YGM ile GM Arasındaki Farklar nelerdir?

YGM ile GM Arasındaki Farklar nelerdir?

 YGM ile GM Arasındaki Farklar 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nde gümrük müşavirinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tanımları şu şekilde yapılmıştır:  Gümrük Müşaviri: Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve kendilerine Bakanlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen kişiyi,  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri: Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, Bakanlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı gümrük müşavirini ifade eder (6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği, 4. Madde). YGM olabilmek için öncelikle gümrük müşaviri belgesine sahip olmak gerekmektedir. Gümrük müşaviri olabilme şartları 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 228. maddesiyle düzenlenmiştir. Bir gümrük müşavirinin YGM’lik yapabilmesi için en az yedi yıl süreyle gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olması gerekmektedir (Gümrük Yönetmeliği, 576/1-(a) maddesi). Kısaca yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, mevzuata istinaden yetki verilen, nitelikli gümrük müşavirleridir denilebilir. Gümrük mevzuatında gümrük müşavirleri ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri arasındaki farklar kesin şekilde belirlenmiş olup gümrük müşavirleri ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin aynı ve benzer gümrük işlemlerini takip edemeyeceklerine dair hükümler mevcuttur. YGM’lerin Kanunda yer alan gümrük müşavirliği mesleğinin genel şartlarına ve prensiplerine aykırı hareketlerde bulunması, YGM olma şartlarından herhangi birini kaybetmeleri, YGM’nin görevini mevzuata uygun şekilde yerine getirmemiş olması ve/veya kusurlu ve hatalı yapmış olması, asgari ücretin altında hizmet verilmesi gibi durumlarda YGM’nin yetki belgesi geri alınır. Bu hususlarla alakalı olarak yetki belgeleri geri alınmış olan gümrük müşavirleri 5 yıl süre ile tekrardan YGM olamazlar, yetki belgesi alamazlar (Gümrük Yönetmeliği, 578. madde). Yine YGM’lerin gümrük müşavirleri ya da sözleşme imzaladığı ve tespit işlemini yaptığı yükümlü kişiler ve/veya firmalar ile doğrudan veyahut dolaylı olarak iş ilişkisi içinde bulunması yasaklanmıştır (6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği, 22/1. madde). Bütün bunlardan hareketle gümrük müşavirinin yapacağı işlemlerin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yapacağı işlemlerin birbirinden kesin olarak ayrılmış olduğu görülebilir, gümrük müşavirleri ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin işbirliği yapmaları ve Tebliğe göre aralarında “organik bağ” bulunması yasaktır (6. Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği, 5. madde). Örneğin bir gümrük müşavirinin yükümlü adına beyan ettiği ihracata konu eşyanın ihracatından sonra, ihracat ülkesinden gelen talep üzerine geriye dönük olarak yapılacak sonradan kontrol işlemleri YGM tarafından yazılacak SK1 kodlu tespit raporu ile sağlanmaktadır. Bir gümrük müşavirinin beyanını verdiği ihracatın geriye dönük olarak yine bir gümrük müşaviri tarafından kontrol edilmesinin etik açıdan doğru olmayacağı aşikardır, dolayısıyla örnekteki geriye dönük yapılacak sonradan kontroller yetki verilmiş ve farklı niteliklerdeki YGM’ler tarafından gerçekleştirilmektedir. YGM ile gümrük müşaviri arasında bir bütünlük vardır denilebilir. Vergisi ödenmemiş eşyayı antrepoya koymak için antrepo beyannamesine ihtiyaç vardır, bu gümrük müşavirinin ilgili gümrük müdürlüğünde tescil ettirmesi gereken bir beyanname türüdür. Antrepo beyannamesine istinaden ilgili eşyanın antrepoya girişine ve çıkışını kayıt etmek suretiyle denetimini yapmak ise YGM’nin görevidir. Yine ihracatta büyük kolaylıklar sağlayan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKS) ön inceleme raporları YGM’ler tarafından OK1 kodlu tespit raporu ile gerçekleştirilmektedir ancak ilgili ihracat beyannamelerini düzenlemekle gümrük müşavirleri yükümlüdür. Geçici ithalat beyannamesi gümrük müşavirleri tarafından düzenlenmektedir ancak örneğin geçici ithalatta süre uzatımı talepleri YGM’lerin GC1 kodlu tespit raporu ile ilgili gümrüğüne bildirilmektedir. Örnekler çoğaltılabileceği gibi, günümüzde YGM Sistemi’nin gümrük işlemleriyle iç içe girdiğini, gümrüklerdeki artan işlem hacmi neticesinde iş yükünü azalttıkları ancak yine ilgili gümrük birimleri tarafından sıklıkla denetlendiğini, dolayısıyla mevzuata uygun olarak gümrük işlemlerini yerine getirdiklerini anlamak zor değildir. ÖZÇELİK, Didem - Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Türk Gümrük İdarelerinde Değişim: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi Değerlendirmesi 226 3.3. YGM Sistemiyle İlgili Görüşler YGM Sistemi yürürlüğe girdikten sonraki ilk yıllarda, YGM şirketleri müfettişlerce ve gümrük amirlerince yapılan birçok teftişten geçmiştir ve bu teftişler aralıklı olarak devam etmektedir. Bakanlık yetkililerin ifadelerinden birçok piyasa araştırmasının yapıldığı, sistem değişikliğinden etkilenen lojistik firmalarıyla, antrepo işletmecileriyle ve gümrük müşavirleriyle görüşüldüğü anlaşılmıştır. Yine sistemin hazırlık ve işleyiş aşamasında bizzat bulunan gümrük yetkililerinin ifadelerinden YGM Sistemi’nin gümrük sektöründeki personel sıkıntısının önüne geçebilmek için oluşturulduğu anlaşılabilir. Gümrük mevzuatı detaylı ve komplike bir mevzuattır, gümrük idareleri adına gözetim ve denetim yapan kişilerin bu kanunlara vakıf, tecrübeli olması gerekmektedir. YGM Sistemi’nin amacı gümrük mevzuatını bilen gümrük müşavirlerine bir yetki vererek, niteliklerini arttırmak ve devlet adına denetim yapmalarını sağlamaktır. YGM’lerden önceki sistemde şu an YGM’ler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin, gümrük müdürlüklerindeki memurlar tarafından yapılması esastı ancak gümrük memurları gümrük idarelerinde kendilerine verilen diğer görevleri de yine aynı mesai saatleri içerisinde yapmak durumunda kalıyorlardı. Birçok gümrük yetkilisine göre bu sağlıklı bir durum değildi. YGM Sistemi ile antrepolardaki denetimler sıkılaştırılmıştır, birçok gümrük işlemiyle alakalı tespit alanları oluşturulmuştur, yeni bir iş sahası belirlenmiştir. Gümrük idarelerindeki yoğunluğun bir kısmı YGM Sistemi’ne aktarılmıştır. Ayrıca YGM tespitleri neticesinde, gümrük işlemleri faturalandırmaya başlanmıştır, bu ekonomik açıdan kayıt dışılığa bir son vermek adına olumlu bir gelişmedir. Gümrük müşaviri belgesi almak uzun ve bağlılık gerektiren bir süreçtir. Mevzuatın sürekli güncelleniyor olması, işlemlerin devamlılığını ve ilgili mevzuata uygunluğunu sağlamak açısından iş takibini gün geçtikçe zorlaştırmaktadır. YGM mevzuatı ise, gümrük mevzuatının yalnızca bir bölümüdür ve daha özel tebliğler ile genelgeler çerçevesindedir. Dolayısıyla YGM Sistemi’nin daha spesifik olduğunu söylemek yanlış olmaz. Birçok antrepo yetkilisi YGM Sistemi’nden ve YGM’lerin çalışma şekillerinden memnun olduklarını belirtirken, gümrük mevzuatındaki değişikliklerden şikayetçi olan antrepo yetkilileri de mevcuttur. Özelikle büyük ticari hacme sahip firmalar için önemli olan sistemin değişmesi değil, işlerliğinin sağlanmasıdır ancak sürekli değiştirilmeye çalışılan bir sistemden istikrar beklemek gülünç olur. Ticarete büyük katkılar sağlayan şirketlerin, devletin verdiği kararlarda mutabık kalmasını beklemeleri normaldir. Ancak değişim sancılı, uzun ve zor bir süreçtir. Deneme-yanılma yöntemi özellikle ticarette kabullenilebilir bir durum olmasa dahi, bu değişikliklerin sistemi iyileştirme amacı güttüğünü düşünmek gerekir. SONUÇ Kamu yönetimi anlayışı, devlet yönetimini daha verimli, daha etkin, daha interaktif hale getirmek adına değişim sürecine girmiştir. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, geleneksel kamu yönetiminin yetersiz kaldığı ve devlet idaresinin ihtiyaç duyduğu verimli ve kaliteli hizmet anlayışını hedeflemektedir. YGM örneğinde olduğu gibi, memurlar eskiden bir tercih yapmak zorunda kalmışlardır. Gümrük idarelerindeki olağan işlerinin yanı sıra antrepolarda görevlendirilmişlerdir. Normal olarak memurların her iki tarafa birden yetişememesi ve gümrükteki memur sayısının yetersiz olması ancak buna karşılık ticaret hacminin hızla büyümesi sonucunda özellikle antrepolarda başıboşluğa sebep olmuştur. YGM’ler bu denetimsizliğin önüne geçerek, arada bir nevi tampon görevini görmektedir. Böylece memurlara da zaman kazandırılmış, gümrük işlemleri hızlandırılmıştır. Türkiye genelinde 1.500’den fazla gümrüklü antrepo bulunmaktadır, bunların büyük bir kısmı İstanbul ve civarındadır. Her antrepoya bir memur atanması gümrük teşkilatının sahip olduğu memur sayısı açısından mümkün olamayacağı gibi, gümrük memurlarının mesai saatleri içerisinde sürekli antrepoda durmaları mümkün değildir. YGM Sistemi’nden önce gümrük memuru antrepo sahasında değilken antrepo işletmeleri, eşya girişlerini ve eşya çıkışlarını yapmak için memurun gelmesini beklemekle yükümlüydüler ve bu durum ticari açıdan antrepolara, dahası ithalat sürecine ve birçok gümrük işlemi sürecine zarar vermekteydi. Bu noktada devreye giren YGM Sistemi sayesinde, klasik gümrük müşavirlerinin arasından seçilip “yetkilendirilerek” göreceli olarak daha nitelikli hale getirilmiş olan, gümrük idareleri adına gümrük denetimini ve gözetimini Tebliğde belirtilen şekilde yerine getiren müşavirler yani YGM’ler ortaya çıkmıştır. YGM Sistemi gümrük sektöründe yeni bir iş sahası yaratmıştır, gümrük müşavirliği için yeni bir sayfa ve nispeten daha spesifik bir iş seçeneği olarak görülmesi de mümkündür. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2019, C.2, S.1, ss.212-227 227 Gümrüklü antrepolar YGM’ler tarafından birebir denetlenmektedir, günümüzde birtakım gümrük işlemlerinin tespitleri de YGM’ler tarafından yapılmaktadır. Bununla birlikte YGM’ler hem yaptıkları tespitler hususunda hem de maliye mevzuatı açısından olağan olarak denetlenmektedir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerinin yarı özel yarı devlet statüsünde bulunduğu söylenilebilir, neticede YGM Sistemi’nin dayanağı Gümrük Kanunu ve buna bağlı gümrük yönetmeliği ile ilgili olarak yayımlanmış gümrük genel tebliğleridir. Başlangıçtan beri birçok değişikliğe uğrayan YGM Sistemi, şu an halen yasal bir sürecin içindedir, gümrük mevzuatında birtakım değişiklikler yapılmasına devam edilmektedir. Ancak gümrük yetkililerinin, antrepo işletmecilerinin ve gümrük müşavirlerinin görüşleri ışığında, YGM Sistemi’ni tümden ya da dolaylı olarak ortadan kaldırmanın kaosa sebep olacağı söylenebilir. Gümrük idarelerinde halen yeterli sayıda ve yetişmiş personel mevcut değildir. YGM’lerin yaptığı tespitleri faturalandırarak ekonomik açıdan gümrük sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçilmesine sebep olduğu da unutulmamalıdır.

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği Is İlanları- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

 

 

 

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

 

Gümrük Müşavirliği-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşaviri-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrükçü-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrükçü Nedir-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

İstanbul Gümrük MÜŞAVİRLERİ Listesi- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Türkiye'nin en büyük Gümrük Müşavirliği- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrükleme-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞi- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

kocaeli gümrük müşavirliği - Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük işlemleri yapan firmalar- Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

gebze gümrük müşavirliği - Altunbaşak Gümrük Müşavirliği- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşavirliği-Dilovası Gümrük Müdürlüğü- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze- www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Dilovası Gümrük -  Altunbaşak Gümrük Müşavirliği  Gebze Gümrük -  Altunbaşak Gümrük Müşavirliği-Kocaeli - www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Müdürlüğü-Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞ-gebze- www.altunbasak.com

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği - Gümrük Müşavirliği Uzmanı- www.altunbasak.com

-www.altunbasak.com- www.altunbasak.com-www.altunbasak.com- www.altunbasak.com

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği ekşi

gebze gümrük müşavirliği

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Müdürlüğü

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği ile ilgili aramalar

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Müdürlüğü