DUYURULAR

Gümrük İşlemlerinde Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) aranmaması hk yazı Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) veya yerine geçen belgenin gümrük işlemlerinin ifası ve tekemmülü sırasında gümrük müdürlüklerince aranmayacağı ve işlemlerin ifasının 23.11.2017 tarihli ve 29799029 sayılı yazı doğrultusunda yerine getirilmeye devam edileceği hk.Devamı >>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.04.2021 tarihli 63424348 sayılı yazısı (Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) Hk)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40216608-102.99
Konu : Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) Hk


26.04.2021 / 63424348
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 23.11.2017 tarihli ve 29799029 sayılı yazımız.

Son zamanlarda gerek Bakanlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gerekse Bölge Müdürlüklerimize intikal eden, “eşyanın tesliminde ordino (tük teslim talimat formu) ibrazı” konusuna ilişkin dilekçeler/ihtarnameler dikkate alındığında, konuya ilişkin Bakanlığımızın sorumluluk alanının çizilerek tüm Bölge Müdürlüklerimizin yeniden bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunu'na bağlı Gümrük Yönetmeliğinde, eşyanın tesliminde ordino (yük teslim talimat formu) ibrazına ilişkin hükümler bulunmakta ve mezkûr belge eşyanın teslimi öncesindeki aşamaların kontrolü amacıyla kullanılmaktaydı. Ancak, Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı gereğince gümrük işlemlerini basitleştirmek ve gümrük mevzuatını AB gümrük mevzuatı ile uyumlu hale getirmek amacıyla yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu muvacehesinde, başta ordino olmak üzere gümrük işlemlerinde kullanılmakta olan bir kısım vesaik yürürlükten kaldırılmıştır.

Keza mülga Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün denizyoluyla gelen eşyanın alıcılara tesliminde, ordino tanzim edilmesine ilişkin 17.05.2011 tarih ve 14765 sayılı yazısı ile mülga Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ordino ücret tarifesine ilişkin 2018/1 Genelgesi aleyhine davalar açılmış ve idari işlemin iptal isteminin reddi yönünde verilen ilk derece mahkemesi kararları; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun temyizen incelemesi sonucu E:2016/2991-K:2018/5551 ve E:2019/2250E-K:2020/812 sayılı Kararları ile bozulmuş ve Bakanlıklarınca da mezkûr mahkeme kararına istinaden Yük Teslim Talimat Formu uygulamasının kaldırıldığı Bakanlığımıza bildirilmiştir.

Ayrıca, Bakanlığımızın 2000 yılından bu yana ordino (yük teslim talimat formu) veya yerine geçen belgenin gümrük iş ve işlemlerine müteallik bir yönü bulunmadığı yönündeki talimatları da dikkate alındığında, 23.11.2017 tarihli ve 29799029 sayılı yazımızla da tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri (Ek-1) mezkûr belgenin gümrük idarelerince aranmayacağı yönünde talimatlandırılmıştır.

Gelinen aşamada, bahse konu belge gümrük işlemlerinin ifası ve tekemmülü sırasında gümrük müdürlüklerince aranmayacak ve işlemlerin ifası Ek-1’deki yazımız doğrultusunda yerine getirilmeye devam edilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek :
Dağıtımlı Yazı Örneği

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük müşavirliği maaş-Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı-Gümrük Müşavirliği Hizmetleri-Gümrük Müşavirliği Kariyer. pozisyonlarıGümrük Müşavir YARDIMCILIĞI-Gümrük Müşavirliği-is ilanlarıgümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-Gebze Gümrük Müşavirliği-gumrukler-genel-mudurlugu--altunbasak-gumruk--guncel-mevzuat-gumruk-musavirligi

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları