DUYURULAR

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 17) (19.11.2020 t. 31309 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) (05.04.2003 t. 25070 s. R.G.)

Lütfen Dikkat !!! Bu Tebliğ, Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 17) (19.11.2020 t. 31309 s. R.G.) ile yürürlükten kaldırılmıştır. (Mevzuat Net)

İlgili olarak bakınız:  

Gümrük Müsteşarlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – Bu Tebliğ, dampinge ve sübvansiyona karşı önlem, korunma önlemi ve gözetim uygulamasına tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde tercihsiz menşe kurallarına göre menşeinin tespiti ile dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat cinsi eşya, örme kumaş cinsi eşya ile uzun elyaf, kısa elyaf ve filament ipliklerin serbest dolaşıma girişinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Menşe ispatı

Madde 2- Serbest dolaşıma girişte dampinge karşı vergi, telafi edici vergi, gözetim ve miktar kısıtlaması (kota) şeklinde ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın tercihsiz menşei Gümrük Yönetmeliğinin 6 no'lu ekinde yer alan örneğe uygun "Menşe Şahadetnamesi" ile ispat olunur. Menşe şahadetnamesi, ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamesinin düzenlendiği ortama (manuel/elektronik) bağlı olarak beyannamenin tescili veya kabulü sırasında gümrük idaresince aranır.

Mensucat cinsi eşya ithali

Madde 3- Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde beyanda bulunulan eşyanın dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat olması halinde ticaret politikası önlemlerine tabi olup olmadığına bakılmaksızın ithalatçı tarafından Ek-1'deki örneğe uygun olarak düzenlenen "Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı" ilgili gümrük idaresine ibraz edilir.

İlgili olarak bakınız: 02.03.2007 tarihli 06600 sayılı tasarruflu yazı

İstisnalar

Madde 4- Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde tercihli tarife uygulamasından faydalanmak maksadıyla eşyanın tercihli menşeini ispat için EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde tercihli tarife uygulamasından faydalanmak amacıyla eşyanın tercihli menşeini tevsik eden Form A belgesinin ibraz edilmesi halinde menşe şahadetnamesi aranmaz.

Türkiye-AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın gerçek menşeini belirleme konusunda ciddi ve somut gerekçelere dayanan tereddütlerin bulunması ve kesinlikle gerekli olması durumu saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesi aranmaz.

Doğrudan gözetim veya miktar kısıtlaması önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen ve ilgili mevzuatı uyarınca Gözetim Belgesi veya İthal Lisansı ibraz edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmaz.

Ticari ve ticari olmayan numunelerin serbest dolaşıma girişinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Örme kumaş cinsi eşya ithali

Ek Madde 1- Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde beyanda bulunulan eşyanın örme kumaş cinsi eşya olması halinde ithalatçı tarafından Ek-2’deki örneğe uygun olarak düzenlenecek “Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı” ilgili gümrük idaresine ibraz edilir.

Uzun elyaf, kısa elyaf ve filament iplikler

EKMADDE 2 – Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde beyanda bulunulan eşyanın uzun elyaf, kısa elyaf ve filament iplik cinsi eşya olması halinde ithalatçı tarafından Ek-3 ve Ek-4’deki örneğe uygun olarak düzenlenecek "İplik Detay Beyanı" ve "Elyaf Detay Beyanı" ilgili gümrük idaresine ibraz edilir.

Geçici Madde 1- Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihracat amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük idarelerine sunulmuş olan eşyanın serbest dolaşıma girişinde bu tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük
Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EKLER

 


EK-1

Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı ve Referans Fiyat Hesaplama Tablosu (Excel Programında)

DOKUMA KUMAŞ ELYAF DETAY BEYANI                                                                               EK-1  
  ...............tarih ...............sayılı fatura kapsamında Türkiye'ye ithal edilecek olan sentetik-suni-tabii elyaflardan dokunmuş kumaşlar için beyanı gerekli bilgiler ve kumaş özellikleri;  
Filament İplik Üretim Sistemi (Filament-Polyester-Naylon-Suni-İpek ve karışımlı DEVAMLI LİFLERDEN İplikler) [I] Ring/Open-end ve karışımlı KISA ELYAF iplik üretim sistemi [II] Kamgarn-Straygarn ve karışımlı UZUN ELYAF İplik Üretim Sistemi [III]
Kumaşı Oluşturan İpliğin Detayları  Fiber  İplik Kompozisyonu   Fiber İplik Kompozisyonu  
Çözgü% Atkı%   Çözgü%  Atkı%
Karde-Openend pamuk      

Polyester tops  

     
İplik Cinsi İplik Kompozisyonu   İpliğin Türü

Penye pamuk  

      Polyester tops(renkli)        
Çözgü%   Atkı%  Keten        Viskon        
ITY   Polyester         Yarımat    

Polyester  

     

Viskon (renkli)  

     
DTY     Polyamid         Trilobal    

Polyester (renkli)  

      Yün tops        
SDY     Viskon         Cationic    

Polyamid  

      Yün tops(renkli)        
NEP     İpek         Dope Dyed   Viskon         Tiftik        
Double compenent
(Renkli)  

   

  Metalik         Full Dull     Viskon (Renkli)         Tiftik(renkli)        
  Suni İpek         Bright     Akrilik        

Keten tops  

     
 

Diğer (tanımla)
 

  Asetat         Covered Yarn   Polyester tops         Akrilik        
  Ramı         Diğer (tanımla)     Suni İpek         Suni İpek        
  Diğer (tanımla)         Rami         Rami        
    Asetat         Asetat        
 

Diğer (tanımla)  

      Diğer (tanımla)        

SÜTUN IV  

SÜTUN V   SÜTUN VI  

Dokunmuş Kumaş Detayı  

İplik No.   Çözgü   Atkı Menşe Ülkesi:  
Ne       Sevk ülkesi:  
Dokuma Şekli   Mamul Şekli  Kumaş Detayları     Nm       Fatura Tarih. No:  
Özellikler   Ham Mamu l   Denye       Fatura Miktarı (Metre):  
Bezayağı     Boyalı     En (cm)       Tur (TPM)         Fatura Miktarı (M2):  
Dımı     Kasar     Ağırlık (gr/mt)       Bobin boyama     Evet Hayır   Evet /Hayır   Fatura Tutarı (Döviz Cinsi)  
Armurlu     Ön işlem     Ağırlık (gr/ m2)       Şantuk     Evet Hayır   Evet /Hayır   Brüt kg.  
Saten     Ham     Çözgü sıklığı (Adet cm)       Elastomer     Çözgü% Atkı%   Net Kg.  
Çift bezayağı     Denim         EA         Özel tanımlama notları  
Kadife     Baskılı     Atkı sıklığı (Adet cm)       Diğer (tanımla)        
Fitilli kadife     İnceltme         Desiteks     Çözgü  Atkı  
  Diğer (tanımla)     Dtex        

Yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.

Yer ve Tarih, ...............

İthalatçının Adresi

İthalatçının İmzası  

NOTLAR:

1-Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı'nın doldurulmasına iplik üretiminde kullanılan elyafın I. Devamlı Liflerden Elyaf/İplik, II Kısa Elyaf veya III. Uzun Elyaf olup olmadığının tespiti ile başlanacaktır. İplik üretim sistemine göre elyaf ile ilgili kutuya (X) işareti konulacaktır. İplik üretim sisteminde belirtilen elyafların dışında bir elyaf kullanılmış ise aynı ilgili kutuya veya özel notlar kutusuna tanımlama yapılmalıdır.  

2-İpliği oluşturan elyaf kompozisyonu yüzdeleri çözgü ve atkı olarak hizalarındaki elyaf kutusuna yazılmalıdır.  

3- Sütun IV, dokuma türü, mamul kumaş tipi ve kumaşın ham ve mamul değerlerini içermekte olup, hizalarındaki ilgili kutuya (X) işareti konulmalıdır.  

4- Sütun V, iplik numarası, büküm turunu ve varsa elastomer elyaf detayını içermektedir. Eğer çözgüde ve atkıdaki iplik numarası birden fazla ise, kullanılan ipliğin ortalama iplik numarası yazılır.  

5-Sütun VI. malın yükleme detaylarını içermektedir.  


EK -2

 

ÖRME KUMAŞ ELYAF DETAY BEYANI                                                                 EK-2
......................tarih, ........................ sayılı fatura kapsamında Türkiye'ye ithal edilecek olan sentetik-suni-tabi elyaflardan örme kumaşlar için beyanı gerekli bilgiler ve kumaş özellikleri
İPLİK ELYAF CİNSLERİ İPLİK NO.1 KULLANIM MİKTARI İPLİK NO.2 KULLANIM MİKTARI İPLİK NO.3 KULLANIM MİKTARI
(Gr/Kg) (Gr/Kg) (Gr/Kg)
Open-end Pamuk İpliği      
Karde Pamuk İpliği      
Penye Pamuk İpliği      
Viskon İplik      
Keten İplik      
Rami İplik      
Tiftik İpliği      
Yün İplik      
Akrilik İplik      
Asetat İplik      
Polyester Düz İplik (SDY)      
Polyester Tekstürize İplik (DTY)      
Polyester ITY İplik      
Polyester Özel İplik (NEP)      
Viskose (Floş-Suni İpek) İplik      
Polyester Renkli İplik      
Polyamid (Naylon) İplik      
Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic iplik      
Cupro iplik      
Elastomer İplik      
Diğerleri (Tanımla)      
Örme Kumaş Detayı
İplik Özelliği Örme Şekli Örme Mamul Kumaş Özelliği
İplik No. 1 2 3 Atkı örme Çözgü örme Özellikler Tam dolu Yarı dolu
Tur (TPM)       Düz (Tek plaka)   Düz (Tek plaka)   Kasar    
Bobin boya       Düz (Çift plaka)   Düz (Çift plaka)   Şardon    
Elastomer Jakarlı   Jakarlı   Traş (Kadife)    
EA 78 Dtex       Çizgili > 5 cm   Çizgili > 5 cm   Reaktif baskı    
EA 44 Dtex       Çizgili < 5 cm   Çizgili < 5 cm   Ronjan baskı    
EA 22 Dtex       Ringel   Ringel   Dispers baskı    
Diğer (Tanımla)       Velür (Kadife)   Velür (Kadife)   Pigment baskı    
Elastomerli   Elastomerli   Boya Tek Çift
Diğer (Tanımla)   Diğer (Tanımla)   Boyama    
Menşe Ülkesi:   Brüt Kg:    
Sevk Ülkesi:   Net Kg:    
Fatura Tarih, No:   Özel tanımlama notları
Fatura Miktarı (Kg):  
Fatura Miktarı (M2):  
Fatura Tutarı (Döviz Cinsi):  
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.

Yer ve Tarih                      İthalatçının Adresi                   İthalatçının imzası

 

NOTLAR

1- Örgü Kumaş Üretici Beyanı'nın doldurulmasına kumaş üretiminde kullanılan iplik cinslerinin kullanım miktarlarına göre Gr. Ağırlıklarının belirtilmesiyle başlanacaktır. Yukarıda belirtilen iplik cinsleri dışında bir iplik kullanılmış ise aynı ilgili kutuya veya özel notlar kutusuna tanımlama yapılmalıdır. (Elastomer dahil toplam ağırlık 1000 gram'ı geçemez.)

2- İplik özelliklerinde varsa büküm için tur sayısı (TPM) yazılacak, bobin boya ve elastomer özellikleri karşısındaki kutuya (X) işareti konulacaktır.

3- Yine örme şekli ve mamul kumaş hizalarındaki ilgili kutuya (X) işareti konulacaktır.

4- Son olarak malın yükleme detayları ilgili hanelerine doldurulacaktır.


EK-3

İplik Detay Beyanı ve Referans Fiyat Hesaplama Tablosu (Excel Programında)

İPLİK DETAY BEYANI EK-3
.............................tarih, ....................sayılı fatura kapsamında Türkiye'ye ithal edilecek olan sentetik-suni-tabii elyaflardan iplikler için beyanı gerekli bilgiler ve iplik özellikleri:
Filament İplik Üretim Sistemi (Filament-Polyester-Naylon -Suni İpek ve karışımlı DEVAMLI LİFLERDEN iplikler)                      [I] Ring/Open-end ve karışımlı KISA ELYAF iplik üretim sistemi
           [II]
Kamgarn-Straygarn ve karışımlı UZUN ELYAF İplik Üretim Sistemi
                   [III]
Elyaf İPLİK ELYAF KOMPO
ZİSYONU %
İpliğin Türü Elyaf İPLİK ELYAF KOMPO
ZİSYONU %
Elyaf İPLİK ELYAF KOMPO
ZİSYONU %
Polyester düz (SDY)   Yarımat   Karde Pamuk   Polyester Tops  
Polyester düz (SDY) (Renkli)   Üçgen Kesit   Penye Pamuk   Polyester Tops Renkli  
Polyester tekstürize (DTY)   Katyonik   Keten Tops   Viskon  
Polyester tekstürize (DTY) (Renkli)   Dope Dyed   Rami   Viskon Renkli  
Polyester ITY   Boyalı (Koyu)   Polyester   Viskose (Floş-Suni ipek)  
Polyester ITY (Renkli)   Boyalı (Açık)   Polyester Renkli   Tiftik  
Polyester Özel (NEP)   IMG/ASG=DTQ KATLAMA İPL.   Polyamid (Naylon)   Tiftik Renkli  
Polyester Özel (NEP) (Renkli)     Viskon   Cupro  
Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic   PARLAK/SÜPER PARLAK İPL.   Viskon Renkli   Polyamid (Naylon)  
Viskose(Floş- Suni ipek)   Asetat  
Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic (Renkli)   FLAME RETARDENT İPL  

Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic

 

 

Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic

 

 

 
Metalik   Diğer (tanımla)   Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic (Renkli)   Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic(Renkli)  
Cupro   Cupro   Keten Tops  
Polyamid (Naylon)  
Asetat   Tiftik   Akrilik  
Penye Pamuk   Tiftik Renkli   Akrilik (Renkli)  
Viskon   Akrilik   Rami  
Viskon Renkli   Akrilik (Renkli)   Metalik  
Viskose(Floş-Suni ipek)   Asetat   Geri dönüşümlü yün elyafı  
Keten Tops   Metalik   Yün Tops  
Rami   Geri dönüşümlü yün elyafı   Yün Tops Renkli  
Yün Tops   Yün Tops   Karde Pamuk  
Yün Tops Renkli   Yün Tops Renkli   Penye Pamuk  
Diğer(tanımla)   Diğer(tanımla)   Diğer(tanımla)  
Elastomer EA 78 Dtex   Elastomer EA 78 Dtex   Elastomer EA 78 Dtex  
Elastomer EA 44 Dtex   Elastomer EA 44 Dtex   Elastomer EA 44 Dtex  
Elastomer EA 22 Dtex   Elastomer EA 22 Dtex   Elastomer EA 22 Dtex  
               
SÜTUN IV  SÜTUN V Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşulları uygun olduğunu beyan ederim.
 

Yer ve Tarih,
 
İthalatçının Adresi :

İthalatçının imzası :

İPLİK ÖZELLİKLERİ Menşe Ülkesi:    
Üretim Sistemi Ring / Openend Sevk ülkesi :    
İplik Birim Kodu Numarası Fatura Tarih, No. :    
Ne   Fatura Miktarı(Kg) :    
Nm   Fatura Tutarı(Döviz Cinsi):    
Denye   Brüt Kg :    
Flaman   Net Kg :    
Dtex No.   Özel
Tek kat büküm(TPM)  
Tek kat büküm(INCH)  
Tek Kat Büküm(elastomersiz) Evet/Hayır
Tek Kat Büküm(elastomerli) Evet/Hayır
Çok Kat Büküm(elastomersiz Evet/Hayır
Çok Kat Büküm(elastomerli) Evet/Hayır
Bobin boyama Evet/Hayır
Şantuk Evet/Hayır
Merserize, Ağartma, Optik Beyaz Evet/Hayır
Yakma Evet/Hayır
NOTLAR:
1- Bu form belirtilen fatura muhteviyatı malların ithalatçısı tarafından doldurularak ithalatçının yetkili imza sahibi personeli tarafından imzalanacaktır.

2- İplik Detay Beyanı'nın doldurulmasına iplik üretiminde kullanılan elyafın I. Devamlı Liflerden Elyaf/İplik, II. Kısa Elyaf iplik veya III. Uzun Elyaf İplik olup olmadığının tespiti ile başlanacaktır. İplik üretim sistemine göre İplik Elyaf Kompozisyonu kutusuna kullanılan elyaf yüzdesi yazılacaktır. Belirtilen elyafların dışında bir elyaf kullanılmış ise diğerleri kutusuna veya özel notlar kutusuna tanımlama yapılmalıdır. İplik üretiminde elastomer kullanılmışsa kullanım yüzdeleri yazılacaktır. İplik türü I. No.lu Devamlı Liflerden Elyaftan mamul ise ayrıca iplik türü ilgili hanesine X işareti konulmalıdır.

3- IV. Sütunda Üretim Sistemi karşısına Ring veya Open-end oluşu işaretlenecek ve ilgili iplik birim kodunun karşısına iplik numaraları, büküm sayıları (TPM veya INCH cinsinden) yazılarak , diğer tanımlar evet veya hayır olarak işaretlenecektir.

6- V. Sütun malın yükleme detaylarını içermektedir.

 


EK-4

Elyaf Detay Beyanı ve Referans Fiyat Hesaplama Tablosu (Excel Programında)

 

ELYAF DETAY BEYANI EK: 4
.............................tarih, ....................sayılı fatura kapsamında Türkiye'ye ithal edilecek olan sentetik elyaflar için beyanı gerekli bilgiler ve elyaf özellikleri:
POLYESTER ELYAF - TOW - TOPS [ I ] AKRİLİK ELYAF [ II ]
Elyaf 1 denye ve üzeri Beyaz Elyaf-Tow 1 denye altında Beyaz Elyaf-Tow Elyaf 2,0 - 5,0 denye 1,5 denye ve altındakiler 6,0 denye ve üstündekiler
5503. 20     5501.30.00      
5501. 20     5503.30.00      
5506. 20            
Yanmazlık     Renkli (Siyah ve Optik Hariç)      
Hollow     Siyah      
Silikonlu     Optik      
Hollow Silikonlu     Tops      
Siliconized Conjugate            
hollow siliconized conjugate            
Low Melt            
Katyonik farkı            
Bico/Spiral Crimp            
Optiklik (Standard Beyaz'a göre)            
Siyah            
Renkli            
Tops            
             
SÜTUN [ III ] Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşulları uygun olduğunu beyan ederim.

Yer ve Tarih,

İthalatçının Adresi :

İthalatçının imzası :

Menşe Ülkesi :
Sevk ülkesi :
Fatura Tarih, No. :
Fatura Miktarı(Kg) :
Fatura Tutarı(Döviz Cinsi):
Brüt Kg :
Net Kg :
Özel tanımlama notları:
NOTLAR:
1- Bu form belirtilen fatura muhteviyatı malların ithalatçısı tarafından doldurularak ithalatçının yetkili imza sahibi personeli tarafından imzalanacaktır.

2- Elyaf Detay Beyanı'nın doldurulmasına elyafın polyester veya akrilik olmasına göre ilgili GTİP denye hücresine X işareti konularak başlanacaktır.

3- Daha sonra elyaf ek özellikleri ilgili hücrelere X işareti konulacaktır.


6- V. Sütun malın yükleme detaylarını içermektedir.