DUYURULAR

Tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatında kayda alınmak suretiyle GÖZETİM uygulaması Tekstil ürünlerinde Kayıt Belgesi uygulamasına ilişkin 2019/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; Tebliğ ekindeki tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar ithalata ilişkin bilgileri Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İTKİB Genel Sekreterliğine ait ithalat.ebirlik.org internet sitesi üzerinden kaydettirecekler; ithal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek; Kayıt Belgesi başvurusuna eklenecek belgelerin tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ithalata ilişkin bilgiler ile birlikte ithalat.ebirlik.org internet sitesi üzerinden iletilecek; daha önce tümü Kayıt Belgesine tabi olan 41.Fasıl (Ham postlar, deriler ve köseleler)dan sadece 4107 ve 4115 tarifeleri için Kayıt Belgesi gerekecek; Örme/Dokuma Kumaş, İplik Elyaf ve Elyaf Detay Beyan Formları başvuru sırasında elektronik ortamda doldurulacak; başvuruya eklenmesi gereken belgeler arasından Madde Bilgi formu çıkarıldı.Devamı >>

 

Tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatında kayda alınmak suretiyle GÖZETİM uygulaması

Tekstil ürünlerinde Kayıt Belgesi uygulamasına ilişkin 2019/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; Tebliğ ekindeki tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar ithalata ilişkin bilgileri Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İTKİB Genel Sekreterliğine ait ithalat.ebirlik.org internet sitesi üzerinden kaydettirecekler; ithal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek; Kayıt Belgesi başvurusuna eklenecek belgelerin tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ithalata ilişkin bilgiler ile birlikte ithalat.ebirlik.org internet sitesi üzerinden iletilecek; daha önce tümü Kayıt Belgesine tabi olan 41.Fasıl (Ham postlar, deriler ve köseleler)dan sadece 4107 ve 4115 tarifeleri için Kayıt Belgesi gerekecek; Örme/Dokuma Kumaş, İplik Elyaf ve Elyaf Detay Beyan Formları başvuru sırasında elektronik ortamda doldurulacak; başvuruya eklenmesi gereken belgeler arasından Madde Bilgi formu çıkarıldı.Devamı >>

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/9) (25.12.2020 t. 31345 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız:

Ticaret Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK 1’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Kayda alma

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ait “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenir.

(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi değildir.

İthalat

MADDE 3 – (1) Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, 2 nci maddede belirtilen Kayıt Belgesinin düzenlendiğine ilişkin Tek Pencere Sistemi çerçevesinde elektronik ortamda verilen numaranın gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilmesi gerekir.

Başvuru

MADDE 4 – (1) Kayıt Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK 2’de yer alan Kayıt Belgesi başvurusuna eklenecek belgelerin tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ithalata ilişkin bilgiler ile birlikte “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden iletilmesi gerekir. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde elektronik ortamda sunulan evrakların asılları Kayıt Merkezince talep edilebilir.

(2) Kayıt Belgesi başvurusunda sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan ithalatçı ve temsilcisi sorumludur.

İnceleme ve başvurunun sonuçlandırılması

MADDE 5 – (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan Kayıt Belgesi başvuruları en geç 10 (on) işgünü içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar Kayıt Belgesi düzenlenmez. Bu nitelikteki başvurular değerlendirilmek üzere Kayıt Merkezince Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) intikal ettirilir. Bu nitelikteki başvurular için Genel Müdürlükçe detaylı bilgi talep edilebilir ve sunulan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek üzere incelemeler yapılabilir.

Kayıt Belgesine ve Kayıt Belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6 – (1) Kayıt Belgelerinin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür. Bir Kayıt Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.

(2) Kayıt Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun "Eşyanın Gümrük Kıymetine" ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez ve diğer mevzuat çerçevesinde alınması gereken belgelerin yerine geçmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, Kayıt Belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Kayıt Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Tekstil ve Konfeksiyon İzleme Komitesi

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemlere ilişkin Genel Müdürlüğe tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Tekstil ve Konfeksiyon İzleme Komitesi (Komite) oluşturulur. Komitenin üyeleri, oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 31/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 9 – (1) 8 inci madde ile yürürlükten kaldırılan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER

 

 


EK I

KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ 

Fasıl / GTP / GTİP

3005.90.31

3005.90.50

3204.11.00.00.00

3204.12.00.00.11

3204.12.00.00.19

3204.13.00.00.00

3204.14.00.00.00

3204.19.00.00.19

3921.13

3926.20.00.00.11

3926.20.00.00.19

3926.90.97.10.00

4007.00

4015.19

41.07

41.15

42. fasıl

43. fasıl

50. fasıl

51. fasıl

52. fasıl

53. fasıl

54. fasıl

55. fasıl

56. fasıl

57. fasıl

58. fasıl

59. fasıl

60. fasıl

61. fasıl

62. fasıl

63. fasıl

64. fasıl

65.04

65.05

67.04

9113.90.00.10.00

9113.90.00.20.00

9404.21

9404.29

9404.30.00.00.00

9404.90

9607.11.00.00.00

9607.19

9607.20

9619.00.30


EK 2

KAYIT BELGESİ BAŞVURUSUNA EKLENECEK BELGELER

1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirküleri ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekâletname aranır. (İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlilik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin ibraz edilmesi zorunludur.)

2: Ek 2-A’da yer alan yeminli mali müşavir onaylı “İthalatçı Bilgi Formu” ilk başvuruda aranır. İthalatçı Bilgi Formu, ayrıca her takvim yılının Haziran ayının birinci gününden sonra yapılacak ilk başvuruda tekrar aranır.

3: Ek 2-B’de yer alan İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registry Form) her farklı ihracatçıdan yapılan ilk başvuruda aranır. İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılacaktır. İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda ihracatçının bağlı olduğu yurt dışındaki Ticaret Odası tarafından onaylanacaktır. İhracatçı Kayıt Formu 1 yıl süre ile geçerlidir.

Daha önce usulüne uygun onaylanarak kabul edilmiş olan İhracatçı Kayıt Formu ibraz etmiş beyan sahiplerinin müteakip yıldaki başvurularında, anılan formu ithalat.ebirlik.org adresinde gösterilen usuller çerçevesinde doldurup göndermeleri halinde söz konusu İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke makamlarının onayı aranmaksızın kabul edilebilecektir. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından onaylanmış ihracatçı Kayıt Formu talep edebilir.

4: Örme/dokuma kumaş, iplik ve elyaf cinsi eşya için Ek 2-C’de yer alan Örme Kumaş/Dokuma Kumaşİplik ve Elyaf Detay Beyan Formu başvuru esnasında elektronik ortamda doldurulur.

5: Ek 2-D’de yer alan İhracatçı-Ürctici Bilgi Formu (Exporter-Producer Information Form) ithal edilecek eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemleri, gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülükler ile eşyanın ithalat şartları çerçevesinde incelenmesi ve riskli bulunması durumunda talep edilebilir.


EK  2-A

İTHALATÇI BİLGİ FORMU

Firma Ünvanı:

Vergi Numarası ve Vergi Dairesi:

Adresi:

Telefonu ve Faksı:

Kep Adresi:

E-posta:

Ortaklara ait bilgiler:

SIRA NO TC KİMLİK NO* /
UYRUK**
ADI SOYADI HİSSE PAYI (%)***
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

* Türk vatandaşları için ** Yabancı asıllı vatandaşlar için

*** Ortakları 10’un üzerinde olan firmalar için en büyük 10 hisse payına sahip ortağa ilişkin bilgiler verilecektir.

TEK DÜZEN HESAP NO HESAP ADI C.Y.-4 C.Y.-3 C.Y.-2 C.Y.-1 CARİ YIL (C.Y.)
620 Satılan Mamul Maliyeti          
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti          
600 Yurt İçi Satışlar          
601 Yurt Dışı Satışlar          
61- Satış İndirimleri          
152 Mamuller          
153 Ticari Mallar          
690 Dönem Karı/Zararı          
691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları          
720 Direkt İşçilik Giderleri          
- İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili takvim yılı içinde ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı          
- İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ithalat miktarı (ABD Doları)          
- İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ihracat miktarı (ABD Doları)           

Aşağıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda ünvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir.)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
ADI SOYADI
İMZASI VE MÜHRÜ / E-İMZASI


EK  2-B

Belge No:

İHRACATÇI KAYIT FORMU

EXPORTER REGISTRY FORM
Legal Title*  
Business Title**  
Address*** 1. Line  
Address 2. Line  
Address 3. Line  
City  
State/Province/Region  
ZIP  
Country  
Phone Number      
Fax Number      
URL  
E-mail  
Tax Authority  
Tax Registry Number  
Number of Employee (Yearly average)  
Total Sales in USD (last year)  
Year of Establishment  
Legal (Corporate) Status  
International quality certificates owned and their registry numbers  
Countries products are exported to
Export country(ies) Product(s)
   
I hereby declare that the information presented above is correct and verifiable.
Name, surname and title in the company  
Company stamp and sing of the authorized person  

*The title that company is registered to.

**The title appears on invoice.

***Legal address that headquarters is legally registered

 

EK 2-C

 

DOKUMA KUMAŞ ELYAF DETAY BEYANI
 ...............tarih ...............sayılı fatura kapsamında Türkiye'ye ithal edilecek olan sentetik-suni-tabii elyaflardan dokunmuş kumaşlar için beyanı gerekli bilgiler ve kumaş özellikleri;
Filament İplik Üretim Sistemi (Filament-Polyester-Naylon-Suni-İpek ve karışımlı DEVAMLI LİFLERDEN İplikler) [I] Ring/Open-end ve karışımlı KISA ELYAF iplik üretim sistemi [II] Kamgarn-Straygarn ve karışımlı UZUN ELYAF İplik Üretim Sistemi [III]
Kumaşı Oluşturan İpliğin Detayları  Fiber  İplik Kompozisyonu Fiber İplik Kompozisyonu
Çözgü% Atkı% Çözgü%  Atkı%
Karde-Openend pamuk           

Polyester tops

     
İplik Cinsi İplik Kompozisyonu İpliğin Türü

Penye pamuk

      Polyester tops(renkli)      
Çözgü% Atkı% Keten       Viskon      
ITY   Polyester       Yarımat   

Polyester

     

Viskon (renkli)

         
DTY   Polyamid       Trilobal  

Polyester (renkli)

      Yün tops      
SDY   Viskon       Cationic   

Polyamid

      Yün tops(renkli)      
NEP   İpek       Dope Dyed          Viskon       Tiftik      
Double compenent
(Renkli)

 

  Metalik       Full Dull   Viskon (Renkli)       Tiftik(renkli)      
  Suni İpek       Bright   Akrilik      

Keten tops

     
 

Diğer (tanımla)
 

  Asetat       Covered Yarn   Polyester tops       Akrilik      
  Ramı       Diğer (tanımla)   Suni İpek       Suni İpek      
  Diğer (tanımla)         Rami       Rami      
    Asetat       Asetat      
 

Diğer (tanımla)

      Diğer (tanımla)      

SÜTUN IV

SÜTUN V SÜTUN VI

Dokunmuş Kumaş Detayı

İplik No. Çözgü Atkı Menşe Ülkesi:
Ne       Sevk ülkesi:
Dokuma Şekli Mamul Şekli  Kumaş Detayları   Nm       Fatura Tarih. No:
Özellikler Ham Mamul Denye       Fatura Miktarı (Metre):
Bezayağı   Boyalı   En (cm)     Tur (TPM)       Fatura Miktarı (M2):
Dımı   Kasar   Ağırlık (gr/mt)     Bobin boyama   Evet Hayır Evet /Hayır Fatura Tutarı (Döviz Cinsi)
Armurlu   Ön işlem   Ağırlık (gr/ m2)     Şantuk   Evet Hayır Evet /Hayır Brüt kg.
Saten   Ham   Çözgü sıklığı (Adet cm)     Elastomer   Çözgü% Atkı% Net Kg.
Çift bezayağı   Denim       EA       Özel tanımlama notları
Kadife   Baskılı   Atkı sıklığı (Adet cm)     Diğer (tanımla)      
Fitilli kadife   İnceltme       Desiteks   Çözgü  Atkı
  Diğer (tanımla)     Dtex No      

Yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.

Yer ve Tarih, ...............

İthalatçının Adresi

İthalatçının İmzası

NOTLAR:

1- Bu form belirtilen fatura muhteviyatı malların üreticisi tarafından doldurularak üreticinin yetkili imza sahibi personeli tarafından imzalanacak ve ithalatçı adına yetkili personelin imzası ile teyit edilecektir.

2-Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı'nın doldurulmasına iplik üretiminde kullanılan elyafın I. Devamlı Liflerden Elyaf/İplik, II Kısa Elyaf veya III. Uzun Elyaf olup olmadığının tespiti ile başlanacaktır. İplik üretim sistemine göre elyaf ile ilgili kutuya (X) işareti konulacaktır. İplik üretim sisteminde belirtilen elyafların dışında bir elyaf kullanılmış ise aynı ilgili kutuya veya özel notlar kutusuna tanımlama yapılmalıdır.

3-İpliği oluşturan elyaf kompozisyonu yüzdeleri çözgü ve atkı olarak hizalarındaki elyaf kutusuna yazılmalıdır.

4- Sütun IV, dokuma türü, mamul kumaş tipi ve kumaşın ham ve mamul değerlerini içermekte olup, hizalarındaki ilgili kutuya (X) işareti konulmalıdır.

5- Sütun V, iplik numarası, büküm turunu ve varsa elastomer elyaf detayını içermektedir. Eğer çözgüde ve atkıdaki iplik numarası birden fazla ise, kullanılan ipliğin ortalama iplik numarası yazılır.

6-Sütun VI. malın yükleme detaylarını içermektedir.

 

 

ÖRME KUMAŞ ELYAF DETAY BEYANI
......................tarih, ........................ sayılı fatura kapsamında Türkiye'ye ithal edilecek olan sentetik-suni-tabi elyaflardan örme kumaşlar için beyanı gerekli bilgiler ve kumaş özellikleri
İPLİK ELYAF CİNSLERİ İPLİK NO.1 KULLANIM MİKTARI İPLİK NO.2 KULLANIM MİKTARI İPLİK NO.3 KULLANIM MİKTARI
(Gr/Kg) (Gr/Kg) (Gr/Kg)
Open-end Pamuk İpliği      
Karde Pamuk İpliği      
Penye Pamuk İpliği      
Viskon İplik      
Keten İplik      
Rami İplik      
Tiftik İpliği      
Yün İplik      
Akrilik İplik      
Asetat İplik      
Polyester Düz İplik (SDY)      
Polyester Tekstürize İplik (DTY)      
Polyester ITY İplik      
Polyester Özel İplik (NEP)      
Viskose (Floş-Suni İpek) İplik      
Polyester Renkli İplik      
Polyamid (Naylon) İplik      
Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic iplik      
Cupro iplik      
Elastomer İplik      
Diğerleri (Tanımla)      
Örme Kumaş Detayı
İplik Özelliği Örme Şekli Örme Mamul Kumaş Özelliği
İplik No. 1 2 3 Atkı örme Çözgü örme Özellikler Tam dolu Yarı dolu
Tur (TPM)       Düz (Tek plaka)   Düz (Tek plaka)   Kasar    
Bobin boya       Düz (Çift plaka)   Düz (Çift plaka)   Şardon    
Elastomer Jakarlı   Jakarlı   Traş (Kadife)    
EA 78 Dtex       Çizgili > 5 cm   Çizgili > 5 cm   Reaktif baskı    
EA 44 Dtex       Çizgili < 5 cm   Çizgili < 5 cm   Ronjan baskı    
EA 22 Dtex       Ringel   Ringel   Dispers baskı    
Diğer (Tanımla)       Velür (Kadife)   Velür (Kadife)   Pigment baskı    
Elastomerli   Elastomerli   Boya Tek Çift
Diğer (Tanımla)   Diğer (Tanımla)   Boyama    
Menşe Ülkesi:   Brüt Kg:    
Sevk Ülkesi:   Net Kg:    
Fatura Tarih, No:   Özel tanımlama notları
Fatura Miktarı (Kg):  
Fatura Miktarı (M2):  
Fatura Tutarı (Döviz Cinsi):  
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.

Yer ve Tarih                                  İthalatçının Adresi                     İthalatçının imzası

 

NOTLAR

1- Örgü Kumaş Üretici Beyanı'nın doldurulmasına kumaş üretiminde kullanılan iplik cinslerinin kullanım miktarlarına göre Gr. Ağırlıklarının belirtilmesiyle başlanacaktır. Yukarıda belirtilen iplik cinsleri dışında bir iplik kullanılmış ise aynı ilgili kutuya veya özel notlar kutusuna tanımlama yapılmalıdır. (Elastomer dahil toplam ağırlık 1000 gram'ı geçemez.)

2- İplik özelliklerinde varsa büküm için tur sayısı (TPM) yazılacak, bobin boya ve elastomer özellikleri karşısındaki kutuya (X) işareti konulacaktır.

3- Yine örme şekli ve mamul kumaş hizalarındaki ilgili kutuya (X) işareti konulacaktır.

4- Son olarak malın yükleme detayları ilgili hanelerine doldurulacaktır.

 

 

İPLİK DETAY BEYANI
.............................tarih, ....................sayılı fatura kapsamında Türkiye'ye ithal edilecek olan sentetik-suni-tabii elyaflardan iplikler için beyanı gerekli bilgiler ve iplik özellikleri:
Filament İplik Üretim Sistemi (Filament-Polyester-Naylon -Suni İpek ve karışımlı DEVAMLI LİFLERDEN iplikler) [I] Ring/Open-end ve karışımlı KISA ELYAF iplik üretim sistemi
 [II]
Kamgarn-Straygarn ve karışımlı UZUN ELYAF İplik Üretim Sistemi
 [III]
Elyaf İPLİK ELYAF KOMPO
ZİSYONU %
İpliğin Türü Elyaf İPLİK ELYAF KOMPO
ZİSYONU %
Elyaf İPLİK ELYAF KOMPO
ZİSYONU %
Polyester düz (SDY)   Yarımat    Karde Pamuk   Polyester Tops  
Polyester düz (SDY) (Renkli)   Üçgen Kesit    Penye Pamuk   Polyester Tops Renkli  
Polyester tekstürize (DTY)   Katyonik    Keten Tops   Viskon  
Polyester tekstürize (DTY) (Renkli)   Dope Dyed    Rami   Viskon Renkli  
Polyester ITY   Boyalı (Koyu)    Polyester   Viskose (Floş-Suni ipek)  
Polyester ITY (Renkli)   Boyalı (Açık)         Polyester Renkli   Tiftik  
Polyester Özel (NEP)   IMG/ASG=DTQ KATLAMA İPL.   Polyamid (Naylon)   Tiftik Renkli  
Polyester Özel (NEP) (Renkli)     Viskon   Cupro  
Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic   PARLAK/SÜPER PARLAK İPL.   Viskon Renkli   Polyamid (Naylon)  
Viskose(Floş- Suni ipek)   Asetat  
Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic (Renkli)   FLAME RETARDENT İPL   Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic  

 

Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic  

 

 
Metalik   Diğer (tanımla)   Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic (Renkli)   Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic(Renkli)  
Cupro   Cupro   Keten Tops  
Polyamid (Naylon)  
Asetat   Tiftik   Akrilik  
Penye Pamuk   Tiftik Renkli   Akrilik (Renkli)  
Viskon   Akrilik   Rami  
Viskon Renkli   Akrilik (Renkli)   Metalik  
Viskose(Floş-Suni ipek)   Asetat   Geri dönüşümlü yün elyafı  
Keten Tops   Metalik   Yün Tops  
Rami   Geri dönüşümlü yün elyafı   Yün Tops Renkli  
Yün Tops   Yün Tops   Karde Pamuk  
Yün Tops Renkli   Yün Tops Renkli   Penye Pamuk  
Diğer(tanımla)   Diğer(tanımla)   Diğer(tanımla)  
Elastomer EA 78 Dtex   Elastomer EA 78 Dtex   Elastomer EA 78 Dtex  
Elastomer EA 44 Dtex   Elastomer EA 44 Dtex   Elastomer EA 44 Dtex  
Elastomer EA 22 Dtex   Elastomer EA 22 Dtex   Elastomer EA 22 Dtex  
               
SÜTUN IV  SÜTUN V Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşulları uygun olduğunu beyan ederim.
 

Yer ve Tarih,
 
İthalatçının Adresi :

İthalatçının imzası :

İPLİK ÖZELLİKLERİ Menşe Ülkesi:    
Üretim Sistemi Ring / Openend Sevk ülkesi :    
İplik Birim Kodu Numarası Fatura Tarih, No. :    
Ne   Fatura Miktarı(Kg) :    
Nm   Fatura Tutarı(Döviz Cinsi):    
Denye   Brüt Kg :    
Flaman   Net Kg :    
Dtex No.   Özel
Tek kat büküm(TPM)  
Tek kat büküm(INCH)  
Tek Kat Büküm(elastomersiz) Evet/Hayır
Tek Kat Büküm(elastomerli) Evet/Hayır
Çok Kat Büküm elastomersiz Evet/Hayır
Çok Kat Büküm(elastomerli) Evet/Hayır
Bobin boyama Evet/Hayır
Şantuk Evet/Hayır
Merserize, Ağartma, Optik Beyaz Evet/Hayır
Yakma Evet/Hayır
NOTLAR:
1- Bu form belirtilen fatura muhteviyatı malların ithalatçısı tarafından doldurularak ithalatçının yetkili imza sahibi personeli tarafından imzalanacaktır.

2- İplik Detay Beyanı'nın doldurulmasına iplik üretiminde kullanılan elyafın I. Devamlı Liflerden Elyaf/İplik, II. Kısa Elyaf iplik veya III. Uzun Elyaf İplik olup olmadığının tespiti ile başlanacaktır. İplik üretim sistemine göre İplik Elyaf Kompozisyonu kutusuna kullanılan elyaf yüzdesi yazılacaktır. Belirtilen elyafların dışında bir elyaf kullanılmış ise diğerleri kutusuna veya özel notlar kutusuna tanımlama yapılmalıdır. İplik üretiminde elastomer kullanılmışsa kullanım yüzdeleri yazılacaktır. İplik türü I. No.lu Devamlı Liflerden Elyaftan mamul ise ayrıca iplik türü ilgili hanesine X işareti konulmalıdır.

3- IV. Sütunda Üretim Sistemi karşısına Ring veya Open-end oluşu işaretlenecek ve ilgili iplik birim kodunun karşısına iplik numaraları, büküm sayıları (TPM veya INCH cinsinden) yazılarak , diğer tanımlar evet veya hayır olarak işaretlenecektir.

4- V. Sütun malın yükleme detaylarını içermektedir.

 

ELYAF DETAY BEYANI
.............................tarih, ....................sayılı fatura kapsamında Türkiye'ye ithal edilecek olan sentetik elyaflar için beyanı gerekli bilgiler ve elyaf özellikleri:
POLYESTER ELYAF - TOW - TOPS [ I ] AKRİLİK ELYAF [ II ]
Elyaf 1 denye ve üzeri Beyaz Elyaf-Tow 1 denye altında Beyaz Elyaf-Tow Elyaf 2,0 - 5,0 denye 1,5 denye ve altındakiler 6,0 denye ve üstündekiler
5503. 20     5501.30.00      
5501. 20     5503.30.00      
5506. 20            
Yanmazlık     Renkli (Siyah ve Optik Hariç)      
Hollow     Siyah      
Silikonlu     Optik      
Hollow Silikonlu     Tops      
Siliconized Conjugate            
hollow siliconized conjugate            
Low Melt            
Katyonik farkı            
Bico/Spiral Crimp            
Optiklik (Standard Beyaz'a göre)            
Siyah            
Renkli            
Tops            
             
SÜTUN [ III ] Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşulları uygun olduğunu beyan ederim.

Yer ve Tarih,

İthalatçının Adresi :

İthalatçının imzası :

Menşe Ülkesi :
Sevk ülkesi :
Fatura Tarih, No. :
Fatura Miktarı(Kg) :
Fatura Tutarı(Döviz Cinsi):
Brüt Kg :
Net Kg :
Özel tanımlama notları:
NOTLAR:
1- Bu form belirtilen fatura muhteviyatı malların ithalatçısı tarafından doldurularak ithalatçının yetkili imza sahibi personeli tarafından imzalanacaktır.

2- Elyaf Detay Beyanı'nın doldurulmasına elyafın polyester veya akrilik olmasına göre ilgili GTİP denye hücresine X işareti konularak başlanacaktır.

3- Daha sonra elyaf ek özellikleri ilgili hücrelere X işareti konulacaktır.


4- V. Sütun malın yükleme detaylarını içermektedir.

EK 2-D


İHRACATÇI - ÜRETİCİ BİLGİ FORMU
(EKPORTER - PRODUCER INFORMATION FORM)

Bu form dört bölümden oluşmakta olup ihracatçı ve üretici firmaya ilişkin bilgiler içermektedir. Bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğruluğu, ilgili ülkedeki resmi bir kurum tarafından onaylanacaktır. Formun tüm sayfalarında, üretici firmanın imza ve kaşesi ile resmi kurum yetkililerinin imza ve mührü bulunacaktır. Ayrıca, resmi kurum yetkilisinin imzası Türk Konsolosluğu tarafından onaylanacaktır. Üretici firmanın beyanı, resmi kurumun içerik onayı ve Türk Konsolosluğu imza onayı Bölüm 4’te yer alacaktır.

(This form consists of four sections and contains Information with regard to the exporter company and the producer company. The accuraey of the content of information in this form shall be approved by an official body in the related country. All the pages of the form shall include the signatures  and stamp/seal of the authorized persons in the producer company and the official body. Also, the signature of the official body’s authorized person shall be approved by the Apostille of the Turkish Consulate. The producer company’s declaration, the official body’s approval of the related content, and the Turkish Consulate’s Apostille shall appear in Section IV.)

I. İHRACATÇI FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER
(INFORMATION ABOUT THE EXPORTER COMPANY)
Unvan (Title)  
Adres (Address)  
Telefon (Telephone)  
Faks (Fax)  
E-posta (E-mail)  
İhracatçı Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler
(Information With Regard to the Tax Authority the Exporter Company is Registered to)
Unvan (Title)  
Adres (Address)  
Telefon (Telephone)  
Faks (Fax)  
E-posta (E-mail)  
Kayıt Tarihi ve numarası (Registration Date and Reference Number)  
İhracatçı Firma Hakkında Genel Bilgiler
(General Information About the Exporter Company)
Kayıtlı Sermaye Miktarı (Amount Of Registered Capital)  
Toplam Ciro (Total Turnover)  
Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adres, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz. (Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)  
Çalışan İşçi Sayısı (Number Of Workers)  
İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret (average monthly salary per worker)  

 

II. ÜRETİCİ FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER
(INFORMATION ABOUT THE PRODUCER COMPANY)
Unvan (Title)  
Adres (Address)  
Telefon (Telephone)  
Faks (Fax)  
E-posta (E-mail)  
Üretici Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler
(Information With Regard to the Tax Authority the Producer Company is Registered to)
Unvan (Title)  
Adres (Address)  
Telefon (Telephone)  
Faks (Fax)  
E-posta (E-mail)  
Kayıt Tarihi ve Numarası (Registration Date and Reference Number)  
Üretici Firma Hakkında Genel Bilgiler
(General Information About the Producer Company)
Üretime Başlangıç Tarihi (Initiation Date of Production)  
Üretim Kapsamı. Üretilen ürün çeşitlerini belirtiniz. (Scope of Production - Please Indicate the Items Produced.)  
Üretim Lisansı. Lisans Sahibini Belirtiniz (Production License. Please Indicate the Licensee.)  
Kayıtlı Sermaye Miktarı (Amount of Registered Capital)  
Toplam Ciro (Total Turnover)  
Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adres, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz. (Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)  
Yıllık Çalışma Günü Sayısı (Number of Working Days per Year)  
Haftalık Ortalama Çalışma Saati (Average Working Hours per Week)  
Çalışan İşçi Sayısı (Number Of Workers Employed)  
Üreticinin Sahip Olduğu Ulusal veya Uluslararası Kalite Belgelerini Belirtiniz. (Please Indicate Any National or International Quality Certifıcates that the Producer Owns.)  
İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret (average monthly salary per worker)  

 

III. ÜRETİCİ FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELERİ (ECONOMIC INDICATORS OF THE PRODUCER COMPANY)
Göstergeler (Indicators) Birim(Unit)* YILLAR (YEARS)**
20.. 20.. 20..
Toplam Kapasite
(Production capacity)
Miktar(Quantity)      
Toplam Üretim
(Total production)
Miktar(Quantity)      
Değer(Value)
Toplam Yurtiçi Satışlar
(Total domestic sales)
Miktar(Quantity)      
Değer(Value)
Toplam İhracat
(Total exports)
Miktar(Quantity)      
Değer(Value)
Dönem Sonu Stoklar
(End of period stocks)
Miktar(Quantity)      
Değer(Value)
İşçi Sayısı
(Number of workers employed)
Kişi (Persons)      
Ortalama Aylık Ücret
(Average monthly salary per worker)
ABD Doları
(US Dollars)
     


*Miktar birimleri (adet, kilogram vs.) ve değer birimleri (ABD doları, yerel para birimi vs.) belirtilecektir (Quantity units (pieces, kilograms etc.) and value units (USD, local currency etc.) shall be indicated).
**Tabloda son 3 yıla ilişkin bilgiler yer alacaktır (The table shall include figures for the last 3 years).

IV. BEYAN VE ONAY KISMI
(DECLARATION AND APPROVAL SECTION)

A- ÜRETİCİ FİRMA BEYANI (DECLARATION OF THE PRODUCER COMPANY)

Bu formda sunulan bilgilerin doğru olduğunu aşağıda ve formun her bir sayfasında yer alan imzam ile onaylıyorum ve formun sunulduğu kurum tarafından firmamız tesislerinde herhangi bir zamanda doğrulanabileceğini taahhüt ediyorum. Bu form ... sayfadan oluşmaktadır.

(I, with my signature below and at each page of the form, certify that the information provided in this form is accurate and undertake that it can be verified any time on the premises of my company by the institution to which this form is submitted. This form is composed of... pages.)

Ad (Name) : Tarih (Date) :
Unvan (Title) : Kaşe ve İmza :
(Stamp and Signature)

 
Bu formu üstte bahsedilen firma adına tam yetkili ve sorumlu kişi imzalamaktadır.
(Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above- mentioned company.)


B- RESMİ KURUM İÇERİK ONAYI (APPROVAL OF THE CONTENT BY THE OFFICIAL BODY)

Firma tarafından bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğru olduğunu aşağıda ve formun her bir sayfasında yer alan imzam ile onaylıyorum.

I, with my signature below and at each page of the form, approve that the content of the information/data provided in this form by the company is accurate.

Ad (Name) : Tarih (Date) :
Unvan (Title) : Mühür ve İmza :
(Seal and Signature)

C-TÜRK KONSOLOSLUĞU ONAYI (APOSTILLE OF THE TURKISH CONSULATE)


Türk Konsolosluğu Onayı
Turkish Consulate Apostille

GEBZE VE KOCAELİ'NİN TEK YASAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK FİRMASI -

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Müdürlüğü-

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük haber

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Malları

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Ercan gümrük müşavirliği kocaeli

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük işlemleri yapan firmalar

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Kocaeli Gümrük müşavirlikleri

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

 

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.gümrük müşavirliği Gebze- ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği -Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Gümrük Müşavirliği

Gümrük firmaları ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği maaş-e-ihale gümrük araba ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.ALTUNBAŞAK Gümrük malları SATIŞ ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

ALTUNBAŞAK Gümrük Nedir ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

Gümrük Satış ALTUNBAŞAK

Gümrük Malları Satış İlanları ALTUNBAŞAK

Gümrükler Genel Müdürlüğü ALTUNBAŞAK

e-ihale indir ALTUNBAŞAK

Gümrük ÇIKIŞLI araba ALTUNBAŞAKAltunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği İstanbul ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği firmaları ALTUNBAŞAK

ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Gümrük firmaları İstanbul ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği is ilanları ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği DerneğiGümrük Müşavirliği Hizmetleri

ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.ALTUNBAŞAK Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.Gümrük Müşavirliği İstanbul ALTUNBAŞAK

Gümrükleme şirketleri gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Sınavı ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği maaş ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği is ilanları ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği ekşi ALTUNBAŞAK

Saygılarımla / Best Regards

 Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellor

  

LOGO1

Tel: 0 262 642 08 32-33-34 Dahili: 128 |  Fax:  0 262 642 08 49 | Gsm: 0532 454 41 89

Osmanyılmaz Mah. İstanbul Cd. AGM Güneş Plaza. No: 32  Kat:4-5-6 | Gebze| KOCAELİ