DUYURULAR

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ (28.01.2021 t. 31378 s. R.G.) Tarım ve Orman Bakanlığından:

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ (28.01.2021 t. 31378 s. R.G.)

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithalatı için uygunluk belgesi verilmesi ve şeker sektörüne etkileri bakımından yurt içi piyasadaki hareketinin izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/4) kapsamındaki ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

c) EVİS: Bakanlık Elektronik Veri İşleme Sistemini,

ç) Firma: YYT ithal eden, ham madde olarak kullanan, ticaretini yapan gerçek ya da tüzel kişiyi,

d) İmalatçı: Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıları üretiminde girdi olarak kullanan işletmeyi,

e) İthalatçı: Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı yapan gerçek ya da tüzel kişiyi,

f) Mobil imza: Bakanlık ile mobil imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM Kartı kullanarak yaratılan ve Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik sertifikayı,

g) Uygunluk yazısı/belgesi: Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithaline ilişkin ithalatçı tarafından gümrük idarelerine iletilmek üzere Bakanlık tarafından düzenlenen uygunluk yazısını veya belgesini,

ğ) Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar (YYT): Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/4) hükümlerince ithalatında Bakanlıkça düzenlenmiş uygunluk yazısı aranan ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) ve madde isimleri belirtilen ürünleri,

ifade eder.

EVİS

MADDE 5 – (1) YYT’lere ilişkin tüm işlemler EVİS üzerinden gerçekleştirilir. EVİS’e giriş ve diğer işlemler sadece elektronik imza veya mobil imza aracılığı ile yapılır. EVİS’e www. turkiye.gov.tr ve Bakanlık tarafından ilan edilen uygulamalar üzerinden ulaşılır.

(2) Firma bilgileri ile firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi bilgilerine, Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden ulaşılması durumunda firmaların yazılı talebi olmaksızın firmalar Bakanlık tarafından EVİS’e tanıtılabilir.

Uygunluk belgesi başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi ile uygunluk belgesinin süresi ve kullanımı

MADDE 6 – (1) Uygunluk belgesi başvurusu; EVİS üzerinden talep edilen bilgilerin girilmesi ve başvuru konusu ithal edilecek eşyaya ait fatura görüntüsünün EVİS’e yüklenmesi sonrasında başvuru belgesinin imzalanması ile yapılır.

(2) Başvuru konusu faturada, ödeme şekline ilişkin bilginin yer alması ve ürünü tarif eden açık tanımı ile bedelinin gösterilmesi gerekmektedir.

(3) Uygunluk belgesi başvuruları, tam ve eksiksiz olması şartıyla, on iş günü içinde ve miktar açısından bir kısıtlama olmaksızın, Bakanlık tarafından ücretsiz olarak EVİS üzerinden uygunluk belgesi düzenlenmek suretiyle sonuçlandırılır.

(4) Bu Tebliğ kapsamında iletilmesi zorunlu olan veya Bakanlık tarafından talep edilen belgeleri zamanında iletmemiş ya da istenilen bilgileri EVİS’e zamanında girmemiş olan firmalara uygunluk belgesi düzenlenmez.

(5) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunan firmalara ve Bakanlığa bildirmeksizin ithal edilme amacına uygun olarak satış veya kullanım yapmayan firmalara, tespitin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl boyunca uygunluk belgesi düzenlenmez.

(6) Uygunluk belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. Belgelerin süresi uzatılamaz.

(7) Uygunluk belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

(8) Uygunluk belgesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı tarafından Bakanlığa iletilen belge numarasına EVİS üzerinden erişilir ve bu belge numarası, ilgili gümrük beyannamesine ithalatçı tarafından işlenir.

Firmaların sorumlulukları

MADDE 7 – (1) İthalatçılar; YYT’lerin ithalatından imalatçılara ulaşıncaya değin tüm stok değişimlerini, uygunluk belgesi bazında yıllık olarak takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar EVİS’e girerler. Bu kapsamda YYT ticareti yapan firmalar YYT’lere ilişkin olarak kendi stok hareketlerinde meydana gelen değişimleri ithalatçılar ile paylaşırlar.

(2) YYT’lere ilişkin stok değişim hareketlerini birinci fıkra hükümlerince ithalatçılar ile paylaşmayan firmalar ve ithalatçılar, satın aldıkları YYT’lere ilişkin imalatçılara ulaşıncaya değin tüm stok değişimlerini uygunluk belgesi bazında yıllık olarak takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar EVİS’e girmekle yükümlüdürler. YYT ticareti yapan firmalar YYT’lere ilişkin olarak kendi stok hareketlerinde meydana gelen değişimleri girişi yapacak olan firmalar ile paylaşırlar.

(3) İmalatçılar, YYT kullanarak ürettikleri mamul miktarları ile her bir mamul üretiminde kullandıkları YYT miktarlarını uygunluk belgesi bazında yıllık olarak takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar EVİS’e girerler.

(4) Yurt içinde YYT karışımı üreten firmaların ürettikleri YYT karışımlarının, üretim girişleri üçüncü fıkra hükümlerine, stok değişim girişleri birinci fıkra hükümlerine tabi olarak yapılır.

(5) Firmalar, kullanıcıların yetkilerinde gerçekleşen değişiklikler de dahil olmak üzere Bakanlık kayıtlarına alınan bilgilerindeki her türlü değişikliği yazılı olarak en geç beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(6) Gıda ürünlerinde kullanılmak üzere YYT ithal eden ithalatçılar, ithal ettikleri YYT’lerin ulaştığı imalatçıların tümünün üçüncü fıkra hükümlerince bildirimleri tamamlamasını müteakiben ilgili takvim yılına ait yeminli mali müşavirlik uygunluk belgesi kapsamı ürünler faaliyet tasdik raporunu takip eden yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdürler. YYT’lere ilişkin stok değişim hareketlerini birinci fıkra hükümlerince ithalatçılar ile paylaşmayan firmalardan gıda ürünlerinde kullanılmak üzere ithal edilen YYT satın alanlar, bu fıkra hükümlerine tabidir.

Bakanlığın yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Bakanlık firmalar nezdinde inceleme ve denetim faaliyetinde bulunabilir.

(2) Bakanlık, firmalar ile ilgili kurum ve kuruluşlardan bu Tebliğ kapsamında bilgi ve belge almaya yetkilidir.

(3) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemlerde diğer ilgili mevzuata aykırılık şüphesi oluştuğunda ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunulabilir.

(4) Bakanlık, uygunluk belgesi başvuruları ile ilgili hususlarda uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya ve düzenlemeleri yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve EVİS ile ilgili yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.

(5) Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(6) EVİS’e kayıt için gerekli dilekçe örnekleri, yeminli mali müşavirlik uygunluk belgesi kapsamı ürünler faaliyet tasdik raporu formatı ile ilgili diğer örnekler Bakanlık tarafından ilan edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ithalat uygunluk belgeleri geçerliliklerini korur.

(2) 2018 yılı ve önceki yıllara ait bildirimler, 9 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerine göre tamamlanır.

(3) Firmalar 2019 yılı dönem başı YYT stoklarını, uygunluk belgesi bazında EVİS’e girerler.

(4) 7 nci madde kapsamında yapılacak olan 2019 ve 2020 yılı bildirimleri, 2021 yılı aralık ayı sonuna kadar yapılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

Bireysel Gümrük Müşavirliği

Gümrükleme şirketleri

İzmir Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük Müşavirliği firmaları personel arayanlar

Gümrük Is İlanları

Ankara Gümrük Müşavirliği Is İlanları

İGMD-Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrükleme şirketleri

Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gumruk musaviri olmak icin hangi bolum okunmali?

Gumruk müsaviri ne kadar maas aliyor?

Gumruk müsaviri olmak zor mu?

Gumruk müsavirligi nedir ne is yapar?

Gumruk müsavirligi nedir, nasil olunur?

Gumruk müsavirligi yardimciligi sinavi

Gumruk müsavirligi is ilanlari

Gumruk müsavirligi maas

Gumruk müsavirligi eksi

Gumruk müsavirligi meslegi

Gumruk müsavirligi İstanbul

Gumruk müsaviri

Gumrukcu nedir?

Gumruk firmalari İstanbul

En iyi gumruk firmalari

Gumrukleme firmalari

Gebze gumruk mudurlugu

Gebze gumruk mudurlugu adres

Gebze gumruk mudurlugu iletisim

Gebze gumruk mudurlugu vergi numarasi

Dilovasi gumruk mudurlugu

Yilport VGM

Yilport gebze

Yilport vgm sorgulama

Yilport limani kimin

Yilport holding

Yilport gemlik

Yilport ardiye hesaplama gebze

Ambarli gumruk mudurlugu borc sorgulama

Halkali gar gumruk mudurlugu

Halkali gar gumruk mudurlugu iletisim

İstanbul limanlari gumruk

Ambarli gumruk mudurlugu kacakcilik

Muratbey gumruk mudurlugu hangi bölge mudurlugune bagli

Kargo gumruk mudurlugu iletisim

İstanbul yeni havalimani  gumruk mudurlugu iletisim

Muratbey gumruk muduru kimdir?

Ambari gumruk mudurlugu telefon

Ambarli gumruk mudurlugu vergi numarasi

 Ambarli gumruk mudurlugu adresi

Ambarli gumruk saymanlik mudurlugu iletişim

Ambarli gumruk muduru kim

Ambarli gumruk mudurlugu nerde

Ambarli gumruk mudurlugu kodu

Muratbey gumruk mudurlugu

Gebze gumruk mudurlugu adres

Gebze gumruk mudurlugu telefon numarasi

Gebze gumruk mudurlugu iletisim

Dilovasi gumruk mudurlugu

Dilovasi gumruk mudurlugu adres

Dilovasi gumruk mudurlugu iletisim

Dilovasi gumruk mudurlugu vergi numarasi

Dilovasi gumruk mudurlugune bagli limanlar

Derince gumruk mudurlugu

İzmit gumruk mudurlugu

Gebze gumruk operasyon

Gebze gumruk haber

Muratbey gumruk mudurlugu vergi numarasi

Muratbey gumruk mudurlugu iletişim

Muratbey gumruk mudurlugu kodu

Catalca gumruk mudurlugu

Muratbey gumruk saymanlik mudurlugu iletişim

Halkali gumruk mudurlugu

Halkali gumruk mudurlugu adres

Halkali gumruk mudurlugu iletisim

Halkali gumruk yol tarif

Gumruk firmalari İstanbul

Bireysel gumruk musavirigi

Gumrukleme sirketleri

Gumrukcu

Gumrukleme sirketleri İstanbul Avrupa yakasi

Gumrukleme sirketleri İstanbul Anadolu yakasi

Gumruk isleri yapan firmalar

Marmara  gumruk mudurlugu

Dogu marmara  gumruk ve ticaret bolge mudurlugu

Kocaeli gumruk mudurlugu iletisim

İzmit gumruk mudurlugu iletisim

Kocaeli gumruk mudurlugu satis magazasi

İzmit gumruk muduru kimdir

İzmit gumruk mudurlugu telefon

Derince gumruk mudurlugu

İstanbul gumruk ve ticaret bölge mudurlugu

İstanbul posta gumruk mudurlugu

İstanbul kargo gumruk mudurlugu

İstanbul havalimani gumruk mudurlugu

Gumruk ticaret bakanligi

Kumport ardiye

Kumport ardiye iletisim

Kumport konteyner kayit sorgulama

Kumport on kayit

Kumport online

Kumport liman kayit

Marport ambar kodu

Marport portal

Marport basvuru

Martas tarti sorgulama

Marport liman dolum

Marport fatura sorgulama

Martas tarti

Hamzabeyli sinir kapisi

Hamzabeyli sinir kapisi telefon

Hamzabeyli sinir kapisi iletişim

Hazabeyli gumruk mudurlugu

İpsala gumruk mudurlugu

İpsala gumruk mudurlugu telefon

İpsala gumruk mudurlugu iletişim

Kapikule pasaport polisi iletişim

Derekoy sinir kapisi talefon

Erenkoy gumruk mudurlugu

Erenkoy gumruk mudurlugu adres

Erenkoy gumruk mudurlugu vergi numarasi

Erenkoy gumruk mudurlugu satis magazası

Erenkoy gumruk mudurlugu duragi

Haydarpasa gumruk mudurlugu

İstanbul havalimani gumruk muduru kimdir

İstanbul yeni havalimani gumruk mudurlugu telefon numarasi

İstanbul havalimani gumruk mudurlugu iletisim

İstanbul havalimani kargo gumruk mudurlugu

İstanbul havalimani yolcu salonu gumruk mudurlugu

İstanbul havalimani gumruk mudurlugu adres

İstanbul havalimani gumruk mudurlugu kodu

İstanbul havalimani gumruk mudurlugu vergi numarasi

Atatürk havalimani kargo gumruk mudurlugu adres

AHL kargo gumruk mudurlugu calısma saatleri

İstanbul havalimani kargo gumruk mudurlugu

İstanbul havalimani gumruk muduru kimdir