DUYURULAR

Dernekler Ortak Duyurusu / Teminat Hk. Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 30.11.2020 tarihli yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne "Teminat" konulu talebimiz iletilmiştir.

Konu : Teminat, Tarih: 30.11.2020 59456740 / 01.12.2020 T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne

 

Bilindiği üzere Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı; kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithalatı, imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olması, Özel Tüketim Vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Diğer taraftan, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı liste; yarı römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet, helikopter, uçak, gemi, yat, eğlence ve spor tekneleri gibi taşıtlardan ibaret olup II Sayılı listenin kapsamını oluşturmaktadır. Yine Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde, verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi “ithalat” olarak tanımlanmış, ekli (II) sayılı listede yer alan mallardan kayıt ve tescile tabi olanlarda verginin konusuna giren işlem tanımı bunların ilk iktisabı olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede ilk iktisap, Türkiye'de henüz kayıt ve tescil edilmemiş taşıtların iktisabı ile ilgili bir kavram olup, kapsama giren taşıtların müzayede yoluyla veya motorlu araç ticareti yapanlardan kullanılmak ve/veya kayıt ve tescil ettirilmek üzere edinilmesidir. Bir başka husus ise Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi gereğince, Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dâhilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulan mallar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar ÖTV’den istisna olması yine bu kapsamda, dâhilde işleme rejimi, ihracatı taahhüt edilen ürünlerin elde edilmesinde kullanılan malların, ithalat vergileri ödenmeksizin ithal edilmesine imkan sağlayan bir rejim olup, (II) sayılı listede yer alan malların dâhilde işleme rejimi kapsamında ithali, ÖTV’den istisna olma durumudur. Yukarıda açıklanan mevzuat kapsamında da ithalat esnasında Gümrük Yönetmeliği’nin “teminat ve taahhütname” başlıklı 526. maddesinin 1. Fıkrasında ise gümrük idarelerinin gümrük antreposu işleticileri ve kullanıcılarından Kanunun 96. maddesinde belirtilen sorumlulukları çerçevesinde tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini karşılayacak miktarda, her parti mal için ayrı ayrı veya toplu şekilde teminat isteyebileceği düzenlemelerine yer verilmiş ve bu bağlamda tüm araç ithalatlarının antrepo rejimine tabi tutulması esnasında gümrük vergilerini karşılayacak miktarda, her parti mal için ayrı ayrı veya toplu şekilde teminat alınmaya devam edilmektedir. Ancak piyasa uygulayıcıları tarafında Gümrük Kanunu’nun transit, gümrük antrepo, dâhilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulan mallar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar ÖTV’den istisna olmasına ve (II) sayılı listede yer alan mallardan otomobil ithalatlarının kayıt ve tescile tabi olanlarda verginin konusuna giren işlem tanımı bunların ilk iktisabı olarak belirlenmesine rağmen antrepo rejimine tabi tutulması esnasında gümrük vergilerini karşılayacak miktarda, her parti mal için ayrı ayrı veya toplu şekilde www.agm.org.tr www.bugumder.org www.igmd.org www.izmgmd.org.tr www.mergumder.org.tr teminat alınması tereddütlere neden olmakla beraber telafisi güç maliyet artışlarına sebebiyet vermektedir. Bu minvalde telafisi güç maliyet artışlarına sebebiyet veren ve sonradan çeşitli tereddütlere mahal vermemesi adına, yukarıda izahına çalıştığımız durumun netleştirilmesi hususunda gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

 

 

Saygılarımızla, Aslıhan ÇELEBİ Orhan KATTAŞ Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar KESKİN Taşkın DALAY İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin SARIDAĞ Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı