beyanda süre sınırları, Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya, Ticaret politikası önlemleri, Transit Rejimi, Toplu ve götürü teminat, Geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar, Geçici depolama yeri bulunmayan yerler, Geçici depolama yeri işleticilerinin gümrüğe karşı sorumlulukları, Gümrük Antrepoları, Demiryolu ile yapılan taşımalarda teminat uygulaması ve bazı eklerinde değişiklik)
Değişikliği Göster
24.03.2017 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar" için damping soruşturması açılmıştır."
Uygulama Detayı
27.01.2017 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Kanunu- (4458 nolu Kanun)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinde değişiklik yapıldı ve Geçici madde 9 eklendi.
Değişikliği Göster
12.01.2017 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin bazı madde ve eklerinde değişiklik olmuştur. (Özet beyan verilmesi, Varış bildirimi, Gelen deniz taşıtının kontrolü, Hareketten evvel gümrük idaresine bilgi verilmesi ve izin alınması, Giden deniz taşıtlarının kontrolü, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen gemiler, Yolcu bildirimi, Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması, Çıkış bildirimi, Gümrük müşavirinin yükümlülükleri, Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları, Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler, Havayolunda elektronik manifestoya geçiş, Ek 10G Denizyolu Genel Bildirimi...)
Değişikliği Göster
07.10.2016 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile ilgili maddelerinde ve diğer bazı maddelerinde değişiklik
Değişikliği Göster
18.08.2016 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Avrupa Topluluğu menşeli maddeler için tarife kontenjanı açılmıştır"
Uygulama Detayı
18.08.2016 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Avrupa Topluluğu menşeli maddeler için tarife kontenjanı açılmıştır"
Uygulama Detayı
24.06.2016 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"AB Ülkeleri için Gümrük Vergisi oranı"
Uygulama Detayı
29.03.2016 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin 232 ve 566 maddelerinde değişiklik yapıldı.(Gümrük müşavir yardımcılığı sınavı yazılı olmak üzere tek aşamada; gümrük müşavirliği sınavı ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılması; Transit beyanı asıl sorumlu adına ve hesabına doğrudan temsil yoluyla veya asıl sorumlu hesabına olmak üzere asıl sorumlunun dolaylı temsilcisi tarafından da yapılabilmesi)
Değişikliği Göster
16.02.2016 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Kimyasal Silahlar Sözleşmesine Taraf Ülkelerden ithalatı Ekonomi Bakanlığının iznine tabidir / TPS-KSS İthalat İzni (İthalat: 2016/1 - Ek 10)"
Uygulama Detayı
13.02.2016 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşya ile ilgili bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. (Dökme eşyanın antrepolardaki tanklara alınmasından önce ve yurt dışına transit edileceklerin tanklardan çıkışında sayaçla ölçüm yapılacak; depolama lisansı düzenlenen akaryakıt ile depolama lisansı düzenlenmeyen transit akaryakıtın aynı izin kapsamında depolanmasına yönelik yatırım izin talepleri değerlendirmeye alınmayacak.)
Değişikliği Göster
22.01.2016 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddeleri ve eklerinde değişiklik yapıldı. (Geçici depolama yerleri, Basitleştirme izninin genel koşulları ve mali yeterlilik, Basitleştirme izninin genel koşulları ve mali yeterlilik, Antrepolardaki eşyanın başkasına devri , Antrepoya eşya girişinin durdurulması ve iznin geri alınması vb; Ek 46 Havayolu İzni yürürlükten kaldırıldı, Ek-77 Teminat Mektubu Örneği değiştirildi.)
Değişikliği Göster
05.11.2015 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Laminat parkelerin Almanyadan ithalatında dampinge tabi firmalardan Classen Flooring International GmbH firması, Classen Industries GmbH olarak değiştirilmiştir."
Tarifesi
20.08.2015 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin A veya B sınıfı onaylanmış kişi statüsü için gereken özel koşullarla ilgili 24. maddesine malvarlığı satışları hakkında fıkralar eklenmiştir.
Değişikliği Göster
10.07.2015 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Almanya ve ABD menşeli "polivinil klorürün süspansiyon tipi" (PVC-S) ithalatında dampinge karşı vergi vardır"
Uygulama Detayı
10.07.2015 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Almanya ve ABD menşeli "polivinil klorürün süspansiyon tipi" (PVC-S) ithalatında dampinge karşı vergi vardır" [YÜRÜRLÜKTE DEĞİL]
Uygulama Detayı
30.06.2015 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin, Geçici depolama yerlerine eşya alınması, Nihai kullanıma tabi eşya ve teminat, Antrepolardaki eşyanın başkasına devri, Antrepolarda yapılacak değişiklikler, Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri.... başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.
Değişikliği Göster
14.06.2015 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Almanya menşeli "laminat parkeler"in için damping soruşturması" [YÜRÜRLÜKTE DEĞİL]
Uygulama Detayı
14.06.2015 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Almanya menşeli "Laminat Parke" ithalatında dampinge karşı vergi vardır"
Uygulama Detayı
13.05.2015 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik ile Gümrük müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına SÖZLÜ sınav aşaması getirilmiştir.
Değişikliği Göster
13.03.2015 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin Tahlillerin yapılması ile ilgili hususlar başlıklı 201 inci maddesi değiştirilmiştir.
Değişikliği Göster
18.02.2015 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin 67 nci maddesinde, Karayolu taşımacılığında özet beyanın, aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat içinde de verilebileceği ile ilgili değişiklik yapılmıştır.
Değişikliği Göster
31.01.2015 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin Antrepolarda Bulunan Kamera Sistemleri ile ilgili 81/B no.lu eki değiştirilmiştir.
Değişikliği Göster
15.12.2014 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Kanunu- (4458 nolu Kanun)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
4458 sayılı Gümrük Kanununun 216. maddesinin birinci fıkrasının ...Yetkili idareler tarafından, gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde idarece faiz ödenmez... şeklindeki birinci cümlesinin Anayasaya aykırı olduğuna ve İPTALİne karar verilmiştir.
Değişikliği Göster
02.12.2014 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin bazı madde ve eklerinde değişiklik olmuştur. (Özet beyan aranmayacak haller, Beyannameye eklenecek belgeler, Gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlillerin ücretlendirilmesi, Nihai kullanıma tabi eşya ve teminat, Özet beyan, Diplomatik muafiyete tabi eşyanın gümrük işlemleri, Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi, Akaryakıt Antreposuna/Tanklara Bağlı Ana Boru Hattından Geçen Ürün Miktarını Ölçmeye Yarayan Sayaç Sistemi, Antrepolarda Bulunan Kamera Sistemleri ...)
Değişikliği Göster
18.06.2014 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Almanya, ABD, İtalya ve Romanya menşeli "polivinil klorürün süspansiyon tipi" (PVC-S) ithalatında dampinge karşı vergi vardır"
Uygulama Detayı
17.06.2014 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Almanya için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır"
Uygulama Detayı
21.05.2014 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. (Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullar, Beyannameye eklenecek belgeler, Serbest dolaşıma giriş rejimi beyanının kayıt yoluyla yapılması, Beyanın kontrolü, Basitleştirme izninin genel koşulları ve mali yeterlilik...)
Değişikliği Göster
18.12.2013 - Takip listenizde bulunanan ' ülkesi ile ilgili değişiklik olmuştur :
"Almanya menşeli "laminat parkeler"in için damping soruşturması"
Uygulama Detayı
13.12.2013 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Kanunu- (4458 nolu Kanun)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 2013 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlendi.
Değişikliği Göster
13.12.2013 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin 224, 500, 519 maddelerinde yer alan tutarlar ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 2013 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlendi.
Değişikliği Göster
22.11.2013 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinde Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmıştır. (Onaylanmış kişi statüsü verilebilecek kişiler,Özet beyan ile boşaltma listesinin karşılaştırılması ve özet beyan takibatı, Süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan eşya, Geçici ithalatta ve dâhilde işlemede sözlü beyana tabi eşya, Riskli Eşya v.b)
Değişikliği Göster
05.08.2013 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Kanunu- (4458 nolu Kanun)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
4458 sayılı Gümrük Kanununun Çalışma Zamanı ve Fazla Çalışma Ücreti başlıklı 221 inci maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Bu Değişiklik 01.10.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Değişikliği Göster
03.08.2013 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin Nihai kullanıma tabi eşya ve teminat başlıklı 207, Nihai kullanım başvuru formu, izin belgesi, izin belgesinin iptali veya değiştirilmesi başlıklı 208 ve Denizyolu ile transite ilişkin özel hükümler başlıklı 263 üncü maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Değişikliği Göster
12.06.2013 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde (Antrepolardaki eşyanın başkasına devri, Fiili ihracat, Deniz ve hava taşıtlarına kumanya, yağ ve yakıt dışında yapılacak teslimler, Götürü teminat tutarı), 55 nolu ekinde (Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu) ve 56 nolu ekinde (Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu) değişiklik yapılmış; Yönetmeliğe Geçici ithalatta ek süre talebi ve ÖTV-I.A kapsamı götürü teminat başlıklı geçici maddeler eklenmiştir.
Değişikliği Göster
15.05.2013 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin bazı madde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır. (Antrepolardaki eşyanın başkasına devri, Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defteri ve gümrük vergilerinin tebliği, Gümrük vergilerinin ek tahakkuku ile gümrük vergilerine ilişkin ceza kararlarının verilmesi, tebliği ve kayda geçirilmesi, İndirimli ve toplu götürü teminat için başvuru sırasında aranacak şartlar, LPG depolandığı antrepolar, akaryakıt antreposu olarak kabul edilir, Ceza kararlarının verilmesi, tebliği ve kayda geçirilmesi, Ek-11 Bazı Maddelerin Fire Oranlarına İlişkin Liste, Ek-55 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru formu, Ek-56 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu)
Değişikliği Göster
11.04.2013 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Kanunu- (4458 nolu Kanun)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (ithali yasaklanmış eşyanın tespitinde, gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin 4 katı idari para cezası kesilecek - Eşyanın, uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespiti halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası verilecek - Eşyanın ihracı yasaklanmış ise gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası uygulanacak - Kanun, gümrüksüz satış mağazaları ve gümrük antrepolarındaki kayıtlara göre farklı çıkan eşyayla ilgili mevzuat boşluğunu önleyecek düzenlemeleri de içeriyor. - THY, uçak alımında gümrük vergisinden muaf tutulacak............)
Değişikliği Göster
05.04.2013 - Takip listenizde bulunan "Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)mevzuatında değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin Götürü teminat tutarı başlıklı 494 üncü maddesine Onaylanmış kişiler veya yetkilendirilmiş yükümlülere ait antrepolar için teminat uygulamaları ile ilgili fıkra eklenmiştir.
Değişikliği Göster