Brexit ORTAK TRANSİT REJİMİ VE TEMİNAT NEDİR ?

Brexit ORTAK TRANSİT REJİMİ VE TEMİNAT NEDİR ?

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.12.2020 tarihli 60082535 sayılı yazısı (Brexit - Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96603261-102.03
Konu : Brexit - Ortak Transit Rejimi ve
            Teminat Uygulamaları

25.12.2020 / 60082535
DAĞITIM YERLERİNE
 

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılması sürecinin tamamlanmasını müteakip; 20.5.1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme (Ortak Transit Sözleşmesi) ile Eşya Ticaretinde İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, ayrı bir Akit Taraf olarak katılım sağlayacaktır.

Bu kapsamda, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını öngören Brexit süreci kapsamındaki çekilme anlaşması ile belirlenen geçiş dönemi 31.12.2020 - 23:59 itibarıyla sona erecek olup; Brexit sürecinin tamamlanması ile söz konusu ülkeye/ülkeden yapılacak taşımalarda AB-Birleşik Krallık sınırında NCTS'de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması gerekecektir.

Bu itibarla, 01.01.2021 tarihinden itibaren, ülkemizden başlayan ve Birleşik Krallık varışlı düzenlenecek Ortak Transit Beyannamelerinde, Birleşik Krallığa ilk giriş gümrük idaresinin Transit Gümrük İdaresi olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 01.01.2021 tarihinden önce başlamış taşımalarda ise taşıtın 01.01.2021 tarihi ve sonrasında Birleşik Krallık transit idaresine varması durumunda, anılan ülke transit gümrük idarelerinden gönderilecek IE114 [(ATR_REQ)- Beklenen Transit Kaydı Talebi] taleplerine sistem tarafından IE115 [(ATR_RSP)- Beklenen Transit Kaydı Cevabı] mesajı otomatik olarak iletilecek olup, sonrasında Birleşik Krallık transit idaresince ülkemiz hareket gümrük idaresine IE118 [(NCF_NOT)- Sınır Geçişi Bildirimi] mesajı gönderilecektir.

Bununla birlikte, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Akit Taraflar nezdinde yürürlüğe girecek olan ve Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'nin Eklerini değiştiren 2/2018 sayılı Ortak Komite Kararı ile mezkur Sözleşmenin Bireysel ve Kapsamlı Teminata ilişkin olan Ek III İlave C1 ve C3 değişmiş olup anılan Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak iç hukukumuza aktarım süreci tamamlanmadığından, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'nin 1 nolu eki "Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu" ve 3 nolu eki "Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubu"nun, yazımız ekinde bulunan mektup örneklerine göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ile konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını teminen üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
 

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.
 

Ekler:
Ek1: Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu Örneği
Ek2: Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubu Örneği
 

Dağıtım:
- Türkiye Bankalar Birliğine
- Kredi Kayıt Bürosuna
- Türkiye Katılım Bankaları Birliğine
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB)
- Uluslararası Nakliyeciler Derneğine (UND)
- Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)
- Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve Acente Sahipleri Derneğine (UKAT)
- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
- İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine


 

Ek-1

ORTAK TRANSİT REJİMİ
BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU

I. Kefil taahhüdü

1. ................................................................................................... adresinde)(1) yerleşik aşağıdaki imzanın sahibi(2) ……………………………...........................................................……., Avrupa Birliği (Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti ve Yunanistan Cumhuriyeti’nden oluşan) ile İzlanda Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı(3) lehine, bu teminatı veren(4) …………………………………………………………….’nin yukarıda belirtilen ülkelere karşı ortak transit rejimine tabi tutulan aşağıda tanımlanan eşyaya ilişkin vergi borcu veya diğer yükümlülükler(5) için sorumlu olacağı veya olabileceği, azami ………………….…............................. (yazıyla ......................................................................) TL’ye kadar olan tutarı, ……………………….………………....……………... teminat gümrük idaresinde müştereken ve müteselsilen garanti eder.

Eşyanın tanımı: ………...............…………………….....…..…..............................................…........

2. Aşağıdaki imzanın sahibi, Paragraf 1’de belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine ve ödemeyi başvuru tarihinden itibaren 30 günlük sürenin ötesine erteleyebilmeksizin, talep edilen toplam tutarı, söz konusu sürenin dolmasından önce, kendisi veya ilgili bir başka kişi transit rejiminin ibra edildiğini gümrük makamlarını ikna edecek şekilde kanıtlamadıkça, ödemeyi taahhüt eder.

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, ödeme başvurusu tarihinden itibaren verilen aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

3. Bu taahhüt, teminat gümrük idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan gümrük işleminden doğan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.

4. Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi Paragraf 1’de belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini(6) :

Ülke Soyadı ve adı veya firma adı ve açık adresi
   
   
   

 


olarak verir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışma ve tebligatlar ile formalite veya prosedürlerin kendisine usulünce ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birisini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa önceden teminat gümrük idaresine bildirmeyi taahhüt eder.

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

.................................... tarihinde ....................................’de düzenlenmiştir.

........................................……......................................................................
 

(İmza)(7)

II. Teminat gümrük idaresi kabulü (8)
.......................................................……...........................................................teminat gümrük idaresi

........................... tarih ve .................................... sayılı ortak transit rejimi beyanı kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemini kapsamak üzere

.................................... tarihinde kefil taahhüdünü kabul etmiştir.
 

...................................................................
(Mühür ve imza)

 


________________________________
1 Açık adres.
2Soyadı ve adı veya firma adı.
3Teminatın kullanılmayacağı ülke/ülkelerin adı/adlarını siliniz
4Soyadı ve adı veya firma adı ve bu teminatı veren kişinin açık adresi.
5Eşyanın ithalatı veya ihracatı ile bağlantılı olarak ödenebilecek diğer yükümlülüklere bağlı olarak uygulanır.
6Ülkenin mevzuatında tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede kendisine gönderilen yazışmaları alacak bir yetkili acenta tayin eder ve kefilin 4 üncü maddenin ikinci paragrafındaki kabulü ve dördüncü paragrafındaki taahhüdü bu doğrultuda olmalıdır. Kefilin tebligat adreslerinin veya yetkili acentalarının yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler, bu teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.
7 İmzadan önce, belgeyi imzalayan kişinin kendi el yazısı ile (tutar harflerle olmak üzere) ‘……………………… tutarında teminat’ yazılır.
8 Teminat gümrük idaresi tarafından doldurulur. 

Ek-3

ORTAK TRANSİT REJİMİ
KAPSAMLI TEMİNAT MEKTUBU

 

I. Kefil taahhüdü

1. ...................................................................................................... adresinde(1) yerleşik aşağıdaki imzanın sahibi(2) …………………………………………........................................................., Avrupa Birliği (Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Macaristan Cumhuriyeti, Malta Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovenya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti ve Yunanistan Cumhuriyeti’nden oluşan) ile İzlanda Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Sırbistan Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı(3) lehine, bu teminatı veren(4) ……………………………………………………………….’nin yukarıda belirtilen ülkelere karşı ortak transit rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin doğan veya doğabilecek gümrük vergileri veya diğer yükümlülükler(5) şeklindeki borçları için sorumlu olacağı veya olabileceği, referans tutarın %100/50/30’u(6) olan azami …………………………….. (yazıyla………………………………….…….) TL’ye kadar olan tutarı, ……………..……………………….………………....……………..teminat gümrük idaresinde müştereken ve müteselsilen garanti eder.

2. Aşağıdaki imzanın sahibi, Paragraf 1’de belirtilen ülkelerin yetkili makamlarının ilk yazılı başvurusu üzerine ve ödemeyi başvuru tarihinden itibaren 30 günlük sürenin ötesine erteleyebilmeksizin, yukarıda belirtilen azami tutar çerçevesinde talep edilen toplam tutarı, söz konusu sürenin dolmasından önce, kendisi veya ilgili bir başka kişi transit rejiminin ibra edildiğini gümrük makamlarını ikna edecek şekilde kanıtlamadıkça, ödemeyi taahhüt eder.

Yetkili makamlar, aşağıdaki imzanın sahibinin talebi üzerine ve geçerli kabul edilecek herhangi bir nedenle, ödeme başvurusu tarihinden itibaren verilen aşağıdaki imzanın sahibinin talep edilen tutarı ödemek zorunda olduğu 30 günlük süreyi uzatabilir. Bu ilave sürenin verilmesi nedeniyle ortaya çıkacak masraflar ve özellikle de faizler, ilgili ülkenin para piyasasında veya mali piyasasında benzer koşullarda tahakkuk edecek tutara eşit olacak şekilde hesaplanmalıdır.

Bu tutar, aşağıdaki imzanın sahibinden, önceki ödeme talebinin alınmasından önce veya izleyen 30 gün içinde başlatılmış bir ortak transit işlemi sırasında doğan bir borcun ödenmesi istenmediği takdirde, bu taahhüt kapsamında hâlihazırda ödenmiş tutarlar kadar indirilemez.

3. Bu taahhüt, teminat gümrük idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhüt kapsamında olan ve teminatın iptal veya feshinin geçerli olduğu tarihten önce başlatılan ortak transit işleminden doğan her borcun ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılmış olsa dahi, yükümlü olmaya devam eder.

4. Bu taahhüt çerçevesinde aşağıdaki imzanın sahibi Paragraf 1’de belirtilen diğer ülkelerin her birindeki tebligat adresini: (7)

 

Ülke Soyadı ve adı veya firma adı ve tam adresi
   
   
   
   
   

 

olarak vermektedir.

Aşağıdaki imzanın sahibi, bu taahhütle ilgili olarak tebligat adreslerinden birisine gönderilen veya yazılı olarak iletilen tüm yazışma ve tebligatlar ile formalite veya prosedürlerin kendisine usulünce ulaştırılmış olduğunu kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, her bir tebligat adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder.

Aşağıdaki imzanın sahibi, tebligat adreslerini değiştirmemeyi veya adreslerden birisini veya daha fazlasını değiştirmek zorunda kalırsa önceden teminat gümrük idaresine bildirmeyi taahhüt eder.

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

………………………........ tarihinde ....................................’de düzenlenmiştir.

........................................……......................................................................
(İmza) (8)

II. Teminat gümrük idaresi kabulü (9)

............................................................................. teminat gümrük idaresi................................. tarihinde kefil taahhüdünü kabul etmiştir.
 

...................................................................
(Mühür ve imza)
 


___________________________
1 Açık adres.
2 Soyadı ve adı veya firma adı.
3 Teminatın kullanılmayacağı ülke/ülkelerin adı/adlarını siliniz
4 Soyadı ve adı veya firma adı ve bu teminatı veren kişinin açık adresi.
5 Eşyanın ithalatı veya ihracatı ile bağlantılı olarak ödenebilecek diğer yükümlülüklere bağlı olarak uygulanır.
6 Uygun olmayanı siliniz.
7 Ülkenin mevzuatında tebligat adresi ile ilgili bir hüküm bulunmuyorsa, kefil bu ülkede kendisine gönderilen yazışmaları alacak bir yetkili acenta tayin eder ve kefilin 4 üncü maddenin ikinci paragrafındaki kabulü ve dördüncü hususundaki taahhüdü bu doğrultuda olmalıdır. Kefilin tebligat adreslerinin veya yetkili acentalarının yerleşik bulunduğu yerdeki mahkemeler, bu teminatla ilgili anlaşmazlıklarda yetkilidir.
8 İmzadan önce, belgeyi imzalayan kişinin kendi el yazısı ile (tutar harflerle olmak üzere) ‘……………………… tutarında teminat’ yazılır.
9 Teminat gümrük idaresi tarafından doldurulur.

GEBZE VE KOCAELİ'NİN TEK YASAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK FİRMASI -

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Müdürlüğü-

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük haber

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Malları

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Ercan gümrük müşavirliği kocaeli

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük işlemleri yapan firmalar

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Kocaeli Gümrük müşavirlikleri

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

 

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.gümrük müşavirliği Gebze- ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği -Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Gümrük Müşavirliği

Gümrük firmaları ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği maaş-e-ihale gümrük araba ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.ALTUNBAŞAK Gümrük malları SATIŞ ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

ALTUNBAŞAK Gümrük Nedir ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

Gümrük Satış ALTUNBAŞAK

Gümrük Malları Satış İlanları ALTUNBAŞAK

Gümrükler Genel Müdürlüğü ALTUNBAŞAK

e-ihale indir ALTUNBAŞAK

Gümrük ÇIKIŞLI araba ALTUNBAŞAKAltunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği İstanbul ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği firmaları ALTUNBAŞAK

ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Gümrük firmaları İstanbul ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği is ilanları ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği DerneğiGümrük Müşavirliği Hizmetleri

ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.ALTUNBAŞAK Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.Gümrük Müşavirliği İstanbul ALTUNBAŞAK

Gümrükleme şirketleri gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Sınavı ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği maaş ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği is ilanları ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği ekşi ALTUNBAŞAK

Saygılarımla / Best Regards

 Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellor

  

Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-

Gümrük Müşavirliği-

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

 

BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM-RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA ! Hesap Gününün Tek sahibi! Allahım . Bana VE AİLEME’ ALYAYA’ EKİNE   ÇOK AMA ÇOK,ÇOK’ BOL!!! helal rızık ver ALLAHIM! RIZKIN HAYIRLISINI NASİP ET Allahım ! Amin! 

RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİ

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram !!Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.Bana helâl rızık ver.Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.Eğer yerde ise onu çıkar,Uzakta ise onu yaklaştır.  Yakın ise kolaylaştırAz ise çoğalt. Çok ise onu Bereketlendir. ‘ALLAHIM ÂMİN’ Yâ Rabbî!.. Bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun!

 

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

 

BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM-RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA ! Hesap Gününün Tek sahibi! Allahım . Bana VE AİLEME’ ALYAYA’ EKİNE   ÇOK AMA ÇOK,ÇOK’ BOL!!! helal rızık ver ALLAHIM! RIZKIN HAYIRLISINI NASİP ET Allahım ! Amin! 

RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİ

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram !!Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.Bana helâl rızık ver.Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.Eğer yerde ise onu çıkar,Uzakta ise onu yaklaştır.  Yakın ise kolaylaştırAz ise çoğalt. Çok ise onu Bereketlendir. ‘ALLAHIM ÂMİN’ Yâ Rabbî!.. Bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun!

Tel: 0 262 642 08 32-33-34 Dahili: 128 |  Fax:  0 262 642 08 49 | Gsm: 0532 454 41 89

Osmanyılmaz Mah. İstanbul Cd. AGM Güneş Plaza. No: 32  Kat:4-5-6 | Gebze| KOCAELİ