DUYURULAR

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı A.TR Dolaşım Belgesi ile Gelmeyen Eşyadan EMY Tahsil edilip edilmeyeceği Hk. YAZI AB üzerinden A.TR eşliğinde gelmeyen eşya için 2018/11799 Karar kapsamı EMY tahsil edilmeyeceği (Yatırım Teşvikli olsun olmasın) hk

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 tarihli 65752915 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı A.TR Dolaşım Belgesi ile Gelmeyen Eşyadan EMY Tahsili)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-180.05-

Konu : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı A.TR
             Dolaşım Belgesi İle Gelmeyen Eşyadan
             EMY Tahsili

 

 

05.08.2021 / 65752915
DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nden alınan 21.06.2021 tarihli ve 64901051 sayılı yazıda, bağlantıları Ankara Gümrük Müdürlüğünde işlem gören 25/05/2021 tarihli ve 21061600IM018241 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı “gaz tankı ve aksesuarları” ticari tanımlı eşyanın sevk ülkesinin İTALYA, menşeinin ise VİETNAM olarak beyan edildiği ve A.TR Dolaşım Belgesi beyan edilmeksizin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithalat işlemlerinin gerçekleştirildiği; Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı eşyanın AB ülkeleri üzerinden ithalinde yükümlünün EMY’den kaçınmak amacıyla A.TR Dolaşım Belgesi beyan etmeksizin ithalat işlemlerine devam edebileceğinin değerlendirildiği ve Kararın amacının Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesi olduğu göz önüne alındığında, ilgili Müdürlükte işlem gören Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı Vietnam menşeli eşyanın AB ülkesinden ithal edilmesine rağmen A.TR Dolaşım Belgesi beyan edilmediği için EMY tahsil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu ifade edilmiştir. Genel Müdürlüğümüzce gerek yazılı gerekse şifahi olarak alınan bildirimlerden; benzer durumun, tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde yapılacak işlemlerde tereddüt oluşturduğu anlaşmaktadır.

Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüzün gümrük müşavirleri derneklerine muhatap 13.11.2019 tarihli ve 48900138 sayılı yazısı ile muhtelif gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine muhatap 17.02.2020 tarihli ve 52329579 sayılı yazısında; 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar`da ithalat işlemlerine yönelik olarak sadece gümrük vergisi ile KDV muafiyetinin düzenlendiği, bu kapsamda ek mali yükümlülüklere ilişkin bir muafiyetin yer almadığı ve eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesinin ek mali yükümlülük tahsilatını etkilemeyeceği hususlarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar, bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesi amacıyla hazırlanmış olup Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, Endonezya, Hindistan, Kamboçya, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam menşeli eşyanın AB ülkeleri üzerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmesine ilişkindir.

Söz konusu karar, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında AB ve Türkiye’nin uyguladığı tarifeler arasındaki farkın Türkiye aleyhine ticaret sapması yaratmasını engellemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, AB ile ülkemiz arasındaki tarife farklılığını gidermek üzere belirli tarife pozisyonlarında ve Karar`da yer alan ülkelerin AB ve Türkiye`nin GTS sistemlerindeki statüsüne göre; "Diğer Ülkeler" (DÜ) gümrük vergisi veya "DÜ" gümrük vergisi ile "Gelişme Yolundaki Ülkeler" (GYÜ) gümrük vergisi arasındaki fark kadar ek mali yükümlülük tahsil edilmektedir. Dolayısı ile, AB ülkeleri üzerinden ülkemize gelen bir eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ekinde A.TR Dolaşım Belgesinin ibraz edilmediği durumlarda, beyanname konusu eşya 2018/11799 sayılı Karar eki listede yer alsa dahi ek mali yükümlülük doğmamaktadır.

Buna ek olarak, her ne kadar Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında Gümrük Birliği uygulanmakta ve bu kapsamda eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere serbest dolaşım statüsü A.TR Dolaşım Belgesi ile kanıtlanmakta ise de, Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ülkemize ithalatı gerçekleştirilen her eşyanın gümrük birliği kapsamında serbest dolaşımda olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Gümrük birliği çerçevesinde tercihli tarife oranlarından faydalanmak isteyen yükümlülerce A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilerek eşyanın serbest dolaşım statüsü kanıtlanmakta, bunun kanıtlanmadığı durumlarda ise gümrük idaresince tercihli tarife uygulanmamaktadır. Dolayısı ile AB ülkelerinden ithal edilen her eşya için A.TR Dolaşım Belgesi eklenmesi zorunlu olmayıp, söz konusu belgenin ibraz edilmesi hususu yükümlünün takdirindedir.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmeksizin gelen eşya için 2018/11799 sayılı Karar gereğince ek mali yükümlülük doğmadığından, bahse konu eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ek mali yükümlülük tahsil edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

 

 

 

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri